Quyết định 3103/QĐ-UBND 2016 về hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------
Số: 3103/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH, GIÁ ĐẤT CỤ THỂ LÀM CĂN CỨ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC PHÁP VÂN-CẦU GIẼ
THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT ĐOẠN QUA HUYỆN THƯỜNG TÍN
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét Tờ trình số 5003/TTr-STNMT-KTĐ ngày 02/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ theo hình thức Hợp đồng BOT đoạn qua huyện Thường Tín như sau:
1. Giá bồi thường giải phóng mặt bằng:
- VT1 đường liên xã Quán Gánh-Ninh Sở (đoạn từ giáp QL1A đến QL1B): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,97 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 11.426.000 đồng/m2 (Mười một triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng trên một mét vuông);
- VT2 đường liên xã Quán Gánh-Ninh Sở (đoạn từ giáp QL1A đến QL1B): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,90 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 7.934.000 đồng/m2 (Bẩy triệu chín trăm ba mươi tư nghìn đồng trên một mét vuông);
- VT1 đường liên xã Quán Gánh-Ninh Sở (đoạn từ giáp QL1B đến giáp đê sông Hồng): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,95 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội giá đất cụ thể (làm tròn) là 8.190.000 đồng/m2 (Tám triệu một trăm chín mươi nghìn đồng trên một mét vuông);
- VT2 đường liên xã Quán Gánh-Ninh Sở (đoạn từ giáp QL1B đến giáp đê sông Hồng): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,96 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 6.256.000 đồng/m2 (Sáu triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn đồng trên một mét vuông);
- VT1 đường 427a (đoạn qua xã Hà Hi): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,99 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 10.945.000 đồng/m2 (Mười triệu chín trăm bn mươi năm nghìn đồng trên một mét vuông);
- VT2 đường 427a (đoạn qua xã Hà Hồi): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,95 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 7.829.000 đồng/m2 (Bẩy triệu tám trăm hai mươi chín nghìn đồng trên một mét vuông);
- VT2 đường 427a (đoạn qua xã Liên Phương): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,93 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 7.749.000 đồng/m2 (Bẩy triệu bẩy trăm bn mươi chín nghìn đồng trên một mét vuông);
- VT3 đường 427a (đoạn qua xã Liên Phương): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,93 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 6.687.000 đồng/m2 (Sáu triệu sáu trăm tám mươi bẩy nghìn đồng trên một mét vuông);
- VT1 đường Tía-Dấp (đoạn qua xã Tô Hiệu): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,93 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 11.194.000 đồng/m2 (Mười một triệu một trăm chín mươi bn nghìn đồng trên một mét vuông)
- VT2 đường Tía-Dấp (đoạn qua xã Tô Hiệu): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,93 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Ni; giá đất cụ thể (làm tròn) là 8.060.000 đồng/m2 (Tám triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng trên một mét vuông);
- VT3 đường Tía-Dấp (đoạn qua xã Tô Hiệu): Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,92 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội; giá đất cụ thể (làm tròn) là 6.904.000 đồng/m2 (Sáu triệu chín trăm linh bốn nghìn đồng trên một mét vuông);
2. Giá thu tiền sử dụng đất tái định cư:
Giá thu tiền sử dụng đất tái định cư được xác định theo chính sách giá tại thời điểm phê duyệt phương án.
Điều 2. UBND huyện Thường Tín chịu trách nhiệm về: vị trí, ngun gc sử dụng đất; lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bng thực hin Dự án đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ theo hình thức Hợp đồng BOT đoạn qua huyện Thường Tín đúng quy định pháp luật và Thành phố.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố-Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thường Tín và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT: Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Quốc Hùng;
- VPUB: PCVP
N.N.Sơn, P.C.Công; TKBT, KT, ĐT;
- Lưu: VT, KTc.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản
 
 

thuộc tính Quyết định 3103/QĐ-UBND

Quyết định 3103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức hợp đồng BOT đoạn qua huyện Thường Tín
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3103/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:15/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Chính sách

tải Quyết định 3103/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi