Quyết định 39/2008/QĐ-UBND Bình Phước về diện tích tách thửa tỉnh Bình Phước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

---------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 184/TTr-STNMT ngày 17/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 04/10/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Danh

QUY ĐỊNH

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh)

nhayQuy định diện tích tách thửa đất ở tại Quyết định này được thay thế bởi Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước theo quy định tại Điều 2.nhay
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất.
2. Áp dụng cho các loại đất bao gồm: Đất ở và đất nông nghiệp.
3. Không áp dụng cho các loại đất còn lại.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Đất ở: Là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư được công nhận là đất ở; bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.
2. Đất nông nghiệp: Là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng; bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
Điều 3. Hạn mức tách thửa đất ở
1. Đất ở tại các phường thuộc thị xã Đồng Xoài và các thị trấn thuộc các huyện, diện tích tách thửa tối thiểu quy định như sau:
a) Đối với thửa đất tại các khu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy định rõ kích thước, diện tích, lộ giới, chỉ giới và khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng… thì việc tách thửa phải thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.
b) Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 45m2 (Bốn mươi lăm mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5m.
c) Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 36 m2 (Ba mươi sáu mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 4m.
2. Đất ở tại các xã thuộc thị xã Đồng Xoài và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 100 m2 (Một trăm mét vuông).
Điều 4. Hạn mức tách thửa đất nông nghiệp
1. Đất nông nghiệp tại các phường thuộc thị xã Đồng Xoài, các thị trấn thuộc các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 500 m2 (Năm trăm mét vuông).
2. Đất nông nghiệp tại các xã còn lại thuộc thị xã Đồng Xoài và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 1.000 m2 (Một ngàn mét vuông).
Điều 5. Tách thửa đất nông nghiệp trong khu quy hoạch dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1. Đối với các phường thuộc thị xã Đồng Xoài và các thị trấn thuộc các huyện, việc tách thửa phải chuyển sang mục đích làm đất ở và diện tích tách thửa tối thiểu được quy định như sau:
a) Đối với thửa đất tại các khu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy định rõ kích thước, diện tích, lộ giới, chỉ giới và khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng… thì việc tách thửa phải thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.
b) Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 45 m2 (Bốn mươi lăm mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5 m.
c) Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 36 m2 (Ba mươi sáu mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 4 m.
2. Đối với các xã thuộc thị xã Đồng Xoài và các huyện: Việc tách thửa phải chuyển sang mục đích làm đất ở và diện tích tách thửa tối thiểu là 100 m2 (Một trăm mét vuông).
Điều 6. Trường hợp tách thửa đất bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp thì chỉ tính hạn mức của đất ở.
Điều 7. Các trường hợp thực hiện theo thừa kế hoặc thực hiện theo Bản án của Tòa án nhân dân không áp dụng Quy định này.
Điều 8. Các trường hợp khác do cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, UBND các huyện, thị xã kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 39/2008/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Danh
Ngày ban hành: 30/07/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 7 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

---------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 184/TTr-STNMT ngày 17/6/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 04/10/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Danh

 

 

QUY ĐỊNH

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất.

2. Áp dụng cho các loại đất bao gồm: Đất ở và đất nông nghiệp.

3. Không áp dụng cho các loại đất còn lại.

 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đất ở: Là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư được công nhận là đất ở; bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

2. Đất nông nghiệp: Là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng; bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

Điều 3. Hạn mức tách thửa đất ở

1. Đất ở tại các phường thuộc thị xã Đồng Xoài và các thị trấn thuộc các huyện, diện tích tách thửa tối thiểu quy định như sau:

a) Đối với thửa đất tại các khu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy định rõ kích thước, diện tích, lộ giới, chỉ giới và khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng… thì việc tách thửa phải thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 45m2 (Bốn mươi lăm mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5m.

c) Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 36 m2 (Ba mươi sáu mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

2. Đất ở tại các xã thuộc thị xã Đồng Xoài và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 100 m2 (Một trăm mét vuông).

Điều 4. Hạn mức tách thửa đất nông nghiệp

1. Đất nông nghiệp tại các phường thuộc thị xã Đồng Xoài, các thị trấn thuộc các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 500 m2 (Năm trăm mét vuông).

2. Đất nông nghiệp tại các xã còn lại thuộc thị xã Đồng Xoài và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 1.000 m2 (Một ngàn mét vuông).

Điều 5. Tách thửa đất nông nghiệp trong khu quy hoạch dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1. Đối với các phường thuộc thị xã Đồng Xoài và các thị trấn thuộc các huyện, việc tách thửa phải chuyển sang mục đích làm đất ở và diện tích tách thửa tối thiểu được quy định như sau:

a) Đối với thửa đất tại các khu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy định rõ kích thước, diện tích, lộ giới, chỉ giới và khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng… thì việc tách thửa phải thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 45 m2 (Bốn mươi lăm mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5 m.

c) Đối với thửa đất tiếp giáp với các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 36 m2 (Ba mươi sáu mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 4 m.

2. Đối với các xã thuộc thị xã Đồng Xoài và các huyện: Việc tách thửa phải chuyển sang mục đích làm đất ở và diện tích tách thửa tối thiểu là 100 m2 (Một trăm mét vuông).

Điều 6. Trường hợp tách thửa đất bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp thì chỉ tính hạn mức của đất ở.

Điều 7. Các trường hợp thực hiện theo thừa kế hoặc thực hiện theo Bản án của Tòa án nhân dân không áp dụng Quy định này.

Điều 8. Các trường hợp khác do cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể.

 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, UBND các huyện, thị xã kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực