Quyết định 3018/QĐ-UBND Thanh Hóa 2023 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trồng rừng đặc dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3018/QĐ-UBND

Quyết định 3018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do Ủy ban nhân dân xã Bình Lương nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Bình Lương, huyện Như Xuân
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đức Giang
Ngày ban hành:25/08/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đấu thầu-Cạnh tranh , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
__________

Số: 3018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do UBND xã Bình Lương nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Bình Lương, huyện Như Xuân

_________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nộp tiền trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do UBND xã Bình Lương nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Bình Lương, huyện Như Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5221/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/8/2023; của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu tại Tờ trình số 389/TTr-BTPH ngày 07/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do UBND xã Bình Lương nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Bình Lương (đơn vị thực hiện: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu), với các nội dung chính như sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà th ầu được chia làm 02 gói thầu.

2. Nội dung gói thầu: Chi tiết có Phụ biểu kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ chấp hành theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá; Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);

- UBND xã Bình Lương, huyện Như Xuân;

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang

Phụ biểu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do UBND xã Bình Lương nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Bình Lương, huyện Như Xuân

Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

(Kèm theo Quyết định số: 3018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

______________________

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Cung cấp cây giống.

13,6

Từ nguồn tiền trồng rừng thay thế do UBND xã

Bình Lương nộp vào Ban quản lý Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và PCTT tỉnh theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh

Chỉ định thầu

Quý

III/2023

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 02: Cung cấp phân bón.

4,0

Chỉ định thầu

Quý

III/2023

Trọn gói

30 ngày

Tổng cộng

17,6

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 253/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/6/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; không bao gồm chi phí dự phòng;

- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống (phần đường dây trên địa phận tỉnh Thanh Hóa)

Quyết định 2983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trồng rừng đặc dụng từ nguồn vốn ủy thác trồng rừng thay thế do Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc nộp khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống (phần đường dây trên địa phận tỉnh Thanh Hóa)

Đấu thầu-Cạnh tranh, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi