Quyết định 4784/QĐ-UBND Thanh Hóa 2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Nhi Sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

________

S: 4784/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

_________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cLuật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, b sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư s 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: số 12259/UBND-CN ngày 04/9/2020 về việc xử lý sự cố công trình Trường Tiu học Nhi Sơn, huyện Mường Lát; số 12705/UBND-CN ngày 14/9/2020 về việc thực hiện dự án đầu tư công khn cấp xây dựng Trường Tiếu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định s 6586/SKHĐT-TĐ ngày 04/11/2020 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chủ yếu sau:
- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 05 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.
Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Mường Lát) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Lưu: VT, CN. (M11.3)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Đăng Quyền

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Muờng Lát

(Kèm theo Quyết định số: 4784/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

nhà thầu; phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế BVTC và dự toán.

960,873

Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm

Chỉ định thầu

Quý IV/2020

Trọn gói

15 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán.

112,761

Chỉ định thầu

Quý IV/2020

Trọn gói

15 ngày

3

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm trong thời gian xây dựng công trình.

28.294,513

Chỉ định thầu

Quý IV/2020

Trọn gói

13 tháng

4

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

790,732

Chỉ định thầu

Quý IV/2020

Trọn gói

13 tháng

5

Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình.

186,349

Chỉ định thầu

Quý IV/2021

Trọn gói

01 tháng

Bổ sung

 

Tổng cộng

30.345,227

 

 

 

 

 

nhayGói thầu số 6 và Gói thầu số 7 được bổ sung bởi Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1. Do đó, tổng giá các gói thầu tại Quyết định này cũng bị thay đổi.nhay

* Ghi chú:

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 26/10/2020; giá các gói thầu số 03, 04 bao gồm chi phí dự phòng (7,267%).

- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bổ sung

thuộc tính Quyết định 4784/QĐ-UBND

Quyết định 4784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4784/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành:05/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đấu thầu-Cạnh tranh
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi