Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Có tất cả 904 văn bản: Đầu tư
01

Quyết định 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
02

Kế hoạch 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thúc đẩy triển khai thực hiện; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố

Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
03

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
04

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế và các dự án đầu tư thực hiện thuộc phạm vi ở trong và ngoài Khu kinh tế Định An trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
05

Quyết định 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
06

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
07

Nghị quyết 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2026​

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
08

Công văn 2437/UBND-DA của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
09

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
10

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
11

Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
12

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 09/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
13

Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm A và dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
14

Nghị quyết 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2021

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
15

Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
16

Nghị quyết 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2023

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
17

Nghị quyết 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2022

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
18

Nghị quyết 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân bổ chi hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
19

Quyết định 1912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
20

Nghị quyết 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố

Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
Vui lòng đợi