Quyết định 849/QĐ-UBND Thái Nguyên 2022 phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Bình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 849/QĐ-UBND

Quyết định 849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:849/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Tiến
Ngày ban hành:22/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

Số: 849/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH

----------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình;

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình thời kỳ 2021-2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 207/TTr-STNMT ngày 19 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Bình với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ bổ sung trong năm kế hoạch:

Tổng diện tích các loại đất phân bổ bổ sung năm 2022 là 784,87 ha.

(Chi tiết tại phụ lục I kèm theo)

2. Kế hoạch thu hồi bổ sung các loại đất:

Tổng diện tích thu hồi đất bổ sung năm 2022 là 765,57 ha.

(Chi tiết tại phụ lục II kèm theo)2

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung:

Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2022 là 719,47 ha.

(Chi tiết tại phụ lục III kèm theo)

4. Danh mục các công trình, dự án bổ sung:

Tổng số công trình, dự án thực hiện bổ sung năm 2022 là 14 công trình, dự án, với diện tích sử dụng đất là 784,87 ha.

(Chi tiết tại phụ lục IV kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình có trách nhiệm:

1. Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo UBND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trước khi thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật..

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TT. Thông tin- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN&XD, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tiến

PHỤ LỤC I

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ BỔ SUNG NĂM 2022 HUYỆN PHÚ BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Hương Sơn

Xã Điềm Thụy

Xã Kha Sơn

Lương Phú

Tân Đức

Tân Hòa

Tân Thành

Thượng Đình

Xã Xuân Phương

1

Đất nông nghiệp

1.1

Đất trồng lúa

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1.4

Đất rừng phòng hộ

1.5

Đất rừng đặc dụng

1.6

Đất rừng sản xuất

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

1.8

Đất nông nghiệp khác

2

Đất phi nông nghiệp

784,87

31,73

45,99

15,20

29,72

32,64

509,04

30,00

10,00

80,55

2.1

Đất ở nông thôn

229,82

45,99

29,72

32,64

33,47

10,00

78,00

2.2

Đất ở đô thị

9,75

9,75

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

2.4

Đất an ninh

2.5

Đất quốc phòng

2.6

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

2.7

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

515,30

21,98

15,20

475,57

2,55

2.8

Đất có mục đích công cộng

30,00

30,00

2.9

Đất cơ sở tôn giáo

2.10

Đất cơ sở tín ngưỡng

2.11

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

2.12

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

2.13

Đất có mặt nước chuyên dùng

2.14

Đất phi nông nghiệp khác

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2022 HUYỆN PHÚ BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Hương Sơn

Xã Điềm Thụy

Xã Lương Phú

Xã Tân Đức

Xã Tân Hòa

Tân Thành

Xã Thượng Đình

Xuân Phương

1

Đất nông nghiệp

701,07

27,53

41,41

28,17

30,82

462,73

28,80

9,35

72,26

1.1

Đất trồng lúa

420,39

19,15

30,09

26,60

25,94

244,82

2,12

6,26

65,41

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

20,45

0,71

0,74

0,33

17,30

0,47

0,90

1.3

Đất trồng cây lâu năm

111,18

7,62

9,07

1,42

2,50

79,86

4,80

0,66

5,25

1.4

Đất rừng phòng hộ

1.5

Đất rừng đặc dụng

1.6

Đất rừng sản xuất

140,14

1,01

115,29

21,88

1,96

1.7

Đất nuôi trồng thủy sn

8,55

0,05

0,50

0,15

2,05

5,10

0,70

1.8

Đất nông nghiệp khác

0,36

0,36

2

Đất phi nông nghiệp

64,50

2,65

4,58

1,55

1,82

46,31

1,20

0,65

5,74

2.1

Đất ở nông thôn

32,31

2,71

0,80

0,90

27,30

0,60

2.2

Đất ở đô thị

3,29

1,75

0,20

1,34

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

2.4

Đất an ninh

2.5

Đất quốc phòng

2.6

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

1,50

1,50

2.7

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

2.8

Đất có mục đích công cộng

12,87

0,65

0,70

0,75

0,92

8,05

0,60

1,20

29

Đất cơ sở tôn giáo

2.10

Đất cơ sở tín ngưỡng

2.11

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

2,47

0,25

0,52

1,70

2.12

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

0,65

0,65

2.13

Đất có mặt nước chuyên dùng

10,96

7,76

3,20

2.14

Đất phi nông nghiệp khác

0,45

0,45

3

Đất chưa sử dụng

PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2022 HUYỆN PHÚ BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Hương Sơn

Xã Điềm Thụy

Xã Kha Sơn

Xã Lương Phú

Xã Tân Đức

Xã Tân Hòa

Xã Tân Thành

Xã Thượng Đình

Xuân Phương

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

719,47

29,08

41,41

14,30

28,17

30,82

462,73

28,80

9,35

74,81

1,1

Đất trồng lúa

420,57

19,33

30,09

26,60

25,94

244,82

2,12

6,26

65,41

12

Đất trồng cây hàng năm khác

24,39

0,91

0,74

2,94

0,33

17,30

0,47

1,70

1.3

Đất trồng cây lâu năm

118,37

8,78

9,07

4,28

1,42

2,50

79,86

4,80

0,66

7,00

1.4

Đất rừng phòng hộ

1.5

Đất rừng đặc dụng

1.6

Đất rừng sản xuất

147,22

1,01

7,08

115,29

21,88

1,96

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

8,56

0,06

0,50

0,15

2,05

5,10

0,70

1.8

Đất nông nghiệp khác

0,36

0,36

2

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

Trong đó:

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

2.9

Đất rng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC 14 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên công trình dự án sử dụng đất

Địa điểm
(xã, phường, thị trấn, huyện)

Diện tích
(ha)

Trong đó sử dụng từ loại đất (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất khác

I

TỔNG

784,87

420,57

364,30

1

Khu đô thị số 9 thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

9,75

7,25

2,50

2

Khu dân cư và tái định cư Thượng Đình, huyện Phú Bình

Xã Thượng Đình, huyn Phú Bình

10,00

6,26

3,74

3

Khu dân cư xóm Diễn, xã Tân Đức

Xã Tân Đức, huyện Phú Bình

6,75

4,58

2,17

4

Khu dân cư trung tâm xã Lương Phú

Xã Lương Phú, huyện Phú Bình

10,28

8,60

1,68

5

Khu dân cư và tái định cư xóm Trung xã Điềm Thy

Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình

5,96

4,73

1,23

6

Khu dân cư Lương Phú - Tân Hòa

Xã Lương Phú, huyện Phú Bình

19,44

18,00

1,44

7

Khu dân cư Thanh Lương xã Tân Hòa

Xã Tân Hòa, huyện Phú Bình

33,47

26,60

6,87

8

Khu đô thị Đồng Đầm

Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình

40,03

25,36

14,67

9

Khu dân cư số 1 xã Tân Đức

Xã Tân Đức, huyện Phú Bình

25,89

21,36

4,53

10

Khu dân cư Phương Độ

Xã Xuân Phương, huyện Phú Bình

78,00

65,41

12,59

11

Khu công nghiệp Phú Bình (giai đoạn 1)

Xã Tân Hoà, huyện Phú Bình

475,57

218,22

257,35

Thị trấn Hương Sơn, huyn Phú Bình

20,43

11,90

8,53

12

Khu liên hp xử lý môi trường Phú Bình

Xã Tân Thành, huyện Phú Bình

30,00

2,12

27,88

13

Trụ sở làm việc phòng giao dịch Phú Bình - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Thái Nguyền

Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

0,19

0,18

0,01

14

Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xóm Ngoài, xóm Giữa xã Xuân Phương và xóm Nhi xã Kha Sơn, huyện Phú Bình

Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình

15,20

15,20

Xã Xuân Phương, huyện Phú Bình

2,55

2,55

Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

1,36

1,36

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi