Quyết định 37/2021/QĐ-UBND về định giá thu tiền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

________

Số: 37/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 6 năm 2021

               

    QUYẾT ĐỊNH

Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 118/TTr-STC ngày 09 tháng 04 năm 2021 và và văn bản số 1411/STC-QLGCSTCDN ngày 24/6/2021; Báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật số 56/BC-STP ngày 02/04/2021 của Sở Tư pháp (trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Thành viên UBND tỉnh theo văn bản số 4554/UBND-TH1 ngày 11/6/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
Trình tự, thủ tục quyết định giá thu tiền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
Việc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định pháp luật đất đai.
Thời gian ủy quyền: Từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:
1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quyết định giá thu tiền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền của mình.
Định kỳ hàng năm (ngày 25 tháng 12) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện việc ủy quyền quyết định giá đất.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND huyện, thành phố báo cáo về Sở Tài chính để đề xuất báo cáo UBND tỉnh giải quyết.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 thàng 7 năm 2021và bãi bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

Bộ Tài chính (b/c);

Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

Website Chính phủ;

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

UBMT Tổ quốc và các đoàn thể;

CPVP UBND tỉnh;

Như Điều 3;

Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH Vĩnh Phúc,

Sở Tư pháp;

Cổng TTĐT;

Trung tâm công báo tỉnh;

CVNCTH;

- Lưu: VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 37/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khước
Ngày ban hành: 30/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác