Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Kon Tum sửa một số nội dung về bồi thường thu hồi đất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

--------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kon Tum, ngày 24 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 8 CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 53/2014/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH KON TUM

-------------

BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/1 1/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 ca Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 105/TTr-STNMT ngày 03/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum, như sau:
a. Đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không có chổ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Suất tái định cư tối thiểu được xác định trên cơ sở định mức nhà ở tái định cư; đơn giá đất và giá xây dựng nhà do UBND tỉnh quy định. Trong đó: Định mức nhà ở tái định cư tập trung là 15m2 nhà ở/người nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 40m2/hộ và tối đa không quá 100m2/hộ. Giá m2 nhà ở theo đơn giá của UBND tỉnh tại thời điểm hỗ trợ.
Hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản tiền chênh lệch đó.
Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Turn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KT văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tinh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tinh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT&TH tỉnh Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh, cổng Thông tin điện tử tỉnh;

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

Thuộc tính văn bản
Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 20/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 24/04/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Chính sách

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

--------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kon Tum, ngày 24 tháng 4 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 8 CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 53/2014/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH KON TUM

-------------

BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/1 1/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 ca Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 105/TTr-STNMT ngày 03/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum, như sau:

a. Đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không có chở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được giao đt ở hoặc nhà tái định cư. Sut tái định cư tối thiểu được xác định trên cơ sở định mức nhà ở tái định cư; đơn giá đất và giá xây dựng nhà do UBND tỉnh quy định. Trong đó: Định mức nhà ở tái định cư tập trung là 15m2 nhà ở/người nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 40m2/hộ và tối đa không quá 100m2/hộ. Giá m2 nhà ở theo đơn giá của UBND tỉnh tại thời điểm hỗ trợ.

Hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiu thì được hỗ trợ khoản tiền chênh lệch đó.

Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Turn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KT văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tinh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tinh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT&TH tỉnh Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh, cổng Thông tin điện tử tỉnh;

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hải

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác