Quyết định 37/2021/QĐ-UBND về định giá thu tiền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

________

Số: 37/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 6 năm 2021

               

    QUYẾT ĐỊNH

Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 118/TTr-STC ngày 09 tháng 04 năm 2021 và và văn bản số 1411/STC-QLGCSTCDN ngày 24/6/2021; Báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật số 56/BC-STP ngày 02/04/2021 của Sở Tư pháp (trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Thành viên UBND tỉnh theo văn bản số 4554/UBND-TH1 ngày 11/6/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
Trình tự, thủ tục quyết định giá thu tiền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
Việc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định pháp luật đất đai.
Thời gian ủy quyền: Từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:
1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quyết định giá thu tiền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền của mình.
Định kỳ hàng năm (ngày 25 tháng 12) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện việc ủy quyền quyết định giá đất.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND huyện, thành phố báo cáo về Sở Tài chính để đề xuất báo cáo UBND tỉnh giải quyết.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 thàng 7 năm 2021và bãi bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

Bộ Tài chính (b/c);

Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

Website Chính phủ;

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

UBMT Tổ quốc và các đoàn thể;

CPVP UBND tỉnh;

Như Điều 3;

Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH Vĩnh Phúc,

Sở Tư pháp;

Cổng TTĐT;

Trung tâm công báo tỉnh;

CVNCTH;

- Lưu: VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước

 

 

thuộc tính Quyết định 37/2021/QĐ-UBND

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:37/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Khước
Ngày ban hành:30/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận cho nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Quyết định 978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận cho nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Đất đai-Nhà ở , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ và Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ và Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Đất đai-Nhà ở

Vui lòng đợi