Quyết định 2157/QĐ-UBND 2021 Danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2157/QĐ-UBND

Quyết định 2157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2157/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Dũng
Ngày ban hành:16/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2157/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bthủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang, cụ thể:
1. Danh mục 09 thủ tục hành chính trong trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang (có danh mục kèm theo);
Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.
2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thay thế, gồm các thủ tục số 01, 03, 04, 05, 08, 10 và 11 thuộc lĩnh vực nhà ở được công bố tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và Đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên hoặc cơ sở giáo dục, đào tạo tại nơi sinh viên theo học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (07 thủ tục hành chính).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Sở quản lý chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (01 thủ tục hành chính).
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- VP: CVP, PVP Trần Văn Toàn,
P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ánh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. LĨNH VỰC NHÀ Ở

1. Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP- 1.010005

a) Thời hạn giải quyết:

45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Lệ phí: không

d) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 45 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của người đề nghị (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm PVHCC)

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ - Lập danh sách kèm theo - Sở XD tổ chức hp Hi đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định.

- Sở XD báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. (Kèm dự thảo Quyết định bán phần diện tích nhà, đất sử dụng chung cho người đề nghị)

- Trình lãnh đạo phòng hồ sơ, ký tắt.

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở Xây dựng (XD)

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

32 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (VP UBND tỉnh).

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế (P.KT).

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

07 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD, Trung tâm PVHCC

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho người đề nghị

Trung tâm Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

 

2. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc Sở hữu nhà nước - 1.010006

a) Thời hạn giải quyết:

45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Lệ phí: không

d) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 45 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của người đề nghị (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm PVHCC

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ - Lập danh sách kèm theo

- Sở XD tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định.

- Sở XD báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. (Kèm dự thảo

Quyết định chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đề nghị).

- Trình lãnh đạo phòng hồ sơ, ký tắt.

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

32 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo VP UBND tỉnh.

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT.

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

07 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD, Trung tâm PVHCC

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho người đề nghị

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

 

3. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - 1.010007

a) Thời hạn giải quyết:

45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Lệ phí: không

d) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 45 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của người đề nghị (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm PVHCC

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ - Lập danh sách kèm theo - Sở XD tchức hp Hi đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định.

- Sở XD báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. (Kèm dự thảo Quyết định chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp xây dựng nhà ở trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ cho người đề nghị).

- Trình lãnh đạo phòng hồ sơ, ký tắt.

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

32 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo VP UBND tỉnh.

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

07 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD, Trung tâm PVHCC

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho người đề nghị

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

 

4. Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) - 1.010009

a) Thời hạn giải quyết:

20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Lệ phí: không

d) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 20 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của nhà đầu tư (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm PVHCC

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

* Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện công nhân:

Sở XD ban hành văn bản thông báo cho nhà đầu tư biết rõ lý do, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

* Trường hợp nhà đầu tư đủ điều kiện công nhận:

Sở XD lập Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận nhà đầu tư (kèm dự thảo Quyết định). Trình lãnh đạo phòng hồ sơ, ký tắt.

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

10 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào số, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo VP UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

04 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD, Trung tâm PVHCC

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho nhà đầu tư

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

 

5. Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài - 1.007748

a) Thời hạn giải quyết:

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa đim thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

c) Lệ phí: không

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 30 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của chủ sở hữu nhà ở của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm PVHCC

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

* Đối với cá nhân nước ngoài:

Sở XD tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận.

* Đối với tổ chức nước ngoài:

Sở XD tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động.

Trình lãnh đạo phòng hồ sơ, ký tắt.

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

18 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng, chuyển Lãnh đạo VP UBND tỉnh.

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT.

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

06 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD, Trung tâm PVHCC

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho chủ sở hữu nhà ở.

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

 

6. Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước - 1.007764

a) Thời hạn giải quyết:

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm thì thời hạn giải quyết là không quá 60 ngày.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Lệ phí: Không

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:

+ Trường hợp không phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm: không quá 30 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 hồ sơ của người thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm PVHCC

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

- Trưởng phòng giao chuyên viên tổng hợp danh sách, đối chiếu quy định.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định cho đối tượng đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trình UBND tỉnh.

- Soạn văn bản trả lời trường hợp không thuộc đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho người nộp hồ sơ biết rõ lý do

- Trình lãnh đạo phòng hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

15 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo VP UBND tỉnh.

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT.

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

05 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Sở XD nhận Quyết định từ UBND tỉnh, chuyển Phòng chuyên môn.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

14

Soạn thảo Hợp đồng cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Liên hệ với người thuê, thuê mua nhà ở xã hội đến ký hợp đồng Trình lãnh đạo phòng Hợp đồng cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, ký tắt.

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

02 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

15

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

16

Đóng dấu vào sổ, chuyển đến Trung tâm PVHCC.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

17

Trả kết quả cho người thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Quyết định và Hợp đồng thuê, thuê mua).

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

 

+ Trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm: không quá 60 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 hồ sơ của người thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm PVHCC

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

- Trưởng phòng giao chuyên viên tổng hợp danh sách, đối chiếu quy định, dự thảo chấm điểm.

- Tổ chức họp xét (có lập Biên bản).

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định cho đối tượng đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội trình UBND tỉnh.

- Soạn văn bản trả lời đối với trường hợp không được xét, nêu rõ lý do.

- Trình lãnh đạo phòng hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

45 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo VP UBND tỉnh.

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT.

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

05 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD

Bộ phận Một cửa VP UBND tnh

1/2 ngày

13

Sở XD nhận Quyết định từ UBND tỉnh, chuyển Phòng chuyên môn.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

14

Soạn thảo Hợp đồng cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Liên hệ với người thuê, thuê mua nhà ở xã hội đến ký hợp đồng Trình lãnh đạo phòng Hợp đồng cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, ký tắt.

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

02 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

15

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

16

Đóng dấu vào sổ, chuyển đến Trung tâm PVHCC

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

17

Trả kết quả cho người thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Quyết định và Hợp đồng thuê, thuê mua).

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

 

7. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - 1.007766

a) Thời hạn giải quyết:

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Lệ phí: không

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 30 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của người đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm PVHCC

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

- Trưởng phòng giao chuyên viên tng hp danh sách, đối chiếu quy định.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trình UBND tỉnh.

- Soạn văn bản trả lời trường hợp không thuộc đối tượng được thuê nhà ở cũ cho người hộp hồ sơ biết rõ lý do.

- Trình lãnh đạo phòng hồ sơ, ký tắt.

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

15 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo VP UBND tỉnh.

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

05 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Sở XD nhận Quyết định từ UBND tỉnh. Chuyển Phòng chuyên môn.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

14

Soạn thảo Hợp đồng cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Liên hệ với người thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đến ký hợp đồng.

Trình lãnh đạo phòng Hợp đồng cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, ký tắt.

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

02 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

15

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

16

Đóng dấu vào sổ, chuyển đến Trung tâm PVHCC

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

17

Trả kết quả cho người thuê nhà ở cũ (Quyết định và Hợp đồng thuê nhà ở cũ).

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

 

8. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - 1.007767

a) Thời hạn giải quyết:

45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

c) Lệ phí: không

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 45 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của người đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm PVHCC

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

- Trưởng phòng giao chuyên viên kiểm tra hồ sơ và lập danh sách người mua nhà ở cũ.

- Tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ, quyền sử dụng đất (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và

Môi trường, UBND cấp huyện nơi có nhà được bán,...).

- Lập danh sách đối tượng được mua nhà ở cũ kèm theo văn bản xác định giá bán nhà ở cũ của Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ.

- Dự thảo Tờ trình và quyết định bán nhà ở cũ trình UBND tỉnh phê duyệt

- Trình lãnh đạo phòng hồ sơ, ký tắt.

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

30 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo VP UBND tỉnh.

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT.

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

05 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Sở Xây dựng nhận Quyết định từ UBND tỉnh. Chuyển Phòng chuyên môn.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

14

Soạn thảo Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Liên hệ với người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đến ký hợp đồng. Trình lãnh đạo phòng Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, ký tắt.

Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở XD

02 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

15

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

16

Đóng dấu vào sổ, chuyển đến Trung tâm PVHCC

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

17

Trả kết quả cho người mua nhà ở cũ (Quyết định và Hợp đồng mua bán).

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

II. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư -1.002630

a) Thời hạn giải quyết:

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

c) Lệ phí: không

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 30 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của chủ đầu tư (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ).

Trung tâm PVHCC

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

* Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng: Sở XD thông báo bằng Văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.

* Trường hợp chủ đầu tư đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng:

Sở XD lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án.

Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở XD lập Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án bất động sản (kèm dự thảo Quyết định).

Trình lãnh đạo Phòng hồ sơ, ký tắt.

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng Chuyên môn Sở XD

18 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo VP UBND tỉnh.

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT.

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P.KT - VP UBND tỉnh

06 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD, Trung tâm PVHCC

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho chủ đầu tư.

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

nhayThủ tục "Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư" được thay thế bởi Danh mục thủ tục ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND theo quy định tại Khoản 2 Điều 1.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi