Quyết định 2031/QĐ-UBND Hà Nội bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2031/QĐ-UBND

Quyết định 2031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2031/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành:06/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 2031/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm.

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2801/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/4/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm là: 09 dự án, với diện tích 0,96 ha. (Phụ lục kèm theo).
2. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- TT Thành ủy;

TT HĐND TP;

UB MTTQ TP;

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- VPUB, P.ĐT

- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Đông

 

nhayBổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm ban hành kèm theo Quyết định 1691/QĐ-UBND nội dung: diện tích 0,17ha đối với 03 thửa đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư nông thôn (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại xã Ninh Hiệp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở (ONT) theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 4239/QĐ-UBND.nhay
nhayBổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm: 41 dự án, với diện tích 90,34ha bởi Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 4868/QĐ-UBND theo quy định tại Khoản 2 Điều 1.nhay
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Cơ quan, tổ chức, người đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

xã, thị trấn

Căn cứ pháp lý của dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

 

CÁC D ÁN NẰM NGOÀI NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2020 CỦA HĐND THÀNH PHỐ

 

Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Phú Thị, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.05

 

 

Phú Thị

Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 1.099,8 m2 đất đất tại Khu đất C12 thôn Hàn Lạc và Khu đất C54 thôn Trân Tào, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm; giao cho UBND huyện Gia Lâm thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

 

2

Xây dựng HTKT phục vụ đu giá đất nhỏ kẹt tại xã Cổ Bi, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (khu C33 và C17)

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.17

 

 

Cổ Bi, Trâu Quỳ

Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại các điểm nhỏ, lẻ, xen kẹt thuộc xã Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 8.292,9 m2 đất tại Khu đất C17 và Khu đất A26 thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; giao cho UBND huyện Gia Lâm thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội v/v thu hồi 1.480,7 m2 đất công do UBND xã Cổ Bi quản lý, giao cho UBND huyện Gia Lâm thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, lẻ, xen kẹt thuộc xã Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

 

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm (vị trí X1 thôn Chi Đông, X8 thôn Kim Hồ)

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.2

 

 

Lệ Chi

Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 1.0181 m2 đất tại xã Lệ Chi để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi;

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi;

 

4

Cải tạo sửa chữa hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Phù Dực, xã Phù Đổng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.027

 

 

Phù Đổng

- Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 về việc thu hồi 6.519m2 đất tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang quản lý; giao cho UBND huyện Gia Lâm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất lấy ngân sách thực hiện Dự án hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ Km14+500 đến Km15+900 thuộc tuyến đê tả Đuống, huyện Gia Lâm

 

5

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Phù Đổng

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.21

 

 

Phù Đổng

QD số 4104/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 8.130,6 m2 đất đất tại Khu đất X1 và Khu đất X2-X3-X4 thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm; giao cho UBND huyện Gia Lâm thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

 

6

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt xã Đông Dư (07 vị trí) (vị trí X7 thôn 3)

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.014

 

 

Đông Dư

Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 2.051,5 đất tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm cho UBND huyện Gia Lâm để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt;

 

7

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm (X5 thôn Đặng)

ƠNT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.0246

 

 

Đặng Xá

- Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Đặng xá, huyện Gia Lâm.

Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 5.498,8 m2 đất đất tại Khu đất X1 thôn Đổng Xuyên, Khu đất X5 thôn Kim Âu và Khu đất X8 thôn Đặng, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho UBND huyện Gia Lâm thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm;

 

8

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt thôn 4, xã Đông Dư

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.196

 

 

Đông Dư

Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 6.067,2 m2 đất nông nghiệp công ích tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm; giao cho UBND huyện Gia Lâm thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở;

Quyết định số 14790/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt tại thôn 4 xã Đông Dư, huyện Gia Lâm;

 

9

06 thửa đất tại thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá

ONT

Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm

0.066

 

 

Đặng Xá

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 6.560 m2 đất tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho UBND xã Đặng Xá để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND huyện Gia Lâm về việc điều chỉnh kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại các thửa đất nhỏ, lẻ, xen kẹt trong khu dân cư xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm;

 

 

TỔNG

 

 

0.96

 

 

 

 

 

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi