Quyết định 5544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5544/QĐ-UBND

Quyết định 5544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5544/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành:11/11/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
Số: 5544/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÁC ĐỊNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ
DỮ LIỆU ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015) của Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa;
Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; tại Tờ trình số 7173/TNMT-KH ngày 08 tháng 10 năm 2014 và số 7762/TNMT-KH ngày 29 tháng 10 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở QH-KT: Sở XD, Sở KH&ĐT, Sở TT&TT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV; TTTH, TTCB;
- Lưu: VT, (ĐTMT/pth) D.70
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín
 
 
KẾ HOẠCH
VỀ XÁC ĐỊNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT TRỒNG LÚA
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5544/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai tổ chức thực hiện việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015 ) của Thành phố đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014, với chỉ tiêu phân bố diện tích đất trồng lúa 3.000 hécta, trong đó trên địa bàn huyện Bình Chánh (350 hécta) và huyện Củ Chi (2.650 hécta).
2. Nguyên tắc và yêu cầu
- Việc xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa được thực hiện trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã có diện tích đất trồng lúa, được tổng hợp thành cơ sở dữ liệu đất trồng lúa của huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và Thành phố.
- Đảm bảo phù hợp về vị trí trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất nông nghiệp của huyện và chỉ tiêu phân bổ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp và triển khai thực hiện; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
1. Xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa
- Tiến hành thu thập các thông tin, tài liệu được quy định tại Điều 5, Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tiến hành khoanh vẽ sơ bộ lên bản đồ nền ranh giới các khu vực đất trồng lúa, đất trồng lúa nước cần bảo vệ, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt (sau đây gọi tắt đất trồng lúa).
- Xác định ranh giới ngoài thực địa.
- Xác định và tổng hợp ranh giới diện tích đất trồng lúa.
- Tổng hợp dữ liệu về ranh giới, diện tích đất trồng lúa.
- Tổ chức kiểm tra, lập biên bản xác nhận kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa.
- Phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa.
- Công khai kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa.
- Quản lý ranh giới, diện tích đất trồng lúa,
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa
- Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.
- Cập nhật cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tập huấn, hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân xã có diện tích đất trồng lúa thực hiện việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng; cơ sở dữ liệu đất trồng lúa theo quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 20 tháng 11 năm 2014.
- Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thực hiện:
+ Hỗ trợ, cung cấp thông tin, tài liệu được quy định tại Điều 5, Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Ủy ban nhân dân các xã có diện tích đất trồng lúa. Thời gian hoàn thành đến ngày 25 tháng 11 năm 2014.
+ Tổ chức kiểm tra, lập biên bản xác nhận kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa.
- Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong trường hợp tổng diện tích đất trồng lúa không khớp với số liệu thống kê, kiểm kê và diện tích đất trồng lúa theo chỉ tiêu phân bổ của quy hoạch sử dụng đất cấp trên trực tiếp.
- Công bố công khai kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố thực hiện:
+ Tiếp nhận, quản lý kết quả việc xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Thời gian hoàn thành đến ngày 31 tháng 12 năm 2014,
+ Xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa theo quy định.
+ Cập nhật dữ liệu đất trồng lúa khi biến động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Hàng năm tổ chức kiểm tra định kỳ 06 tháng 01 lần việc xây dựng, cập nhật dữ liệu đất trồng lúa và báo cáo Tổng cục Quản đất đai trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm,
- Theo dõi quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân xã có diện tích đất trồng lúa, xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa ngoài thực địa.
3. Sở Tài chính Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi xem xét, đề xuất kinh phí thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thực hiện trước ngày 30 tháng 11 năm. 2014.
4. Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.
- Đôn đốc, theo dõi và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa trên địa bàn theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, lập biên bản xác nhận kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa. Thời gian hoàn thành đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.
- Phê duyệt kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa; chuyển kết quả đã phê duyệt cho Ủy ban nhân dân xã, Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường để công khai bản đồ ranh giới diện tích đất trồng lúa tại địa phương, trụ sở làm việc theo quy định. Thời gian hoàn thành đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.
5. Ủy ban nhân dân các xã có diện tích đất trồng lúa
- Tổ chức thu thập thông tin, tài liệu quy định tại Điều 5, Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành đến ngày 30 tháng 11 năm 2014.
- Thực hiện xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa quy định tại Điều 6, Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành đến ngày 25 tháng 12 năm 2014.
- Thực hiện công khai kết quả xác định ranh giới, diện tích đất trồng lúa theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thừa tận thu trong quá trình thực hiện phương án hạ thấp độ cao tạo mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ và trồng cây lâu năm tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ An Phát

Quyết định 2929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thừa tận thu trong quá trình thực hiện phương án hạ thấp độ cao tạo mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ và trồng cây lâu năm tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ An Phát

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

Quyết định 2935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định 2210/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty cổ phần Y Dược Trí Đức chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Trung tâm dưỡng lão và Trung tâm nghiên cứu phát triển dược học cổ truyền tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định

Quyết định 2935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định 2210/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty cổ phần Y Dược Trí Đức chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Trung tâm dưỡng lão và Trung tâm nghiên cứu phát triển dược học cổ truyền tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi