Quyết định 20/2020/QĐ-UBND đơn giá bồi thường đất tỉnh Bạc Liêu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc LiêuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:20/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Thành Trung
Ngày ban hành:23/07/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

tải Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

Số 20/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAC LIÊU

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 86/TTr-SXD ngày 20 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội (để giảm sát);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- VP Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng công báo);
- Lưu VT, MT (QĐQPPL - 01).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Thành Trung

 

QUY ĐỊNH

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐIA BÀN TỈNH BAC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vị điều chỉnh

1. Quy định này quy định đơn giá xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để áp dụng tính giá trị bồi thường nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

2. Làm cơ sở xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; Xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với tổ chức, cá nhân khi làm nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản gắn liền với đất; giám định giá trị tài sản tranh chấp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài,tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Nhà ở bao gồm các loại: Nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng

2. Công trình, vật kiến trúc bao gồm các loại: Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại chăn nuôi cố định, trạm, chòi, nhà vệ sinh ngoài trời, mái che; sân, đường; hàng rào, cổng rào; bàn thờ ông thiên; cầu giao thông; mương, cống; bờ kè, tường kè; hồ nước.

3. Các cấu kiện và công tác xây dựng phổ biến: Bê tông cốt thép nguyên khối; tường xây; đồng hồ điện, đường dây điện; đồng hồ nước, cây nước, công tác đào, đắp đất.

4. Vệ sinh độc lập là vệ sinh có hầm tự hoại được xây bên ngoài nhà ở.

Chương II. QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH

 

Điều 4. Đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc. Đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc được ban hành tại các quy định của Phụ lục này, cụ thể:

1. Phụ lục 1: Phần nhà ở.

2. Phụ lục 2: Phần công trình xây dựng và vật kiến trúc.

3. Phụ lục 3: Phần đơn giá một số cấu kiện và công tác xây dựng phổ biến.

Điều 5. Xác định đơn giá và diện tích xây dựng mới nhà ở, công trình trong một số trường hợp đặc biệt

1. Nhà ở biệt thự, nhà làm việc và các loại công trình không phải là nhà ở nhưng có đặc điểm cấu tạo tương tự với các loại nhà ở, công trình đã ban hành thì vận dụng đơn giá nhà ở, công trình cùng loại.

2. Đối với nhà ở biệt thự và các loại nhà ở khác; công trình xây dựng, vật kiến trúc có đặc thù riêng, không thể xác định giá theo Quy định này thì việc xác định giá trị để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, giao nhà cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án căn cứ vào hồ sơ, chứng từ hợp pháp và hiện trạng thực tế của nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc đó để xác định giá trị cho phù hợp và chịu trách nhiệm về việc xác định này hoặc tổ chức việc xác định giá trị trên theo nguyên tắc lập dự toán xây dựng, chuyển cơ quan chuyên môn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với hệ thống máy móc và các công trình, vật kiến trúc có thể tháo dời và di chuyển được khi nhà nước thu hồi đất thì chỉ xác định chi phí tháo dỡ, vận chuyển và thiệt hại khi tháo dỡ thông qua việc lập dự toán cho từng trường hợp cụ thể và chuyển cơ quan chuyên môn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Trường hợp nhà có mái bê tông cốt thép (BTCT) dán ngói thì diện tích xây dựng được tính toán bằng tổng diện tích xây dựng của từng tầng cộng thêm 75% diện tích sàn mái. Trường hợp mái bê tông cốt thép thì diện tích xây dựng được tính toán bằng tổng diện tích xây dựng cộng thêm 50% diện tích sàn mái.

5. Đối với nhà trệt hoặc nhà có gác bằng ván hoặc vật liệu nhẹ, móng BTCT (bê tông cốt thép) gia cố cừ bê tông cốt thép hoặc cừ tràm, khung sườn BTCT (bê tông cốt thép), vách xây gạch hoặc vật liệu mới. Diện tích sàn (tầng), nếu chiều cao (ký hiệu là h) từ mặt nền đến mặt dưới sàn hoặc từ mặt sàn đến dạ sàn trên tiếp đó hoặc đến phần thấp nhất của mái.

a) Nếu h > 3,6m diện tích sàn nhân hệ số 1,0

b) Nếu 2,5m< h≤ 3,6m, diện tích sàn nhân hệ số 0,75

c) Nếu 1,8m < h ≤ 2,5m, diện tích sàn nhân hệ số 0,5

d) Nếu h <1,8m, diện tích sàn nhân hệ số 0,35

Nhà có ban công, máng nước bằng BTCT (bê tông cốt thép) thì được tính thêm 50% diện tích sàn nhân với đơn giá chuẩn.

6. Trường hợp nhà ở, công trình bị giải tỏa một phần, phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn đảm bảo sử dụng được thì được bồi thường như sau:

a) Đối với khu phố cũ, trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của dãy phố, nếu nhà bị giải tỏa phá dỡ một phần theo chỉ giới quy hoạch mà diện tích lô đất còn lại tối thiểu 25,0m2, bề rộng và chiều sâu lô đất so với chỉ giới giải tỏa theo quy hoạch ≥ 2,5m, nếu chủ sở hữu tài sản đồng ý tháo dỡ toàn bộ thì được bồi thường cho toàn bộ diện tích nhà bị giải tỏa đó.

b) Đối với lô đất xây dựng nhà ở nằm độc lập, nếu nhà bị giải tỏa, phá dỡ một phần theo chỉ giới quy hoạch mà diện tích lô đất còn lại tối thiểu 36,0m2, bề rộng và chiều sâu của lô đất so với chỉ giới giải tỏa theo quy hoạch ≥ 4,0m, nếu chủ sở hữu tài sản đồng ý phá dỡ toàn bộ toàn bộ thì được bồi thường cho toàn bộ diện tích nhà bị giải tỏa đó.

7. Bồi thường bổ sung phần nhà, công trình bị ảnh hưởng một phần do giải tỏa phải phá dỡ. Nhà, công trình bị giải tỏa, phá dỡ một phần thì ngoài phần được bồi thường diện tích bị phá dỡ đến ranh giải tỏa theo quy hoạch, còn được bồi thường bổ sung như sau:

a) Đối với nhà, công trình bằng khung bê tông cốt thép hoặc kết cấu thép thì diện tích sàn xây dựng được bồi thường bổ sung tính từ ranh giải tỏa theo quy hoạch đến khung kết cấu chịu lực gần nhất.

b) Đối với nhà có kết cấu tường chịu lực bị giả tỏa một phần nhưng không ảnh hưởng đến an toàn của căn nhà thì diện tích được bồi thường bổ sung bằng chiều rộng mặt tiền nhà trước khi giải tỏa nhân với chiều sâu 1m và nhân với số tầng bị giải tỏa.

c) Bồi thường hoàn trả mặt tiền nhà. Đối với nhà ở và công trình bị giải tỏa phá dỡ một phần mà phần còn lại vẫn sử dụng được, ngoài việc được bồi thường theo quy định thì còn được bồi thường hoàn trả mặt tiền. Diện tích được tính theo diện tích mặt đứng bao gồm hệ thống cửa.

d) Đối với nhà ở bị ảnh hưởng một phần do giải tỏa phải phá dỡ nêu tại điểm a, điểm b khoản này ngoài việc được bồi thường theo quy định thì được hỗ trợ thêm chi phí cải tạo, bố trí lại công năng nhà ở. Mức hỗ trợ bằng 25% đơn giá nhà cùng mã hiệu, diện tích hỗ trợ bằng với diện tích bị ảnh hưởng giải tỏa phải phá dỡ.

8. Đối với công tác đào, đắp đất.

a) Đào, đắp kênh mương, ao hồ bằng cơ giới thì tùy phương tiện thi công và giá thực tế tại thời điểm mà áp dụng tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ.

b) Các trường hợp thực tế có nhà ở trên đất nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở thì tùy theo diện tích thực tế san lấp: Nền nhà, sân, đường đi vào nhà được xem xét hỗ trợ công đào đắp, san lấp và tôn tạo.

c) Các trường hợp san lấp mặt bằng khác, tùy theo vật tư, đơn giá thị trường tại thời điểm và khối lượng thực tế mà tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải tỏa tính toán đề xuất cho phù hợp theo quy định.

Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước hoặc kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà lỗi do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra thì áp dụng theo quy định này.

2. Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng Quy định này.

3. Các trường hợp đặc biệt khác phát sinh ngoài các quy định đã nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này (nếu có), giao tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát thường xuyên đơn giá vật liệu xây dựng, giá nhân công nếu có biến động tăng hoặc giảm so với phụ lục đơn giá đã ban hành thì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng điều chỉnh lại phụ lục đơn giá nhà ở; công trình, vật kiến trúc; một số cấu kiện và công tác xây dựng phổ biến trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

PHỤ LỤC 1: ĐƠN GIÁ CHUẨN XÂY MỚI NHÀ Ở

(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

MÔ TẢ LOẠI NHÀ Ở

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)

I

Nhà có một hoặc nhiều tầng, móng BTCT gia cố cừ bê tông cốt thép hoặc cừ tràm, khung sườn BTCT, sàn BTCT, vách xây gạch dày 200. (Khung cửa gỗ hoặc nhôm cao cấp, trét mastic toàn bộ và sơn cao cấp, dán đá Granite mặt tiền, cầu thang, vách có dán gạch ceramic cao ≥1,0m hoặc ốp lambri toàn bộ các tầng), mức độ tiện nghi cao (có thiết bị báo cháy): phòng ăn, phòng ngủ, tiếp khách riêng biệt, bếp và khu vệ sinh khép kín, các thiết bị điện nước, vệ sinh cao cấp, nền lót gạch Ceramic hoặc dán gỗ hoặc các loại nền bằng vật liệu mới.

m2

 

01

Mái BTCT có dán ngói, nền lót gạch bóng kiếng

 

6.997.000

02

Mái BTCT có dán ngói, nền lót gạch thạch anh

 

6.771.000

03

Mái BTCT có dán ngói, nền lót gạch men

 

6.664.000

04

Mái ngói, nền lót gạch bóng kiếng

 

6.664.000

05

Mái ngói, nền lót gạch thạch anh

 

6.486.000

06

Mái ngói, nền lót gạch men

 

6.367.000

07

Mái BTCT, nền lót gạch bóng kiếng

 

6.497.000

08

Mái BTCT, nền lót gạch thạch anh

 

6.283.000

09

Mái BTCT, nền lót gạch men

 

6.188.000

10

Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch bóng kiếng

 

6.248.000

11

Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch thạch anh

 

6.045.000

12

Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch men

 

5.950.000

II

Nhà có một hoặc nhiều tầng, móng BTCT gia cố cừ bê tông cốt thép hoặc cừ tràm, khung sườn BTCT, sàn BTCT, vách xây gạch hoặc vật liệu mới. (Tường có hoặc không có trét mastic, có hoặc không có dán gạch, sơn nước, sơn dầu các loại hoặc quét vôi.Vật liệu cửa:gỗ, nhôm, hoặc Inox. Mặt tiền: sơn hoặc dán gạch, hoặc đá hoa cương). Mức độ sử dụng tiện nghi đầy đủ.

 

 

m2

 

13

Mái ngói, nền lót gạch men

 

5.698.000

14

Mái ngói, nền lót gạch bông

 

5.464.000

15

Mái ngói, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

5.359.000

16

Mái BTCT, nền lót gạch men

 

5.511.000

17

Mái BTCT, nền lót gạch bông

 

5.312.000

18

Mái BTCT, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

5.171.000

19

Mái tole hoặc Fibrociment, nền lót gạch men

 

5.230.000

20

Mái tole hoặc Fibrociment, nền lót gạch bông

 

5.031.000

21

Mái tole hoặc Fibrociment, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

4.891.000

 

- Tường chung 01 vách giảm 3,5% , chung 02 vách giảm 7% đơn giá cùng loại.

- Không có trần giảm 117.000đ/m2 (nhà mái lợp). Có trần dưới sàn BTCT được tính thêm 117.000đ/m2 đối với trần phẳng và 152.000đ/m2 đối với trần kiểu.

- Đơn giá tăng thêm cho m2 tường dán gạch đối với mặt tiền nhà: Gạch men 187.000đ/m2, gạch thạch anh 245.000đ/m2, gạch bóng kiếng 339.000đ/m2, đá Granite 1.099.000đ/m2.

- Đơn giá tăng thêm cho m2 lót nền: Gạch thạch anh 81.000đ/m2, gạch bóng kiếng 152.000đ/m2.

- Đơn giá tăng thêm cho m2 cầu thang: Dán gạch bóng kiếng 304.000đ/m2 , dán đá Granite 924.000đ/m2.

- Đơn giá tăng thêm cho m2 tường dán gạch bên trong nhà: Gạch men 140.000đ/m2, đá thiên nhiên 339.000đ/m2

 

 

III

Nhà nhà trệt hoặc có gác bằng ván, hoặc vật liệu nhẹ, móng BTCT gia cố cừ bê tông cốt thép hoặc cừ tràm, khung sườn BTCT, vách xây gạch hoặc vật liệu mới. (Tường có hoặc không có trét mastic, có hoặc không có dán gạch, sơn nước, sơn dầu các loại hoặc quét vôi). Mức độ sử dụng tiện nghi đầy đủ.

 

 

m2

 

22

Mái ngói, nền lót gạch men

 

4.761.000

23

Mái ngói, nền lót gạch bông

 

4.577.000

24

Mái ngói, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

4.416.000

25

Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch men

 

4.198.000

26

Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch bông

 

4.025.000

27

Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

3.876.000

28

Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch men

 

4.106.000

29

Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch bông

 

3.933.000

30

Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

3.784.000

31

Mái lá, nền lót gạch men

 

4.071.000

32

Mái lá, nền lót gạch bông

 

3.899.000

33

Mái lá, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

3.749.000

 

-Tường quét vôi, đơn giá giảm 2% cho nhà có mã hiệu tương đương.

- Tường sơn nước hoặc sơn dầu nhưng không trét mastic (trét B), đơn giá giảm 14.000đ/m2 tường.

- Không trần đơn giá giảm 117.000đ/m2 trần.

- Tường chung: 01 vách giảm 5%, 02 vách giảm 10%.

- Vách nhờ nhà liền kề: 01 vách giảm 7,5%, 02 vách giảm 15%.

- Vách ván gỗ nhóm 04 giảm 128.000đ/m2 sàn xây dựng so với nhà có mã hiệu tương đương

- Vách gỗ địa phương, Fibrociment, thiếc giảm 187.000đ/m2 sàn xây dựng so với nhà có mã hiệu tương đương.

- Vách lá giảm 245.000đ/m2 sàn xây dựng so với nhà có mã hiệu tương đương.

- Dán gạch mặt tiền, đơn giá tăng cho một m2 gạch dán: Gạch men tăng: 187.000đ/m2, gạch thạch anh tăng 245.000đ/m2, gạch bóng kiếng tăng 339.000đ/m2, đá Granite tăng 1.099.000đ/m2

- Dán gạch bên trong nhà: Gạch men tăng thêm 140.000đ/m2 tường; đá thiên nhiên tăng thêm 339.000đ/m2 .

- Đơn giá tăng thêm cho nền: Lót gạch thạch anh 81.000đ/m2, lót gạch bóng kiếng 152.000đ/m2. Nền đất, giảm 152.000đ/m2 nền

- Tường có trét B, tăng 14.000đ/m2 tường.

- Tường không tô, giảm 46.000đ/m2 tường

- Tường không sơn hoặc không quét vôi, giảm 35.000đ/m2 tường.

- Nhà có ban công: Lan can Inox tăng thêm 936.000đ/md lan can; lan can sắt tăng thêm 643.000đ/md lan can

 

 

IV

Nhà trệt đôi khi có gác bằng ván, hoặc vật liệu nhẹ, móng bằng gạch xây, đá xanh hoặc bê tông đúc sẵn có hoặc không có gia cố cừ tràm, cột gạch, hoặc cột BTCT, hoặc cột sắt, tường xây gạch ≥ 70%

m2

 

34

Mái ngói, nền lót gạch men

 

3.277.000

35

Mái ngói, nền lót gạch bông

 

3.119.000

36

Mái ngói, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

2.983.000

37

Mái ngói, nền đất

 

2.667.000

38

Mái tole lạnh, tole mạ màu, nền lót gạch men

 

2.836.000

39

Mái tole lạnh,tole mạ màu, nền lót gạch bông

 

2.678.000

40

Mái tole lạnh, tole mạ màu, nền gạch tàu hoặc xi măng

 

2.565.000

41

Mái tole lạnh, tolenền lót gạch bông

 

2.260.000

42

Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch men

 

2.667.000

43

Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch bông

 

2.543.000

44

Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch bông hoặc xi măng

 

2.486.000

45

Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền đất

 

2.181.000

46

Mái lá, nền gạch men

 

2.644.000

47

Mái lá, nền gạch bông

 

2.531.000

48

Mái lá, nền gạch tàu hoặc xi măng

 

2.441.000

49

Mái lá, nền đất

 

2.158.000

 

-Tường quét vôi, đơn giá giảm 2,4% cho nhà có mã hiệu tương đương.

- Có trần đơn giá cộng thêm 115.000đ/m2 trần phẳng, 149.000đ/m2 trần kiểu.

- Dán gạch mặt tiền, đơn giá tăng cho 01 m2 gạch dán: Gạch men tăng thêm: 184.000đ/m2, gạch thạch anh tăng 241.000đ/m2, gạch bóng kiếng tăng 333.000đ/m2, đá Granite tăng 1.099.000đ/m2

- Dán gạch bên trong nhà: Gạch men tăng thêm 140.000đ/m2 tường; đá thiên nhiên tăng thêm 327.000đ/m2 .

- Đơn giá tăng thêm cho nền: Lót gạch thạch anh 90.000đ/m2, lót gạch bóng kiếng 146.000đ/m2

- Tường có trét B, tăng 13.000đ/m2 tường

- Tường không tô, giảm 45.000đ/m2 tường

- Tường không sơn hoặc không quét vôi, giảm 33.000đ/m2 tường.

- Gác ván: Bằng gỗ dầu, thao lao hoặc ván ép có độ dày 20mm đến 30mm được cộng thêm 402.000đ/m2 gác; bằng gỗ địa phương (gỗ tạp) cộng thêm 287.000đ/m2

 

 

V

Nhà nhà trệt cột gỗ, hoặc bê tông đúc sẵn hoặc bằng sắt, kê tán hoặc cặm; vách bằng ván, thiếc, tấm fibrociment hoặc bằng lá.

m2

 

50

Mái ngói, nền lót gạch men

 

1.944.000

51

Mái ngói, nền lót gạch bông

 

1.808.000

52

Mái ngói, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

1.684.000

53

Mái ngói, nền đất

 

1.537.000

54

Mái tole lạnh, tole mạ màu, nền lót gạch men

 

1.627.000

55

Mái tole lạnh,tole mạ màu, nền lót gạch bông

 

1.503.000

56

Mái tole lạnh, tole mạ màu, nền gạch tàu hoặc xi măng

 

1.390.000

57

Mái tole lạnh, tole mạ màu nền đất

 

1.243.000

58

Mái tole Fibrociment, hoặc tole thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch men

 

1.571.000

59

Mái tole Fibrociment hoặc tole thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch bông

 

1.548.000

60

Mái tole Fibrociment hoặc tole thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch tàu hoặc xi măng

 

1.333.000

61

Mái tole Fibrociment hoặc tole thiếc hoặc tole tráng kẽm nền đất

 

1.187.000

62

Mái lá, nền gạch men

 

1.514.000

63

Mái lá, nền gạch bông

 

1.380.000

64

Mái lá, nền gạch tàu hoặc xi măng

 

1.300.000

65

Mái lá, nền đất

 

1.153.000

 

- Vách ván địa phương, thiếc, fibrociment đơn giá giảm 10% so với nhà có mã hiệu tương đương. Vách lá giảm 20%.

- Khung cột gỗ địa phương, vách ván địa phương, fibrociment hoặc thiếc, đơn giá giảm 30% so với nhà có mã hiệu tương đương. Đối với vách lá giảm 35%.

- Có xây tường dưới 70% diện tích vách thì được cộng thêm phần diện tích xây tường theo quy định tại phụ mục I, Phụ lục 3.

- Nhà sàn thì được tính cho nhà có mã hiệu tương đương nền ciment và cộng thêm 440.000đ/m2 đối với sàn trên cừ BTCT; 282.000đ/m2 đối với sàn trên cừ gỗ.

- Cộng thêm 130.000đ/m2 đối với trần phẳng và 146.000đ/m2 đối với trần kiểu.

- Gác ván: Bằng gỗ dầu, thao lao hoặc ván ép có dộ dày 20mm đến 30mm được công thêm 395.000đ/m2 gác; Gỗ địa phương cộng thêm 282.000đ/m2 gác.

- Nền lót gạch thạch anh được cộng thêm 79.000đ/m2 nền; lót gạch bóng kiếng cộng thêm 146.000đ/m2 nền.

- Nhà không có vách, hoặc một phần diện tích không vách thì giảm 248.000đ/m2 vách đối với gỗ nhóm 04; giảm 135.000đ/m2 vách đối với gỗ nhóm địa phương, tole thiếc, fibrociment; giảm 39.500đ/m2 vách đối với vách lá.

 

 

VI

Đơn giá bồi thường để sửa chữa hoàn thiện mặt tiền nhà ở; áp dụng cho nhà từ loại I đến loại IV (tính cho mặt đứng):

a) Đối với mặt trước nhà:

- Nhà ở quy định tại mục I và II

- Nhà ở quy đinh tại mục III và IV

b) Đối với mặt sau nhà:

- Nhà ở quy định tại mục I và II

- Nhà ở quy định tại mục III và IV

- Đối với nhà ở quy định tại mục V; Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại chi phí hoàn trả mặt tiền bằng 60% đơn giá hoàn trả mặt tiền nhà ở quy định tại mục IV.

 

 

 

m2

m2

 

m2

m2

 

 

 

2.737.000

1.755.000

 

1.904.000

1.228.000

 

PHỤ LỤC 2: ĐƠN GIÁ CHUẨN XÂY MỚI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC

(Kèm theo Quyết định số: 20/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

MÔ TẢ CÔNG TRÌNH - VẬT KIẾN TRÚC

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ (vnđ)

A. NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO, CHUỒNG TRẠI

I

Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung kèo thép hoặc cột bê tông cốt thép, vách xây gạch hoặc đóng tole hoặc các loại vật liệu khác có độ cứng tương đương, mái tole hoặc fibrociment.

m2

 

01

Nền lót gạch bóng kiếng

m2

1.921.000

02

Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

 

1.864.000

03

Nền đất

 

1.672.000

II

Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ xây dựng hoặc cột BTCT đúc sẵn vách xây gạch, mái tole thiếc hoặc fibrociment.

m2

 

04

 Nền lót gạch men

 

1.469.000

05

Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

 

1.412.000

06

 Nền đất

 

1.243.000

III

Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ xây dựng hoặc cột BTCT đúc sẵn vách tole hoặc firociment, mái tole thiếc hoặc fibrociment.

m2

 

07

 Nền lót gạch men

 

1.096.000

08

Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

 

1.005.000

09

 Nền đất

 

858.000

IV

Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ địa phương vách tole hoặc firociment, mái tole thiếc hoặc fibrociment.

m2

 

10

 Nền lót gạch men

 

881.000

11

Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

 

802.000

12

 Nền đất

 

678.000

V

Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ địa phương vách lá, mái tole thiếc hoặc fibrociment.

m2

 

13

 Nền lót gạch men

 

802.000

14

Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

 

734.000

15

 Nền đất

 

565.000

VI

Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ địa phương vách lá, mái lá.

m2

 

16

 Nền lót gạch men

 

745.000

17

Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

 

678.000

18

 Nền đất

 

508.000

B. TRẠM, CHÒI; NHÀ VỆ SINH NGOÀI TRỜI; MÁI CHE; SÂN, ĐƯỜNG ĐI; HÀNG RÀO; BÀN THỜ ÔNG THIÊN; CẦU GIAO THÔNG; MƯƠNG, CỐNG; BỜ KÈ, TƯỜNG KÈ; HỒ NƯỚC

I

Trạm, chòi canh là loại công trình tạm, khung cột gỗ địa phương có chiều cao thấp nhất 1,8m ≤ 2m

m2

 

19

Mái tole thiếc hoặc fibrociment, vách tole, nền đất

 

536.000

20

Mái tole thiếc hoặc fibrociment, vách lá, nền đất

 

452.000

21

Mái lá, vách tole, nền đất

 

423.000

22

Mái lá, vách lá, nền đất

 

348.000

II

Vệ sinh nằm rời bên ngoài so với nhà ở.

 

 

23

Vệ sinh tạm có hầm tự hoại (lu, ống cống)

cái

536.000

24

Vệ sinh vách xây tường, mái tole hoặc fibrociment có hầm tự hoại xây gạch hoặc tương đương

m2

5.876.000

25

Vệ sinh vách bằng gỗ hoặc bằng thiết, mái tole hoặc fibrociment có hầm tự hoại xây gạch hoặc tương đương

m2

4.260.000

III

Mái che là loại công trình có phần diện tích mái che phủ phần sân bên dưới, không vách.

m2

 

26

Loại khung sườn bằng gỗ xây dựng hoặc thép tiền chế; cột thép ống hoặc BT đúc sẵn, kèo và đòn tay bằng gỗ hoặc thép):

- Mái tole lạnh hoặc tole mạ màu

- Mái fibrociment, tole thiếc, tole tráng kẽm

- Mái lá.

 

 


474.000đ

406.000đ

361.000đ

27

Loại khung sườn bằng gỗ địa phường:

- Mái tole lạnh hoặc tole mạ màu

- Mái fibrociment, tole thiếc, tole tráng kẽm

- Mái lá.

 

 

384.000đ

327.000đ

288.000đ

IV

Sân, đường đi

m2

 

28

Rải gạch vỡ, đá

 

50.000

29

Lót dal BTCT hoặc gạch tàu

 

146.000

30

Láng ciment (bên dưới có BT đá 4x6 hoặc gạch vỡ)

 

203.000

31

Bê tông nhựa

 

452.000

32

Bê tông cốt thép

 

452.000

33

Lót gạch ceramic nhám hoặc gạch xi măng khía

 

339.000

V

Hàng rào

 

 

34

 Kẽm rai, cọc gỗ địa phương mắc lưới 200x200

m2

203.000

35

 Kẽm rai, cọc BTCT 120 x 120, mắc lưới 200x200

m2

237.000

36

 BTCT, xây tường từ 0,4m, đến 0,8m trên lưới B40 khung bao sắt

m2

610.000

37

 BTCT, xây tường từ 04m, đến 0,8m trên song sắt

m2

836.000

38

Khung cột BTCH, xây tường hoặc lam BTCT

m2

971.000

39

BTCT, xây tường cao 0,4m đến 0,8m trên Inox

m2

2.147.000

40

 Lưới B40 loại 1,2, cọc gỗ

md

146.000

41

 Lưới B40 loại 1,5, cọc gỗ

md

186.000

42

 Lưới B40 loại 1,8, cọc gỗ

md

226.000

43

 Lưới B40 loại 1,2, khung bao sắt, cọc sắt

md

339.000

44

 Lưới B40 loại 1,5, khung bao sắt, cọc sắt

md

395.000

45

 Lưới B40 loại 1,8, khung bao sắt, cọc sắt

md

452.000

46

 Lưới B40 loại 1,2, cọc BTCT

md

452.000

47

 Lưới B40 loại 1,5, cọc BTCT

md

531.000

48

 Lưới B40 loại 1,8, cọc BTCT

md

587.000

VI

Cổng rào

 

 

49

 Lưới B40, khung bao bằng sắt

m2

531.000

50

 Khung sắt và song bằng sắt

m2

1.096.000

51

 Khung Inox, song Inox

m2

3.017.000

VII

Bàn thờ ông thiên ngoài trời

 

 

52

 Xây gạch hoặc bê tông

cái

497.000

53

Bằng cây gỗ

cái

248.000

VIII

Cầu giao thông

 

 

54

 BTCT toàn khối, bề rộng mặt cầu B<2m

md

3.695.000

55

Móng trụ bằng BTCT, mặt cầu lót ván, bề rộng B<2m

md

2.180.000

56

 Móng trụ bằng cây gỗ địa phương, mặt cầu lót ván, bề rộng B<2m

md

1.005.000

57

Có nhịp giữa rời bằng sắt, mặt cầu bê tông, bề rộng B<2m

md

807.000

58

Có nhịp giữa rời bằng sắt, mặt cầu lót ván, bề rộng B<2m

md

621.000

59

Cầu thanh niên rộng B<2m

md

2.983.000

60

Cầu thanh niên rộng B≥2m

md

3.480.000

61

Cầu khỉ

md

90.000

62

Cầu tạm phục vụ cho quá trình thi công cầu mới kiên cố

md

497.000

IX

Mương, cống

 

 

63

Cống hộp bằng BTCT

m3

2.180.000

64

Cống hộp đáy bằng BTCT, thành xây gạch thẻ d.100

m3

1.435.000

65

Cống hộp gỗ ván xây dựng, miệng cống B<1m

md

915.000

66

Cống hộp gỗ ván địa phương, miệng cống B<1m

md

587.000

67

Cống hộp gỗ ván xây dựng, miệng cống 1m<B<2m

md

1.096.000

68

Cống hộp gỗ ván địa phương, miệng cống 1m<B<2m

md

757.000

69

Cống tròn BTCT, fi .300

md

293.000

70

Cống tròn BTCT, fi .500

md

678.000

71

Cống tròn BTCT, fi .1000

md

1.186.000

72

Cống tròn BTCT, fi .1200

md

2.373.000

X

Tường, kè

 

 

73

Kè xây đá hộc

m2

1.175.000

74

Tường chắn BTCT

m2

768.000

75

Tường chắn dale BTCT, giằng BTCT

m2

621.000

76

Tường chắn cọc gỗ, cừ và các loại vật liệu tạm khác

m2

248.000

XI

Hồ nước

 

 

77

Xây gạch lộ thiên (hồ nổi)

m3

1.175.000

78

Xây gạch chìm (hồ ngầm)

m3

1.435.000

79

Dale lắp ghép

m3

836.000

80

BTCT đá liền khối có gia cố cừ

m3

3.186.000

81

Đáy và thành hồ đổ BTCT dày 20cm

m3

3.595.000

82

Đáy và thành hồ đổ BTCT dày 10cm

m3

3.360.000

83

Đáy đổ BTCT, thành hồ xây gạch thẻ dày 10cm

m3

2.440.000

84

Đáy đổ BTCT, thành hồ xây gạch thẻ dày 20cm

m3

2.114.000

 

PHỤ LỤC 3: ĐƠN GIÁ MỘT SỐ CẤU KIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHỔ BIẾN

(Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

CÁC CẤU KIỆN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯỜNG GẶP

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)

I

Bê tông khối và tường xây

 

 

01

Khối BTCT đá 1x2 (khối đặc)

m3

3.695.000

02

Tường xây gạch ống 8x8x19 d.100, tô 02 mặt

m2

203.000

03

Tường xây gạch ống 8x8x19 d.100, tô 01 mặt

m2

169.000

04

Tường xây gạch ống 8x8x19 d.100, không tô

m2

124.000

05

Tường xây gạch ống 8x8x9 d.200, tô 02 mặt

m2

293.000

06

Tường xây gạch ống 8x8x9 d.200, tô 01 mặt

m2

248.000

07

Tường xây gạch ống 8x8x9 d.200, không tô

m2

226.000

08

Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.100, tô 02 mặt

m2

237.000

09

Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.100, tô 01 mặt

m2

180.000

10

Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.200, tô 02 mặt

m2

372.000

11

Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.200, tô 01 mặt

m2

293.000

12

Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.200, không tô

m2

248.000

II

Đồng hồ điện, đường dây diện; đồng hồ nước; cây nước

 

 

13

Đồng hồ điện chia hơi (chi phí lắp đặt)

cái

248.000

14

Đồng hồ điện (chi phí lắp đặt)

cái

836.000

15

Đường dây điện (chi phí tháo dỡ, lắp đặt)

đường dây

248.000

16

Điện thoại (chi phí lắp đặt)

cái

915.000

17

Đường dây mạng Internet (chi phí lắp đặt)

đường dây

124.000

18

Đồng hồ nước (chi phí lắp đặt)

cái

757.000

19

Cây nước fi49 ống nhựa

cây

5.500.000

20

Cây nước fi60 ống nhựa

cây

7.500.000

21

Cây nước fi49 ống kẽm

cây

9.807.000

22

Cây nước fi60 ống kẽm

cây

13.728.000

III

Đào đắp đất

 

 

23

Kênh, mương bằng thủ công

m3

56.000

24

Nền nhà, sân, đường đi vào nhà

m2

146.000

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi