Công văn 1722/LĐTBXH-KHTC năm 2018 Quy định đối với cá nhân tham gia đấu thầu

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 1722/LĐTBXH-KHTC
V/v: Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sao gửi Công văn nêu trên để Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BTRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực