Quyết định 2629/QĐ-UBND Hà Nội 2023 điều chỉnh Phụ lục Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2629/QĐ-UBND

Quyết định 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2629/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:10/05/2023Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

________

Số: 2629/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2023

QUYT ĐỊNH

Về việc điều chnh Phụ lục kèm theo Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày
31/10/2022 của
UBND Thành phố công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh
vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

___________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DẤN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sa đi b sung một số điều của Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ v Kim soát th tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sa đi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát th tục hành chính; Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính ph sa đổi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát th tục hành chính;

Căn c Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giai quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014, 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 và số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công b thủ tục hành chính mới han hành; được sửa đi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đ nghị ca Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường tại T trình số 2650/TTr-STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 19/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung của Phụ lục kèm theo Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND Thành phố như sau:
- Bổ sung thêm thẩm quyền và điều chỉnh thời gian thực hiện đối với thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (số thứ tự 12 mục I phần A).
- Điều chỉnh thời gian thực hiện đối với 02 thủ tục hành chính: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (số thứ tự 2 phân B); Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (số thứ tự 5 phần B).
Chiết tiết tại Phụ lục kèm theo quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sơ; Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó Bí thư Thành ủy;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBNĐ TP:

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố:

- VPUBTP: CVP, PCVP Cù Ngọc Trang, các phòng: NC, TH, HCTC, TNMT, KSTTHC;

- Trung tâm Tin học Công báo TP;

- Cổng Giao tiếp điện tử HN;

- Lưu VT, STNMT, KSTTHC (Đg).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Hồng Sơn

Phụ lục

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4135/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2022 CỦA UBND
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đối tượng, địa điểm, cơ quan thực hiện

Căn cứ pháp lý

Phí, Lệ phí

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố

12.

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện).

 12 ngày làm việc

* Đối tượng:

- Đối tượng bị thu hồi đất: Tổ chức, hộ gia đình cá nhân hoặc đồng thời và cá nhân và tổ chức.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

* Nộp hồ sơ:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBNĐ cấp huyện (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBNĐ cấp huyện) hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố).

- Nộp hồ sơ trực luyến.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố);

Phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cùa UBNĐ cấp huyện).

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND Thành phố (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố).

UBND cấp huyện (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

- Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật xây dựng sửa đổi năm 2020;

- Luật Nhà ở 2014;

- Luật Đầu tư 2020;

- Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

- Các Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 ;    33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017; 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014; của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Các Quyết định số:

18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020, 10/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, số 22/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND Thành phố.

Việc thu Phí, Lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ- HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố (các khoản thuế, thu khác có liên quan thực hiện theo các quy định hiện hành)

B

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

2.

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

15 ngày làm việc

* Đối tượng: Cá nhân

* Nộp hồ sơ:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBNĐ cấp huyện.

- Nộp hồ sư trực tuyến.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Tài nguyên và Mỏi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Luật đất đai năm 2013

- Các Nghị định: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, số 148/2020/NĐ-CP ngày

18/12/2020.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

- Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021.

Việc thu Phí, Lệ phí thực hiện theo quy định lại Nghị quyết số 06/2020/NQ- HĐNĐ ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố (các khoản thuế, thu khác có liên quan thực hiện theo các quy định hiện hành)

5.

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

07 Ngày làm việc

* Đối tượng: Cá nhân

* Nộp hồ sơ:

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất dai hoặc UBNĐ cấp xã.

- Nộp hồ sơ trực tuyến.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường.

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Luật đất đai năm 2013

- Nghị định: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

- Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT ngày 19/5/2014

- Thông tư số 33/2017/Thông tư-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ TNMT

- Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017.

Việc thu Phí, Lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố (các khoản thuế, thu khác có liên quan thực hiện theo các quy định hiện hành)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi