Quyết định 1728/QĐ-UBND Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Mỹ Đức

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 1728/-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Đt đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bsung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2798/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 14 tháng 4 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 như sau:

1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức Dự án xây dựng Tổng trạm thông tin Sở chỉ huy thống nhất số 02, thành phố Hà Nội (STN.02.4) tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức (CQP); đơn vị đăng ký: Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội; Diện tích: 23,765 ha; Căn cứ pháp lý: Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 28/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Dự án.

2. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 03/2/2020 của UBND Thành phố thành: 65 dự án với diện tích: 210,555ha.

3. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
-
UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VP UBND TP: PCVP Võ Tu
n Anh, ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1728/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 27/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực