Quyết định 18/2021/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 TP HCM

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

Số: 18/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phHồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một s điu của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đt đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đt;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tin sử dụng đt;

Căn cNghị định s46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tin thuê đt, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định s135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của các Nghị định quy định v thu tin sử dụng đất, thu tin thuê đt, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định s01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một sNghị định quy định thi hành Luật Đt đai;

Căn cứ Nghị định s 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định v thu tiền sử dụng đất, thu tin thuê đt, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định s123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một sđiều của các Nghị định quy định v thu tin sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định s151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đt đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sđiều của Nghị định s45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định v thu tiền sử dụng đt;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dn một số điu của Nghị định s46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định v thu tin thuê đt, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư s36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đt; định giá đt cụ th và tư vn giá đt;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đi, bsung một số điều của Thông tư s 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dn một số điều của Nghị định s45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định v thu tin sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư s 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một sđiều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dn một số điều của Nghị định s46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư s89/20177TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dn một số điều của Nghị định s35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Thông tư s33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một sNghị định quy định thi hành Luật Đất đai và sửa đi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dn thi hành Luật Đt đai;

Căn cứ Thông tư s10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư s76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dn một số điều của Nghị định s45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đt;

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đi, bsung một số điều của Thông tư s77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dn một sđiều của Nghị định s 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Thực hiện Nghị quyết s 09/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến về hệ sđiều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn Thành phố H Chí Minh;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 7737/TTr-STC-STNMT ngày 03 tháng 12 năm 2020; ý kiến thm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 5593/STP-VB ngày 01 tháng 12 năm 2020; xét báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2116/TTr-STC-QLG ngày 15 tháng 4 năm 2021 và Công văn s 2634/STC-QLG ngày 10 tháng 5 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành) dưới 30 tỷ đồng; đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất đđiều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đt sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản); giá khởi đim để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đt hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 101, Khoản 4 Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; xác định số lợi bất hp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

2. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trong Khu công nghệ cao áp dụng cho tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê đối với trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định này được áp dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất như sau:

1. Nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy năm (1,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố.

2. Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tin thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai: Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực như sau:

Mục đích sử dụng đất thuê

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Kinh doanh dịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng; khách sạn; nhà ở cho thuê; văn phòng làm việc và cho thuê.

2,5

2,3

2,1

1,9

1,7

- Sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp; nhà kho, nhà xưởng; hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất xây dựng siêu thị, cửa hàng thương mại - dịch vụ bán hàng bình ổn giá; cửa hàng xăng dầu; đất xây dựng bệnh viện, phòng khám đa khoa; trường học.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất; nhà lưu trú công nhân; bến cảng, bến tàu, bến phà, bến đò, bến xe, nhà ga, sân bay, đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không sân bay; trạm trung chuyển rác, nơi để xe ép rác; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

1,7

1,6

1,55

1,5

1,5

Trong đó, các khu vực được xác định như sau:

Khu vực 1, gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, quận Tân Bình và quận Phú Nhuận;

Khu vực 2, gồm: Thành phố Thủ Đức, Quận 6, Quận 7, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú;

Khu vực 3, gồm: Quận 8, Quận 12, quận Bình Tân;

Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn;

Khu vực 5: Huyện Cần Giờ.

3. Nhóm 3: Trường hp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyn từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xác định giá trị quyền sử dụng đất đtính vào giá trị tài sản của cơ quan, tchức, đơn vị theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 101, Khoản 4 Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo khu vực như sau:

Khu vực 1, gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, quận Tân Bình và quận Phú Nhuận: Hệ sđiều chỉnh giá đất là hai phẩy năm (2,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố;

Khu vực 2, gồm: Thành phố Thủ Đức, Quận 6, Quận 7, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy ba (2,3) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố;

Khu vực 3, gồm: Quận 8, Quận 12, quận Bình Tân: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phy một (2,1) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố;

Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy chín (1,9) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố;

Khu vực 5, Huyện Cần Giờ: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy bảy (1,7) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố.

4. Ngoài việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, tùy theo vị trí, hệ số sử dụng đt đ tính bsung thêm hệ s như sau:

a) Trường hợp khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính có vị trí tiếp giáp từ hai (02) mặt tin đường trở lên (đường có tên trong Bảng giá đt), thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đt quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

b) Đối với trường hp sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, thì tùy theo hệ số sử dụng đất của khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính để tính bổ sung hệ số tăng thêm như sau:

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất dưới 6,0 lần hoặc không xác định rõ hệ số sử dụng đất, thì được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 5% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 12,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 15% so với hệ sđiều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 12,0 đến dưới 14,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 14,0 đến dưới 16,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 25% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 16,0 trở lên thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 30% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

c) Trường hợp khu đất, thửa đất thỏa mãn cả hai yếu tố quy định tại Điểm a và Đim b Khoản này, thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm theo quy định tại Điểm a trước, sau đó tiếp tục tính tăng thêm theo quy định tại Điểm b Khoản này.

Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất trong Khu công nghệ cao

1. Trường hp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo từng mục đích sử dụng đất như sau:

a) Kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy bảy (1,7) lần giá đất do y ban nhân dân Thành phquy định và công b;

b) Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phy năm (1,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công b;

2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo từng mục đích sử dụng đất như sau:

a) Kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phy năm (2,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố;

b) Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phy ba (2,3) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố.

3. Ngoài việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, tùy theo vị trí, hệ số sử dụng đất đtính bsung thêm hệ số như khoản 4 Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân quận, huyện

1. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Hàng năm phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và y ban nhân dân các quận, huyện để trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo thời gian theo quy định.

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định hệ số sử dụng đất của khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính để tính bổ sung hệ số tăng thêm theo quy định tại Đim b Khoản 4 Điều 2 Quyết định này.

3. Cục Thuế Thành phố, Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức, Chi cục Thuế quận, huyện có trách nhiệm: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

4. Ban Quản lý Khu công nghệ cao: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan xác định tiền thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:

a) Chđạo Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Tài chính, Chi cục Thuế, y ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan có liên quan ở thành phố Thủ Đức, quận - huyện thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tin thuê đất theo Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Điều 5. Các vướng mắc phát sinh

Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện phản ánh kịp thời cho các Sở, ngành chức năng để được hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì các Sở, ngành chức năng có ý kiến trình y ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2021.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- TTUB: CT các PCT;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VPUB: các CPVP;
- Phòng ĐT, DA, KT, VX, TH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐT/Tr) T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 18/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PEOPLE’S COMMITTEE
OF HO CHI MINH CITY
-------

No. 18/2021/QD-UBND

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

Ho Chi Minh City, June 8, 2021

 

DECISION

Defining land price adjustment coefficients in 2021 in Ho Chi Minh City

_____________

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Promulgation of Legal Documents dated June 22, 2015, the Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents dated June 18, 2020;

Pursuant to the Law on Land dated November 29, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on detailing the implementation of a number of articles of the Law on Land;

Pursuant to the Government’s Decree No. 44/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on land prices;

Pursuant to the Government’s Decree No. 45/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on providing the collection of land use levy;

Pursuant to the Government’s Decree No. 46/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on collection of land rental and water surface rental;

Pursuant to the Government’s Decree No. 135/2016/ND-CP dated September 09, 2016 amending and supplementing a number of articles of the decrees on collection of land use levy, land rental and water surface rental;

Pursuant to the Government’s Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 6, 2017 amending and supplementing a number of decrees detailing the implementation of the Land Law;

Pursuant to the Government’s Decree No. 35/2017/ND-CP dated April 3, 2017 prescribing the collection of land use levy, land rental and water surface rental in economic zones and hi-tech zones;

Pursuant to the Government’s Decree No. 123/2017/ND-CP dated November 14, 2017 amending and supplementing a number of articles of the Decrees on collection of land use levy, land rental and water surface rental;

Pursuant to the Government’s Decree No. 151/2017/ND-CP of December 26, 2017, on detailing a number of articles of the Law on Management and Use of Public Property;

Pursuant to the Government’s Decree No. 91/2019/ND-CP dated November 19, 2019 on sanctioning of administrative violations against regulations on land;

Pursuant to the Government’s Decree No. 96/2019/ND-CP dated December 19, 2019 on land price brackets;

Pursuant to the Circular No. 76/2014/TT-BTC dated June 16, 2014 of the Ministry of Finance guiding a number of articles of the Government’s Decree No. 45/2014/ND-CP dated May 15, 2014, providing the collection of land use levy;

Pursuant to the Circular No. 77/2014/TT-BTC dated June 16, 2014 of the Ministry of Finance guiding a number of articles of the Government’s Decree No. 46/2014/ND-CP dated May 15, 2014, on the collection of land rental and water surface rental;

Pursuant to the Circular No. 36/2014/TT-BTNMT dated June 30, 2014 of the Ministry of Natural Resources and Environment detailing methods of land valuation; development and adjustment of land price tables; specific land price determination and consultancy on land price determination;

Pursuant to the Circular No. 332/2016/TT-BTC dated December 26, 2016 of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 76/2014/TT-BTC dated June 16, 2014 of the Ministry of Finance guiding a number of articles of the Government’s Decree No. 45/2014/ND-CP dated May 15, 2014, providing the collection of land use levy;

Pursuant to the Circular No. 333/2016/TT-BTC dated December 26, 2016 of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 77/2014/TT-BTC dated June 16, 2014 of the Ministry of Finance guiding a number of articles of the Government’s Decree No. 46/2014/ND-CP dated May 15, 2014, providing the collection of land use levy;

Pursuant to the Circular No. 89/2017/TT-BTC dated August 23, 2017 of the Ministry of Finance guiding a number of articles of the Government’s Decree No. 35/2017/ND-CP dated April 3, 2017 prescribing the collection of land use levy, land rental and water surface rental in economic zones and hi-tech zones;

Pursuant to the Circular No. 33/2017/TT-BTNMT dated September 19, 2017 of the Ministry of Natural Resources and Environment detailing the Government’s Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 6, 2017 amending and supplementing a number of decrees detailing the implementation of the Land Law; and amending and supplementing a number of articles of circulars detailing the implementation of the Land Law;

Pursuant to the Circular No. 10/2018/TT-BTC dated January 30, 2018 of the Ministry of Finance on amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 76/2014/TT-BTC dated June 16, 2014 of the Ministry of Finance guiding a number of articles of the Government’s Decree No. 45/2014/ND-CP dated May 15, 2014, providing the collection of land use levy;

Pursuant to the Circular No. 11/2018/TT-BTC dated January 30, 2018 of the Ministry of Finance on amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 77/2014/TT-BTC dated June 16, 2014 of the Ministry of Finance guiding a number of articles of the Government’s Decree No. 46/2014/ND-CP dated May 15, 2014, on the collection of land rental and water surface rental;

Implementing the Resolution No. 09/NQ-HDND dated April 22, 2021 of the People's Council of Ho Chi Minh City on opinions about land price adjustment coefficients in 2021 in Ho Chi Minh City;

At the proposals of the Department of Finance and the Department of Natural Resources and Environment in the Report No. 7737/TTr-STC-STNMT dated December 3, 2020; appraisal opinions of the Department of Justice in the Official Dispatch No. 5593/STP-VB dated December 1, 2020; considering the report and proposal of the Department of Finance in the Report No. 2116/TTr-STC-QLG dated April 15, 2021 and Official Dispatch No. 2634/STC-QLG dated May 10, 2021.

 

DECIDES:

 

Article 1. Scope and subjects of application

1. This Decision provides for land price coefficients in 2021 for determination of specific land prices for the cases specified at Points a, b, c and d, Clause 4, Article 114, Clause 2, Article 172 and Clause 3, Article 189 of the Land Law, households, individuals that are using land but change the use purpose of such land according to Clause 30, Article 2 of the Government’s Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 06, 2017, entitled to continuation in use of the land as allocated land with land use levy, reserve prices for auction of land use rights when the State allocates land with land use levy or leases land with one-off land rental payment for the entire lease term, in which the land parcel or the area of a project is valued at under VND 30 billion (according to land prices in land price tables promulgated by the City People’s Committee); cases of land lease with annual rental payment in which the unit price for land lease shall be re-determined for adjustment in the subsequent period for the land parcels or areas leased by the State for the purpose of business, service, real estate or mining of minerals that are valued at VND 30 billion or more each (according to land prices in land price tables); prices for land lease with annual rental payment (except for cases of land lease for the business, service and real estate purposes); reserve prices for auction of land use rights when the State leases land with annual rental payment; determination of the value of land use rights for inclusion in value of properties of agencies, organizations and units according to Clause 2, Clause 3, Article 101, Clause 4 Article 102 of the Government’s Decree No. 151/2017/ND-CP dated December 26, 2017; determination of illicit profits gained from committing land-related administrative violations according to Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 4 Article 7 of the Government’s Decree No. 91/2019/ND-CP dated November 19, 2019 on sanctioning of administrative violations against regulations on land.

2. Provisions on land price coefficients in 2021 in hi-tech parks, for organizations and individuals that the State leases land with annual rental payment; that lease land with one-off land rental payment for the entire lease term for the purpose of non-agricultural production and business; that lease land with one-off land rental payment for the entire lease term for the purposes of business, service, business of commercial houses, offices for lease, in case the area of the land parcel or lot used for land rental calculation is valued (according to the land price in the land price table) at under VND 30 billion.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực