Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Có tất cả 870 văn bản: Đầu tư
721

Quyết định 79/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
722

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công, uỷ quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
723

Quyết định 60/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
724

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
725

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
726

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
727

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 03 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
728

Quyết định 92/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của Uỷ ban Nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
729

Quyết định 90/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi điểm c Điều 3 Quyết định số 21/2001/QĐ-UBND ngày 26/03/2001 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
730

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
731

Chỉ thị 05/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2008
732

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2008
733

Quyết định 64/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
734

Quyết định 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định công tác quản lý các dự án, hạng mục, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 17/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
735

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế quản lý cụm sản xuất làng nghề tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Đầu tư;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 10/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
736

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2016
737

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
738

Chỉ thị 13/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
739

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đối tượng thu hút đầu tư và cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
740

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các nguồn vốn giải phóng mặt bằng chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng cho các Trung tâm phát triển quỹ đất do UBND thành phố Hà Nội thành lập

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
Vui lòng đợi