Quyết định 2126/QĐ-UBND Thái Bình 2022 điều chỉnh, bổ sung địa điểm dự án trong Quy hoạch sử dụng đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2126/QĐ-UBND

Quyết định 2126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũ Thư và Thành phố Thái Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2126/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành:23/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
________

Số: 2126/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Thái Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ CP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN VŨ THƯ VÀ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 469/TTr-STNMT ngày 21/9/2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung địa điểm dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình (Chi tiết dự án theo Phụ lục 1 kèm theo).
Điều 2. Cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình (Chi tiết dự án theo Phụ lục 2 kèm theo).
Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình có trách nhiệm:
1. Công bố công khai việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình theo quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG ĐỊA ĐIỂM TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN VŨ THƯ VÀ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Trong đó lấy từ các loại đất

Địa điểm thực hiện

LUC

ONT

Các loại đất khác

Xã, phường, thị trấn

I

Đất giao thông

DGT

54

41,5

1,63

10,87

 

1

Huyện Vũ Thư

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án Đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài

DGT

42

30,3

1,63

10,07

Song An, Hòa Bình, Tự Tân, Trung An, thị trấn Vũ Thư

2

Thành phố Thái Bình

 

 

 

 

 

 

2.1

Dự án Đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài

DGT

12

11,2

 

0,8

Vũ Phúc, Vũ Chính

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC DỰ ÁN CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN VŨ THƯ VÀ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Diện tích kế hoạch (ha)

Trong đó lấy từ các loại đất

Địa điểm thực hiện

LUC

ONT

Các loại đất khác

Xứ đồng, thôn, xóm, tổ dân phố

Xã, phường, thị trấn

I

Đất giao thông

DGT

54

41,5

1,63

10,87

 

 

1

Huyện Vũ Thư

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án Đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài

DGT

42

30,3

1,63

10,07

 

Song An, Hòa Bình, Tự Tân, Trung An, thị trấn Vũ Thư

2

Thành phố Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Dự án Đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài

DGT

12

11,2

 

0,8

 

Vũ Phúc, Vũ Chính

II

Đất thương mại dịch vụ

TMD

0,21

0,18

 

0,03

 

 

1

Thành phố Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án cửa hàng xăng dầu Chu Văn An

TMD

0,21

0,18

 

0,03

Lạc Chính

Vũ Chính

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi