Quyết định 435/QĐ-UBND Thanh Hóa 2024 thu hồi đất thực hiện dự án Sân golf tại xã Quảng Nham

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 435/QĐ-UBND

Quyết định 435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng diện tích đất do Ủy ban nhân dân xã Quảng Nham quản lý để thực hiện dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:435/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đức Giang
Ngày ban hành:25/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

_______

Số: 435/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm
để giải phóng mặt bằng diện tích đất do UBND xã Quảng Nham quản lý để
thực hiện dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 2323/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Quảng Xương; số 4074/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 72/TTr-STNMT ngày 17/01/2024 (kèm theo đề nghị của UBND huyện Quảng Xương tại Tờ trình số 375/TTr-UBND ngày 25/12/2023).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng diện tích đất do UBND xã Quảng Nham quản lý để thực hiện dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định này. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc, bất cập phải chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

2. UBND huyện Quảng Xương chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổ chức thực hiện theo Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt.

3. UBND xã Quảng Nham có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, Liên danh Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương và Công ty cổ phần phát triển TN và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);

- Lưu: VT, NN, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Đức Giang

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng
diện tích đất do UBND xã Quảng Nham quản lý để thực hiện dự án Sân golf
tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 25/01/2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

_____________

 

Để có cơ sở triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng diện tích đất do UBND xã Quảng Nham quản lý, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần diện tích đất UBND xã Quảng Nham quản lý tại dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương để chủ đầu tư thuê đất thực hiện dự án theo tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Tổ chức triển khai khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực tế, thống kê rà soát, xác định nguồn gốc, hiện trạng của khu đất, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện trình tự thu hồi đất theo quy định.

- Đảm bảo các quyền của người sử dụng đất bị thu hồi đất theo chế độ, chính sách hiện hành.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

- Đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

II. NỘI DUNG

1. Lý do thu hồi đất

Thu hồi đất như đối với trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo điểm c khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

2. Vị trí, diện tích, hiện trạng khu đất thực hiện dự án

2.1. Vị trí, diện tích

- Vị trí khu đất thực hiện dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương theo Trích đo địa chính số 01/TĐĐC-2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18/01/2022.

- Diện tích đất thu hồi thực hiện dự án: 419.309,2 m2.

2.2. Hiện trạng:

- Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng thực hiện dự án là: 01 tổ chức (UBND xã Quảng Nham).

- Hiện trạng các loại đất trong phạm vi dự án, bao gồm: Sẽ được xác định tại thời điểm thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

3. Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2024.

4. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

Thời gian thực hiện: Không quá 20 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch.

5. Dự kiến kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư

Khu vực thu hồi đất không có trường hợp nào phải bố trí tái định cư và không có mồ mả phải di chuyển.

6. Khái toán tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Sẽ được xác định tại thời điểm thẩm định, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- UBND huyện Quảng Xương có trách nhiệm thành lập, kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ giúp việc cho Hội đồng; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã Quảng Nham, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Kế hoạch và các nội dung có liên quan đến trình tự thu hồi đất đảm bảo quy định. Trường hợp có bất cập, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND huyện Quảng Xương thành lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi