Quyết định 643/QĐ-UBND Thanh Hóa 2023 điều chỉnh thời gian xây dựng đề án phát triển rừng huyện Mường Lát

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 643/QĐ-UBND

Quyết định 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian xây dựng đề án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:643/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đức Giang
Ngày ban hành:27/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
________

Số: 643/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
_________________

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian xây dựng đề án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

_________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4915/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Đề án “Phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; số 3932/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập Đề án “Phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tham định số 906/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 22/02/2023; của Viện Nông nghiệp tại Tờ trình số 85/TTr-VNNngày 16/02/2023 và Văn bản số 87/VNN-KHTH ngày 16/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian xây dựng đề án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án Phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian xây dựng đề án Phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 và Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:

a) Điều chỉnh thời gian xây dựng đề án từ “năm 2022” thành “năm 2022-2023”.

b) Các nội dung khác không điều chỉnh, thay đổi, giữ nguyên theo Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 và Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nội dung chính sau:

a) Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 02 gói thầu.

b) Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Viện Nông nghiệp Thanh Hóa (đơn vị thực hiện)

- Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ trình tự, các bước công việc tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu và pháp luật có liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết).

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các công việc lập đề án nêu trên khi chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gồm: Các hoạt động 1 "Công tác chuẩn bị"; hoạt động 2 "Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển lâm nghiệp huyện Mường Lát"; hoạt động 3 "Xây dựng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045" như: Chi phí phục vụ khảo sát tại hiện trường, chi phí khai thác tài liệu khí tượng thủy văn, chi phí vật tư văn phòng phẩm, mua máy GPS phục vụ điều tra ngoại nghiệp trong lập và thực hiện đề án; mua phần mềm gcadas phục vụ giải đoán và xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và lập kế hoạch sử dụng đất trong thực hiện đề án) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp và tham mưu); đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu và thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến sở, ngành mình; đồng thời, chủ động theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Viện Nông nghiệp Thanh Hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trong tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những thiếu sót, vi phạm đã nêu ở trên; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Viện trưởng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(MC10.02.23)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát
giai đoạn 2021
-2030, tầm nhìn đến năm 2045
(Kèm theo Quyết định số: 643/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên gói thầu

Giá
gói thầu
(Triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức; phương thức
lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại
hợp đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Phân tích mẫu đất

1.681,6

Từ nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.

Đấu thầu rộng rãi trong nước;
01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Quý I/2023

Trọn gói

90 ngày

2

Gói thầu số 02: In ấn hồ sơ, bản đồ

119,2

Chào hàng cạnh tranh;
01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II/2023

Trọn gói

30 ngày

Cộng

1.800,8

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng.

- Các gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi