Quyết định 4613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4613/QĐ-UBND

Quyết định 4613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4613/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:15/09/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------
Số: 4613/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH
-----------------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;
Căn cứ Công văn số 2776/UBND-CCHC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4602/STP-KSTT ngày 26 tháng 8 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- UBMTTQ TP và các thành viên (6);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Cục Thuế TP;
- Công an TP;
- Bảo hiểm xã hội TP;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố;
- TT Công báo TP; TT Tin học TP;
- Sở Thông tin và Truyền thông (trang web TP);
- Phòng THKH, ĐTMT, ĐT, QLDA, CCHC;
- Lưu: VT, (CCHC-VP).
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đáp ứng mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư và bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Đất đai; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế; nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số thuận lợi kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần phòng chống tham nhũng và phát triển kinh tế - xã hội.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện, vướng mắc khó khăn (nếu có) cho cơ quan, người có thẩm quyền.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.
Các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ đến cán bộ, công chức và đơn vị trực thuộc về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định về thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong phạm vi lĩnh vực quản lý chủ động rà soát đồng thời dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố để thực thi các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP; trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 2014.
Trường hợp văn bản thực thi thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 43/NQ-CP, việc sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định có liên quan tại các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố được thực hiện ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương ban hành.
Ưu tiên áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự thủ tục rút gọn và đảm bảo nguyên tắc tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP.
3. Ban hành văn bản chuẩn hóa quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vị khác có liên quan dự thảo văn bản về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo thẩm quyền.
Trong quá trình chưa hoàn thành sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định pháp luật có liên quan tại luật, pháp lệnh, các Sở, ngành được phân công phải dự thảo văn bản quy định về quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được hoàn thiện chuẩn hóa tại Phụ lục I Nghị quyết số 43/NQ-CP và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước ngày 15 tháng 10 năm 2014 đối với quy trình liên thông thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu; 02 quy trình còn lại thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sẽ trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Sau khi đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại luật, pháp lệnh, các Sở ngành được phân công tham mưu sửa đổi, bổ sung quy trình theo trình tự được hoàn thiện chuẩn hóa tại Phụ lục II Nghị quyết 43/NQ-CP và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo thẩm quyền sau khi luật, pháp lệnh được ban hành.
Việc hoàn thiện chuẩn hóa phải đảm bảo nguyên tắc: thực hiện tối đa cơ chế một cửa liên thông, nhà đầu tư đến một địa điểm, nộp một bộ hồ sơ, một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết từ các cơ quan khác nhau; cho phép thực hiện song song, đồng thời nhiều thủ tục hành chính để giảm bớt thời gian thực hiện cho nhà đầu tư; Thực hiện việc kế thừa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để giảm thiểu chi phí cho nhà đầu tư trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để được xem xét giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước.
4. Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
a) Công bố các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định công bố các thủ tục hành chính thực hiện quy trình liên thông trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chậm nhất trước 05 ngày tính đến ngày văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quy trình liên thông (thực hiện các nhiệm vụ tại Khoản 3, Phần II Kế hoạch này) có hiệu lực thi hành.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm dự thảo Quyết định công bố các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chậm nhất trước 05 ngày tính đến ngày văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố (thực hiện các nhiệm vụ tại Khoản 2, Phần II Kế hoạch này) có hiệu lực thi hành.
b) Niêm yết công khai thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
Cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có trách nhiệm niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của đơn vị.
c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong dự án đầu tư có sử dụng đất nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thực hiện công khai thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là các trường hợp, lý do thực hiện chậm trễ của từng trường hợp trên Trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư để cá nhân, tổ chức biết và giám sát việc thực hiện.
Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
d) Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu về thời hạn, nội dung công bố, công khai thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện việc kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư do các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện.
5. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại các cấp chính quyền.
a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chấn chỉnh, xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về thủ tục hành chính, các cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cũng như chậm trễ trong việc tham mưu sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả.
b) Các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc; chấn chỉnh, xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định; không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cũng như chậm trễ trong việc tham mưu sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, những vướng mắc của các đơn vị (nếu có).
2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và ưu tiên bố trí đủ kinh phí để bảo đảm hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.
3. Thủ trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
Đối với các nhiệm vụ nêu tại Khoản 2, 3, 5 Phần II Kế hoạch này, các cơ quan đơn vị được giao chủ trì khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai, xác định cụ thể các giai đoạn thực hiện, thời gian hoàn thành, dự kiến sản phẩm; Kế hoạch chi tiết của từng đơn vị gửi về Sở Tư pháp 01 bản để tổng hợp, báo cáo./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc điều chỉnh Quyết định 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc điều chỉnh Quyết định 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm

Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi