Quyết định 233/QĐ-UBND Bình Thuận 2023 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Hàm Thuận Bắc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 233/QĐ-UBND

Quyết định 233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Thuận Bắc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:233/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Đăng
Ngày ban hành:06/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 233/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 06 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Thuận Bắc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH2015 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 23/TTr-STNMT ngày 19 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Thuận Bắc, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất (Phụ lục 1 kèm theo).

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Phụ lục 2 kèm theo).

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích (Phụ lục 3 kèm theo).

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030)

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hàm Thuận Bắc.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc có trách nhiệm:

1. Công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Thuận Bắc theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã; có giải pháp cụ thể đối với việc huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện.

4. Chủ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, Ủy ban nhân dân huyện tập trung, rà soát để tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

7. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất được duyệt nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

8. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt để Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ.

9. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo đảm khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa được.

10. Ưu tiên sắp xếp thứ tự thực hiện dự án nhằm tạo động lực cho quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải đầu tư trước một bước.

11. Tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển vào những lĩnh vực thế mạnh của địa phương theo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường đất và môi trường sinh thái.

12. Làm tốt công tác đo đạc bản đồ địa chính chính quy, cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính chính quy, tạo cơ sở pháp lý và khoa học trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.

Điều 3.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung tại Điều 1 Quyết định này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đăng tải công khai Quyết định này, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hàm Thuận Bắc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn của tỉnh;
- Chi cục QLĐĐ - Sở TN&MT;
- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên Cổng thông tin);
- Lưu: VT, ĐTQH, KGVXNV, KT. Đức.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đăng

Phụ lục 01:

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 (ha)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (ha)

Tổng diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Cấp tỉnh phân bố theo QĐ 2041 (ha)

Cấp huyện xác định, xác định bổ sung

Tổng số

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

134.348,26

100,00

134.348,26

134.348,26

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

124.117,96

92,39

123.086,84

123.086,84

91,62

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA

10.556,87

7,86

10.535,80

10.535,80

7,84

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC

10.251,82

7,63

10.344,80

9.995,59

10.344,80

7,70

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10.709,39

7,97

9.995,59

9.995,59

7,44

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

37.649,41

28,02

36.599,52

36.599,52

27,24

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

39.148,96

29,14

37.396,26

37.396,26

27,84

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

25.802,22

19,21

27.346,00

27.346,00

20,35

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

22.840,89

17,00

22.492,69

22.492,69

16,74

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

54,74

0,04

54,41

54,41

54,41

0,04

1.7

Đất làm muối

LMU

1,98

0,00

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

194,39

0,14

1.159,26

1.159,26

1.159,26

0,86

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

9.184,00

6,84

11.145,99

11.145,99

8,30

2.1

Đất quốc phòng

CQP

203,19

0,15

588,17

588,17

0,44

2.2

Đất an ninh

CAN

11,38

0,01

17,30

17,30

0,01

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

50,34

0,04

99,34

99,34

0,07

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

78,20

78,20

0,06

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

130,86

0,10

408,25

408,25

0,30

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

39,75

0,03

81,86

81,86

0,06

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

8,81

0,01

46,28

46,28

0,03

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

314,48

0,23

2.302,96

2.302,96

1,71

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh

DHT

4.047,05

3,01

4.987,10

4.987,11

3,71

-

Đất giao thông

DGT

1.049,44

0,78

1.362,14

1.362,14

1,01

-

Đất thủy lợi

DTL

286,58

0,21

403,96

403,96

0,30

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

16,37

0,01

24,37

24,37

0,02

-

Đất cơ sở y tế

DYT

7,75

0,01

28,25

28,25

0,02

-

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

91,02

0,07

166,46

166,46

0,12

-

Đất cơ sở thể dục thể thao

DTT

23,82

0,02

23,82

23,82

0,02

-

Đất công trình năng lượng

DNL

1.935,24

1,44

2.220,18

2.220,18

1,65

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,00

0,00

1,03

1,03

0,00

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

4,00

4,00

0,00

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

32,12

0,01

38,79

38,79

0,03

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

562,12

0,01

580,04

580,04

0,43

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

10,94

0,02

15,60

15,60

0,01

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

14,97

0,42

92,54

92,54

0,07

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

DKH

3,38

0,00

3,38

3,38

0,00

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

0,35

0,00

8,38

8,38

0,01

-

Đất chợ

DCH

11,95

0,01

14,17

14,17

14,17

0,01

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

9,39

0,01

9,39

9,39

9,39

0,01

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

29,11

0,02

77,41

77,41

77,41

0,06

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.470,50

1,09

1.486,93

1.486,93

1,11

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

241,69

0,18

542,68

542,68

0,40

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

20,27

0,02

21,89

21,89

0,02

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

12,95

0,01

12,95

12,95

0,01

2.16

Đất tín ngưỡng

TIN

2,36

0,00

2,36

2,36

2,36

0,00

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.107,07

0,82

1.107,07

1.107,07

1.107,07

0,82

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1.324,57

0,99

1.324,57

1.324,57

1.324,57

0,99

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

160,23

0,12

160,23

160,23

160,23

0,12

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.046,30

0,77

115,43

115,43

0,09

(Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên)

Phụ lục 02:

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Ma Lâm

Thị trấn Phú Long

Xã Đa Mi

Xã Đông Giang

Xã Đông Tiến

Xã Hàm Chính

Xã Hàm Đức

Xã Hàm Hiệp

Xã Hàm Liêm

Xã Hàm Phú

Xã Hàm Thắng

Xã Hàm Trí

Xã Hồng Liêm

Xã Hồng Sơn

Xã La Dạ

Xã Thuận Hòa

Xã Thuận Minh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/ PNN

1.031,12

70,38

89,71

14,82

13,00

7,55

90,34

66,03

28,87

207,07

28,53

44,63

54,80

105,26

83,45

13,49

73,85

39,34

1.1

Đất trồng lúa

LUA/ PNN

21,07

3,41

2,06

1,80

2,73

1,41

0,26

0,23

2,33

0,74

0,23

2,22

1,24

1,11

1,31

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/ PNN

16,14

3,41

2,06

2,73

1,41

0,26

0,23

2,33

0,23

2,22

1,11

0,16

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/ PNN

478,31

27,79

54,07

1,10

0,36

0,69

63,17

26,66

5,89

111,25

8,21

7,18

14,41

38,50

43,95

7,24

52,39

15,45

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/ PNN

447,00

39,18

32,25

12,52

10,76

5,36

24,44

34,69

22,98

46,44

10,96

33,14

39,65

51,38

35,54

4,78

20,35

22,58

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/ PNN

82,42

1,00

1,20

0,08

1,50

3,27

49,12

9,13

15,15

1,74

0,23

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN/ PNN

76,41

1,20

0,08

1,50

49,12

9,13

15,15

0,23

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/ PNN

0,33

0,33

1.6

Đất làm muối

LMU/ PNN

1,98

1,98

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

1.815,42

80,00

80,00

214,08

265,62

100,00

183,19

100,00

100,00

80,00

100,00

80,00

80,00

192,53

80,00

80,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/ CLN

1.140,00

80,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

100,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

2.2

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/ NKR (a)

214,08

214,08

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/ NKR (a)

461,34

265,62

83,19

112,53

2.4

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN/N KR (a)

116,38

116,38

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/ OCT

160,23

2,21

1,42

144,14

11,12

1,34

PHỤC LỤC 03:

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH
(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Ma Lâm

Thị trấn Phú Long

Xã Đa Mi

Xã Đông Giang

Xã Đông Tiến

Xã Hàm Chính

Xã Hàm Đức

Xã Hàm Hiệp

Xã Hàm Liêm

Xã Hàm Phú

Xã Hàm Thắng

Xã Hàm Trí

Xã Hồng Liêm

Xã Hồng Sơn

Xã La Dạ

Xã Thuận Hòa

Xã Thuận Minh

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6) +(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

1

Đất nông nghiệp

NNP

483,90

5,00

28,00

36,60

142,90

51,89

6,40

20,49

117,20

13,27

62,15

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

451,30

5,00

28,00

36,60

129,87

51,89

6,40

9,44

117,20

4,75

62,15

1.3

Đất nông nghiệp khác

NKH

32,60

13,03

11,05

8,52

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

446,97

5,14

0,48

10,00

71,62

48,20

168,68

48,10

81,83

12,92

2.1

Đất khu công nghiệp

SKK

10,00

10,00

2.2

Đất cụm công nghiệp

SKN

20,00

20,00

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2,00

0,48

1,52

2.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

388,40

10,00

70,00

48,20

132,00

48,10

73,00

7,10

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

26,07

5,14

0,10

6,68

8,83

5,32

-

Đất giao thông

DGT

9,82

4,94

4,88

-

Đất thủy lợi

DTL

7,85

5,53

2,32

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

6,30

3,30

3,00

-

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,10

0,20

0,10

1,80

2.6

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,50

0,50

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi