Danh mục

Văn bản Luật Đầu tư - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 5 văn bản: Đầu tư
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12845:2020 Công trình thuỷ lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Ban hành: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT Thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi

Ban hành: 06/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11868:2017 ISO 21505:2017 Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư-Hướng dẫn quản trị

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11867:2017 ISO 21504:2015 Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư-Hướng dẫn quản lý danh mục đầu tư

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11866:2017 ISO 21500:2012 Hướng dẫn quản lý dự án

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
Vui lòng đợi