Quyết định 3194/QĐ-UBND Đà Nẵng 2022 kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3194/QĐ-UBND

Quyết định 3194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà NẵngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3194/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Trung Chinh
Ngày ban hành:13/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_____________

Số: 3194/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch,

kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Đà Nng

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 4980/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5089/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21 tháng 11 năm 2022, Công văn số 5371/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06 tháng 12 năm 2022 và theo thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3407/TTr-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Hội đồng), gồm các thành viên nhu sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Ủy viên Thường trực Hội đồng: Ông Nguyễn Tri Thọ, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Ủy viên:

- Ông Hoàng Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Trần Thủ, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Bùi Hồng Trung, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Bà Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Đinh Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Huỳnh Tấn Quang, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Hồng Song, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Phúc Thọ, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

- Ông Trịnh Tuấn Bảo, Phó Trưởng phòng Quy hoạch Phát triển Tài nguyên Du lịch thuộc Sở Du lịch;

- Ông Đinh Lê Phi Hoàng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Bà Phạm Thị Thuỷ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Phan Xuân Nghiêm, Trưởng phòng Quy hoạch, Đo đạc và Bản đồ thuộc Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Phan Tịnh Phú, Chuyên viên Phòng Quy hoạch, Đo đạc và Bản đồ thuộc Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Bà Trương Minh Trang, Chuyên viên Phòng Quy hoạch, Đo đạc và Bản đồ thuộc Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm đại diện tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia giúp cho Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ làm việc, cơ quan thường trực của Hội đồng

1. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

2. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Chi phí cho công tác thẩm định của Hội đồng từ nguồn kinh phí thẩm định và theo quy định hiện hành.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực Hội đồng và bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Đà Nng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Y tế, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan và Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);

- Thường trực HĐND thành phố (để báo cáo);

- Các Phó Chủ tịch UBND thành phố;

- Cổng thông tin điện tử thành phố;

- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH

Lê Trung Chinh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi