Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Đồng Nai phối hợp trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thuộc tính văn bản
Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 24/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Tài nguyên-Môi trường

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
------------
Số: 24/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 511/TTr-STNMT ngày 27 tháng 4 năm 2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1321/TTr-SNV ngày 05/6/2017.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 3.Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Đinh Quốc Thái

 
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
 
 
QUY CHẾ
Phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đấtvới Ủy ban nhân dân
cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan
trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
 
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Những nội dung không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác và cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
Việc phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải theo các nguyên tắc sau:
1. Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch.
2. Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.
Điều 4. Trách nhiệm chung trong quản lý, chỉ đạo
Xác định trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành và chấp hành:
1. Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm:
a) Chịu sự quản lý, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.
b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:
a) Phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường chỉ đạo điều hành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn hành chính cấp huyện.
b) Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc thực hiện quy trình, thủ tục và áp dụng chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nhiệm vụ khác.
Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết trên cơ sở thẩm quyền và chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cơ quan đã được quy định. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền cần báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.
Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Chương II
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
 
Điều 5. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất
1. Tổ chức thực hiện và giao trách nhiệm cho các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ, đồng thời chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.
2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi nhánh tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn hành chính cấp huyện.
Điều 6. Trách nhiệm của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất
1. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp các đối tượng bị ảnh hưởng bởi quyết định thu hồi đất để công bố công khai, tuyên truyền, vận động về chính sách, chủ trương thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.
2. Khảo sát, điều tra, lập bản đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất; xác định ranh giới (mốc giới) giải phóng mặt bằng để làm cơ sở lập kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất trình UBND các cấp phê duyệt đối với các tiểu dự án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh giao nhiệm vụ.
3. Tham mưu Hội đồng bồi thường dự án thực hiện các nội dung sau:
a) Xây dựng và triển khai kế hoạch kê khai, kiểm kê tài sản của nguời dân có đất bị thu hồi và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình thẩm định, phê duyệt theo trình tự thủ tục quy định.
b) Phối hợp với UBND xã trong việc tuyên truyền, vận động giải thích để người có đất bị thu hồi phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các trường hợp không chấp hành thông báo thu hồi đất. Tổ chức họp dân lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thu hồi.
c) Hướng dẫn, giải đáp những ý kiến thắc mắc của người có đất bị thu hồi và cung cấp các thông tin liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
d) Công khai các khu đất bố trí tái định cư trên địa bàn; tổ chức cho các hộ dân đăng ký hình thức tái định cư; bốc thăm đất ở tái định cư, nhà ở tái định cư (nếu có) theo danh sách đã được Hội đồng bồi thường dự án phê duyệt.
4. Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng) và Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy chế bốc thăm đất ở tái định cư, nhà ở tái định cư (nếu có).
5. Tham mưu Hội đồng bồi thường dự án lấy ý kiến các ngành chức năng huyện trong việc xác nhận, cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp có đất bị thu hồi; tham mưu lập văn bản trình UBND huyện xin chủ trương UBND tỉnh đối với các trường hợp vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
6. Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, hàng năm; báo cáo đột xuất về tình hình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.Phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn hành chính cấp huyện, thành phố.
2. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư dự án trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện, thành phố.
3. Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất chi tiết; quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng dự án; quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với người có đất bị thu hồi; quyết định thành lập ban cưỡng chế thu hồi đất phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và chỉ đạo thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn.
4. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc giao đất ở, nhà ở tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được bố trí tái định cư theo quy định pháp luật.
5.Giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của công dân có liên quan về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền quy định.
6. Đề xuất, xin chủ trương UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.
7. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Điều 8. Trách nhiệm của các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường
a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất chi tiết của từng dự án.
b) Gửi thông báo thu hồi đất cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất thu hồi trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký ban hành.
c) Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng bồi thường; tham gia thành viên Hội đồng bồi thường dự án và thành viên Tổ công tác kê khai kiểm đếm tài sản của người có đất bị thu hồi.
d) Thẩm tra nguồn gốc và quá trình sử dụng đất trên cơ sở xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh.
e) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với người có đất bị thu hồi; quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất.
g) Tham mưu UBND huyện giao đất ở, nhà ở tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được bố trí tái định cư theo quy định pháp luật.
h) Báo cáo thu hồi đất và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.
2. Trách nhiệm của Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng)
a) Tham gia thành viên Hội đồng bồi thường dự án và thành viên Tổ công tác kê khai kiểm đếm tài sản của người có đất bị thu hồi.
b) Thẩm định các nội dung liên quan về nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất bị thu hồi.
c) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.
3. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp
a) Thẩm tra tính pháp lý hồ sơ bồi thường đối với các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
b) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.
4. Trách nhiệm của Thanh tra cấp huyện
a) Tham mưu UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi thẩm tra, xác minh giải quyết các trường hợp tranh chấp liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn tất chi trả kinh phí bồi thường cho người có đất bị thu hồi.
c) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.
5. Trách nhiệm của các phòng, ban khác trực thuộc huyện
a) Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc cung cấp và xác nhận các thông tin liên quan về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND huyện, làm cơ sở cho Hội đồng bồi thường dự án lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo quy định.
b) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.
Điều 9. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị khác
1. Trách nhiệm của Chi cục Thuế
a) Cung cấp các thông tin liên quan và xác định mức hỗ trợ ổn định sản xuất đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ và tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
b) Xác nhận về các khoản nghĩa vụ tài chính phải khấu trừ của từng người bị thu hồi đất theo danh sách đề nghị của Hội đồng bồi thường dự án.
2. Trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
a) Cập nhật thông báo thu hồi đất chi tiết để quản lý theo dõi, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
b) Cung cấp thông tin các nội dung liên quan về đất (trong đó có vị trí đất) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra theo quy định.
c) Phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc thu hồi, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất (bản chính).
d) Trường hợp Chi nhánh Văn phòng nhận được yêu cầu đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đối với những thửa đất đã được thông báo thu hồi thì phải báo cáo xin ý kiến Hội đồng bồi thường dự án trước khi xử lý biến động theo thủ tục.
e) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và UBND cấp huyện .
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Chủ trì thực hiện các công việc sau
a) Niêm yết công khai tại trụ sở và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thu hồi và thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất; quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quyết định thu hồi đất; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
b) Xác nhận các nội dung kê khai, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; nguồn gốc đất, các thông tin liên quan về đất, nhân, hộ khẩu của người bị thu hồi đất tại địa phương.
c) Xác nhận đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo,chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CPngày 06/01/2017 của Chính phủ.
d) Cung cấp, xác nhận các thông tin liên quan đến việc bố trí tái định cư đối với nhà ở tái định cư cho người có đất bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở.
đ) Giao cho người bị thu hồi đất thông báo thu hồi đất chi tiết; quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết; quyết định thu hồi đất; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; thông báo chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
e) Thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND huyện.
g) Giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị và các vụ việc tranh chấp liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật và theo chỉ đạo của UBND huyện.
2. Phối hợp thực hiện các công việc
a) Phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, công khai và vận động người bị thu hồi đất chấp hành chủ trương, thu hồi đất của UBND các cấp.
b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường dự án tổ chức bốc thăm đất ở, nhà ở tái định cư và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường giao đất ở, nhà ở tái định cư cho người có đất bị thu hồi được bố trí tái định cư theo quyết định của UBND huyện.
c) Phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư dự án chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.
 
Chương III
TỐ CHỨC VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
 
Điều 11. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các đoàn thể cấp huyện
1. Phối hợp với Hội đồng bồi thường dự án thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tổ chức vận động các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
2. Theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nắm bắt nguyện vọng chính đáng của người có đất bị thu hồi để phối hợp với Hội đồng bồi thường dự án thực hiện tốt chủ trương thu hồi đất.
Điều 12. Triển khai thực hiện quy chế
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này.
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung quy chế
Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc các quy định pháp luật liên quan có thay đổi mà cần sửa đổi, bổ sung quy chế, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 Đinh Quốc Thái

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực