Quyết định 5142/QĐ-UBND 2016 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất 2016 huyện Chương Mỹ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
-------
Số: 5142/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hi đất năm 2016; dự án chuyn mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Chương Mỹ;
Căn cứ Văn bản số 333/HĐND-KTNS ngày 30/8/2016 của HĐND Thành phố về việc thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7098/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 22/7/2016 và Báo cáo số 8572/BC-STNMT ngày 05/9/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
2. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Chương Mỹ là 08 dự án; diện tích là 3,38 ha (Phụ lục 03 kèm theo) phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Thành phố.
3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016, cụ thể như sau:

STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng diện tích (ha)
 
Tổng diện tích tự nhiên
 
23.737,98
1
Đất nông nghiệp
NNP
16.330,94
1.1
Đất trồng lúa
LUA
9.291,26
 
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
LUC
8.351,52
 
Đất trồng lúa nước còn lại
LUK
939,75
1.2
Đất trồng cây hàng năm khác
HNK
1.011,79
1.3
Đất trồng cây lâu năm
LNC
3.199,79
1.4
Đất rừng phòng hộ
RPH
217,16
1.5
Đất rừng đặc dụng
RDD
42,95
1.6
Đất rừng sản xuất
RSX
40,82
1.7
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS
1.390,34
1.8
Đất nông nghiệp khác
NKH
1.136,82
2
Đất phi nông nghiệp
PNN
6.942,37
2.1
Đất quốc phòng
CQP
537,47
2.2
Đất an ninh
CAN
33,07
2.3
Đất khu công nghiệp
SKK
156,83
2.4
Đất thương mại, dịch vụ
TMD
32,95
2.5
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
SKC
184,03
2.6
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT
2.953,10
2.6.1
Đất xây dựng cơ sở văn hóa
DGT
1,09
2.6.2
Đất xây dựng cơ sở y tế
DTL
12,01
2.6.3
Đất xây dựng cơ sở giáo dục
DNL
165,82
2.6.4
Đất xây dựng cơ sở thể thao
DBV
233,67
2.6.5
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
DYT
4,50
2.6.6
Đất giao thông
DGD
1.929,58
2.6.7
Đất thủy lợi
DTT
589,05
2.6.8
Đất công trình năng lượng
DKH
6,91
2.6.9
Đất công trình bưu chính viễn thông
DXH
1,02
2.6.10
Đất ch
DCH
9,44
2.7
Đất có di tích lịch sử văn hóa
DDT
52,36
2.8
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
37,63
2.9
Đất ở tại nông thôn
ONT
1.488,84
2.10
Đất ở tại đô thị
ODT
191,67
2.11
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
TSC
18,22
2.12
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
DTS
22,61
2.13
Đất cơ sở tôn giáo
TON
44,02
2.14
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
NTD
242,93
2.15
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
SKX
47,76
2.16
Đất sinh hoạt cộng đồng
DSH
25,95
2.17
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DKV
0,67
2.18
Đất cơ sở tín ngưỡng
TIN
34,02
2.19
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
SON
378,77
2.20
Đất có mặt nước chuyên dùng
MNC
456,76
2.21
Đất phi nông nghiệp khác
PNK
2,73
3
Đất chưa sử dụng
BCS
464,67
4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ  CHỦ TỊCH
Nguyễn
Quốc Hùng
 

(Kèm theo Quyết định s: 5142/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành ph SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN CHƯƠNG MỸHà Nội)
 
 

STT
Tên công trình, dự án
Mã LĐ
Chủ đầu tư
Diện tích đất
Trong đó diện tích (ha)
Địa điểm (ghi tên xã)
Căn cứ pháp lý được cấp có thẩm quyền chấp thuận
Dự án có trong NQ13/NQ- HĐND
Ghi chú
Trồng lúa
Đất rừng
Thu hồi đất
 
 
 
 
I
Các công trình, dự án không làm thay đổi chỉ tiêu SDĐ (Đã cắm mốc giới GPMB, chưa có QĐ giao đất)
 
 
 
1
Dự án cấp nước sạch xã Trung Hòa, Trường Yên, huyện Chương Mỹ
SKC
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
1,05
0,10
 
 
Xã Thủy Xuân Tiên
Quyết định số 6524/QĐ- UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội
x
 
2
Đường phân luồng giao thông kết hợp với cứng hóa mặt đê máng 7
DGT
UBND Huyện Chương Mỹ
1,70
0,32
 
1,70
Xã Lam Điền
QĐ số 3438/QĐ-UBND ngày 18/11/2009; QĐ số 3918/QĐ-UBND ngày 21/12/2009; QĐ số 1230/QĐ-UBND ngày 04/6/2009
 
 
3
Đấu giá khu Khuy Trai Phụ Chính
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,64
-
 
 
Xã Hòa Chính
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ- HĐND ngày 21/12/2014
 
 
4
Đấu giá khu Ủy ban cũ, trạm Ca Miếu Môn cũ
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,22
-
 
 
Xã Trần Phú
Quyết định số 6866/QĐ- UBND ngày 25/8/2014 và số 6874/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ
 
 
5
Đấu giá Khu Gò Cầu, Cửa Ngõ
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,08
-
 
 
Xã Hồng Phong
Quyết định số 6868/QĐ- UBND và số 6869/QĐ- UBND ngày 25/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ
 
 
6
Đấu giá Khu Lạch Đồng Giếng thôn Quyết Tiến
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,98
0,98
 
 
Xã Hữu Văn
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Trích Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18
x
 
7
Đấu giá QSDĐ khu sân kho ngoài
ONT
UBND Huyện Chương Mỹ
0,10
 
 
 
Xã Nam Phương Tiến
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội
 
 
II
Dán chưa thực hin trong KHSDĐ năm 2015, chuyn sang thực hiện năm 2016
 
 
 
 
1
Xây dựng hạ tầng Kỹ thuật khu đấu giá Quyền sử dụng đất (đất nhỏ lẻ dưới 0.5 ha) của các xã
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,36
-
 
 
Xã Hoàng Diệu
 
x
 
2
Đường Chợ Đón - Núi Bé
DGT
UBND Huyện Chương Mỹ
0,32
0,04
 
0,32
xã Nam Phương Tiến
QĐ số 831/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND huyện Chương Mỹ
 
 
3
Đường Tân Tiến - CK2
DGT
UBND Huyện Chương Mỹ
0,14
0,02
 
0,14
Xã Tân Tiến; xã Thủy Xuân Tiên
QĐ số 1886/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của UBND huyện Chương Mỹ
 
 
4
Đường Tân Tiến - Thủy Xuân Tiên
DGT
UBND Huyện Chương Mỹ
0,17
0,02
 
0,17
Xã Tân Tiến; xã Thủy Xuân Tiên
Quyết định 1885/QĐ- UBND ngày 22/7/2009 của UBND huyện Chương Mỹ
 
 
5
Đường Trần Phú - Mỹ Lương
DGT
UBND Huyện Chương Mỹ
0,15
0,04
 
0,15
Xã Trần Phú; Xã Mỹ Lương
QĐ số 831/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND huyện Chương Mỹ
 
 
6
Dự án đất dịch vụ khu đường Chúc Sơn - Lam Điền
TMD
UBND huyện Chương Mỹ
0,25
 
 
 
Thị trấn Chúc Sơn
Văn bản số 1405/UBND- TNMT ngày 04/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội
x
 
7
Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Đầm Mới
DTL
Công ty TNHH MTV ĐT&PT Thủy Lợi sông Đáy
1,16
0,04
 
 
Xã Mỹ Lương
Văn bản số 4902/UBND- KH&ĐT ngày 17/6/2011 của UBND TP Hà Nội về việc cải tạo nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Đầm Mới
x
 
8
Đấu giá Quyền sử dụng đất
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,48
0,48
 
 
Xã Thủy Xuân Tiên
Quyết định số 6840a/QĐ- UBND ngày 20/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ
x
 
9
Đấu giá Quyền sử dụng đất
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,98
0,98
 
 
Xã Hữu Văn
Quyết định số 6840/QĐ- UBND và Quyết định số 6839a/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND huyện Chương Mỹ
 
 
10
Đấu giá QSDĐ khu sau trạm y tế Nhân Lý
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,30
0,30
 
 
Xã Hòa Chính
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ- HĐND ngày 21/12/2014
 
 
11
Đấu giá QSDĐ khu Đồng Cõi Phụ Chính
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,60
-
 
 
Xã Hòa Chính
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ- HĐND ngày 21/12/2014
 
 
12
Đấu giá QSDĐ khu Bãi Hõi
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,03
0,03
 
 
Xã Trần Phú
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 04/2014/NQ- HĐND ngày 22/6/2013
 
 
13
Đấu giá QSDĐ khu đồng Moi thôn Trung Cao
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,47
0,47
 
 
Xã Trung Hòa
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Trích Nghị quyết số 35/2014/TNQ-HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 8 khóa 18 ngày 19/6/2014
 
 
14
Đấu giá QSDĐ khu Cung bắc thôn Long Châu Sơn
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,08
-
 
 
Xã Phụng Châu
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Trích Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18
 
 
15
Đấu giá QSDĐ khu Vũng Gióng
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,25
0,25
 
 
Xã Trường Yên
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ- HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 18
 
 
16
Đấu giá QSDĐ khu Đồng Kênh
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,10
0,10
 
 
Xã Trường Yên
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị quyết số 06/2014/NQ- HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 18
 
 
17
Đấu giá QSDĐ khu Bới mét thôn Đông Cựu
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,45
-
 
 
Xã Đông Sơn
Văn bản số 1680/QHKT-P4 ngày 12/5/2014 của Sở Quy hoạch, kiến trúc Hà Nội; Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa 18 HĐND xã Đông Sơn
 
 
III
Những dán đăng ký thực hiện trong KHSDĐ năm 2016
 
 
 
 
 
 
 
1
Trường Đại học kiểm sát Hà Nội
DGD
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao
14,00
13,50
 
 
Thị trấn Chúc Sơn, xã Phụng Châu
Văn bản số 6556/UBND- QHXD ngày 23/8/2012 và 5823/VP-QHKT ngày 05/9/2014 của UBND TP Hà Nội và Văn phòng TP Hà Nội; Quyết định số 606/QĐ-VKSTC-V11 ngày 29/11/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao
x
 
2
Đất dịch vụ khu trệ Đê thị trấn Chúc Sơn, đấu giá QSD đất, tái định cư
TMD
UBND huyện Chương Mỹ
0,90
0,90
 
 
Thị trấn Chúc Sơn
 
x
 
3
Đấu giá QSD đất khu sau Ranh Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,29
-
 
 
Xã Thượng Vực
Quyết định số 7828/QĐ- UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc duyệt chủ trương đầu tư khu đấu giá quyền sử dụng đất
 
 
 
Tổng cộng
 
 
26,25
18,57
-
2,48
 
 
 
 
 
DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Kèm theo Quyết định s: 5142/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phHà Nội)

STT
Tên công trình, dự  án
Mã LĐ
Chủ đầu tư
Diện tích đất
Trong đó diện tích (ha)
Địa điểm (ghi tên xã)
Căn cứ pháp lý được cấp có thẩm quyền chấp thuận
Dự án có trong NQ13/NQ- HĐND của HĐNDTP
Ghi chú
Trồng lúa
Đất rừng
Thu hồi đất
 
 
1
Đường nối trục phát triển KT đến khu CN Phú Nghĩa
DGT
UBND huyện Chương Mỹ
1,80
1,26
 
1,80
Xã Phú Nghĩa
Quyết định số 1261/QĐ- UBND ngày 09/10/2013 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt dự án
 
 
2
Đường Chúc Sơn - Lam Điền nối QL6
DGT
UBND huyện Chương Mỹ
0,03
-
 
0,03
Thị trấn Chúc Sơn
Quyết định số 7824/QĐ- UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt dự án
 
 
3
Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất sau khu bể bơi
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,23
-
 
-
Xã Thủy Xuân Tiên
Quyết định số 1156/QĐ- UBND ngày 19/9/2013 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương
 
 
4
Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Gò Găng Thôn 2
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,37
-
 
-
Xã Quảng Bị
Quyết định số 3828/QĐ- UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương
 
 
5
Đấu giá quyền sử dụng đất khu Mả Kem
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,23
0,23
 
-
Xã Hồng Phong
Quyết định số 3825/QĐ- UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương
 
 
6
Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất sau khu Lạch Đồng Năm thôn Quyết Tiến
ONT
UBND huyện Chương Mỹ
0,42
-
 
-
Xã Hữu Vãn
Quyết định số 3827/QĐ- UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương
 
 
7
Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu vườn chùa xóm Xá
ODT
UBND huyện Chương Mỹ
0,06
-
 
-
Thị trấn Chúc Sơn
Quyết định số 3826/QĐ- UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương
 
 
8
Nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu TĐC thị trấn Xuân Mai (phục vụ GPMB đường Hồ Chí Minh)
ODT
UBND huyện Chương Mỹ
0,25
0,15
 
-
Thị trấn Xuân Mai
Quyết định số 1293/QĐ- UBND ngày 17/10/2013 của UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt chủ trương
 
 
 
Tổng cộng
 
 
3,38
1,64
-
1,83
 
 
 
 
 

thuộc tính Quyết định 5142/QĐ-UBND

Quyết định 5142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Chương Mỹ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5142/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành:20/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi