Quyết định 199/QĐ-UBND Bình Định 2022 TTHC liên thông trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 199/QĐ-UBND

Quyết định 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:199/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Hải Giang
Ngày ban hành:18/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
_______

Số: 199/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 03/TTr-SXD ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Tờ trình số 07/TTr-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 08 thủ tục hành chính liên thông sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- TT TH-CB, P. HC-TC;
- Lưu: VT, KSTT, K14.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hải Giang

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành theo Quyết định số: 199/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

STT QTNB giải quyết TTHC được thay thế tại Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

I. Lĩnh vực Nhà ở

1

-

Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. (1.010005.000.00.00.H08)

45

0,5

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng (Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng).

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2022

05

Bước 2. Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ báo cáo cho Sở Xây dựng, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Trung tâm phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Kiểm định chất lượng xây dựng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng thông qua: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Trung tâm ký duyệt: 0,5 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đến Sở Xây dựng: 0,5 ngày.

29,5

Bước 3. Sau khi Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng có báo cáo gửi Sở Xây dựng.

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 01 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: Tổng hợp, tham mưu tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán: 20 ngày.

3.3. Chuyên viên tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh: 06 ngày.

3.4 Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị thông qua kết quả: 01 ngày.

3.5. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 01 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

9,5

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2

-

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

(1.010006.000.00.00.H08)

45

0,5

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng (Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng).

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2022

05

Bước 2. Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ báo cáo Sở Xây dựng, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Trung tâm phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Kiểm định chất lượng xây dựng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng thông qua: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Trung tâm ký duyệt: 0,5 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đến Sở Xây dựng: 0,5 ngày.

29,5

Bước 3. Sau khi Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng có báo cáo gửi Sở Xây dựng.

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 01 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: Tổng hợp, tham mưu tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán: 20 ngày.

3.3. Chuyên viên tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh: 06 ngày.

3.4 Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị thông qua kết quả: 01 ngày.

3.5. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 01 ngày.

2.6 Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

9,5

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

3

-

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

(1.010007.000.00.00.H08)

45

0,5

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng (Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng).

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2022

05

Bước 2. Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ báo cáo Sở Xây dựng, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Trung tâm phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Kiểm định chất lượng xây dựng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 2,5 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng Kiểm định chất lượng xây dựng thông qua: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Trung tâm ký duyệt: 0,5 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đến Sở Xây dựng: 0,5 ngày.

29,5

Bước 3. Sau khi Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng có báo cáo gửi Sở Xây dựng.

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 01 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: Tổng hợp, tham mưu tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán: 20 ngày.

3.3. Chuyên viên tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh: 06 ngày.

3.4 Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

3.5. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 01 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

9,5

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4

9

Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)

1.010009.000.00.00.H08

20 ngày

0,5

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị).

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2022

15

Bước 2. Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 11,5 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 02 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

04

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

nhayThủ tục hành chính: Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) được sửa đổi, bổ sung bởi Quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 1957/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2. nhay

5

12

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

(1.007764.000.00.00.H08)

30 (đối với trường hợp phải xét duyệt, không chấm điểm)

0,5

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng.

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2022

12,5

Bước 2. Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: Tổng hợp, tham mưu tổ chức họp Hội đồng xét duyệt: 08 ngày.

3.3. Chuyên viên tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh: 2,5 ngày.

3.4 Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.5. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 0,5 ngày.

2.6 Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

6,5

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Xây dựng.

03

Bước 5: Sở Xây dựng thông báo cho người thuê nhà ký kết hợp đồng thuê nhà.

5.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 0,5 ngày.

5.2. Chuyên viên giải quyết: Tham mưu văn bản thông báo cho người thuê nhà biết thời gian thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà: 01 ngày.

5.3 Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị thông qua kết quả: 0,5 ngày.

5.4. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 0,5 ngày.

5.5 Văn thư vào sổ, gửi Văn bản cho người thuê nhà: 0,5 ngày.

07

Bước 6: Trong thời hạn 07 ngày người thuê nhà ký kết hợp đồng thuê nhà, Sở Xây dựng gửi kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kết thúc thủ tục.

(Quá thời hạn 07 ngày mà người thuê nhà không ký kết hợp đồng, Sở Xây dựng thông báo Trung tâm phục vụ hành chính công kết thúc thủ tục).

60 ngày (đối với trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm)

0,5

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng.

40

Bước 2. Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: Tổng hợp, tham mưu tổ chức họp Hội đồng xét duyệt, tổ chức chấm điểm: 30 ngày.

2.3. Chuyên viên tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh: 07 ngày.

2.4 Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị thông qua kết quả: 01 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 01 ngày.

2.6 Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

07

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Xây dựng.

05

Bước 5: Sở Xây dựng thông báo cho người thuê nhà ký kết hợp đồng thuê nhà.

5.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 0,5 ngày.

5.2. Chuyên viên giải quyết: Tham mưu văn bản thông báo cho người thuê nhà biết thời gian thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà: 03 ngày.

5.3 Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị thông qua kết quả: 0,5 ngày.

5.4. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 0,5 ngày.

5.5 Văn thư vào sổ, gửi Văn bản cho người thuê nhà: 0,5 ngày.

07

Bước 6: Trong thời hạn 07 người thuê nhà ký kết hợp đồng thuê nhà, Sở Xây dựng gửi kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kết thúc thủ tục.

(Quá thời hạn 07 ngày mà người thuê nhà không ký kết hợp đồng, Sở Xây dựng thông báo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kết thúc thủ tục).

6

13

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

(1.007766.000.00.00.H08)

30

0,5

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng (Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng).

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2022

06

Bước 2. Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ báo cáo Sở Xây dựng, cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Lãnh đạo Phòng Kiểm định chất lượng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.3. Chuyên viên giải quyết: 3,5 ngày.

2.4. Lãnh đạo Phòng Kiểm định chất lượng thông qua: 0,5 ngày.

2.5. Lãnh đạo Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng ký duyệt: 0,5 ngày.

2.6. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đến Sở Xây dựng: 0,5 ngày.

06

Bước 3. Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 0,5 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: 04 ngày.

3.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt: 0,5 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

6

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Xây dựng, Trung tâm quy hoạch và Kiểm định xây dựng.

03

Bước 6. Trung tâm quy hoạch và Kiểm định xây dựng thông báo cho người được thuê nhà thời gian thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà:

6.1. Lãnh đạo phòng Kiểm định chất lượng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

6.2. Chuyên viên giải quyết: Tham mưu văn bản thông báo cho người thuê nhà biết thời gian thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà: 01 ngày.

6.3 Lãnh đạo Phòng Kiểm định chất lượng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

6.4. Lãnh đạo Trung tâm quy hoạch và

Kiểm định xây dựng ký duyệt văn bản:

0,5 ngày.

6.5 Văn thư vào sổ, gửi Văn bản cho người thuê nhà: 0,5 ngày.

07

Bước 7: Trong thời hạn 07 ngày người thuê nhà ký kết hợp đồng thuê nhà, Trung tâm quy hoạch và Kiểm định xây dựng gửi kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kết thúc thủ tục.

(Quá thời hạn 07 ngày mà người thuê nhà không ký kết hợp đồng, Trung tâm quy hoạch và Kiểm định xây dựng thông báo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kết thúc thủ tục)

7

14

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

(1.007767.000.00.00.H08)

45

0,5

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng.

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2022

33,5

Bước 2. Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: Tổng hợp, tham mưu tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán: 20 ngày.

2.3. Chuyên viên tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh: 09 ngày.

2.4 Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

2.5. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 02 ngày.

2.6 Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

07

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

01

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Xây dựng (Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng.)

03

Bước 5. Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thông báo cho người mua nhà biết thời gian cụ thể để ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với Sở Xây dựng.

5.1. Lãnh đạo Phòng Kiểm định chất lượng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

5.2. Chuyên viên giải quyết: Tham mưu văn bản thông báo cho người thuê nhà biết thời gian thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà: 01 ngày.

5.3 Lãnh đạo Phòng Kiểm định chất lượng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

5.4. Lãnh đạo Trung tâm quy hoạch và Kiểm định xây dựng ký duyệt văn bản: 0,5 ngày.

5.5. Văn thư vào sổ, gửi Văn bản Sở Xây dựng, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và người mua nhà biết thời gian để ký kết hợp đồng mua bán nhà: 0,5 ngày.

II. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

nhayThủ tục hành chính Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư được sửa đổi, bổ sung bởi Quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 870/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay

8

15

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

(1.002630.000.00.00.H08)

25 ngày

0,5

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà - Phát triển đô thị).

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2022

03

Bước 2. Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị phân công thụ lý: 0,5 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt: 0,5 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến các sở, ngành liên quan: 0,5 ngày.

07

Bước 3. Các cơ quan nhà nước có liên quan về dự án (Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án và các sở quản lý chuyên ngành liên quan (nếu có): Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn…) giải quyết, chuyển lại kết quả cho Sở Xây dựng.

09

Bước 4. Sau khi nhận được văn bản của các cơ quan tham gian góp ý, Sở Xây dựng tổng hợp, giải quyết cụ thể:

4.1. Chuyên viên Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị tiếp tục giải quyết: 4,5 ngày.

4.2. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

4.3. Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt văn bản: 02 ngày.

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

05

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tổng cộng: 08 TTHC

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi