Quyết định 3090/QĐ-UBND Hà Nội 2022 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3090/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 QUẬN LONG BIÊN

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương s 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đt đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc sa đi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đt đai;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hi đất năm 2022; dự án chuyn mục đích đt trng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đt năm 2022; dự án chuyn mục đích đt trng lúa, rừng phòng hộ, rng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 6213/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 23/8/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 17/1/2022 như sau:
1. Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên: 0 dự án;
2. Bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên là: 15 dự án, với diện tích 79,24ha. (Danh mục kèm theo);
3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022, cụ thể:
a. Chỉ tiêu sử dụng đất

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.360,2

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

869,4

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

284,0

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

31,0

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.639,8

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

316,0

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giacấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.355,5

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1.485,7

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

42,0

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

165,8

b. Kế hoạch thu hồi đất bổ sung năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

275,9

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

211,0

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

56,7

1.7

Đất nuôi trồnthủy sản

NTS

8,2

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

151,8

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi NN

SKC

5,3

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc giacấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

88,0

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

7,6

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,2

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

33,9

c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

1

ĐT NÔNG NGHIỆP CHUYN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

NNP/PNN

275,9

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK/PNN

210,8

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

56,7

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

8,2

4. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 thành: 178 dự án với tổng diện tích 858,12ha.
5. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và M
ôi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UBMTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP
;
- VPUB: PCVP, P.TNMT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Cơ quan, tổ chức, người đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của d án

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

I. Các dự án được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/7/2022

72.93

 

72.13

 

 

 

 

1

Xây dựng trường mm non tại ô QH A.7/NT2 phường Ngọc Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên

0.21

 

0.01

Long Biên

Ngọc Lâm

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt điều chnh dự án đu tư xây dựng công trình:

Thực hin: 2018-2024

Điều chỉnh bổ sung diện tích đất thu hồi;

2

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên

DGT

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

1.03

 

0.43

Long Biên

Cự Khối

Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND quận v/v phê duyệt HSTKBVTC-DT công trình.

Quyết định số 9542/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND quận về việc phê duyt điều chỉnh báo cáo khả thi dự án

Thực hiện: 2019-2024

Điều chỉnh bổ sung diện tích đất thu hồi;

3

Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Văn Cừ đến giao với ngách 564/32 (ngõ 564 Nguyn Văn Cừ), phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

DGT

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

1.04

 

1.04

Long Biên

Gia Thụy

Quyết định số 6778/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư;

Thực hiện: 2021-2025

 

4

Xây dựng tuyếđường 13,5m theo quy hoạch từ đường Cổ Linh đến ô quy hoạch G.4/THPT và G.4/P2 phường Thạch Bànquận Long Biên

DGT

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

1.15

 

1.15

Long Biên

Thạch Bàn

Nghị quyết số 14/NQ-ND ngày 23/7/2021 của HĐND quận Long Biên phê duyệt chủ trương đầu tư;

Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND quận Long Biên phê duyệt BCNCKT;

Thực hiện: 2022-2025

 

5

Xây dựng trường THCS tại ô quy hoạch B.1/THCS phường Thượng Thanh, quận Long Biên

DGD

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

1.20

 

1.20

Long Biên

Thượng Thanh

NQ số 155/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND quận Long Biên phê duyệt CTĐT;

Quận dự kiến phê duyệt BCNCKT vào tháng 6/2022;

Thực hiện: 2021-2024

 

6

Xây dựng trường THCS Cự Khối tại ô quy hoạch G.7/THCS phường Cự Khối, quận Long Biên

DGD

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

2.40

 

2.40

Long Biên

Cự Khối

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của HĐND quận Long Biên phê duyệt chủ trương đầu tư;

Quận dự kiến phê duyệt BCNCKT vào tháng 6/2022;

Thực hiện: 2022-2025

 

7

Xây dựng trường Tiểu học tại ô quy hoạch C2/TH, phường Đức Giang, qun Long Biên

DGD

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

1.45

 

1.45

Long Biên

Đức Giang

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của HĐND quận Long Biên phê duyệt chủ trương đầu tư;

Quận dự kiến phê duyệt BCNCKT vào tháng 6/2022;

Thực hiện: 2022-2024

 

8

Xây dựng trường mầm non tại ô QA.2/NT1 phưng Ngọc Thụy, quận Long Biên

DGD

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

0.75

 

0.75

Long Biên

Ngọc Thụy

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND quận Long Biên phê duyệt chủ trương đầu tư;

Quận dự kiến phê duyệt BCNCKT vào tháng 6/2022;

Thực hiện: 2022-2025

 

9

Xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu By và hồ điều hòa cự khối, phường Thạch Bàn - Cự Khối, quận Long Biên

DTL

UBND Quận Long Biên

47.00

 

47.00

Long Biên

Thạch Bàn, Cự Khối

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư;

Quận dự kiến phê duyệt BCNCKT vào tháng 7/2022;

Thực hiện: 2022-2025

 

10

Xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê tả sông Hồng, phường Thạch Bàn - Cự Khối, quận Long Biên

DTL

UBND Quận Long Biên

15.00

 

15.00

Long Biên

Thạch Bàn, Cự Khối

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố phê duyệt ch trương đầu tư;

Quận dự kiến phê duyệt BCNCKT vào tháng 7/2022;

Thực hiện: 2022-2025

 

11

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sĐuống)

DGT

Ban QLDA 6 - Bộ Giao thông vận tải

1.70

 

1.70

Long Biên

 

Quyết định số 1926/QĐ-BGTVT ngày 09/11/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

II. Các dự án không nằm trong Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố thông qua

6.31

 

 

 

 

 

 

12

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề trong cùng một thửa đất ở của các hộ gia đình cá nhân 14 phường.

ODT

UBND quận Long Biên

4.06

 

 

Long Biên

14 phưng

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội. Công văn đăng ký nhu cầu của các phường; Đơn và giấy chứng nhận của 394 hộ.

*UBND quận Long Biên kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện, quy mô, diện tích và sự phù hợp quy hoạch đến từng vị trí thửa đất, đm bo đúng quy định tại Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND Thành phố và các quy định liên quan khác của pháp luật.

 

13

Xây dựng trường tiểu học tại ô quhoạch C.9/TH, phường Việt Hưng, quận Long Biên

DGD

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

1.00

 

 

Long Biên

Việt Hưng

Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư;

Quyết định số 5128/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công trình.

 

14

Xây dựng trường tiểu học tại ô quy hoạch C.7/TH, phường Phúc Lợi, quận Long Biên

DGD

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

0.95

 

 

Long Biên

Phúc Lợi

Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư;

Quyết định số 5522/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công trình.

 

15

Xây dựng trường mầm non tại ô quhoạch C.9/NT2phường Việt Hưng, quận Long Biên

DGD

Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

0.30

 

 

Long Biên

Việt Hưng

Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đu tư;

Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND quận về việc phê duyệt HSTKBVTC-DT công trình.

 

 

Tổng cộng (15 dự án)

 

 

79,24

 

72,13

 

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 3090/QĐ-UBND

Quyết định 3090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3090/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:26/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi