Quyết định 3133/QĐ-UBND Hà Nội 2022 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng huyện Quốc Oai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3133/QĐ-UBND

Quyết định 3133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quốc Oai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3133/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:31/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3133/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN QUỐC OAI

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 HĐND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyn của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6205/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 23 tháng 8 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quốc Oai là: 11 dự án, với diện tích 13,22 ha (Phụ lục kèm theo).
2. Điều chỉnh diện tích các loại đất trong năm 2022, cụ thể:
a. Điều chỉnh phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Loại đất

 

15.122,10

1

Đất nông nghiệp

NNP

9.303,00

 

Trong đó:

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.010,53

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

4.786,43

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

629,28

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.696,49

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.728,01

 

Trong đó:

 

 

2.1

Đất an ninh

CAN

1,62

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

69,76

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.212,91

 

Trong đó:

 

-

-

Đất giao thông

DGT

1.458,69

-

Đất chợ

DCH

6,73

2.4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

26,43

b. Điều chỉnh kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

416,97

 

Trong đó:

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

300,71

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

300,71

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

41,88

13

Đất trồng cây lâu năm

CLN

49,25

2

Đất phnông nghiệp

PNN

1,66

 

Trong đó:

 

 

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,47

 

Trong đó:

 

 

-

Đất chợ

DCH

0,25

2.2

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,12

c. Điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

416,97

 

Trong đó:

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

300,71

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

300,71

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

41,88

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

49,25

3. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 thành: 146 dự án với tổng diện tích 730,88 ha.
4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, P.TNMT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH D ÁN B SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐT NĂM 2022 HUYỆN QUỐC OAI
(Kèm theo Quyết định số: 3133/QĐ-UBND ngày 31 tháng năm 2022 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích SDĐ (mã loại đất)

Cơ quan, tổ chức, người đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh Huyện

Địa danh xã

A

Dự án tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố

I

Các công trình, dự án điều chnh so với Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội.

1

Cầu 72-II

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

1,2

0,07

1,2

Quốc Oai

Cộng Hòa

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND Thành phố

Điều chỉnh bổ sung diện tích đất thu hồi và đất trồng lúa; Nguyên nhân: Khi nghiên cu lập dự án, số liệu diện tích, loại đất dược thống kê sơ bộNay khi triển khaiUBND huyện đã điều tra, khảo sát đo đạc kiểm đếmtừ đó xác định chính xác diện tích, loại đất thu hồi

2

Cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy

DGT

Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội

1,1

 

1,1

Quốc Oai

Tân Phú

Quyết định 1824/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt ch trương đầu tư dự án

Điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồiNguyên nhân: Khi nghiên cứu lập dự ánsố liệu diện tích, loại đất được thống kê sơ bộ; Nay khi triển khai, UBND huyện đã điều trakhảo sát đo đạc kiểm đếm, từ đó xác định chính xác diện tích đất thu hồi

II

Các dự án đăng ký mới bổ sung mới phải báo cáo ND thành ph thông qua trong Kế hoạch năm 2022

3

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ đường ĐH07 đến đê Tả Tích xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oaithành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai

1,32

0,2

0,42

Huyện Quốc Oai

Xã Liệp Tuyết

Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 8405/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án

 

4

Trụ sở Công an xã Tuyết Nghĩa

CAN

Công an TP

0,07

0,07

 

Huyện Quốc Oai

Tuyết Nghĩa

Quyết định 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

5

Trụ sở công an xã Thạch Thán

CAN

Công an TP

0,1

0,1

 

Huyện Quốc Oai

Thạch Thán

Quyết định 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

B

Các dự án không phải thông qua Hđồng nhân dân thành phố.

6

Trụ sở làm việc công an xã Nghĩa Hương

CAN

Bộ công an

0,12

 

0,12

Huyện Quốc Oai

Xã Nghĩa Hương

Quyết định 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

7

Trụ sở làm việc công an xã Phú Cát

CAN

Bộ công an

0,15

 

0,15

Huyện Quốc Oai

Xã Phú Cát

Quyết định 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

8

Trụ sở làm việc công an xã Đồng Quang

CAN

Bộ công an

0,1

 

0,10

Huyện Quốc Oai

Xã Đồng Quang

Quyết định 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

9

Khu đất thương mại dịch vụ (Đề xuất dự án: Bảo tàng kết hợp khu trưng bày gỗ hóa thạch ngoài trời)

TMD

Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

8,9

 

 

Huyện Quốc Oai

Xã Yên Sơn

Phiếu chuyn của Văn phòng UBND Thành phố tại các số 619/PC-VP ngày 28/3/2022 về việc chuyển Văn bản số 2103/BTHT-VB ngày 21/3/2022; số 743/PC-VP ngày 13/4/2022 chuyển văn bản s 504/BTHT-VB ngày 05/4/2022 của Bo tàng hóa thạch Hà Nội đề nghị chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Bo tàng kết hợp khu trưng bày gỗ hóa thạch ngoài trời tại xã Yên Sơn, huyện Quốc OaiVăn bản số 2477/STNMT-QHKHSDĐ ngày 21/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến Liên ngànhĐiều kiện (đủ/không đ), vị trí ranh giới cụ thể sẽ được xác định sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, Ngành, và UBND huyện Quốc Oai.

 

10

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB Dự án đường trục chính Bắc - Nam đô thị Quốc Oai.

DGT

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai

0,10

 

 

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Đã hoàn thành công tác thu hồi đất (Báo cáo để phục vụ công tác giao đất cho các hộ được tái định cư)Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục công trình và điều chỉnh giá gói thầu

 

11

Giao đất sản xuất nông nghiệp xã Yên Sơn

LUC

UBND xã Yên Sơn

0,06

 

 

Huyện Quốc Oai

Xã Yên Sơn

Văn bản số 1018/UBND-TNMT ngày 14/4/2022 của UBND huyện Quốc Oai về việc trả lời đơn của ông Phùng Văn By; Báo cáo 116/BC-TNMT ngày 13/4/2022 của phòng TNMT huyện về kết quả xác minh nội dung đơn xin đề nghị của ông Phùng Văn Bảy; Đơn xin giao đất; Sơ đồ trích đo hiện trạng thửa đất.

Bệnh binh 2/3

Tổng số: 11 dự án

13,22

0,44

3,09

 

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi