Quyết định 193/QĐ-UBND Đắk Nông 2024 thu hồi đất của CTCP thủy điện Đắk Glun

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 193/QĐ-UBND

Quyết định 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:193/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Trọng Yên
Ngày ban hành:28/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK NÔNG
________

Số: 193/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Đắk Nông, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Glun
tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 30/TTr-STNMT ngày 22 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi diện tích 590.965,3 m2 đất của cổ phần thủy điện Đắk Glun, cụ thể như sau:

- Vị trí, ranh giới khu đất: Gồm 11 thửa đất xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 12 - xã Đắk Ngo do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông lập tháng 10/2023 được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 27/12/2023 (chi tiết có phụ lục kèm theo).

- Hiện trạng trên đất: Chủ yếu là đất rừng le, lồ ô, một phần diện tích đường giao thông (đường mòn), một phần diện tích đã xây dựng thao trường bắn (do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đu tư, xây dựng), một phần diện tích lòng hồ.

- Lý do thu hồi: Theo quy định tại Điều 61 Luật Đất đai năm 2013 - Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (Theo Kết luận thanh tra số 39/KL-STNMT ngày 10/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; diện tích đất nêu trên đã giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh).

Điều 2. Giao các đơn vị

1. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần thủy điện Đắk Glun điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm quản lý đúng ranh giới, đúng diện tích và hiện trạng diện tích đất thu hồi nêu trên, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đất đai; đối với diện tích lòng hồ đã được Công ty cổ phần thủy điện Đắk Glun xây dựng trước khi giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và không ảnh hưởng đến việc xây dựng các công trình của thao trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ nguyên hiện trạng diện tích lòng hồ và đưa diện tích lòng hồ vào phương án quản lý để đảm bảo cho Công ty cổ phần thủy điện Đắk Glun thực hiện dự án.

3. Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan đ thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

* Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và cơ quan có thm quyền về nội dung đ xuất tại Tờ trình số 30/TTr-STNMT ngày 22/02/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Công thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Cổ phần thủy điện Đắk Glun và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NNTNMT(n).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trọng Yên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi