Quyết định 2834/QĐ-UBND Bình Định 2023 điều chỉnh Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2834/QĐ-UBND

Quyết định 2834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 2023 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2834/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành:01/08/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
___________________

Số: 2834/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Bình Định, ngày 1 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 2023 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý

_______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 2023 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý;

Theo Văn bản số 5002/UBND-TH ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về việc chủ trương bố trí quỹ đất để phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện dự án Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Văn bản số 637/TTPTQĐ-HCTH ngày 25/7/2023 và ý kiếm thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 903/TTr-STNMT ngày 27/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 2023 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý, cụ thể như sau:
“1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
- Quỹ đất đưa ra đấu giá:
+ Tổng số quỹ đất đưa ra đấu giá: 22 quỹ đất;
+ Tổng số lô đất thửa đất đưa ra đấu giá: 681 lô;
+ Tổng diện tích đưa ra đấu giá: 22,49ha;
- Dự kiến thực hiện:
+ Tổng số lô đất/thửa đất: 172 lô;
+ Tổng diện tích: 15,74ha;
+ Tổng giá số tiền dự kiến thực hiện: 800.000.000.000 đồng”.
(Chi tiết như Phụ lục kèm theo)
Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ .

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh; các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K16.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục

KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU NGÂN SÁCH NĂM 2023 ĐỐI VỚI CÁC QUỸ ĐẤT DO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 1/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

_____________________

 

STT

Khu đất

Quỹ đất năm 2023

Dự kiến đấu giá thành năm 2023

Thời gian dự kiến đấu giá

Ghi chú

Số lô

Diện tích

(m2)

Số lô

Diện tích

(m2)

Tổng giá trị dự kiến thu được (đồng)

I

ĐẤT Ở

670

89.149,55

161

21.580,2

400.625.981.000

 

 

1

Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

69

10.005,50

10

2.367,60

73.894.000.000

Bắt đầu từ

quý I/2023

Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm xây dựng phương án đấu giá từng đợt cho phù hợp, đảm bảo kế hoạch đấu giá QSD đất và thu ngân sách tỉnh từ tiền đấu giá QSD đất các quỹ đất do Trung tâm quản lý là 400 tỷ đồng.

2

Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh

83

9.721,50

25

2.916,45

38.973.915.000

Bắt đầu từ

quý I/2023

3

Các lô đất tại Dãi cây xanh khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

14

3.003,90

5

1.114,92

33.447.600.000

Bắt đầu từ

quý I/2023

4

Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

47

5.765,50

20

2.424,90

47.249.280.000

Bắt đầu từ

quý II/2023

5

Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508 phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

21

4.523,35

4

787,27

5.386.850.000

Bắt đầu từ

quý II/2023

6

Khu đất HTX Bình Minh, phường Quang Trung, TP

Quy Nhơn

1

159,00

1

159,00

4.770.000.000

Bắt đầu từ

quý I/2023

7

Khu QHDC dọc đường Hoa Lư nối dài (nối dài), phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Khu đất CTCC)

2

241,70

1

241,70

4.179.000.000

Bắt đầu từ

quý I/2023

8

Khu dân cư HH1 và HH2 thuộc khu vực 1, phường

Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

9

1.005,00

8

904,50

11.571.120.000

Bắt đầu từ

quý I/2023

9

Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, Khu vực

7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

46

14.249,00

7

2.163,60

31.816.680.000

Bắt đầu từ

quý II/2023

 

10

Khu đô thị Long Vân A2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

341

35.345,10

70

7.269,02

108.427.016.000

Bắt đầu từ

quý II/2023

 

11

Khu đất Song Mây xuất khẩu, phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên

37

5.130,00

9

1.231,20

40.910.520.000

Bắt đầu từ

quý II/2023

 

II

ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN (*)

11

135.823,74

11

135.823,74

399.374.019.000

 

 

1

Khu đất K200, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố

Quy Nhơn (Xây dựng Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và Trung tâm Thương mại)

1

10.775,60

1

10.775,60

Dự kiến chung cho các khu đất, dự kiến thu khoản 400 tỷ đồng

Không dự kiến thời gian thực hiện tạo sự linh hoạt, chủ động trong việc đưa quỹ đất đấu giá vào thời điểm thích hợp trong năm khi đủ thủ tục

 

2

Khu đất số 72B, đường Tây Sơn; phường Ghềnh Ráng (Đất ở, xây dựng nhà chung cư hỗn hợp)

1

7.094,00

1

7.094,00

Các quỹ đất trên chưa xác định giá khởi điểm (căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh và pháp lý đấu giá các khu đất, Trung tâm sẽ tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định), dự kiến thu khoản 400 tỷ đồng

3

Xây dựng Chợ tại khu đất B1-62 thuộc Khu B1, Khu đô thị mới An Phú Thịnh

1

3.703,00

1

3.703,00

4

Khu đất DV1 (dịch vụ thương mại) thuộc dự án Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

1

2.181,50

1

2.181,50

5

Khu đất Tây nam cầu Long Vân, phường Trần Quang

Diệu, thành phố Quy Nhơn (xây dựng nhà ở và thương mại dịch vụ)

1

89.810,00

1

89.810,00

6

Khu đất thu hồi của công ty cổ phần Muối và Thương mại Miền Trung (Đất ở, xây dựng nhà chung cư hỗn hợp)

1

12.700,00

1

12.700,00

7

Khu đất DVTM-2 thuộc công trình khu dân cư HH1 và

HH2 thuộc khu vực 1 và 9, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (xây dựng trưng tâm thương mại)

1

1.434,70

1

1.434,70

8

Khu đất DVTM-3 thuộc công trình khu dân cư HH1 và HH2 thuộc khu vực 1 và 9, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (xây dựng trung tâm thương mại)

1

1.263,80

1

1.263,80

9

Đất xây dựng nhà ở chung cư kết hợp thương mại địch vụ (đất thu hồi dự án Nhà ăn điều dưỡng Binh Đoàn 15 của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 tại phường Đống Đa)

1

1.516,80

1

1.516,80

 

 

 

10

Khu đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu TĐC phục vụ dự án Đường phía Tây tính (ĐT. 638 và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (giai đoạn 1))

1

3.644,34

1

3.644,34

11

Khu K4.5A dọc đường Thanh Niên thuộc công trình Khu đất Xí nghiệp Song mây Xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng nam Trung bộ và Tây Nguyên (Đất ở xây dựng nhà chung cư thương mại)

1

1.700,00

1

1.700,00

 

Tổng cộng (I+II)

681

224.973,29

172

157.403,9

800.000.000.000

 

 

(*) Đối với các khu đất thực hiện dự án tại Mục II, việc xác định tính chất, mục đích sử dụng đất nêu trên chỉ là dự kiến; việc xác định tính chất, mục đích sử dụng đất cụ thể phải căn cứ vào quy hoạch được duyệt, quyết định, chủ trương của cấp có thẩm quyền trước khi tổ chức đấu giá theo quy định.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi