Quyết định 1284/QĐ-UBND Cần Thơ 2010 quy hoạch Khu hành chính và Trung tâm TDTT quận Bình Thủy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
____________

S: 1284/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Cần Thơ, ngày 13 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH VÀ TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN BÌNH THỦY

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 223/TTr-STNMT ngày 07 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận quy hoạch đất để xây dựng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, khu đất có diện tích khoảng 209.466,0m2. Trong đó gồm các khu chức năng sau:
- Khu hành chính quận: 53.201,0m2
- Khu trung tâm thể dục thể thao: 51.444,0 m2
- Khu tái định cư: 9.076m2
- Khu đất dự trữ: 29.518,0m2
- Đất giao thông 66.227m2 (đất giao thông: 60.996m2; đất bãi xe: 5.231m2)
Vị trí tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
(Đính kèm Trích sơ đồ địa chính số 08/ĐC ngày 12 tháng 4 năm 2010 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Bình Thủy thiết lập).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy có trách nhiệm:
- Công bố quy hoạch và thông báo nội dung thu hồi đất của các hộ dân trong dự án theo quy định hiện hành.
- Tổ chức đo đạc, điều tra hiện trạng nhà đất, hoa màu... và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định.
- Lập thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.
- Cập nhật vị trí khu đất nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất của quận.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy, thủ trưởng các đơn vị và các hộ dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. Y BAN NN N
KT. CH TCH

PHÓ CH TCH
Nguyễn Hữu Lợi

BƯỚC I

thuộc tính Quyết định 1284/QĐ-UBND

Quyết định 1284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy hoạch đất xây dựng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1284/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành:13/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Xây dựng

tải Quyết định 1284/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
____________

S: 1284/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Cần Thơ, ngày 13 tháng 5 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH VÀ TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN BÌNH THỦY

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 223/TTr-STNMT ngày 07 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thuận quy hoạch đất để xây dựng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, khu đất có diện tích khoảng 209.466,0m2. Trong đó gồm các khu chức năng sau:

- Khu hành chính qun: 53.201,0m2

- Khu trung tâm thdc ththao: 51.444,0 m2

- Khu tái đnh cư: 9.076m2

- Khu đt dự tr: 29.518,0m2

- Đất giao thông 66.227m2t giao thông: 60.996m2; đất bãi xe: 5.231m2)

Vị trí tọa lc ti phưng Bình Thy, qun Bình Thy, thành phố Cn Thơ.

(Đính kèm Tch sơ đồ địa chính số 08/ĐC ngày 12 tháng 4 năm 2010 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đt quận Bình Thy thiết lập).

Điều 2. Giao y ban nhân dân quận Bình Thủy có trách nhiệm:

- Công b quy hoch và thông báo ni dung thu hi đất ca các hdân trong dán theo quy đnh hiện hành.

- Tchức đo đạc, điu tra hin trng nhà đt, hoa màu... và lp phương án bồi thưng, htrvà tái định cư cho c hdân theo đúng quy định.

- Lập thtc đu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hin hành.

- Cp nht vị trí khu đất nêu trên vào quy hoch sdng đất ca qun.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoch và Đu tư, Giám đc Sở Xây dựng, Chtịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phưng Bình Thủy, thủ trưng các đơn v và các h dân có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết định này kể từ ngày ./.

 

 

TM. Y BAN NN N
KT. CHTCH

PHÓ CHỦ TCH
Nguyễn Hữu Lợi

 

BƯỚC I

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi