Quyết định 26/2022/QĐ-UBND Cà Mau Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 26/2022/QĐ-UBND

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà MauSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:26/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Văn Bi
Ngày ban hành:29/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU

__________

Số: 26/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Cà Mau, ngày 29 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ khoản 2 Điều 35 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở; Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3060/TTr-SXD ngày 07 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Xây dựng;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ngành tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo, Đài tỉnh;

- Các phòng; NN-TN, XD, KGVX;

- Lưu: VT, L16.08.07, KL58/9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Văn Bi

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

QUY ĐỊNH

Tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

(Kèm theo Quyết định số: 26/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

___________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở năm 2014.

Chương II. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ ƯU TIÊN XÉT DUYỆT ĐỐI TƯỢNG VÀ GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Điều 3. Nguyên tắc xét duyệt

1. Công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cộng đồng dân cư.

2. Xét chọn phải đúng đối tượng, đủ điều kiện, theo đúng trình tự thủ tục xét chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Luật Nhà ở và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng nhiều tiêu chí ưu tiên khác nhau quy định tại Điều 4 của Quy định này thì chỉ tính theo một tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

4. Trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì đối tượng là người khuyết tật, nữ giới được ưu tiên hỗ trợ trước.

5. Trường hợp đã thực hiện lựa chọn đối tượng thông qua phương pháp chấm điểm nhưng quỹ nhà không đủ để bố trí cho tất cả đối tượng có số điểm bằng nhau thì việc chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do Sở Xây dựng tổ chức, có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

Điều 4. Tiêu chí và số điểm ưu tiên

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thân nhân liệt sỹ (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (không thuộc đối tượng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công): 10 điểm.

2. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%: 9 điểm.

3. Giáo sư, Nhà giáo nhân dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sỹ nhân dân; người được tặng thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước (Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Quân công các hạng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng, Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Kháng chiến các hạng): 8 điểm.

4. Phó giáo sư; Tiến sĩ; Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sỹ ưu tú; Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 7 điểm.

5. Người khuyết tật, người già cô đơn: 6 điểm.

6. Hộ gia đình có từ 02 cán bộ, công chức, viên chức trở lên, có thâm niên công tác mỗi người từ 20 năm trở lên: 5 điểm.

7. Hộ gia đình có từ 02 cán bộ, công chức, viên chức trở lên, có thâm niên công tác mỗi người từ 10 năm đến dưới 20 năm: 4 điểm.

8. Hộ gia đình có từ 02 cán bộ, công chức, viên chức trở lên, có thâm niên công tác mỗi người từ 05 năm đến dưới 10 năm: 3 điểm.

9. Hộ gia đình có 01 cán bộ, công chức, viên chức, có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên: 2 điểm.

10. Hộ gia đình có 01 cán bộ, công chức, viên chức, có thâm niên công tác từ 05 năm đến dưới 10 năm: 1 điểm.

Điều 5. Giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên

1. Đối tượng thuộc khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Quy định này phải có giấy tờ chứng minh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng.

2. Đối tượng thuộc khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Quy định này phải có giấy tờ chứng minh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về chức danh, danh hiệu, học hàm, học vị.

3. Đối tượng thuộc khoản 5 Điều 4 Quy định này phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về người khuyết tật hoặc chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Đối tượng thuộc các khoản 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 4 Quy định này phải có giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi đang làm việc về thời gian công tác.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng Quy định này.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc thực hiện xét chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

c) Căn cứ nhu cầu và thực trạng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, điều kiện của địa phương về thực hiện chính sách an sinh xã hội từng thời kỳ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chí điểm ưu tiên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp, bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội và thu hút nguồn nhân lực;

d) Giải quyết khiếu nại của người thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khi vượt thẩm quyền.

3. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xét chọn đối tượng ưu tiên được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh:

a) Giám sát việc tổ chức bốc thăm xét chọn đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Sở Xây dựng tổ chức;

b) Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đề xuất điều chỉnh tiêu chí ưu tiên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp điều kiện của địa phương, bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội và thu hút nguồn nhân lực từng thời kỳ.

2. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đề xuất điều chỉnh tiêu chí ưu tiên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp điều kiện của địa phương, bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội và thu hút nguồn nhân lực từng thời kỳ.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy định này trong nhân dân và các cơ quan nhà nước có liên quan trên địa bàn;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp nhận, xác nhận thông tin về đối tượng ưu tiên theo nhiệm vụ và quyền hạn pháp luật quy định.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Xác nhận thông tin về đối tượng ưu tiên thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm tính xác thực, nhanh chóng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng có nhu cầu.

5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước:

a) Xác nhận về đối tượng và thời gian công tác cho các đối tượng do đơn vị mình quản lý khi có nhu cầu đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;

b) Phối hợp với Sở Xây dựng về việc xét chọn đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước có liên quan đến đơn vị mình quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm của người đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Người đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị thuê nhà ở; kê khai đầy đủ, trung thực các thông tin trong hồ sơ đăng ký và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về nội dung kê khai của mình.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời đến Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi