Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành:03/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG TRỊ
-------
-----------
Số: 25/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------------
Quảng Trị, ngày 03 tháng 11 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
v vic y quyn thông báo thu hi đt; quyt đnh thu hi đt; đính chÍnh,
 cp giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác
 gn lin vi đt trên đa bàn tnh Qung Tr
---------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư s 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đt, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2421/STNMT-QLĐĐ ngày 23 tháng 10 năm 2015; Báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật số 305/BC-STP ngày 07/10/2015 của Sở Tư pháp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Về ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất
1. Ủy quyền UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành thông báo thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai 2013 để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc địa giới hành chính đang quản lý.
2. Ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phquyết định thu hồi đất đối với trường hợp khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và thẩm quyền UBND cấp huyện theo quy đnh tại khoản 3 Điều 66 của Luật Đất đai 2013, trong các trường hợp sau đây:
a) Để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;
b) Các dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng đã được UBND tỉnh đồng ý, quyết định chủ trương đầu tư, thống nhất về quy mô và vị trí phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 2. y quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất
y quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, bao gồm:
1. Cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức trong nước gồm: Cơ quan nhà nước, tchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghnghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập; Tổ chức kinh tế trong nước, Doanh nghiệp có vn đu tư nước ngoài sau khi đã có Quyết định thuê đất của UBND tỉnh.
2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lin với đất đối với các trường hợp cấp giy chứng nhận lần đầu và cấp bổ sung quyền sở hữu tài sản gn lin với đất cho các tổ chức mà thửa đất đó đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chng nhận.
3. Ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhn quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với các trường hợp quy định tại Điều 86 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ mà thuộc thm quyn của UBND tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết đnh số 35/2014/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trin khai thực hin, hướng dẫn và theo dõi việc thi hành Quyết định này.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như
Điều 3:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Cục KTVBQPPL;
-
TTTU; TTHĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chtịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các S: TP, TC, XD;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- VPĐKQSD đất Q.Trị;
- Lưu: VT, TN.
TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ
TỊCH
Nguyễn Đức Chính
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 49/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định 49/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

Quyết định 5735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất còn lại ngoài chỉ giới không đủ điều kiện để ở hoặc xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình

Quyết định 5735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất còn lại ngoài chỉ giới không đủ điều kiện để ở hoặc xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi