Quyết định 35/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng Điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

Số: 35/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỆ SỐ K ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ CÓ KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI VỊ TRÍ MẶT TIỀN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8631/TTr-SXD ngày 19 tháng 9 năm 2018 và ý kiến của các thành viên Hội đồng bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định hệ số K điều chỉnh giá đất so với bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà ở này đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt tiền đường, phố trên địa bàn thành phố là

1. Nhà ở một tầng hoặc nhiều tầng có một hộ gia đình hoặc một cá nhân sử dụng có vị trí mặt tiền đường, phố và khi bán nhà đối với diện tích đất ở của căn nhà sẽ được tính toán và công nhận là đất ở sử dụng riêng (không có phần diện tích sử dụng chung hoặc chồng lấn).

2. Nhà ở một tầng hoặc nhiều tầng có nhiều hộ gia đình hoặc nhiều cá nhân sử dụng để ở có vị trí mặt tiền đường, phố thì đối với phần diện tích đất ở do một hộ gia đình hoặc một cá nhân sử dụng có vị trí mặt tiền đường, phố đã được phân chia riêng biệt (không có phần diện tích sử dụng chung hoặc chồng lấn) và khi bán nhà, đối với phần diện tích đất ở này sẽ được tính toán và công nhận là đất ở sử dụng riêng.

Điều 3. Hệ số K điều chỉnh giá đất

Đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt tiền đường, phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 nêu trên thì áp dụng hệ số K điều chỉnh giá đất theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, không phân biệt diện tích đất trong hạn mức hoặc ngoài hạn mức.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế thành phố; Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- UBMTTQVN TP;
- Sở Tư pháp, Thanh tra TP;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, QLĐTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đà Nẵng quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi tại vị trí mặt tiền đường, phố trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Đà NẵngSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:35/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành:23/10/2018Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực