Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Tây Ninh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TÂY NINH

__________

Số: 16/2022/-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Tây Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 38/TTr-STC ngày 16 tháng 3 năm 2022 và Công văn số 901/STC-QLG&CS ngày 04 tháng 4 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng chịu lệ phí trước bạ nhà

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ nhà

Nhà ở, nhà làm việc, nhà sử dụng cho các mục đích khác.

Điều 2. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Giá tính lệ phí trước bạ nhà (đồng)

=

Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2)

x

Giá 01 (một) mét vuông nhà (đồng/m2)

x

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ

 

1. Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ: là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

2. Giá 01 (một) mét vuông (m2) nhà tính lệ phí trước bạ (đồng/m2): là đơn giá nhà được quy định theo phụ lục đính kèm.

3. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ:

a) Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: 100%;

Kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo hướng dẫn tại điểm b khoản này.

b) Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi:

Thời gian đã sử dụng

Kiểu loại công trình

Bit th (%)

Công trình cấp I (%)

Công trình cấp II (%)

Công trình cấp III (%)

Công trình cấp IV (%)

Dưới 5 năm

95

90

90

80

80

Từ 5 năm đến 10 năm

85

80

80

65

65

Trên 10 năm đến 20 năm

70

60

55

35

35

Trên 20 năm đến 50 năm

50

40

35

25

25

Trên 50 năm

30

25

25

20

20

 

Thời gian sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc năm đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì tính năm mua nhà hoặc nhận nhà.

4. Một số trường hợp cụ thể áp dụng giá tính lệ phí trước bạ nhà như sau:

a) Giá trị xây dựng nhà không có trong Phụ lục “Đơn giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” kèm theo Quyết định này thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được Bộ Xây dựng công bố hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện.

b) Giá tính lệ phí trước bạ nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

d) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Hệ số đất phân bổ để tính trước bạ nhà chung cư được áp dng theo hệ số phân bổ của loại nhà chung cư tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

đ) Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà.

e) Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

g) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà xây thô, cụ thể:

- Trường hợp mặt trong hoặc mặt ngoài chưa tô trát giảm 10% đơn giá.

- Trường hợp nền chưa hoàn thiện, láng xi măng hoặc lát gạch tàu giảm 160.000 đồng so với đơn giá.

- Trường hợp toàn bộ tường, cột không tô trát giảm 25% đơn giá.

- Trường hợp nhà ở có 1 mặt tường chung giảm 5% đơn giá, 2 mặt tường chung giảm 10% đơn giá.

- Trường hợp nhà ở có 1 mặt tường mượn giảm 10% đơn giá, 2 mặt tường mượn giảm 20% đơn giá.

h) Đối với những trường hợp có phát sinh mà chưa quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định của các văn bản quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2022 và thay thế Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là đất và nhà áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Giao Cục Thuế tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);

- Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế);

- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Như Điều 3;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo - Tin học;

- Phòng KTTC;

- Lưu: VT. UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Dương Văn Thắng

 

 

 

Phụ lục

ĐƠN GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

 

Stt

Loại nhà, kếu cấu chính

Đơn giá (đồng/m2)

Niên hạn sử dụng
(năm)

I

NHÀ Ở RIÊNG LẺ

   

1

Nhà ở 1 tầng (cấp IV)

   

1.1

Móng xây gạch hoặc móng BTCT[1] kết hợp gạch); cột, tường gạch; sơn nước; nền lát gạch ốp lát các loại; có đóng trần (trừ trần gỗ); có phòng vệ sinh trong nhà

   

1.1.1

Mái lợp tôn hoặc fibrô xi măng

3.230.000

15

1.1.2

Mái lợp ngói

3.520.000

18

1.2

Móng, khung cột, đà BTCT; tường xây gạch; sơn nước; nền lát gạch; xà gồ gỗ hoặc thép; có đóng trần (trừ trần gỗ); có phòng vệ sinh trong nhà

   

1.2.1

Mái lợp tôn hoặc Fibrô xi măng

3.920.000

15

1.2.2

Mái lợp ngói

4.172.000

18

2

Nhà ở từ 2 - 3 tầng (cấp III)

Kết cấu: Móng, khung cột, đà, sàn BTCT; tường xây gạch; sơn nước; nền sàn lát gạch ốp lát các loại; có đóng trần (với nhà mái tôn hoặc ngói), không có tầng hầm

   

2.1

Mái lợp tôn (xà gồ gỗ hoặc thép)

4.820.000

35

2.2

Mái lợp ngói

5.043.000

40

2.3

Mái BTCT

5.223.000

45

3

Nhà ở từ 4 - 5 tầng (cấp III)

Kết cấu: Móng, khung cột, đà, sàn BTCT; tường xây gạch; sơn nước; nền, sàn lát gạch ốp lát các loại; có đóng trần (với nhà mái tôn hoặc ngói)

   

3.1

Không có tầng hầm

 

 

3.1.1

Mái lợp tôn (xà gồ gỗ hoặc thép)

5.538.000

40

3.1.2

Mái lợp ngói

5.734.000

45

3.1.3

Mái BTCT

5.804.000

48

3.2

Có 01 tầng hầm

 

 

3.2.1

Mái lợp tôn (xà gồ gỗ hoặc thép)

7.199.000

40

3.2.2

Mái lợp ngói

7.454.000

45

3.2.3

Mái BTCT

7.545.000

48

4

Nhà ở ≥ 6 tầng (cấp III trở lên)

Kết cấu: Móng, khung cột, đà, sàn BTCT; tường xây gạch; sơn nước; nền, sàn lát gạch ốp lát các loại; có đóng trần (với nhà mái tôn hoặc ngói), không có tầng hầm

   

4.1

Không có tầng hầm

 

 

4.1.1

Mái lợp tôn (xà gồ gỗ hoặc thép)

8.190.000

48

4.1.2

Mái lợp ngói

8.450.000

50

4.2

Có 1 tầng hầm

   

4.1.1

Mái lợp tôn (xà gồ gỗ hoặc thép)

10.647.000

48

4.1.2

Mái lợp ngói

10.985.000

50

5

Nhà kiểu biệt thự (cấp III trở lên)

   

5.1

Tầng cao 1 tầng (biệt thự trệt), kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

7.262.000

80

5.2

Tầng cao ≥ 2 tầng (biệt thự lầu), kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

 

 

5.2.1

Không có tầng hầm

9.495.510

80

5.2.2

Có 1 tầng hầm

10.220.303

80

6

Nhà nuôi chim yến

3.515.710

18

II

NHÀ CHUNG CƯ[2]

   

1

≤ 5 tầng (cấp III)

 

50

1.1

Không có tầng hầm

6.982.963

 

1.2

Có 1 tầng hầm

8.163.458

 

1.3

Có 2 tầng hầm

9.209.923

 

1.4

Có 3 tầng hầm

10.294.535

 

1.5

Có 4 tầng hầm

11.369.868

 

1.6

Có 5 tầng hầm

12.436.953

 

2

5 < số tầng ≤ 7 (cấp III)

 

50

2.1

Không có tầng hầm

9.026.405

 

2.2

Có 1 tầng hầm

9.654.284

 

2.3

Có 2 tầng hầm

10.300.721

 

2.4

Có 3 tầng hầm

11.057.475

 

2.5

Có 4 tầng hầm

11.865.779

 

2.6

Có 5 tầng hầm

12.711.199

 

3

7 < số tầng ≤ 10 (cấp II)

 

100

3.1

Không có tầng hầm

9.295.496

 

3.2

Có 1 tầng hầm

9.727.485

 

3.3

Có 2 tầng hầm

10.206.900

 

3.4

Có 3 tầng hầm

10.795.601

 

3.5

Có 4 tầng hầm

11.449.255

 

3.6

Có 5 tầng hầm

12.153.428

 

4

10 < số tầng ≤ 15 10 (cấp II)

 

100

4.1

Không có tầng hầm

9.729.547

 

4.2

Có 1 tầng hầm

10.007.917

 

4.3

Có 2 tầng hầm

10.338.868

 

4.4

Có 3 tầng hầm

10.767.764

 

4.5

Có 4 tầng hầm

11.260.582

 

4.6

Có 5 tầng hầm

11.810.105

 

5

15 < số tầng ≤ 20 (cấp II)

 

100

5.1

Không có tầng hầm

10.864.678

 

5.2

Có 1 tầng hầm

11.022.421

 

5.3

Có 2 tầng hầm

11.231.714

 

5.4

Có 3 tầng hầm

11.527.611

 

5.5

Có 4 tầng hầm

11.885.368

 

5.6

Có 5 tầng hầm

12.298.799

 

6

20 < số tầng ≤ 24 (cấp II)

 

100

6.1

Không có tầng hầm

12.094.661

 

6.2

Có 1 tầng hầm

12.186.420

 

6.3

Có 2 tầng hầm

12.326.636

 

6.4

Có 3 tầng hầm

12.547.270

 

6.5

Có 4 tầng hầm

12.827.702

 

6.6

Có 5 tầng hầm

13.161.746

 

7

24 < số tầng ≤ 30 (cấp I)

 

> 100

7.1

Không có tầng hầm

12.698.827

 

7.2

Có 1 tầng hầm

12.752.439

 

7.3

Có 2 tầng hầm

12.848.322

 

7.4

Có 3 tầng hầm

13.013.282

 

7.5

Có 4 tầng hầm

13.230.823

 

7.6

Có 5 tầng hầm

13.496.821

 

8

30 < số tầng ≤ 35 (cấp I)

 

> 100

8.1

Không có tầng hầm

13.877.260

 

8.2

Có 1 tầng hầm

13.913.345

 

8.3

Có 2 tầng hầm

13.989.639

 

8.4

Có 3 tầng hầm

14.129.855

 

8.5

Có 4 tầng hầm

14.320.590

 

8.6

Có 5 tầng hầm

14.556.689

 

9

35 < số tầng ≤ 40 (cấp I)

 

> 100

9.1

Không có tầng hầm

14.908.260

 

9.2

Có 1 tầng hầm

14.930.942

 

9.3

Có 2 tầng hầm

14.989.709

 

9.4

Có 3 tầng hầm

15.110.336

 

9.5

Có 4 tầng hầm

15.277.358

 

9.6

Có 5 tầng hầm

15.489.744

 

10

40 < số tầng ≤ 45 (cấp I)

 

> 100

10.1

Không có tầng hầm

15.938.229

 

10.2

Có 1 tầng hầm

15.954.725

 

10.3

Có 2 tầng hầm

16.007.306

 

10.4

Có 3 tầng hầm

16.116.592

 

10.5

Có 4 tầng hầm

16.271.242

 

10.6

Có 5 tầng hầm

16.469.194

 

11

45 < số tầng ≤ 50 (cấp I)

 

> 100

11.1

Không có tầng hầm

16.968.198

 

11.2

Có 1 tầng hầm

16.977.477

 

11.3

Có 2 tầng hầm

17.020.779

 

11.4

Có 3 tầng hầm

17.117.693

 

11.5

Có 4 tầng hầm

17.258.940

 

11.6

Có 5 tầng hầm

17.442.458

 

III

TRỤ SỞ CƠ QUAN, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

   

1

≤ 5 tầng (cấp III)

 

20

1.1

Không có tầng hầm

8.430.313

 

1.2

Có 1 tầng hầm

9.350.716

 

1.3

Có 2 tầng hầm

10.210.172

 

1.4

Có 3 tầng hầm

11.152.268

 

1.5

Có 4 tầng hầm

12.115.024

 

1.6

Có 5 tầng hầm

13.090.176

 

2

5 < số tầng ≤ 7 (cấp III)

 

50

2.1

Không có tầng hầm

9.306.297

 

2.2

Có 1 tầng hầm

9.886.843

 

2.3

Có 2 tầng hầm

10.495.280

 

2.4

Có 3 tầng hầm

11.219.413

 

2.5

Có 4 tầng hầm

12.000.361

 

2.6

Có 5 tầng hầm

12.821.596

 

3

7 < số tầng ≤ 15 (cấp II)

 

100

3.1

Không có tầng hầm

10.925.008

 

3.2

Có 1 tầng hầm

11.199.786

 

3.3

Có 2 tầng hầm

11.546.874

 

3.4

Có 3 tầng hầm

12.024.120

 

3.5

Có 4 tầng hầm

12.579.874

 

3.6

Có 5 tầng hầm

13.198.641

 

IV

NHÀ XƯỞNG

   

1

Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m, cao ≤ 6 m, không có cầu trục (cấp IV)

 

18

1.1

Tường gạch thu hồi mái ngói

1.659.680

 

1.2

Tường gạch thu hồi mái tôn

1.659.680

 

1.3

Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn

1.922.800

 

1.4

Tường gạch, mái bằng

2.236.520

 

1.5

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

2.651.440

 

1.6

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

2.853.840

 

1.7

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

2.418.680

 

2

Nhà 1 tầng khẩu độ 15 m, cao ≤ 9 m, không có cầu trục (cấp III)

 

48

2.1

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

4.473.040

 

2.2

Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn

4.209.920

 

2.3

Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn

3.926.560

 

2.4

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

3.896.200

 

2.5

Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

3.825.360

 

2.6

Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

3.643.200

 

3

Nhà 1 tầng khẩu độ 18 m, cao ≤ 9 m, có cầu trục 5 tấn (cấp III)

 

48

3.1

Cột bê tông, kèo thép, mái tôn

4.766.520

 

3.2

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

5.049.880

 

3.3

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

4.503.400

 

3.4

Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn

5.343.360

 

3.5

Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn

4.351.600

 

3.6

Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

4.685.560

 

4

Nhà 1 tầng khẩu độ 24 m, cao 9 m, có cầu trục 10 tấn (cấp III)

 

48

4.1

Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn

7.286.400

 

4.2

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

7.579.880

 

V

NHÀ KHO CHUYÊN DỤNG

   

1

Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn) (cấp IV)

 

18

1.1

Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn

2.853.840

 

1.2

Kho lương thực xây cuốn gạch đá

1.720.400

 

1.3

Kho hóa chất xây gạch, mái bằng

2.651.440

 

1.4

Kho hóa chất xây gạch, mái ngói

1.538.240

 

2

Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa ≥ 500 tấn) (cấp III-IV)

 

48

2.1

Kho lương thực sức chứa 500 tấn

2.712.160

 

2.2

Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn

2.924.680

 

2.3

Kho lương thực sức chứa 10.00 tấn

3.592.600

 

2.4

Kho muối sức chứa 1.000 - 3.000 tấn

2.297.240

 
 

 

 

[1] BTCT: bê tông cốt thép

[2] Nhà chung cư: Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư tại Phụ lục này chưa bao gồm giá trị đất được phân bổ.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 16/2022/QĐ-UBND

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Văn Thắng
Ngày ban hành:16/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi