Quyết định 7213/QĐ-UBND Hà Nội 2017 Kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Thạch Thất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 7213/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
V VIC PHÊ DUYT K HOCH S DNG ĐT NĂM 2017 HUYỆN THẠCH THẤT
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHHÀ NỘI
 
Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9538/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/   .000 và Báo cáo thuyết minh tổng hp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thạch Thất, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Diện tích kế hoch năm 2017 (ha)
 
TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN
 
18.744,18
NNP
1.1
Đất trồng lúa
LUA
5.427,27
 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
LUC
4.959,32
1.2
Đất trồng cây hàng năm khác
HNK
702,50
1.3
Đất trồng cây lâu năm
CLN
1.121,67
1.4
Đất rừng phòng hộ
RPH
10,59
1.5
Đất rừng đặc dụng
RDD
822,19
1.6
Đất rừng sản xuất
RSX
1.526,98
1.7
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS
321,97
1.8
Đất làm muối
LMU
-
1,9
Đất nông nghiệp khác
NKH
198,19
PNN
2.1
Đất quốc phòng
CQP
1.185,09
2.2
Đất an ninh
CAN
81,33
2.3
Đất khu công nghiệp
SKK
1.171,15
2.4
Đất khu chế xuất
SKT
-
2.5
Đất cụm công nghiệp
SKN
-
2.6
Đất thương mại dịch vụ
TMD
240,10
2.7
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
SKC
297,80
2.8
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
SKS
-
2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT
2.684,59
2.10
Đất có di tích lịch sử - văn hóa
DDT
9,28
2.11
Đất danh lam thắng cảnh
DDL
67,84
2.12
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
13,20
2.13
Đất ở tại nông thôn
ONT
1.908,18
2.14
Đất ở ti đô th
ODT
37,27
2.15
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
TSC
44,63
2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
DTS
8,00
2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
DNG
-
2.18
Đất cơ sở tôn giáo
TON
14,49
2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
NTD
147,82
2.20
Đất sản xuất vật liệu xây dựng là đồ gốm
SKX
35,00
2.21
Đất sinh hoạt cộng đồng
DSH
11,49
2.22
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DKV
0,75
2.23
Đất cơ sở tín ngưỡng
TIN
9,89
2.24
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
SON
365,22
2.25
Đất có mặt nước chuyên dùng
MNC
183,48
2.26
Đất công trình công cộng khác
DCK
22,36
2.26
Đất phi nông nghiệp khác
PNK
6,47
3
Đất chưa sử dụng
CSD
67,39

b) Danh mục các Công trình, dự án
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.
2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Thạch Thất có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cn điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyn Thạch Thất đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:
1. UBND cấp huyện:
a) Tchức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật vđất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.
đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
c) Tổng hp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân huyện Thạch Thất và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN THẠCH THẤT
(Kèm theo Quyết định số 7213/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành phố)
 

TT
Danh mục công trình dự án
Mã loại đất
Chủ đầu tư
Diện tích (Ha)
Trong đó diện tích (ha)
Vị trí
Căn cứ pháp lý
Ghi chú
Thu hồi đất
Địa danh huyện
Địa danh xã
I
Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất; ...)
 
 
257,67
257,67
 
 
 
 
1
Đu tư công trình TB/09 - Bộ Công an
CAN
Bộ công an
74,23
74,23
Thạch Thất
Chàng Sơn, Cần Kiệm, Thạch Xá
Văn bản số 5666/UBND-QHXDGT ngày 23/7/2012 của UBND TP Hà Nội
 
2
Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (Phần Kênh và các công trình trên kênh) (QLDA)
DTL
UBND huyện
14,50
14,50
Thạch Thất
Liên Quan, Phú Kim, Xã Hương Ngi, Xã Đại Đồng
Quyết định số 7938/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tiêu Săn
 
3
Cải tạo nâng cấp trạm bơm Tiêu Săn
DTL
Sở NN& PTNT
4,06
4,06
Thạch Thất
Liên Quan 2,51; Phú Kim 1,55
Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu săn
 
4
Cải tạo nâng cấp kênh tưới hồ Tân xã kết hợp GT Tân xã, Hạ bằng Cần Kiệm, Đồng Trúc
DTL
UBND huyện
3,44
3,44
Thạch Thất
Tân Xã, Hạ Bằng, Cần Kiệm, Đồng Trúc
Quyết định số 443/QĐ-KH&ĐT ngày 13/8/2010 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp kênh tưới Hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất kết hợp làm đường giao thông nông thôn
 
5
Nâng cấp Cải tạo Đê Tả Tích, lý trình từ K6+00-K16+500 huyện Thạch Thất
DTL
UBND huyện
3,35
3,35
Thạch Thất
Cẩm Yên, Lại Thượng, Phú Kim, Liên Quan
Quyết định số 489/QĐ-KD&DT ngày 31/8/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo đê Tả Tích lý trình Km 6+0.00 - Km 16+500
 
6
Xây dựng HTKT các khu đấu giá QSDĐ tại Mả Cố (X2, X7) xã Thạch Xá
ONT
UBND huyện
2,68
2,68
Thạch Thất
Thạch Xá
Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án xây dựng HTKT đấu giá QSD đất tại Mả Cố
 
7
Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất (ký hiệu X23; X26; X27; X28; X29; X30)
ONT
UBND huyện
0,47
0,47
Thạch Thất
Phùng Xá
Quyết định số 5009/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất (ký hiệu X23; X26; X27; X28; X29; X30)
 
8
Xây dựng HTKT đất dịch vụ khu Sau Đình, Đồi Mới
ONT
UBND huyện
9,80
9,80
Thạch Thất
Tân Xã
Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND TP.Hà Nội v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất dịch vụ (đất ở) tại khu Sau Đình - Đồi Mới
 
9
Xây dựng HTKT đất dịch vụ xã Phú Kim
ONT
UBND huyện
0,49
0,49
Thạch Thất
Phú Kim
Quyết định số 6524/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã Phú Kim
 
10
Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Quân Kép (ký hiệu X1*)
ONT
UBND huyện
0,43
0,43
Thạch Thất
Canh Nậu
Quyết định số 5007/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá QSD đất tại đồng Quân Kép xã Canh Nậu
 
11
Xây dựng HTKT đất dịch vụ thị trấn Liên Quan
ODT
UBND huyện
0,42
0,42
Thạch Thất
Liên Quan
Quyết định số 6525/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ thị trấn Liên Quan
 
12
Xin thu hồi đất bổ sung dự án Khu dân dụng Bắc Phú Cát (phần mở rộng)
ODT
UBND huyện
2,10
2,10
Thạch Thất
Thạch Hòa
Quyết định số 5476/QĐ-UBND TP Hà Nội ngày 10/9/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng HTKT khu dân dụng Bắc Phú Cát và thông báo số 278/TB-UBND ngày 22/7/2013 về phần diện tích thu hồi bổ sung là 20.334,0 m2 tại thôn 2, thôn 6, xã Thạch Hòa
 
13
Cải tạo nâng cấp tuyến đường Suối Ngọc - Vua Bà - Khu Gia binh Lục quân
DGT
UBND huyện
4,16
4,16
Thạch Thất
Tiến Xuân
Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND H.Thạch Thất phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Suối Ngọc - Vua Bà - Khu gia binh lục quân
 
14
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tnh 446 - Yên Bình - Láng Hòa Lạc kéo dài - Sân bay Hòa Lạc (Tổng chiều dài là 5,1 km, trong đó thực hiện 3,7 km)
DGT
UBND huyện
3,46
3,46
Thạch Thất
Yên Bình
Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND huyện Thạch Thất v/v phê duyệt điều chỉnh dự án và lập kế hoạch đấu thầu giai đoạn TKBVTC và lập dự toán.
 
15
Đường tnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan (Đoạn từ km4+842 đến Km5+587,1 và đoạn Km6+874,3 đến Km7+730). L=1,53 km, Bn=12 m.
DGT
UBND huyện
0,64
0,64
Thạch Thất
TT Liên Quan, Phú Kim, Kim Quan
Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan
 
16
Nâng cấp, cải tạo ĐT 419 đoạn từ km0+600 đến km4+842. L=4,24 km; Bn=12 m (đoạn qua dân cư 18,5 m)
DGT
UBND huyện
7,96
7,96
Thạch Thất
Phú Kim, Lại Thượng, Đại Đồng
Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 419 (đoạn Km 0+600 đến Km4+482)
 
17
Xây dựng tuyến đường số 19 (Đường làng nghề) đoạn Hữu Bằng - Dị Nậu
DGT
UBND huyện
2,00
2,00
Thạch Thất
Hũa Bằng, Dị Nậu
Quyết định số 5910/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND huyện v/v cho phép thực hiện đầu tư
 
18
Dự án đường Láng Hòa Lạc-Hòa Bình (BOT)
DGT
Tổng công ty 36
28,22
28,22
Thạch Thất
Yên Bình, Yên Trung
Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT.
 
19
Mở rộng công trình đường 446 từ km0+00 đến Km15+300
DGT
Sở GTVT
11,47
11,47
Thạch Thất
Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình
QĐ 5602 ngày 30/10/2009 UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường 446 (từ Km0+00 đến Km15+300)
 
20
Đường giao thông đấu nối của ĐHQG (Nút giao thông Thạch Hòa tuyến số 3, 4 của ĐHQG)
DGT
BQLDA Đại Học Quốc Gia
1,71
1,71
Thạch Thất
Thạch Hòa
Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ Xây dựng v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ĐHQG Hà Nội
 
21
Dự án đường nối từ Đại Lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất
DGT
Sở GTVT
1,00
1,00
Thạch Thất
Thạch Hòa
Quyết định số 5612/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND TP Hà Nội
 
22
Xây dựng Cầu Phú Thứ KM6+860 trên đường Tỉnh 420
DGT
Sở GTVT
0,40
0,40
Thạch Thất
Liên Quan
Quyết định số 1176/QĐ-SGTVT ngày 1/10/2012 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án xây dựng cầu Phú Thứ tại Km6+860 trên đường tỉnh 420
 
23
Trường Mầm non xã Hữu Bằng
DGD
UBND huyện
1,07
1,07
Thạch Thất
Hữu Bằng
Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND H.Thạch Thất về việc phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án Trường mầm non trung tâm xã Hữu Bằng
 
24
Trường THPT Bắc Lương Sơn
DGD
UBND huyện
1,20
1,20
Thạch Thất
Yên Bình
Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Bắc Lương Sơn
 
25
Trường mầm non 19/5
DGD
UBND huyện
1,02
1,02
Thạch Thất
Liên Quan
Quyết định 5850/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà trẻ 19/5
 
26
Mở rộng DAXD Đại học quốc gia tại Hòa Lạc
DGD
BQLDA Đại Học Quốc Gia
26,62
26,62
Thạch Thất
Tiến Xuân
Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011 của Bộ Xây dựng v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ĐHQG Hà Nội
 
27
Xây dựng, mở rộng trường Trung học cơ sở Thạch Thất
DGD
UBND huyện
1,50
1,50
Thạch Thất
Liên Quan
Quyết định 5136/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất và Quyết định số 6729/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng, mở rộng trường THCS Thạch Thất
 
28
Xây dựng. Cải tạo, mở rộng trường THCS Cẩm Yên
DGD
UBND huyện
0,17
0,17
Thạch Thất
Cẩm Yên
Quyết định 5136/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất và Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND huyện Thạch Thất về việc xây dựng, cải tạo, mở rộng trường THCS Cẩm Yên
 
29
Dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc
SKC
BQLDA công nghệ cao
38,60
38,60
Thạch Thất
Hạ Bằng
Quyết định số 621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/5/2008 v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu CNC Hòa Lạc
 
30
Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Lại Thượng
DRA
HTX Thành Công
10,00
10,00
Thạch Thất
Lại Thượng
Giấy chứng nhận đầu tư số 011211001729 ngày 21/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội.
 
31
Cải tạo đường dây 110KV Hà Đông-Sơn Tây
DNL
Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
0,50
0,50
Thạch Thất
Bình Phú, Phùng Xá, Thạch Xá, Chàng Sơn, Kim Quan, thị trấn Liên Quan, Lại Thượng, Cẩm Yên, Phú Kim
QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVNHANOI ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và VB số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 
II
Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017
 
 
59,15
59,15
 
 
 
 
1
Đồn công an Quang Trung
CAN
Bộ Công an
0,20
0,20
Thạch Thất
Phùng Xá
Quyết định số 4853/QĐ-BCA ngày 25/8/2014 của Bộ Công an v/v thành lập đồn công an
 
2
Đồn công an Hòa Lạc
CAN
Bộ Công an
0,10
0,10
Thạch Thất
Thạch Hòa
Văn bản số 1089/CAHN-PH41 ngày 26/8/2015 của Công an thành phố Hà Nội v/v xin đất XD 3 trụ sở Đồn công an thuộc CAH Thạch Thất
 
3
Xây dựng tuyến đường dây 110KV từ TBA 500/200KV Tây Hà Nội (Quốc Oai) đầu nối vào đường dây 110KV lộ 182 Chèm - Phúc Thọ
DNL
Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
0,90
0,90
Thạch Thất
Dị Nậu
Quyết định 5136/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất và Văn bản số 672/UBND-KT ngày 22/4/2016 của UBND huyện Thạch Thất thống nhất phương án tuyến
 
4
Trạm biến áp 110KV Phú Cát và nhánh rẽ
DNL
Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
0,16
0,16
Thạch Thất
Thạch Hòa
Quyết định 5136/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội v/v điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế số 685/QĐ-EVNHANOI ngày 16/3/2015 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội
 
5
Cải tạo nâng khả năng tải đường dây 110KV lộ 172 Phúc Thọ
DNL
Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
0,15
0,15
Thạch Thất
Cẩm Yên, Đại Đồng
Văn bản số 1696/TCNL-KH&QH ngày 29/6/2016 v/v thông báo kết quả thẩm định TKCS dự án Cải tạo nâng khả năng tải đường dây 110KV lộ 172 Phúc Thọ
 
6
Đấu giá đất xen kẹt
ONT
UBND huyện
3,00
3,00
Thạch Thất
Bình Yên, Đồng Trúc, Chàng Sơn, Dị Nậu, Hạ Bằng, Bình Phú, Hữu Bằng, Hương Ngải
Văn bản số 204/KH-UBND ngày 03/11/2015 của UBND huyện Thạch Thất v/v Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt năm 2016 trên địa bàn huyện. Quyết định số 10280/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt để đấu giá QSD đất tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải
 
7
Xây dựng hạ tầng các khu đấu giá đất Dị Nậu
ONT
UBND huyện
4,60
4,60
Thạch Thất
Dị Nậu
Quyết định số 6628/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND TP.Hà Nội v/v phê duyệt DAĐTXD hạ tầng KT
 
8
Trạm bơm tiêu Cần Kiệm
DTL
UBND huyện
0,04
0,04
Thạch Thất
Cần Kiệm
Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình Trạm bơm tiêu Cần Kiệm
 
9
Dự án mô hình chuyển đổi nội bộ trong đất nông nghiệp (bao gồm các QĐ gia hạn thực hiện các mô hình. Có 2016 chuyển sang và đăng ký mới)
NKH
UBND huyện
50,00
50,00
Thạch Thất
Cẩm Yên, Phú Kim, Dị Nậu, Phùng Xá, Canh Nậu, Kim Quan, Lại Thượng, Hương Ngải, Cần Kiệm, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Đại Đồng, Thạch Xá, Yên Bình
Vb chủ trương của UBND huyện số 1623/UBND-KT ngày 23/10/2015 v/v đồng ý kế hoạch thực hiện.
 
III
Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2017
 
 
393,56
160,56
 
 
 
 
1
Khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái Thác Bạc - suối Sao xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
TMD
Công ty cổ phần du lịch KOVA
233,00
 
Thạch Thất
Yên Trung, Yên Bình
Văn bản số 2589/KH&ĐT-ĐT ngày 27/7/2015 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện dự án
 
2
Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất
DXH
Bảo hiểm XH thành phố
0,08
0,08
Thạch Thất
Liên Quan
Quyết định số 74/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 1 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thất
 
3
Xây dựng quy hoạch thế trận quân sự KVPT huyện Thạch Thất
CQP
Bộ Tư lệnh thủ đô
80,00
80,00
Thạch Thất
Yên Bình
Quyết định số 22/QH-UBND ngày 10/6/2015 của UBND huyện Thạch Thất về quy hoạch thế trận quân sự KVPT huyện
 
4
Xây dựng KVPT huyện Thạch Thất
CQP
Bộ Tư lệnh thủ đô
50,00
50,00
Thạch Thất
Cần Kiệm
Quyết định số 22/QH-UBND ngày 10/6/2015 của UBND huyện Thạch Thất về quy hoạch thế trận quân sự KVPT huyện
 
5
Trụ sở phòng cháy chữa cháy
CAN
Bộ công an
0,60
0,60
Thạch Thất
Kim Quan
Số 557/CV-SCSPC&CC(HC&TBKT) ngày 22/7/2014 của Cảnh Sát PC&CC (HC&TBKT)
 
6
ONT
UBND huyện
2,00
2,00
Thạch Thất
Cần Kiệm, Kim Quan
Công văn số 1028/B45-TB/09 ngày 2/7/2015 của Cục B45- Tổng cục V-Bộ Công an v/v xác định địa điểm TĐC phục vụ công tác thu hồi đất thực hiện DA TB/09
 
7
ONT
UBND huyện
12,90
12,90
Thạch Thất
Hạ Bằng
Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 14/5/2015 của UBND huyện v/v đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
 
8
Khu đất đấu giá đồng Quân Kép xã Canh Nậu
ONT
UBND huyện
0,45
0,45
Thạch Thất
Canh Nậu
Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 21/9/2015 của UBND huyện v/v xin thỏa thuận vị trí, diện tích quy mô QHXD HTKT
 
9
Đường giao thông Thạch Xá - Canh Nậu. L=1,45 km, Bn= 9 m.
DGT
UBND huyện
1,50
1,50
Thạch Thất
Thạch Xá, Canh Nậu
Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Thạch Xá - Canh Nậu
 
10
Tiểu học trung tâm xã Đồng Trúc
DGD
UBND huyện
0,20
0,20
Thạch Thất
Đồng Trúc
Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 H.Thạch Thất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Tiểu học trung tâm xã Đồng Trúc
 
11
DTL
Sở NNPTNN
2,72
2,72
Thạch Thất
Lại Thượng
Quyết định số 6616/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND TP phê duyệt DA đầu tư XD mới trạm bơm tiêu Lại Thượng thay thế trạm bơm tiêu Lại Thượng 1,2
 
12
Cải tạo nâng cấp vai Đồng Vặng kết hợp giao thông, thủy lợi (Hạng mục: Tôn cao áp trúc vai Đồng Vặng - Xây lại cống - Tràn)
DTL
UBND huyện
0,07
0,07
Thạch Thất
Hương Ngải
Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp vai Đồng Vặng kết hợp giao thông, thủy lợi
 
13
DTL
UBND huyện
0,02
0,02
Thạch Thất
Hạ Bằng
Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND H.Thạch Thất v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình cống tiêu Nẻ
 
14
Trạm cấp nước sạch và đường ống dẫn nước
DTL
Cty Đồng Tiến Thành Hà Nam
3,00
3,00
Thạch Thất
Chàng Sơn, Thạch Xá, Hữu Bằng, Bình Phú, Hương Ngải, Canh Nậu, Dị Nậu, Cần Kiệm, Kim Quan và thị trấn Liên Quan
Quyết định số 5093/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng - Hòa Lạc (phạm vi thành phố Hà Nội) sử dụng nước sạch Sông Đà và Văn bản 4866/UBND-KH&ĐT ngày 18/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội v/v thực hiện chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư nước sạch cho khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố
 
15
Đền thờ trạng Bùng
DDT
UBND huyện
0,12
0,12
Thạch Thất
Phùng Xá
TTr số 563/TTr-BQL ngày 1/10/2015 của BQL các dự án ĐTXD huyện v/v QH tổng thể, trùng tu tôn tạo cụm di tích nhà thờ và lăng trạng Bùng
 
16
NTD
UBND huyện
4,50
4,50
Thạch Thất
Hạ Bằng
Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 25/8/2015 của UBND huyện v/v cải tạo mở rộng nghĩa trang Vai đỏ phục vụ GPMB DAXD Khu CNC Hòa Lạc
 
17
NKH
Công ty 159
2,40
2,40
Thạch Thất
Canh Nậu
Văn bản số 4810/UBND-NNNT ngày 01/7/2014 của UBND TP Hà Nội v/v đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư DA
 

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 7213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7213/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực