Quyết định 705/QĐ-UBND Lạng Sơn 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 705/QĐ-UBND

Quyết định 705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:705/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành:19/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

_______

Số: 705/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

_________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 22/06/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 159/TTr-STNMT ngày 08/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể:
- Danh mục công bố 28 thủ tục hành chính;
- Quy trình nội bộ 28 thủ tục hành chính gồm: 10 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa, 18 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:
1. Các thủ tục hành chính có số thứ tự: 02, 11, 15, từ 17 đến 25, từ 27 đến 39 Mục Asố 02 Mục B, số 01 tiểu mục II Mục C tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
2. Thủ tục hành chính số thứ tự 46 Mục A tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn;
3. Quy trình nội bộ của các thủ tục hành chính có số thứ tự: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 Mục A Phần I Phụ lục I; số thứ tự từ 01 đến 07, từ 13 đến 21 Mục Asố 01 Mục B Phần I Phụ lục II Ban hành kèm theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính,
Xây dựng, Ban quản lý Khu KTCK
Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTPVHCC(TTPL).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

  

 

Dương Xuân Huyên

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBDN CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
___________
 
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (25 TTHC)

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

- Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh.

- Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, UBND tỉnh xem xét có văn bản chấp thuận hoặc trả lời tổ chức kinh tế về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất.

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 5 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (24 TTHC)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Theo quy định

Đã cắt giảm

01

1.0030

10.000 .00.00.H37

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 5 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Không quy định

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công     trực

tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

02

1.0053

98.000 .00.00.H37

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn, đối với các xã khu vực II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 35 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND   ngày

06/11/2019)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Không quy định

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công     trực

tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

Nghị định số 148/2020/NĐ- CP ngày 18/12/2020

03

1.0042

38.000 .00.00.H37

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 08 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND   ngày

06/11/2019)

Thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục IV)

04

1.0042

27.000 .00.00.H37

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND   ngày

06/11/2019)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017; số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công     trực

tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

05

1.0042

21.000 .00.00.H37

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 05 ngày làm việc

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày

06/11/2019)

Thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục IV)

06

1.0042

03.000 .00.00.H37

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017; số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công     trực

tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

- Thông tư số 09/2021/TT- BTNMT ngày 30/6/2021

07

1.0041

99.000 .00.00.H37

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

08

1.0041

93.000 .00.00.H37

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017;

số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh

(Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công     trực

tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

Nghị định số

148/2020/NĐ-CP

ngày 18/12/2020

09

1.00300

3.000.0

0.00.H37

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 35 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND   ngày

06/11/2019)

10

2.0009

83.000

.00.00.H37

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 35 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND   ngày

06/11/2019)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo

Quyết định số

40/2017/QĐ-UBND ngày

14/9/2017; số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh

(Chi tiết tại

Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

Nghị định số

148/2020/NĐ-CP

ngày 18/12/2020

11

1.00225

5.000.0

0.00.H37

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

12

2.000

976.0

00.00.

00.H37

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND   ngày

06/11/2019)

- Nghị định số

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

- Thông tư số

09/2021/TT-

BTNMT ngày

30/6/2021

13

1.002

273.0

00.00.

00.H37

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND   ngày

06/11/2019)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày

14/9/2017;

số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

- Nghị định số

148/2020/NĐ-CP

ngày 18/12/2020

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày

30/6/2021

14

1.00299

3.000.0

0.00.H37

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND   ngày

06/11/2019)

15

2.000

889.0

00.00.

00.H37

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

- Trường hợp

chuyển đổi,

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận: Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất: không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

- Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng: không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

- Trường hợp

chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất: Không quá 08 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

- Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ                   hoặc

chồng thành của chung vợ và chồng:               Không

quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 10/9/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND  ngày

14/9/2017;

số 48/2017/QĐ-UBND ngày

14/9/2017 của

UBND tỉnh

(Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công     trực

tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

- Nghị định số

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

- Thông tư số

09/2021/TT- BTNMT ngày 30/6/2021

16

1.0019

91.000 .00.00.H37

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 35 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày

14/9/2017; số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công     trực

tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

17

1.0011

34.000 .00.00.H37

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 20 ngày làm việc

(Theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND   ngày

06/11/2019)

- Nghị định số

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày

30/6/2021

18

2.0008

80.000

.00.00.H37

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017; số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công     trực

tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

- Thông tư số

09/2021/TT- BTNMT ngày

30/6/2021

19

1.00051 94.000.

00.00.H37

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

20

1.0019

80.000 .00.00.H37

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đối với tổ chức)

+ Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân)

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày

14/9/2017 của

UBND tỉnh

(Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày

30/6/2021

21

1.0019

90.000 .00.00.H37

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

22

1.0010

09.000 .00.00.H37

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện theo

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017; số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công     trực

tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

Nghị định số

148/2020/NĐ-CP

ngày 18/12/2020

23

1.004

206.0

00.00.

00.H37

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã, huyện

- Cơ quan thực hiện: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thực hiện theo

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của

UBND tỉnh

(Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Nghị định số

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

- Thông tư số

09/2021/TT- BTNMT ngày 30/6/2021

24

1.0042

17.000 .00.00.H37

Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

Không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; các xã nhóm II, III thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III

(Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND   ngày

10/9/2020)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh

(Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichv ucong.langs on.gov.vn

Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày

30/6/2021


Ghi chú: Thời hạn giải quyết các TTHC có số thứ tự từ 02 đến 24 không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
 
Phần II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (02 TTHC)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (01 TTHC)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải

quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

1

2.001234.00

0.00.00.H37

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP

ngày 18/12/2020

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ (01 TTHC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn giải

quyết1

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

01

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)

(1.003572)

Không quá 50 ngày làm việc tại các xã nhóm I và phường, thị trấn; không quá 60 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng đất tại các xã nhóm II, III.

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan liên quan.

Thực hiện theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục IV)

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Nghị định số 148/2020/NĐ- CP ngày

18/12/2020

_______________
1Ghi chú: Thời hạn giải quyết TTHC không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Phần III
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP XÃ (01 TTHC)

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

1

1.003554.0

00.00.00.H37

Hòa giải tranh chấp đất đai

Không quá 45 ngày làm việc

-   Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Một cửa cấp xã.

-     Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.

-    Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp;

-      Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

-            Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020;

-          Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của

UBND tỉnh Lạng Sơn.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi