Quyết định 467/QĐ-UBND Huế 2023 Kế hoạch sử dụng đất của huyện Phú Lộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 467/QĐ-UBND

Quyết định 467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:467/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Quý Phương
Ngày ban hành:04/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 467/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN PHÚ LỘC

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 59/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 22 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2022

Kế hoạch năm 2023

Tăng (+)
giảm (-)

Diện tích

Cơ cấu
(%)

Diện tích

Cơ cấu
(%)

1

Đất nông nghiệp

NNP

51.153,12

71,01

49.027,23

68,05

-2.125,89

1.1

Đất trồng lúa

LUA

4.758,57

6,61

4.559,22

6,33

-199,35

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

3.627,87

5,04

3.440,53

4,78

-187,34

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.401,83

1,95

1.156,95

1,61

-244,88

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

5,073,81

7,04

4.456,94

6,19

-616,87

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3.706,81

5,15

3.684,23

5,11

-22,58

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

16.092,72

22,34

16.092,72

22,34

0,00

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

18.690,76

25,94

17.736,10

24,62

-954,66

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

1.780,28

2,47

1.780,28

2,47

0,00

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.428,39

1,98

1.337,82

1,86

-90,57

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,24

0,00

3,24

0,00

3,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

20.255,59

28,12

22.479,76

31,20

2.224,18

2.1

Đất quốc phòng

CQP

43,85

0,06

78,95

0,11

35,10

2.2

Đất an ninh

CAN

8,65

0,01

11,20

0,02

2,55

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

641,57

0,89

1.616,63

2,24

975,06

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

670,57

0,93

1.585,17

2,20

914,60

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

69,82

0,10

69,82

0,10

0,00

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

93,26

0,13

238,94

0,33

145,68

2.8

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

41,31

0,06

43,48

0,06

2,17

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

5.148,68

7,15

5.381,88

7,47

233,20

-

Đất giao thông

DGT

1.957,74

2,72

2.044,36

2,84

86,62

-

Đất thủy lợi

DTL

807,79

1,12

944,96

1,31

137,17

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

8,73

0,01

9,59

0,01

0,86

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

12,43

0,02

12,43

0,02

0,00

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

95,53

0,13

97,83

0,14

2,30

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

20,06

0,03

20,06

0,03

0,00

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

-

-

-

-

-

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

6,34

0,01

6,34

0,01

0,00

-

Đất công trình năng lượng

DNL

682,22

0,95

699,73

0,97

17,51

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

2,07

0,00

2,07

0,00

0,00

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

-

-

-

-

-

-

Đất có di tích lịch sử, văn hóa

DDT

6,93

0,01

6,93

0,01

0,00

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

27,75

0,04

27,75

0,04

0,00

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

31,57

0,04

31,57

0,04

0,00

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

1.474,04

2,05

1.460,63

2,03

-13,41

-

Đất chợ

DCH

15,45

0,02

17,60

0,02

2,15

2.15

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

2.16

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,78

0,00

1,84

0,00

0,06

2.17

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,49

0,00

0,81

0,00

0,32

2.18

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.184,91

1,64

1.198,17

1,66

13,26

2.19

Đất ở tại đô thị

ODT

175,48

0,24

178,82

0,25

3,34

2.20

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

30,50

0,04

30,33

0,04

-0,17

2.21

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

14,44

0,02

15,84

0,02

1,40

2.22

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

143,71

0,20

143,71

0,20

0,00

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.219,86

1,69

1.201,38

1,67

-18,48

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

10.766,54

14,95

10.682,64

14,83

-83,90

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

3

Đất chưa sử dụng

CSD

632,35

0,88

534,05

0,75

-98,30

II

Khu chức năng (*)

1

Đất khu công nghệ cao

KCN

-

-

-

-

-

2

Đất khu kinh tế

KKT

26.137,79

36,28

26.137,79

36,28

0,00

3

Đất đô thị

DDT

13,402,44

18,60

13.402,44

18,60

0,00

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)

KNN

11.234,22

15,59

10.173,12

14,12

-1.061,10

5

Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)

KLN

38.490,29

53,43

37.513,05

52,07

-977,24

6

Khu du lịch

KDL

677,50

0,94

1.592,10

43,89

914,60

7

Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

KBT

293,00

20,90

293,00

20,90

0,00

8

Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

KPC

641,57

0,89

1.616,63

2,24

975,06

9

Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)

DTC

175,48

4,73

178,82

4,82

3,34

10

Khu thương mại - dịch vụ

KTM

686,02

0,95

1.602,77

2,22

916,75

11

Khu đô thị- thương mại - dịch vụ

KDV

846,06

1,17

1.764,00

2,44

917,94

12

Khu dân cư nông thôn

KDV

58.638,62

81,40

58.638,62

81,40

0,00

13

Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

KON

1.254,73

1,74

1.261,73

1,75

7,00

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích
(ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

2.128,90

1.1

Đất trồng lúa

LUA

199,35

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

187,34

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

244,87

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

616,87

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

22,58

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

0,00

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

954,66

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

0,00

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

90,57

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

221,71

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,00

2.2

Đất an ninh

CAN

0,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

0,00

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

0,00

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,00

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,00

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0,00

2.8

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,00

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

86,62

-

Đất giao thông

DGT

31,45

-

Đất thủy lợi

DTL

12,80

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

0,10

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

0,00

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

0,20

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,00

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0,00

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

0,00

-

Đất công trình năng lượng

DNL

0,03

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

0,00

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

0,00

-

Đất có di tích lịch sử, văn hóa

DDT

0,00

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,00

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0,00

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

42,04

-

Đất chợ

DCH

0,10

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

0,00

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,00

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,00

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

31,79

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,61

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,31

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,00

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

0,00

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,00

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

18,48

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

83,90

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,00

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

STT

Chỉ tiêu

Diện tích
(ha)

I

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

2.125,90

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

199,35

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

187,34

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

242,87

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

615,87

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

22,58

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

954,66

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

90,57

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

LUA/PNN

-

II

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

-

Trong đó:

-

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

2.5

Đất  trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RPH/NKR(a)

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RDD/NKR(a)

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

-

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN/NKR(a)

III

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

2,47

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích
(ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

98,29

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,71

2.2

Đất an ninh

CAN

0,05

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

33,50

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,70

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

2.8

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

10,93

-

Đất giao thông

DGT

7,26

-

Đất thủy lợi

DTL

3,67

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

-

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

-

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

-

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

-

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

-

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

-

-

Đất công trình năng lượng

DNL

-

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

-

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

-

-

Đất có di tích lịch sử, văn hóa

DDT

-

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

-

Đất chợ

DCH

-

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,40

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

NG

-

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

-

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

Các chỉ tiêu sử dụng đất và hệ thống biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Lộc (theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm Thông tư số 01/2021/TT- BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) được thể hiện cụ thể tại các Biểu: 01/CH, 02/CH, 06/CH, 07/CH, 08/CH, 09/CH, 10/CH, 13/CH kèm theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Lộc.

Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Lộc theo các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 2021, 2022 của huyện Phú Lộc nhưng không có khả năng thực hiện theo Phụ lục VIII đính kèm.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 và 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Phú Lộc:

a) Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chịu trách nhiệm thẩm định chặt chẽ về nhu cầu, quy mô, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất, vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch có liên quan. Đối với các thửa đất có nhu cầu chuyển đổi với diện tích lớn để hình thành các thửa đất ở mới nhằm thực hiện kinh doanh bất động sản thì phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường.

b) Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Phú Lộc.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.

5. Công bố công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, 2021, 2022 của huyện Phú Lộc nhưng không có khả năng thực hiện tại Phụ lục VIII đính kèm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TVTU; TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, XD;
- HĐND và UBND huyện Phú Lộc;
- VP: CVP, các PCVP, các CV;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NĐ, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Quý Phương

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi