Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 11 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Văn bản hợp nhất 2187/VBHN-BKHĐT năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Xác thực: 16/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
02

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
03

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Xác thực: 13/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
04

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
05

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Xác thực: 05/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
06

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu

Xác thực: 28/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
07

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu

Xác thực: 05/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2015 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Xác thực: 04/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
09

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Xác thực: 22/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
11

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi