Quyết định 6017/QĐ-UBND Hà Nội 2023 cập nhật danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6017/QĐ-UBND

Quyết định 6017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Đức Tuấn
Ngày ban hành:23/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 6017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị trong
các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2)

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cLuật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cLuật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điu của Luật Nhà ở; Nghị định s 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đi, b sung một số điều ca Nghị định s 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điu của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định s 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính ph về phát triển và quản lý nhà ở xã Nghị định s 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đi, b sung một s điu của Nghị định s 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Quyết định s 2161/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát trin nhà ở quc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định s 3627/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 ca UBND Thành ph về việc phê duyệt Chương trình phát trin nhà ở thành ph Hà Nội giai đoạn 2021-2030;

Tiếp theo các Quyết định của UBND Thành ph: s 1186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 về phê duyệt Kế hoạch phát trin nhà ở thành ph Hà Nội giai đoạn 2021-2025, s 5063/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch phát trin nhà ở xã hội thành ph Hà Nội giai đoạn 2021-2025, s 4279/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2023 về việc phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025 (Đợt 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình s 298/TTr-SXD(PTĐT) ngày 08 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị (Đợt 2) trong Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025 tại 02 Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này bổ sung tương ng vào các Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023, số 5063/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố. Các nội dung khác không thay đi, giữ nguyên theo các Quyết định đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xâ
y dựng (để b/cáo);
- Thường trực Thành
y (để b/cáo);
- Thường trực HĐND TP (để b/cáo);
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các Sở: XD, KHĐT
, QHKT, TNMT, TC, CT, LĐTBXH, GDĐT;
- BQL các khu CN&CX TP; Qu
ĐTPT TP;
- Cục Thuế TP; Cục Thống kê TP;

- Liên đoàn LĐ TP; Ngân hàng CSXH TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP V.T.Anh, TH, Đ
T: Trung tâm tin học - Công báo;
- C
ng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Đức Tuấn

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi