Quyết định 33/2018/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Bảng giá đất định kỳ 5 năm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

Số: 33/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2015-31/12/2019) ÁP DỤNG CHO NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

-----

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7390/TTr-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2018 về việc quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quy định điều chỉnh bảng giá các loại đất để làm cơ sở:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính thuế sử dụng đất;

3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

7. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 5, Điều 4 và Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

8. Xác định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bãi bỏ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bãi bỏ Quyết định số 42/2017/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ- UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

QUY ĐỊNH

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (01/01/2015-31/12/2019) ÁP DỤNG CHO NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đất nông nghiệp

1. Cách xác định vị trí đất nông nghiệp

a) Đối với đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn vị trí đất được xác định trong từng khu vực theo các tuyến đường giao thông.

Cách xác định khu vực và loại đường giao thông tương tự như cách xác định khu vực và loại đường giao thông đối với đất ở tại khu vực nông thôn quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Quy định này.

Cách xác định vị trí đất nông nghiệp trong từng khu vực và theo các tuyến (đoạn) đường giao thông tương tự như đất ở tại khu vực nông thôn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này (áp dụng hệ số bằng 1 đối với khu vực có hệ số).

b) Đối với đất nông nghiệp tại đô thị vị trí đất được xác định trong từng loại đô thị theo các tuyến (đoạn) đường phố.

Cách phân loại đô thị và đường phố tương tự như cách phân loại đô thị đường phố đối với đất ở tại đô thị quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Quy định này.

Cách xác định vị trí đất nông nghiệp tại các đô thị và theo các tuyến (đoạn) đường phố tương tự như đất ở tại đô thị quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quy định này (áp dụng hệ số bằng 1 đối với loại đường có hệ số).

2. Cách xác định giá đất các loại đất nông nghiệp khác

Đối với các loại đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ, căn cứ vào giá các loại đất nông nghiệp liền kề hoặc ở khu vực lân cận trong cùng khu vực để xác định giá đất.

Điều 2. Đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn

1. Đất ở tại khu vực nông thôn

a) Phân loại đường giao thông tại khu vực nông thôn

Đường chính được hiểu là những đường giao thông tại khu vực nông thôn đã được liệt kê trong các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Cụ thể gồm:

- Quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ;

- Đường giao thông nông thôn do xã quản lý, bao gồm các tuyến đường có mặt lộ trải nhựa hay bê tông với chiều rộng từ 4 mét trở lên (≥ 4m); các tuyến đường có mặt lộ cấp phối (sỏi đá xô bồ) với chiều rộng từ 6 mét trở lên (≥ 6m).

- Các đường giao thông nông thôn do xã quản lý còn lại không được liệt kê trong các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này gọi là đường ngõ xóm (thôn ấp). Chiều rộng của ngõ xóm được xác định theo chiều rộng nhỏ nhất của đường ngõ xóm tính theo ranh giới hợp pháp của thửa đất trong đoạn nối từ đường chính đến thửa đất.

b) Phân loại khu vực

Đất ở tại khu vực nông thôn gồm có 02 khu vực.

Khu vực 1: Đất ở nằm ven các đường giao thông là quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ. Khu vực 2: Đất ở nằm ven các tuyến đường giao thông nông thôn do xã quản lý được liệt kê trong các phụ lục ban hành theo Quyết định này.

Trong mỗi khu vực đất ở được chia thành 05 vị trí tính từ đường chính.

c) Cách xác định vị trí đất của các khu vực

Cách xác định vị trí của đất ở tại khu vực nông thôn được xác định theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

2. Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn

a) Phân loại khu vực

Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn được chia làm 02 khu vực và mỗi khu vực có 05 vị trí theo các tuyến đường giao thông. Cách phân loại khu vực tương tự như đất ở tại khu vực nông thôn nêu trên.

b) Cách xác định vị trí đất của các khu vực

Cách xác định vị trí của đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn được xác định tương tự như đất ở tại khu vực nông thôn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này.

Điều 3. Đất phi nông nghiệp tại đô thị

1. Đất ở trong đô thị

a) Đất ở trong đô thị được chia theo 4 loại đô thị

Đô thị loại 1: Bao gồm các phường thuộc thành phố Vũng Tàu.

Đô thị loại 2: Bao gồm các phường thuộc thành phố Bà Rịa.

Đô thị loại 4: Bao gồm các phường thuộc thị xã Phú Mỹ.

Đô thị loại 5: Bao gồm thị trấn Long Điền, Long Hải huyện Long Điền, thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức, thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc, thị trấn Đất Đỏ, Phước Hải huyện Đất Đỏ.

b) Phân loại đường phố trong đô thị Đường phố và đường hẻm trong đô thị:

Đường chính được hiểu là những đường phố trong đô thị đã được liệt kê trong các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Những tuyến đường không được liệt kê trong các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này được coi là đường hẻm. Chiều rộng của hẻm được xác định theo chiều rộng nhỏ nhất của đường hẻm tính theo ranh giới hợp pháp của thửa đất trong đoạn nối từ đường chính đến thửa đất.

Mỗi loại đô thị được chia từ 1 đến 4 loại đường phố:

Đường phố loại 1: Là nơi có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế cao nhất.

Đường phố loại 2: Là nơi có điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại 1.

Đường phố loại 3: Là nơi có điều kiện tương đối thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại 2.

Đường phố loại 4: Là các đường phố còn lại, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 3.

c) Cách xác định vị trí đất ở trong đô thị

Cách xác định vị trí của đất ở trong đô thị được xác định theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

2. Đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ trong đô thị

Phân loại đô thị, đường phố và cách xác định vị trí trong đô thị: đối với đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệpkhông phải là đất thương mại, dịch vụ tương tự như đất ở trong đô thị được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này.

Điều 4. Cách xác định vị trí đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn và trong đô thị

1. Đối với thửa đất mặt tiền (có cạnh tiếp giáp với đường có quy định giá trong bảng giá đất):

Vị trí 1 là đất thuộc thửa đất này trong phạm vi cự ly từ trên 0m đến 50m tính từ ranh giới mặt tiền hợp pháp của thửa đất;

Vị trí 2 là đất thuộc thửa đất này trong phạm vi cự ly từ trên 50m đến 100m;

Vị trí 3 là đất thuộc thửa đất này trong phạm vi cự ly từ trên 100m đến 150m;

Vị trí 4 là đất thuộc thửa đất này trong phạm vi cự ly từ trên 150m đến 200m;

Vị trí 5 là đất thuộc thửa đất này trong phạm vi cự ly từ trên 200m.

2. Đối với thửa đất trong hẻm, ngõ xóm (có cạnh tiếp giáp với đường không quy định giá trong bảng giá đất):

Vị trí đất trong hẻm, ngõ xóm phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Chiều rộng hẻm, ngõ xóm.

Chiều dài hẻm, ngõ xóm là khoảng cách từ thửa đất trong hẻm, ngõ xóm ra đường chính.

Chiều rộng hẻm, ngõ xóm xác định theo các khoảng rộng sau:

R ≥ 4m; 1,5m < R < 4m; R ≤ 1,5m.

Chiều dài hẻm, ngõ xóm được xác định theo các đoạn:

L ≤ 100m; 100m < L ≤ 200m; 200m < L ≤ 300m; L > 300m.

Vị trí đất trong hẻm, ngõ xóm xác định bắt đầu từ vị trí 2 áp dụng cho những thửa đất nằm ở mặt tiền đường hẻm, đường ngõ xóm có các yếu tố chiều rộng và chiều dài của hẻm, ngõ xóm thuận lợi nhất. Cứ mỗi yếu tố hẻm, ngõ xóm tăng lên một bậc thì vị trí đất tăng lên một bậc.

Cụ thể như sau:

Vị trí 2: Áp dụng cho những thửa đất nằm ở mặt tiền đường hẻm, đường ngõ xóm, có chiều rộng từ 4m trở lên và kéo dài đến 100m tính từ đường chính; vị trí 3 được tính sau mét thứ 100 đến mét thứ 200; vị trí 4 được tính sau mét thứ 200 đến mét thứ 300; vị trí 5 được tính sau mét thứ 300.

Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất nằm ở mặt tiền đường hẻm, đường ngõ xóm có chiều rộng lớn hơn 1,5m và nhỏ hơn 4m, kéo dài đến 100m tính từ đường chính; vị trí 4 được tính sau mét thứ 100 đến mét thứ 200; vị trí 5 được tính sau mét thứ 200.

Vị trí 4: Áp dụng đối với thửa đất nằm ở mặt tiền đường hẻm, đường ngõ xóm, có chiều rộng từ 1,5m trở xuống và kéo dài đến mét thứ 100 tính từ đường chính; vị trí 5 được tính sau mét thứ 100.

Vị trí 5: Áp dụng đối với thửa đất trong các trường hợp còn lại, không thuộc vị trí 1, 2, 3, 4 đã quy định trên đây.

Trong trường hợp thửa đất trong hẻm, ngõ xóm có chiều dài lớn hơn 50m thì sẽ có lớn hơn 01 vị trí đất. Các vị trí tiếp theo của đất trong thửa này tính căn cứ vào vị trí của đất tiếp giáp đường hẻm, đường ngõ xóm thuộc thửa đất đó. Các vị trí này được xác định như cách xác định vị trí của thửa đất mặt tiền đường chính quy định ở trên.

Trong trường hợp thửa đất trong hẻm, ngõ xóm có lối ra nhiều đường chính thì vị trí đất trong hẻm, ngõ xóm xác định tính từ đường chính có tổng giá trị của thửa đất cao nhất.

Trong trường hợp thửa đất không có lối ra hợp pháp đến đường chính thì vị trí đất được xác định là vị trí 5 của đường chính gần nhất (có khoảng cách ngắn nhất tính từ tâm thửa đất đến đường đó), nhưng có mức giá không cao hơn mức giá vị trí 5 thấp nhất tính theo các thửa đất liền kề thửa đất này.

Điều 5. Cách xác định giá đất một số loại đất phi nông nghiệp khác tại khu vực nông thôn và trong đô thị

1. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp (gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác) áp dụng bằng giá đất ở cùng vị trí, loại đường (hoặc khu vực).

2. Giá đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng áp dụng bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ cùng vị trí, loại đường (hoặc khu vực).

3. Đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác; đất phi nông nghiệp khác (gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng nhà kho, nhà và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở); đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, căn cứ vào giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để xác định mức giá cụ thể.

4. Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng khung giá đất nuôi trồng thủy sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thì căn cứ vào giá đất phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để xác định mức giá cụ thể.

5. Đối với nhóm đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng, căn cứ vào phương pháp định giá và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để quy định mức giá đất.

Chương II

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

 

Điều 6. Bảng giá đất nông nghiệp

1. Bảng giá đất nông nghiệp trong đô thị

Áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, thị trấn các huyện Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ.

(ĐVT: 1.000 đồng/m²)

a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản:

Địa bàn

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Thành phố Vũng Tàu

263

237

210

184

158

Thành phố Bà Rịa

210

189

168

147

126

Thị xã Phú Mỹ

168

151

134

118

101

Thị trấn thuộc các huyện

121

109

97

85

73

b) Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ:

Địa bàn

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Thành phố Vũng Tàu

100

90

80

70

60

Thành phố Bà Rịa

80

72

64

56

48

Thị xã Phú Mỹ

64

57

51

45

38

Thị trấn thuộc các huyện

46

41

37

32

28

2. Bảng giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn:

a) Áp dụng đối với địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh

(ĐVT: 1.000 đồng/m²)

Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

108

97

86

75

65

Khu vực 2

70

63

56

49

42

Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

41

37

33

29

25

Khu vực 2

27

24

21

19

16

b) Áp dụng đối với huyện Côn Đảo

(ĐVT: 1000 đồng/m²)

Bảng giá đất trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

108

97

86

75

65

Loại 2

65

58

52

45

39

Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

41

37

33

29

25

Loại 2

25

22

20

17

15

3. Bảng giá đất làm muối áp dụng trên toàn tỉnh:

(ĐVT: 1000 đồng/m²)

Vị trí đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Đơn giá

92

83

73

64

55

Điều 7. Bảng giá đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn

1. Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp tại khu vực nông thôn: (Kèm theo 08 phụ lục danh mục các tuyến đường của 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh).

(ĐVT: 1.000 đồng/m²)

a) Áp dụng đối với xã Long Sơn – Thành phố Vũng Tàu:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

2.100

1.365

1.050

777

630

Khu vực 2

860

560

430

318

258

b) Áp dụng đối với thành phố Bà Rịa

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

2.625

1.706

1.312

971

787

Khu vực 2

1.075

698

538

398

322

c) Áp dụng đối với thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền, huyện Châu Đức:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

1.950

1.267

975

721

585

Khu vực 2

800

520

400

296

240

d) Áp dụng đối với huyện Xuyên Mộc:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

1.875

1.218

938

694

563

Khu vực 2

768

500

384

284

230

đ) Áp dụng đối với huyện Đất Đỏ:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

1.406

914

703

520

422

Khu vực 2

576

374

288

213

173

e) Áp dụng đối với huyện Côn Đảo:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

2.700

1.755

1.350

1.000

810

Loại 2

1.944

1.264

972

720

583

Loại 3

1.296

842

648

480

390

2. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực nông thôn (Bằng 60% giá đất ở tại từng khu vực, vị trí tương ứng, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất của Chính phủ), cụ thể:

(ĐVT : 1.000 đồng/m²)

a) Áp dụng đối với xã Long Sơn – Thành phố Vũng Tàu:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

1.260

819

630

466

378

Khu vực 2

516

336

258

191

155

b) Áp dụng đối với thành phố Bà Rịa

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

1.575

1.024

787

583

473

Khu vực 2

645

419

323

240

194

c) Áp dụng đối với thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền, huyện Châu Đức:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

1.170

760

585

433

351

Khu vực 2

480

312

240

178

144

d) Áp dụng đối với huyện Xuyên Mộc:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

1.125

731

563

416

338

Khu vực 2

461

300

230

170

138

đ) Áp dụng đối với huyện Đất Đỏ:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Khu vực 1

844

548

422

312

253

Khu vực 2

346

225

173

128

104

e) Áp dụng đối với huyện Côn Đảo:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

1.620

1.053

810

600

486

Loại 2

1.166

758

583

432

350

Loại 3

778

505

389

288

234

Điều 8. Bảng giá đất phi nông nghiệp trong đô thị

1. Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp trong đô thị: (Kèm theo 08 phụ lục danh mục các tuyến đường của 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh)

(ĐVT : 1.000 đồng/m²)

a) Áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Loại 2

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Loại 3

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Loại 4

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

Riêng một số tuyến đường, đoạn đường sau đây: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Ba Cu, Lý Thường Kiệt (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Lê Quý Đôn), Trần Hưng Đạo, Đồ Chiểu (Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lê Lai), Nguyễn Văn Trỗi, đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Thuỳ Vân đến Võ Thị Sáu) có giá đất vị trí 1: 29.120.000 đồng/m²; vị trí 2: 18.928.000 đồng/m²; vị trí 3: 14.560.000 đồng/m²; vị trí 4: 10.774.000 đồng/m²; vị trí 5: 8.736.000 đồng/m².

b) Áp dụng đối với các phường của thành phố Bà Rịa

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

12.936

8.408

6.468

4.786

3.881

Loại 2

7.762

5.045

3.881

2.872

2.329

Loại 3

4.620

3.003

2.310

1.710

1.386

Loại 4

2.772

1.802

1.386

1.026

832

c) Áp dụng đối với các phường của thị xã Phú Mỹ:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

6.406

4.164

3.203

2.370

1.922

Loại 2

3.861

2.510

1.930

1.428

1.158

Loại 3

2.288

1.487

1.144

846

686

Loại 4

1.430

930

715

530

430

d) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Châu Đức:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

4.368

2.840

2.184

1.616

1.310

Loại 2

2.633

1.710

1.316

975

790

Loại 3

1.560

1.015

780

577

468

Loại 4

975

635

490

360

292

đ) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Xuyên Mộc:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

4.200

2.730

2.100

1.555

1.260

Loại 2

2.531

1.645

1.265

936

760

Loại 3

1.500

975

750

555

450

Loại 4

938

610

470

347

281

e) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Long Điền:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

4.586

2.980

2.293

1.697

1.376

Loại 2

2.764

1.797

1.382

1.023

830

Loại 3

1.638

1.065

820

606

491

Loại 4

1.024

665

512

380

307

g) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Đất Đỏ:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

3.445

2.240

1.723

1.275

1.034

Loại 2

2.068

1.344

1.034

765

620

Loại 3

1.240

806

620

460

372

2. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ trong đô thị (Bằng 60% giá đất ở tại từng vị trí, loại đường tương ứng, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất của Chính phủ), cụ thể:

(ĐVT: 1000 đồng/m²)

a) Áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

13.104

8.518

6.552

4.848

3.931

Loại 2

9.173

5.962

4.586

3.394

2.752

Loại 3

6.421

4.174

3.210

2.376

1.926

Loại 4

4.495

2.922

2.247

1.663

1.348

Riêng một số tuyến đường, đoạn đường sau đây: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Ba Cu, Lý Thường Kiệt (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Lê Quý Đôn), Trần Hưng Đạo, Đồ Chiểu (Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lê Lai), Nguyễn Văn Trỗi, đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Thuỳ Vân đến Võ Thị Sáu) có giá đất vị trí 1: 17.472.000 đồng/m²; vị trí 2: 11.356.800 đồng/m²; vị trí 3: 8.736.000 đồng/m²; vị trí 4: 6.464.400 đồng/m²; vị trí 5: 5.241.600 đồng/m².

b) Áp dụng đối với các phường của thành phố Bà Rịa

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

7.762

5.045

3.881

2.872

2.328

Loại 2

4.657

3.027

2.329

1.723

1.397

Loại 3

2.772

1.802

1.386

1.026

832

Loại 4

1.663

1.081

832

615

499

c) Áp dụng đối với các phường của thị xã Phú Mỹ:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

3.844

2.498

1.922

1.422

1.153

Loại 2

2.317

1.506

1.158

857

695

Loại 3

1.373

892

686

508

412

Loại 4

858

558

429

318

258

d) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Châu Đức:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

2.621

1.704

1.310

970

786

Loại 2

1.580

1.026

790

585

474

Loại 3

936

610

468

346

280

Loại 4

585

381

294

216

175

đ) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Xuyên Mộc:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

2.520

1.638

1.260

933

756

Loại 2

1.519

987

759

562

456

Loại 3

900

585

450

333

270

Loại 4

563

366

282

208

169

e) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Long Điền:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

2.752

1.788

1.376

1.018

826

Loại 2

1.658

1.078

829

614

498

Loại 3

983

639

492

364

295

Loại 4

614

400

307

228

184

g) Áp dụng đối với các thị trấn của huyện Đất Đỏ:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Loại 1

2.067

1.344

1.034

765

620

Loại 2

1.240

806

620

459

372

Loại 3

744

484

372

276

223

Điều 9. Xử lý về giá một số trường hợp cụ thể

1. Thửa đất có một mặt tiếp giáp đường chính: Giá đất được tính theo đường chính đó.

2. Thửa đất có nhiều mặt tiếp giáp đường chính: Giá đất được tính theo đường chính mà có tổng trị giá của thửa đất lớn nhất.

3. Các tuyến đường thuộc đô thị: Trường hợp hai đầu của các tuyến đường loại 2, 3 và 4 mà giao nhau với các tuyến đường được phân loại cao hơn thì giá đất của đoạn đầu tuyến đường được xác định theo vị trí, loại đường có giá trị cao nhất.

4. Các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn: Trường hợp hai đầu của các tuyến đường thuộc khu vực 2 mà giao nhau với các tuyến đường thuộc khu vực 1 thì giá đất của đoạn đầu tuyến đường được xác định theo khu vực, vị trí có giá trị cao nhất.

5. Giá đất tọa lạc trong các khu vực quy hoạch, đang thi công hoặc đã thi công hoàn chỉnh:

a) Trường hợp thửa đất toạ lạc trong các khu vực quy hoạch, đang thi công, hoặc đã thi công hoàn chỉnh được xác định như sau:

Đối với những tuyến đường, đoạn đường đã thi công hoàn chỉnh đưa vào sử dụng nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định loại đường (hoặc chưa điều chỉnh loại đường) tại các phụ lục của Quyết định này, thì Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tập hợp xác định loại đường đề xuất để Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Xây dựng xem xét điều chỉnh hoặc bổ sung loại đường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cho phù hợp.

Đất tọa lạc trong các khu vực, tuyến đường (kể cả hẻm, ngõ xóm) quy hoạch đã có quyết định thu hồi đất, nhưng chưa thi công hoàn chỉnh đưa vào sử dụng tại thời điểm xác định giá, thì giá đất được tính theo vị trí đối với loại đường chính (hoặc hẻm, ngõ xóm) hiện hữu đã được quy định trong danh mục đường chính.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển quyền, nộp lệ phí trước bạ được áp dụng như sau:

Đất tọa lạc trong các khu vực, tuyến đường (kể cả hẻm, ngõ xóm) quy hoạch chưa thi công hoặc đã thi công hoàn chỉnh đưa vào sử dụng nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định loại đường (hoặc chưa điều chỉnh loại đường) tại các phụ lục của Quyết định này, thì giá đất được tính theo vị trí đối với loại đường phố chính (hoặc hẻm, ngõ xóm) hiện hữu đã được quy định trong danh mục đường chính.

6. Cách xác định vị trí đất của các thửa đất liền kề với nhau của một chủ sử dụng đất: Đối với những thửa đất liền kề với nhau của cùng một chủ sử dụng đất thì vị trí đất của các thửa đất này được tính theo đất liền khối.

7. Cách xác định khu vực, loại đường và vị trí cụ thể của từng thửa đất được xác định theo đơn giá đất quy định tại danh mục của các tuyến đường đã được quy định tại bảng phụ lục, trường hợp thửa đất không xác định được giá đất theo danh mục của các tuyến đường đã được quy định tại bảng phụ lục thì Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ quy định tại Điều 1, 2, 3, 4 Quy định này để xác định.

8. Trường hợp giá đất ở khu vực nông thôn tại vị trí, khu vực có áp dụng hệ số thì tiếp tục áp dụng hệ số đối với vị trí liền kề thấp hơn, nhưng không được thấp hơn giá đất ở thấp nhất (cụ thể xã Long Sơn; các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền, thị xã Phú Mỹ là 202.000 đồng/m²; thành phố Bà Rịa là 252.000 đồng/m²; huyện Đất Đỏ là 151.000 đồng/m²); giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ bằng 60% giá đất ở tại từng khu vực, vị trí tương ứng, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất của Chính phủ.

9. Trường hợp giá đất ở đô thị tại vị trí, loại đường có áp dụng hệ số thì tiếp tục áp dụng hệ số đối với vị trí liền kề thấp hơn, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất ở của Chính phủ. Giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ bằng 60% giá đất ở tại từng vị trí, loại đường tương ứng, nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất của Chính phủ.

10. Trường hợp tại khu vực giáp ranh giữa các phường, thị trấn và xã, giáp ranh giữa hai huyện, thị xã, thành phố, việc áp dụng giá đất nông nghiệp trong quy định để tính hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất mà có sự chênh lệch lớn (hơn 30%) thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (nơi có đất thu hồi để thực hiện dự án) báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.

11. Giá đất đối với các loại đất có thời hạn sử dụng đất trong Quy định này được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

12. Đối với trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm cho tổng diện tích của dự án để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà chuyển một phần diện tích (trong tổng diện tích đất của dự án) sang thuê đất trả tiền một lần thì diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần, được xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần như sau:

Trường hợp phần diện tích đất chuyển hình thức trả tiền thuê đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên thì giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất.

Trường hợp phần diện tích đất chuyển hình thức trả tiền thuê đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng thì giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp chịu trách nhiệm xác định vị trí đất dựa trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng thực tế của các thửa đất, thể hiện đầy đủ trong bản vẽ các nội dung có liên quan như: chiều rộng, chiều dài tuyến đường vào, khu vực, vị trí liên hệ với tên đường mà thửa đất nêu trên sẽ được cấp số nhà và chịu trách nhiệm về cách thể hiện vị trí này để có cơ sở pháp lý thực hiện. Đối với thửa đất tiếp giáp từ 02 mặt đường trở lên thì phải thể hiện đầy đủ các đường vào thửa đất.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan có trách nhiệm phản ánh, đề xuất ý kiến để Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

I. ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐÔ THỊ

ĐVT: 1.000 đồng/m²

Stt

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở
(sau khi đã có hệ số)

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1

Ba Cu

Trọn đường

 

1

1.33

29.120

18.928

14.560

10.774

8.736

2

Bà Huyện Thanh Quan

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

3

Bà Triệu

Lê Lợi

Yên Bái

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Yên Bái

Ba Cu

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

Lê Lợi

Lê Ngọc Hân

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

4

Bắc Sơn (P.11)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

5

Bạch Đằng

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

6

Bến Đò (P.9)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

7

Bến Nôm (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

8

Bình Giã

Lê Hồng Phong

Hẻm 442 Bình Giã

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Hẻm 442 Bình Giã

Đường 30/4

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

9

Hẻm 825 và 875 Bình Giã (P10)

đường vào khu tái định cư 4,1 ha

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

10

Cao Bá Quát (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

11

Cao Thắng

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

12

Chi Lăng (P.12)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

13

Chu Mạnh Trinh

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

14

Cô Bắc

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

15

Cô Giang

Lê Lợi, Lê Ngọc Hân

Triệu Việt Vương

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

16

Dã Tượng (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

17

Dương Văn An (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P.2)

Hoàng Hoa Thám

Đinh Tiên Hoàng

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

18

Dương Vân Nga (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

19

Đào Duy Từ (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

20

Đinh Tiên Hoàng

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

21

Đồ Chiểu

Lý Thường Kiệt

Lê Lai

1

1.33

29.120

18.928

14.560

10.774

8.736

Lê Lai

Hẻm 114

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

22

Đô Lương (P.11, P.12)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

23

Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Đoạn cuối Quốc lộ 51B )

Lê Hồng Phong

Vòng xoay Tượng đài dầu khí (P.NAN)

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

24

Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Các tuyến đường 51B thuộc địa bàn các P.10, P.11, P.12)

Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12

Bình Giã P.10

3

0,75

8.026

5.271

4.013

2.970

2.407

25

Đoàn Thị Điểm

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

26

Đội Cấn (P.8)

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

27

Đống Đa (P.Thắng Nhất, P.10)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

28

Đồng Khởi

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

29

Đường 3/2

Vòng xoay Đài Liệt sỹ

Nguyễn An Ninh

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Nguyễn An Ninh

Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

30

Đường 30/4

Ngã 4 Giếng nước

Ẹo Ông Từ

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

31

Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách)

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

32

Đường D4 (P.10)

Đường N1

hết đường nhựa

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

33

Đường D5 (P.10)

Đường 3/2

hết đường nhựa

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

34

Đường D10 (P.11)

Đường 3/2

Biển

3

0,75

8.026

5.271

4.013

2.970

2.407

35

Đường lên biệt thự đồi sứ

Trần Phú

Nhà số 12/6A

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Trần Phú

Nhánh đường lên Biệt thự Đồi Sứ

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

36

Đường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựng

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

37

Đường vào Xí nghiệp Quyết Tiến

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

38

Đường ven biển Hải Đăng

Đường 3/2

Cầu Cửa Lấp

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

39

Hạ Long

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

40

Hải Đăng

Hạ Long

Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ)

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ)

Đèn Hải Đăng

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

Ngã 3

Tượng Chúa

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

Hẻm Hải Đăng

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

41

Hải Thượng Lãn Ông (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

42

Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Lầu

Bình Giã

khu chợ Rạch Dừa

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

 

Phan Xích Long

Bình Giã

khu chợ Rạch Dừa

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

43

Hàn Mặc Tử (P.7)

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

44

Hàn Thuyên (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

45

Hồ Đắc Di (tên cũ: hẻm 12 Hoàng Hoa Thám , P.2)

Nguyễn Trường Tộ

Dương Văn An

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

46

Hồ Quý Ly

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

47

Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười)

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

48

Hồ Thị Kỷ (tên cũ: Hẻm 524 - đường 30/4 (P.Rạch Dừa)

Nối từ đường 30/4

Khu chợ Rạch Dừa

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

49

Hồ Tri Tân (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

50

Hồ Xuân Hương

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

51

Hoa Lư (P.12)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

52

Hoàng Diệu

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

53

Hoàng Hoa Thám (P.2, P.3, phường Thắng Tam)

Thùy Vân

Võ Thị Sáu

1

1.33

29.120

18.928

14.560

10.774

8.736

Đoạn còn lại

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

54

Hoàng Văn Thụ (P.7)

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

55

Hoàng Việt (P.6)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

56

Hùng Vương

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

57

Huyền Trân Công Chúa

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

58

Huỳnh Khương An

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

59

Huỳnh Khương Ninh

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

60

Kha Vạn Cân (P.7)

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

61

Kim Đồng (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

62

Ký Con

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

63

Kỳ Đồng

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

64

La Văn Cầu

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

65

Lạc Long Quân

Võ Thị Sáu

Hết phần đất giao Công ty Phát triển Nhà

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

66

Lê Hoàn (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

67

Lê Hồng Phong

Lê Lợi

Thuỳ Vân

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

68

Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân)

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

69

Lê Lai

Lê Quý Đôn

Thống Nhất

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Thống Nhất

Trương Công Định

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

70

Lê Lợi

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

71

Lê Ngọc Hân

Trần Phú

Thủ Khoa Huân

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Thủ Khoa Huân

Bà Triệu

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

72

Lê Phụng Hiểu

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

73

Lê Quang Định

Đường 30/4

Bình Giã

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

74

Hẻm 135 Lê Quang Định (P.Thắng Nhất)

gồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khí

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

75

Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC)

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

76

Lê Quý Đôn

Quang Trung

Ngã 5 Lê Quý Đôn - Lê Lợi - Thủ Khoa Huân

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Đoạn còn lại

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

77

Lê Thánh Tông

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

78

Lê Thị Riêng

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

79

Lê Văn Lộc

Đường 30/4

Lê Thị Riêng

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Lê Thị Riêng

Bờ kè rạch Bến Đình

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

80

Lê Văn Tám

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

81

Lương Thế Vinh

Trương Công Định

Đường 30/4

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

82

Hẻm 30 Lương Thế Vinh (P9)

 

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

83

Lương Văn Can

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

84

Lưu Chí Hiếu (P9, P10, P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

85

Lưu Hữu Phước (P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

86

Lý Thái Tổ (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

87

Lý Thường Kiệt

Nguyễn Trường Tộ

Phạm Ngũ Lão

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Phạm Ngũ Lão

Lê Quý Đôn

1

1.33

29.120

18.928

14.560

10.77 4

8.736

Lê Quý Đôn

Bà Triệu

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

88

Lý Tự Trọng

Lê Lợi

Lê Lai

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Lê Lai

Hẻm 45, 146 Lý Tự Trọng

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Đoạn còn lại

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

89

Mạc Đỉnh Chi

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

90

Mai Thúc Loan (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

91

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

92

Ngô Đức Kế

Nguyễn An Ninh

Cao Thắng

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Cao Thắng

Pasteur

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Đoạn còn lại

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

93

Ngô Quyền (P. Thắng Nhất, P.Rạch Dừa)

Nguyễn Hữu Cảnh

Nơ Trang Long

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

94

Ngô Văn Huyền

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

95

Ngư Phủ

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

Ngư Phủ nối dài

Ngư Phủ

Tôn Đức Thắng

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

96

Nguyễn An Ninh

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

97

Hẻm số 1 Nguyễn An Ninh

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

98

Nguyễn Bảo (Tự do cũ)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

99

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

100

Nguyễn Bửu (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

101

Nguyễn Chí Thanh

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

102

Nguyễn Công Trứ

Trọn đường

 

4

0,75

5.618

3.652

2.808

2.079

1.685

103

Nguyễn Cư Trinh

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

104

Nguyễn Du

Quang Trung

Trần Hưng Đạo

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Trần Hưng Đạo

Trương Công Định

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

105

Nguyễn Gia Thiều (P.12)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

106

Hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

107

Nguyễn Hiền

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

108

Nguyễn Hới (P.8)

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

109

Nguyễn Hữu Cảnh

Đường 30/4

Trường Tiểu học Chí Linh

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Đoạn còn lại

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

110

Tuyến hẻm

từ số nhà 217 Nguyễn Hữu Cảnh

số nhà 140 Lưu Chí Hiếu

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

111

Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh)

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

112

Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh)

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

113

Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh)

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

114

Nguyễn Hữu Cầu

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

115

Nguyễn Kim

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

116

Nguyễn Lương Bằng

Nguyễn An Ninh

Lương Thế Vinh

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Lương Thế Vinh

Lý Thái Tông

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

117

Hẻm 02, 04, 36, 50 Nguyễn Lương Bằng (P9)

 

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

118

Nguyễn Thái Bình

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

119

Nguyễn Thái Học (P.7)

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

120

Nguyễn Thiện Thuật

Lê Quang Định

Nguyễn Hữu Cảnh

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Đoạn còn lại

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

121

Nguyễn Trãi

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

122

Nguyễn Tri Phương

Ngô Đức Kế

Trương Công Định

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

123

Nguyễn Trung Trực

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

124

Nguyễn Trường Tộ

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

125

Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn An Ninh

Lương Thế Vinh

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Lương Thế Vinh

Lý Thái Tông

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

126

Nguyễn Văn Trỗi

Trọn đường

 

1

1.33

29.120

18.928

14.560

10.77 4

8.736

127

Nơ Trang Long (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

128

Ông Ích Khiêm

Lê Văn Lộc

Hồ Biểu Chánh

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

129

Pasteur

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

130

Phạm Cự Lạng (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

131

Phạm Hồng Thái

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

132

Hẻm số 110 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Ngô Đức Kế

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

133

Phạm Ngọc Thạch

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

134

Hẻm 04, 36, 50, 43, 61 đường Phạm Ngọc Thạch (P9)

 

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

135

Phạm Ngũ Lão

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

136

Phạm Thế Hiển

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Xô Viết Nghệ Tĩnh

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Đoạn còn lại

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

137

Phạm Văn Dinh

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

138

Phạm Văn Nghị (P.Thắng Nhất)

Đoạn vuông góc với đường Lê Quang Định

Nguyễn Thiện Thuật

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

139

Phan Bội Châu

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

140

Phan Chu Trinh

Thùy Vân

Võ Thị Sáu

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Ngã 3 Võ Thị Sáu

Đinh Tiên Hoàng

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

141

Phan Đăng Lưu

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

142

Hẻm 40 - Phan Đăng Lưu

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

143

Phan Đình Phùng

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

144

Phan Kế Bính

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

145

Phan Văn Trị

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

146

Phó Đức Chính

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

147

Phùng Khắc Khoan

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

148

Phước Thắng (P.12)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

149

Quang Trung

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

150

Sương Nguyệt Ánh

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

151

Tạ Uyên

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

152

Tản Đà (Hai Bà Trưng cũ) (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

153

Tăng Bạt Hổ

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

154

Thắng Nhì

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

145

Thi Sách

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

156

Thống Nhất

Quang Trung

Lê Lai

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Lê Lai

Trương Công Định

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

157

Thủ Khoa Huân

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

158

Thùy Vân (P.2, P.8, P. Thắng Tam)

Trọn đường

 

1

1.33

29.120

18.928

14.560

10.774

8.736

159

Tiền Cảng

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

160

Tô Hiến Thành

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

161

Tôn Đản (P.Rạch Dừa)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

162

Tôn Thất Thuyết (nối dài)(tên cũ: Tôn Thất Thuyết)

Lê Văn Lộc

Lương Văn Nho

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

163

Tôn Thất Tùng

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

164

Tống Duy Tân (P.9)

Lương Thế Vinh

Nguyễn Trung Trực

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

165

Trần Anh Tông

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

166

Trần Bình Trọng

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

167

Trần Cao Vân

Lê Văn Lộc

Võ Trường Toản

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Võ Trường Toản

Nguyễn Đức Cảnh

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

168

Trần Đình Xu (tên cũ: Hẻm 492 - đường 30/4)

Nối từ đường 30/4

Khu chợ Rạch Dừa

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

169

Trần Đồng

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

170

Trần Hưng Đạo

Trọn đường

 

1

1.33

29.120

18.928

14.560

10.77 4

8.736

171

Trần Nguyên Đán

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

172

Trần Nguyên Hãn

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

173

Trần Phú (P.1, P.5)

Quang Trung

Nhà số 46 Trần Phú

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Đoạn còn lại

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

174

Trần Quốc Toản

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

175

Trần Quý Cáp

Trọn đường

 

2

 

 

 

 

 

 

176

Trần Xuân Độ

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

177

Triệu Việt Vương

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

178

Trịnh Hoài Đức (P.7)

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

179

Trương Công Định

Ngã 3 Hạ Long Quang Trung

Lê Lai

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

Lê Lai

Ngã 5

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Ngã 5

Nguyễn An Ninh

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

Đoạn còn lại

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

180

Trưng Nhị

Trọn đường

 

1

1.33

29.120

18.928

14.560

10.774

8.736

181

Trưng Trắc

Trọn đường

 

1

1.33

29.120

18.928

14.560

10.774

8.736

182

Trương Hán Siêu (P.10)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

183

Trương Ngọc (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

184

Trương Văn Bang (P.7)

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

185

Trương Vĩnh Ký

Trọn đường

 

1

 

21.840

14.196

10.920

8.080

6.552

186

Trường Sa (P.12)

Võ Nguyên Giáp

Cầu Gò Găng P.12

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

187

Tú Xương

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

188

Tuệ Tĩnh (P.RD)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

189

Tuyến đường nối vuông góc từ đường 30/4, có cùng độ rộng với hẻm 524 (P.Rạch Dừa)

Nằm giữa hẻm 524 và đường Bình Giã

Khu chợ Rạch Dừa

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

190

Tuyến đường từ số nhà 04 võ Văn Tần đến số nhà 05 Trần Nguyên Đán

 

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

191

Văn Cao (P.2)

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

192

Vi Ba

Lê Lợi

Ngã 3 Vi Ba

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Ngã 3 Vi Ba

Hẻm 105 Lê Lợi

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Đoạn còn lại

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

193

Võ Đình Thành (P.Thắng Tam)

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

194

Võ Nguyên Giáp

Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B

Ẹo Ông Từ

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Ẹo Ông Từ

CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ)

Hoa Lư

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

Hoa Lư

Cầu Cỏ May

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

195

Võ Thị Sáu

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

196

Võ Văn Tần

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

197

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

198

Yên Bái

Trọn đường

 

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

199

Yên Đổ

Trọn đường

 

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

200

Yersin

Trọn đường

 

2

 

15.288

9.937

7.644

5.656

4.586

201

Các tuyến đường tại khu nhà ở cao cấp Á Châu phường 2

 

 

 

 

 

 

 

A

Đường Phan Huy Ích, đường Thái Văn Lung, đường Bàu Sen 1, 2, 3, 5, 7, 9 theo quy hoạch (tên cũ: Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5 - 7m)

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

B

Đường Phan Huy Chú (tên cũ: Đường trục chính có lòng đường trải nhựa rộng 8m nối từ đường Hoàng Hoa Thám tới Phan Chu Trinh)

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

202

Các tuyến đường thuộc khu nhà ở đồi 2 CTCP Phát triển nhà P10

Đường số 6,10, 11 theo qui hoạch

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Đường số 3, 4,5 theo qui hoạch

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

203

Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Phước Cơ P12

21 lô đất có diện tích 2.600m²

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

23 lô đất có diện tích 2.762,5m²

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

204

Các tuyến đường thuộc khu Tái định cư 4,1 ha phường 10

Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa rộng từ 5-7m

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

Các tuyến đường có lòng đường trải nhựa lớn hơn 7m

4

 

7.491

4.870

3.745

2.772

2.247

205

Các tuyến đường thuộc khu vực dân cư phường 9

 

 

 

 

 

 

 

Lý Thái Tông

Trương Công Định

Lương Thế Vinh

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Nguyễn Đức Thuận

Lương Thế Vinh

Lý Thái Tông

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Nguyễn Khang

Lương Thế Vinh

Lý Thái Tông

3

 

10.702

6.956

5.351

3.960

3.210

Võ Trường Toản (tên cũ: Lương Thế Vinh nối dài)

Đường 30/4

Trần Cao Vân

2

 

15.288