Quyết định 2652/QĐ-UBND Hà Nội 2022 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Đan Phượng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2652/QĐ-UBND

Quyết định 2652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đan Phượng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2652/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:01/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2652/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc sa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đt năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 thuộc thm quyn của Hội đng nhân dân thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 thuộc thẩm quyền của Hội đng nhân dân thành phố Hà Nội;

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5488/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 29/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đan Phượng đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 14/1/2022 như sau:
1. Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đan Phượng: 0 dự án;
2. Bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đan Phượng là: 25 dự án, với diện tích 149,25 ha. (Danh mục kèm theo);
3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022, cụ thể:
a. Chỉ tiêu sử dụng đất

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

7782,82

100,00

I

Đất nông nghiệp

NNP

3399,37

43,68

1.1

Đất trồng lúa

LUA

997,28

12,81

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

958,44

12,31

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1355,56

17,42

2

Đất phnông nghiệp

PNN

3877,40

49,82

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

83,22

1,07

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1111,97

14,29

-

Đất giao thông

DGT

619,52

7,96

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

15,54

0,20

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

8,09

0,10

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1335,54

17,16

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

92,17

1,18

3

Đất chưa sử dụng

CSD

506,05

6,50

b. Kế hoạch thu hồi đất điều chỉnh, bổ sung năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

1

Đất nông nghiệp

NNP

146,41

1.1

Đất trồng lúa

LUA

64,95

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

64,95

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

77,41

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3,25

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,80

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

 

c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2022

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

149,25

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

64,95

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

64,95

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

80,25

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

3,25

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,80

2

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 14/1/2022 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP(C.N.Trang), TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Đơn vị, tổ chức đăng ký

Diện tích (ha)

Diện tích đất trng lúa (ha)

Diện tích thu hồi đất (ha)

Địa danh huyện

Địa danh xã

Căn cứ pháp lý

Các d án đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/7/2022

Các dự án biểu 2A

1

Trường mầm non Tân Lập

DGD

UBND huyện Đan Phượng

1.3

1.3

1.3

Đan Phượng

Tân Lập

Quyết định số 7454/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình Trường mầm non Tân Lập; Quyết định số 5873/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện gói thầu xây lp công trình: Trường mm non Tân Lập, huyện Đan Phượng

2

Dự án Xây dựng tuyến đường N17 từ đường N4 đến đê Trung Châu

DGT

UBND huyện Đan Phượng

1.7

1.2

1.7

Đan Phượng

Thọ Xuân, Trung Châu

Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường N17 từ đường N4 đến đê Trung Châu; Quyết định số 8111/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường N17 từ đường N4 đến đê Trung Châu

3

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ ngã ba Quán La đường Nguyn Đăng Phi thôn La Thạch đi đường Phạm Bạch Hổ, thôn Phương Mạcxã Phương Đình

DGT

UBND xã

0.36

0.36

0.36

Đan Phượng

Phương Đình

Quyết định số 8820/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ ngã ba Quán La đường Nguyễn Đăng Phi thôn La Thạch đi đường Phạm Bạch Hổ thôn Phương Mạc, xã Phương Đình; Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ ngã ba Quán La đường Nguyễn Đăng Phi thôn La Thạch đi đường Phạm Bạch Hổ thôn Phương Mạc, xã Phương Đình;

4

Vườn hoa đấu giá khu Cây Sung Trong xã Song Phượng

DKV

UBND xã

0.36

0.36

0.36

Đan Phượng

Song Phượng

Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của ND huyện Đan Phượng v phê duyệt chủ trương đu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 41); Quyết định số 3332/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình: Vườn hoa đấu giá khu Cây Sung Trong xã Song Phưng

5

Đường giao thông kết hợp mương tiêu T2 đoạn từ khu đất đấu giá Cây Sung Trong xã Song Phượng đếđường N6

DGT

UBND xã

0.25

0.25

0.25

Đan Phượng

Song Phượng

Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND huyện Đan Phượng về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh ch trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 19);

6

Đường giao thông kết hợp mương tiêu T2 đoạn từ mương Đan Hoài đến khu đất đấu giá khu Cây Sung Trong xã Song Phưng

DGT

UBND xã

0.2

0.2

0.2

Đan Phượng

Song Phượng

Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND huyện Đan Phượng về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 20);

7

Trung tâm văn hóa th thao xã Liên Hà (giai đoạn 1)

DTT

UBND xã

1.04

1.04

1.04

Đan Phượng

Liên Hà

Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đan Phượng về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 32);

8

Đường từ Trường THCS Thượng Mỗ đến đường N12

DGT

UBND xã

0.32

 

0.32

Đan Phượng

Thượng M

Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Đan Phượng về phê duyệt chủ trương đầu tưđiều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 09);

9

Cải tạo, chnh trang đường tnh lộ 422 đoạn từ dốc Liên Hà đến Quốc lộ 32, huyện Đan Phưng

DGT

UBND huyện Đan Phượng

1.2

1

1.2

Đan Phượng

Liên Trung

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 (phụ lục 17);

10

Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường tnh lộ 417 (TL 83 cũ) đoạn từ Km3+700 đến Km6+200, huyện Đan Phượng

DGT

UBND huyện Đan Phượng

4

0.5

4

Đan Phượng

Thọ Xuân, Thọ An

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (phụ lục 28);

11

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ chợ Thương Binh đến đường Đông Bắc, xã Đan Phượng

DGT

UBND huyện Đan Phượng

0.2

 

0.2

Đan Phượng

Thị trấn Phùng, Đan Phượng

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của HĐND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 23); Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt ranh giới phạm vi xây dựng nn đường dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ chợ Thương Binh đến đường Đông Bắc xã Đan Phượng

12

Sân chơi, vườn hoa thôn La Thạch

DKV

UBND xã

0.45

 

0.45

Đan Phượng

Phương Đình

Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đng nhân dân huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án (ph lc 69)

13

Cải tạo khuôn viên giếng thôn Cổ Ngõa, xã Phương Đình

 

UBND xã

0.01

 

0.01

Đan Phượng

Phương Đình

Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án (phụ lục 89); Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình: Cải tạo khuôn viên giếng thôn C Ngõa xã Phương Đình

14

Mở rộng, nâng cấp tuyến đường Phạm Bạch H xã Phương Đình

DGT

UBND xã

0.21

 

0.21

Đan Phượng

Phương Đình

Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án (phụ lục 38)

15

Cải tạo, nâng cấp đường Liên Minh thôn Địch Trung

DGT

UBND xã

0.01

 

0.01

Đan Phượng

Phương Đình

Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chnh chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 13)

16

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu cụm 6 Lò Ngói, xã Hồng Hà

ONT

UBND huyện Đan Phượng

0.45

0.45

0.45

Đan Phượng

xã Hồng Hà

Nghị Quyết số 149/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (Phụ biểu 23); Tiến độ 2022-2025

17

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất ở khu Bá Nội, xã Hồng Hà

ONT

UBND huyện Đan Phượng

2.06

2.06

2.06

Đan Phượng

xã Hồng Hà

Nghị Quyết số 149/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (Phụ biểu 24); Thông báo kết luận số 162-KL/HU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Tiến độ 2022-2025

18

Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất ở khu Vụng, xã Hạ Mỗ

ONT

UBND huyện Đan Phượng

0.53

0.53

0.53

Đan Phượng

xã Hạ Mỗ

Nghị Quyết số 149/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (Phụ biểu 26); Thông báo kết luận số 162-KL/HU ngày 10/6/2022 ca Ban Thường vụ Huyện ủy; Tiến độ 2022-2025

19

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở khu Hồ Gốc Vối xã Liên Trung

ONT

UBND huyện Đan Phượng

0.44

 

0.44

Đan Phượng

xã Liên Trung

Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở trên địa bàn huyện Đan Phượng; Quyết định 4562/UBND ngày 24/10/2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 6323/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyn Đan Phượng về việc phê duyệt điều chnh thời gian thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở khu Hồ Gốc Vi xã Liên Trung; Tiến độ: 2018-2023

20

Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

ONT

UBND huyện

10

 

10

Đan Phượng

Hồng Hà, Hạ M

Văn bản số 574/UBND-ĐT ngày 28/02/2022 của UBND Thành phố v/v thực hiện ý kiến của Bộ TNMT về việc một số nội dung chuẩn bị gấp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Các dự án biểu 3

21

Cụm công nghiệp Song Phượng

SKN

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long

6.69

3.7

4

Đan Phượng

Song Phượng

Quyết định số 5708/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND Thành phố; Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 5708/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND Thành phố về việc thành lp Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Các dự án biểu 4

22

Khu đô thị mới Tân Lập, huyện Đan Phượng, huyện Đan Phượng

ODT

UBND huyện Đan Phượng

45.02

 

45.02

Đan Phượng

Tân Lập

Văn bản số 2469/KHĐT-NNS ngày 14/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn (các quy định về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư); văn bản số 285/KHĐT ngày 19/01/2021 của Sở KHĐT đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến hồ sơ đề xuất

Các dự án không thuộc trường hp phải thông qua HĐND Thành phố

23

Dự án đường Vành đai 4

DGT

 

72.3

 

 

 

Liên Hồng, Hồng Hà, Hạ Mỗ, Tân Hội, thị trấn Phùng

Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

24

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, đất dịch vụ sang đất ở (UBND huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát điều kiện, quy mô, diện tích và sự phù hợp quy hoạch đến từng vị trí thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật).

ONT

chủ sử dụng đất

0.0301

 

 

Đan Phượng

Các xã, thị trấn

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội; Số 5515/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đến năm 2030; Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

25

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở, đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (UBND huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát điều kiện, quy mô, diện tích và sự phù hợp quy hoạch đến từng vị trí thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở, trong cùng thửa đất sang đất ở theo quy định của pháp luật).

ONT

chủ sử dụng đất

0.1229

 

 

Đan Phượng

Các xã, thị trấn

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố: Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội; Số 5515/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đến năm 2030; Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

Tổng

 

 

149.25

12.95

74.11

 

 

 

Bổ sung
nhayKế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đan Phượng được bổ sung bởi Danh mục kèm theo Quyết định 3960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 24/10/2022 theo quy định tại Khoản 1 Điều 1. nhay
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi