Công văn 4077/BKHĐT-QLĐT 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

Số: 4077/BKHĐT-QLĐT
V/v
: Hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 4996/VPCP-ĐMDN ngày 8/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Ông Phan Quỳnh, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Luật đấu thầu (Điều 25) quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 62 khoản 3) quy định tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị phụ thuộc hoặc ký thỏa thuận giao việc với đơn vị được giao để tự thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp của Quý Tổng công ty, nếu gói thầu đủ điều kiện để áp dụng hình thức tự thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật đấu thầu thì việc thực hiện gói thầu theo quy trình tự thực hiện phải tuân thủ theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu tiến hành ký thỏa thuận giao việc với chi nhánh để tự thực hiện gói thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 4996/VPCP-ĐMDN ngày 8/6/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (77 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà Nẵng);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực