Đất phi nông nghiệp

Lọc bài viết theo:

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  26/02/2019

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp có thể phải nộp thuế. Dưới đây là đối tượng phải nộp thuế và hướng dẫn cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.