Quyết định 1726/QĐ-UBND Hà Nội điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất 2020 quận Nam Từ Liêm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_____________

Số: 1726/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm.

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2798/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 14 tháng 4 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 như sau:

1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm 02 dự án:

- Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 22, Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục cảnh sát (nay là Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 1/E22) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (CAN); đơn vị đăng ký: Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; Diện tích: 9,646 ha; Căn cứ pháp lý: Quyết định phê duyệt dự án số 921/QĐ-BCA ngày 7/8/2007 và Quyết định số 9980/QĐ-BCA ngày 18/12/2019 của Bộ Công an.

- Dự án mở rộng sở chỉ huy Tổng cục II tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (CQP); đơn vị đăng ký: Tổng cục II - Bộ Quốc phòng; Diện tích: 0,9 ha; Căn cứ pháp lý: Thông báo số 298/TB-UBND ngày 5/9/2019 của UBND Thành phố; Văn bản số 15/TTg-CN ngày 19/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

498,78

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

310,76

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.720,49

2.1

Đất Quốc phòng

CQP

139,36

 

3. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND Thành phố thành: 166 dự án với diện tích: 853,924ha.

4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định sổ 335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- TT Thành ủy;

- TTHĐND TP;

- UB MTTQ TP;

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- VP UBND TP: PCVP Võ Tuấn Anh, ĐT;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1726/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 27/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực