Quyết định 10/QĐ-UBND Hà Nội 2017 Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 10/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HOÀNG MAI
-------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyn quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 9545/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hoàng Mai được Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017:
 

STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Diện tích (ha)
 
TNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
 
4.032,30
1
NNP
1.1
LUA
 
LUC
1.2
HNK
1.3
Đất trồng cây lâu năm
CLN
8,20
1.4
Đất rừng phòng hộ
RPH
 
1.5
Đất rừng đc dng
RDD
 
1.6
Đất rừng sản xuất
RSX
 
1.7
Đt nuôi trồng thủy sản
NTS
308,32
1.8
Đt làm muối
LMU
 
1.9
Đất nông nghiệp khác
NKH
19,41
2
PNN
2.1
CQP
2.2
Đt an ninh
CAN
11,78
2.3
Đất khu công nghiệp
SKK
20,97
2.4
Đất khu chế xuất
SKT
 
2.5
Đất cm công nghiệp
SKN
 
2.6
TMD
2.7
SKC
2.8
Đất sử dụng cho hot động khoáng sản
SKS
 
2.9
DHT
2.10
Đất có di tích lch sử - văn hóa
DDT
14,56
2.11
Đất danh lam thng cảnh
DDL
 
2.12
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
 
2.13
Đất ở tại nông thôn
ONT
 
2.14
ODT
2.15
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
TSC
9,89
2.16
Đt XD trụ sở của tổ chức s nghip
DTS
6,71
2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoi giao
DNG
 
2.18
Đất cơ sở tôn giáo
TON
3,79
2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
NTD
32,25
2.20
Đt sản xuất vật liu XD, làm đồ gốm
SKX
73,00
2.21
Đất sinh hoạt cộng đồng
DSH
4,55
2.22
Đất khu vui chơi, giải trí công cng
DKV
232,63
2.23
Đất cơ sở tín ngưỡng
TIN
5,68
2.24
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
SON
302,28
2.25
Đất có mặt nước chuyên dùng
MNC
198,34
2.26
Đất phi nông nghiệp khác
PNK
84,25
3
Đất chưa sử dụng
CSD
 

 
b) Danh mục các Công trình, dự án
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai kèm theo.
2. Trong năm thực hiện, UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cn điu chỉnh hoặc phát sinh yêu cu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.
Điu 2. Căn cứ Điu 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:
1. UBND cấp huyện:
a) Tổ chức công b, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thi các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.
đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.
Điu 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân quận Hoàng Mai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trư
ờng;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- MTTQTP;
- Chủ tịch, các PC
gT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HOÀNG MAI
(Kèm theo Quyết định số:
10/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)
 

TT
Danh mục công trình d án
Mã loại đất
Chủ đầu tư
Diện tích (ha)
Trong đó diện tích (ha)
Vị trí
Căn cứ pháp lý
Ghi chú
Đất trồng lúa
Thu hồi đất
Địa danh Quận
Địa danh Phường
 
 
I
Các dán không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc gii GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất; ...)
1
Khu sinh thái trồng rau sạch, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản
NKH
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu An Thịnh
7.32
 
 
Hoàng Mai
Lĩnh Nam
- Văn bản 8226/UBND-NNNT ngày 05/11/2013 của UBND TP về việc sử dụng đất để thực hiện dự án Khu sinh thái trồng rau sạch, cây ăn quvà nuôi trồng thủy sản tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.
- Thông báo số 155/TB-UBND ngày 24/03/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc công bố chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án khu sinh thái trồng rau sạch, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.
- Biên bn xác định mốc giới trên thực địa ngày 08/04/2015 của Sở Tài nguyên và môi trường
 
2
Dự án tuyến đường quy hoạch, mặt cắt B=17,5m phía Bắc dự án Bộ Công An
DGT
Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam
0,21
 
 
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Văn bản s 2074/KH&ĐT-ĐT ngày 11/6/2014 của UBND TP về việc đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang B=17,5 m.
- Văn bản số 4602/ UBND-KH&ĐT ngày 25/06/2014 của UBND TP về việc đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang B=17,5m phía Bắc khu đất dự án của Bộ công an tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Văn bản số 5423/STNMT-KHTH ngày 29/09/2014 của Sở tài nguyên và môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch mặt cắt 17,5m tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
 
3
Dự án khu đô thị mới C1 (Dự án đối ứng của nhà máy xử lý nước thải Yên Sở)
ODT
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
35,20
 
 
Hoàng Mai
Yên Sở
- Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 của UBND TP về việc giao nhiệm vụ cho trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì làm chđầu tư thực hiện công tác GPMB khu đất đối ứng C1 dự án đầu tư “Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Sở”
 
4
Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng (Bệnh viện TW QĐ 108)
DYT
Bệnh vin TW QĐ 108
2,75
 
 
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Quyết định s2570/QĐ-TM ngày 25/12/2014 của Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam về việc phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân Viện điều dưỡng và phục hồi chức năng/Bệnh viện TWQĐ 108.
- Văn bản số 1262/STNMT-KHTH ngày 12/03/2015 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc sử dụng đất để xây dựngsở điều dưỡng cho Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
- Văn bản 2220/UBND-TNMT ngày 07/4/2015 của UBND TP về việc sử dụng đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để xây dựng cơ sở điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương quân đội 108.
 
5
Tòa nhà điều hành Điện lực
DTS
EVN Hanoi
0,25
 
 
Hoàng Mai
Yên Sở
- Thông báo s 299/TB-UBND ngày 13/6/2012 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà điều hành Công ty Điện lực Hoàng Mai tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP.
- Quyết định số 6845/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận để thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng nhà điều hành công ty Điện lực Hoàng Mai tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
 
6
Dự án khu đô thị mới Đại Kim
ODT
Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Ni - Hacinco
21,64
 
 
Hoàng Mai
Đại Kim
- Văn bản s5754/UBND-TNMT ngày 27/05/2012 của UBND TP về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư và xây dựng để thu hồi đất, giao và cho thuê đất thực hiện dự án KĐT mới Đại Kim, quận Hoàng Mai.
- Văn bn số 5279/UBND-TNMT ngày 29/07/2015 của UBND TP về việc tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB dự án khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai.
- Quyết định chủ trương đầu tư số 2269/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội
 
7
Dự án khu đô thị mới Hoàng n Thụ
ODT
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị
22,54
 
 
Hoàng Mai
Hoàng Văn Thụ, Yên Sở, Thịnh Liệt
- Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND TP về việc cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội;
 
8
Trường Tiểu học, THCS, và THPT Phú Châu
DGD
Công ty TNHH Bảo Vân
1,60
 
 
Hoàng Mai
Trần Phú
- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001816 của UBND TP cấp ngày 29/6/2015
 
9
Dự án đồng bộ hạ tng kỹ thuật, HTXH, nhà trên tuyến Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên đoạn qua phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và các phường Mai Động, Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai (Trước đây là dự án Ao Mơ)
ODT
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng
22,93
 
 
Hoàng Mai
Mai Động, Vĩnh Hưng
- Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 02/07/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Ao Mơ, tỷ lệ 1/500.
- Văn bản số 6329/ UBND-XDGT ngày 25/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai dự án khu nhà ở Ao Mơ (đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhà ở)
 
10
Dự án xây dựng khu nhà ở cao tầng cho CBCS cục CSGT đường bộ, đường sắt
ODT
Công ty CP Đầu tư BĐS Thành Đông
3,03
 
 
Hoàng Mai
Yên Sở
- Thông báo số 194/TB-UBND ngày 18/04/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở cao tầng cho CBCS cục Cnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công An tại phường Yên Sở.
 
11
Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp ci tạo chỉnh trang làng xóm
ODT
Liên danh: Công ty CP Licogi 16-Công ty CPĐT&PT công nghệ Hà Thành-Công ty CP KDPT nhà và đô thị HN
21,49
 
 
Hoàng Mai
Thịnh Liệt và Hoàng Liệt
- Quyết định chủ trương đầu tư s1424/QĐ-UBND ngày 23/03/2016 của UBNDTP
- Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP về việc phê duyệt điều chnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo chnh trang làng xóm cũ phường Thịnh Liệt và phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Biên bản xác định mốc giới trên thực địa năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
12
Trung tâm bán, giới thiệu sản phẩm, văn phòng làm việc và nhà ở tại ô đất A8/ODK1 thuộc khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai
ODT
CT TNHH liên doanh đầu tư Thái Bình Dương
3,40
 
 
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Giấy chứng nhận đầu tư số 0112100984 ngày 10/05/2011 của UBND TP.
- Biên bản xác định mốc giới trên thực địa ngày 9/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
13
Trường mầm non Hoàng Liệt
DGD
UBND quận Hoàng Mai
0,20
 
 
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Quyết định s 2780/QĐ-UBND ngày 17/05/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập chgiới đường đvà cấp số liệu HTKT dự án trường mầm non Hoàng Liệt (trụ sở UBND phường cũ).
- Văn bản số 4952/STNMT-KHTH ngày 06/09/2014 của Sở tài nguyên môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Hoàng Liệt tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
 
14
Trường THCS Thịnh Liệt
DGD
UBND quận Hoàng Mai
0,96
 
 
Hoàng Mai
Thịnh Liệt
- Quyết định s9525/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng trường THCS Thịnh Liệt (ô B6/TH2).
- Quyết định số 7790/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng trường THCS Thịnh Liệt (ô B6/TH2).
 
15
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất giãn dân Đầm Đào
ODT
UBND phường Thanh Trì
0,83
 
 
Hoàng Mai
Thanh Trì
- Văn bản s631/UBND-TNMT ngày 23/01/2014 của UBND TP về việc giải quyết tồn tại trong việc thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất giãn dân phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
- Thông báo số 1321/TB-UBND ngày 13/02/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất giãn dân Đm Đào tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
 
16
Viện Đào tạo răng hàm mặt Trường Đại học Y Hà Nội
DGD
Trường Đại học Y Hà Nội
3,54
 
 
Hoàng Mai
Yên Sở
- Văn bản s1867/UBND-KH&ĐT ngày 21/03/2011 của UBND TP về việc điều chnh một số nội dung trong dự án Xây dựng viện đào tạo Răng hàm Mặt tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Thông báo số 269/TB-UBND ngày 25/05/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc công bố chủ trương thu hi đất để thực hiện Dự án Xây dựng Viện đào tạo răng hàm mặt, tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Quyết định số 11358/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc thành lập tổ công tác GPMB phường Yên Sở để thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng Viện đào tạo răng hàm mặt, tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
- Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 20/06/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng Viện đào tạo Răng hàm mặt, tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
 
17
Dự án MR tuyến đường Nguyễn Tam Trinh
DGT
UBND Quận Hoàng Mai
4,82
 
 
Hoàng Mai
Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Yên S
- Quyết định số 5504/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh.
- Văn bản số 1558/UBND-BQL ngày 16/09/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc xin chấp thuận giảm một phần hạng mục đầu tư dự án xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh.
 
18
Dự án MR tuyến đường Lĩnh Nam
DGT
UBND quận Hoàng Mai
3,10
 
 
Hoàng Mai
Vĩnh Hưng, Mai Động
- Quyết định s 716/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch.
 
19
Dự án khu chung cư và dịch vụ công cộng TDC trên ô đất C11-CCKV2 và C11-ODK3 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Cty cổ phần Phát triển kỹ thuật Xây dựng)
ODT
Công ty CP phát trin kĩ thuật xây dựng
3,02
 
 
Hoàng Mai
Yên Sở
- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000998 ngày 02.06.2011 của UBND Thành phố Hà Nội điều chnh lần 1 ngày 13.01.2012; điều chnh lần 2 ngày 13.10.2014.
- Văn bản số 3678/QHKT-P2 ngày 19/10/2011 của Sở Quy hoạch - kiến trúc về việc xác nhận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng ô đất C11-CCKV2 và C11-ODK3 tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Biên bản xác định mốc giới trên thực địa ngày 13/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường
 
20
Khu nông nghiệp sinh thái (Cty CP đầu tư TM Tường An)
NKH
Cty CP đầu tư TM Tường An
8,00
 
 
Hoàng Mai
Trần Phú
- Văn bản s737/UBND-NNNT ngày 25/01/2014 của UBND TP về việc hưng dẫn Công ty CP đầu tư thương mại Tường An thuê đất xây dựng sản xuất nông nghiệp sinh thái.
- Văn bản 991/STNMT-KHTH ngày 27/02/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn Công ty cổ phần thương mại Tường An thuê đất xây dựng khu nông nghiệp sinh thái tại phường Trần Phú.
- Văn bản số 46/UBND-TNMT ngày 03/01/2014 của UBND TP về việc giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Tường An xin thuê đất để xây dựng khu nông nghiệp sinh thái tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.
- Văn bản số 7395/UBND - TNMT ngày 25/9/2014 của UBND TP về việc chính sách bồi thường hỗ trợ để thực hiện 03 dự án tại bãi ngoài đê sông Hồng, quận Hoàng Mai.
- Văn bản số 2494/STNMT-QHKHSDĐ ngày 15/5/2015 của Sở tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn xác định ranh khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái đnh cư thực hiện dự án xây dựng Khu nông nghiệp sinh thái tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.
- Biên bản xác định mốc giới trên thực địa ngày 05/06/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Thông báo thu hồi đất số 381/TB-UBND ngày 25/03/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nông nghiệp sinh thái do Công ty Cổ phần thương mại Tường An làm chđầu tư, trên địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.
 
21
Nhà hội họp khu dân cư số 7 Định Công
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,08
 
 
Hoàng Mai
Định Công
- Quyết định s 5865/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 7 phường Định Công.
 
22
Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe A11/P2
DGT
Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh XNK Vạn Thuận
2,92
 
 
Hoàng Mai
Đại Kim
- Giy chứng nhận đu tư điu chnh s 01121000978 ngày 12/6/2014.
- Văn bản số 9359/UBND-KH&ĐT ngày 30/12/2015 của UBND TP về việc điều chnh một số nội dung Dự án xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu A11/P2 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.
 
23
Dự án Xây dựng nhà tái định cư cho Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên (các ô đất CT1 và CT4)
ODT
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng
1,71
 
1,71
Hoàng Mai
Đại Kim
Văn bản số 1092/TTg-KTN ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND Thành phố phê duyệt quy hoch chi tiết tỷ lệ 1/500
 
24
Dự án bãi đỗ xe Sông Hằng tại Ô C5-P1
DGT
Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Sông Hằng
1,10
 
 
Hoàng Mai
Thanh Trì
- Quyết định s 7645/UBND-KH&ĐT ngày 14/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe Sông Hằng tại ô đất C5-P1 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai
- Văn bản số 6244/UBND-QHKT ngày 07/9/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đề nghị bổ sung hạng mục trạm kinh doanh xăng dầu loại 3 và dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe Sông Hằng tại ô đất C5-P1 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
- Giấy phép quy hoạch số 3366/GPQH ngày 22/6/2016 của Sở Quy hoạch - kiến trúc.
- Văn bản số 4850/QHKT-TMB-PAKT (P10-P7) ngày 25/8/2016 của Sở Quy hoạch - kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.
 
25
Giải phóng mặt bằng khuôn viên chùa Đồng
TON
UBND Quận Hoàng Mai
0.30
 
0.27
Hoàng Mai
Thanh Trì
- Quyết định số 7945/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 UBND quận Hoàng Mai phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.
- Quyết định số 4695/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 UBND quận Hoàng Mai có về việc điều chnh chủ trương đầu tư dự án
 
II
Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyn sang thực hiện trong KHSDĐ 2017
 
1
Dự án XD Khu nhà ở tại ô 4NO và 5BT (Cty TNHH ĐTPTXD thương mại Đông Dương)
ODT
Cty TNHH ĐTPTXD thương mại Đông Dương
0,80
 
 
Hoàng Mai
Định Công
- Quyết định ch trương đầu tư s 4026/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND TP.
- Văn bản số 1053/QHKT-P2 ngày 24/3/2014 của Sở Quy hoạch - kiến trúc về việc chấp thuận quy hoạch tổng mt bằng và phương án kiến trúc dự án đầu tư xây dựng công trình tại các ô đất kí hiệu 4NO và 5BT thuộc khu đô thị mới Bắc Đại Kim mrộng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 
2
Dự án xây dựng nhà ở tái định cư X2 Đại Kim
ODT
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng
1,64
 
 
Hoàng Mai
Đại Kim
- Văn bản số 4683/UBND-XDGT ngày 8/7/2015 của UBND TP về việc xã hội hóa đầu tư Khu di dân TĐC X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai.
 
3
Bãi đỗ xe C11-P3
DGT
Cty CP XD&TM Đông Sơn
0,19
 
0,19
Hoàng Mai
Yên Sở
- Văn bản số 1033/UBND-KH&ĐT ngày 17/02/2014 của UBND thành phố về việc chấp thuận chđịnh nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng sinh thái tại ô đất có ký hiệu C11 - P3 phường Yên Sở, qun Hoàng Mai, Hà Nội
 
4
Tòa nhà HH Thương mại, dịch vụ và nhà ở (Cty CP thiết bị đường sắt)
ODT
Liên danh: Công ty CP Tập đoàn T&T và Công ty CP dịch vụ Vận ti đường sắt
0,80
 
 
Hoàng Mai
Định Công
- Văn bản s 5652/UBND-KH&ĐT ngày 13/8/2015 của UBND TP về việc chấp thuận nguyên tắc chủ trương đầu tư dự án Khu hn hợp 120 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Giấy phép quy hoạch 4117/GPQH SQuy hoạch - kiến trúc cấp ngày 11/9/2015
- Văn bản s 575/QHKT-TMB-PAKT(P10-P7) ngày 04/02/2016 của Sở Quy hoạch - kiến trúc về vic chấp thuận bản vẽ tng mặt bằng và phương án kiến trúc.
 
5
Công an phường Đại Kim
CAN
UBND Quận
0,33
 
 
Hoàng Mai
Đại Kim
- Thông báo số 225/TB-UBND ngày 28/05/2007 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng trụ sở công an phường Đại Kim tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.
- Văn bản số 590/UBND-BBT ngày 14/05/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác GPMB dự án xây dựng trụ sở công an các phường trên địa bàn Quận.
 
6
Dự án MR tuyến QL Pháp Vân - Cầu Giẽ
DGT
Bộ GTVT
1,26
 
1,26
Hoàng Mai
Yên Sở, Hoàng Liệt
- Quyết định số 3086/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ theo hình thức BOT.
- Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 22/09/2015 của UBND TP về việc phê duyệt chgiới đường đỏ tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tỷ lệ 1/500; Địa điểm: Quận Hoàng Mai và các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.
 
7
Ngõ đi 169 cụm 1 phường Hoàng Văn Thụ
DGT
UBND phường Hoàng Văn Thụ
0,03
 
0,03
Hoàng Mai
Hoàng Văn Thụ
- Quyết định s3098/QĐ-UB ngày 03/6/2003 của UBND TP về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Túc ở 169 cụm 1, tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng khiếu nại về quyền sử dng ngõ đi với ông Nguyễn Trng Hải
- Văn bản số 6017/UBND-TNMT ngày 12/8/2014 của UBND TP về việc khiếu nại, kiến nghị của hộ ông Nguyễn Văn Túc ở tổ 8 phường Hoàng Văn Th, qun Hoàng Mai.
 
8
Trường mầm non Hoàng Lit (A8-NT3)
DGD
UBND Quận Hoàng Mai
0,67
 
0,67
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Quyết định số 8020/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Hoàng Liệt.
- Văn bản s4952/STNMT-KHTH ngày 06/9/2014 về việc hướng dn UBND quận Hoàng Mai xác định ranh giới khu đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ tr.
 
9
Nhà hội họp khu dân cư số 14 phường Tương Mai
DSH
UBND phường Tương Mai
0,02
 
0,02
Hoàng Mai
Tương Mai
- Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 30/05/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt điều chnh một snội dung dự án nhà hội họp khu dân cư số 14 phường Tương Mai.
 
10
Đấu giá QSDĐ tại Khu gốc Dừa
ODT
UBND Quận Hoàng Mai
0,12
 
0,12
Hoàng Mai
Trần Phú
- Quyết định số 5137/QĐ-UBND ngày 23/06/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt điều chnh một số nội dung tại QĐ số 3499/QĐ-UBND ngày 14/06/2014 về việc cho phép chun bị đầu tư dán đấu giá quyền sử dụng đất tại ô C10/LX1 - C10/LX2 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.
- Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 14/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại ô C10/LX1 và C10/LX2 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.
- Văn bn số 309/UBND-TNMT ngày 24/03/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ lập hồ sơ đấu giá QSDĐ đối với 18 ô đất tại 07 phường Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt, Trần Phú, Thanh Trì, Yên Sở, Lĩnh Nam, Hoàng Liệt.
 
11
Đấu giá QSDĐ tại Khu Bằng B; xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất trong khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm
ODT
UBND Quận Hoàng Mai
10,38
 
0,35
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Văn bản s 376/CV/TU ngày 26/08/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc công tác đấu giá đất tại quận Hoàng Mai.
- Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô A7/LX1, A8/DD1 và A8/LX3 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
 
12
Đấu giá QSDĐ tại Ao ông Đăng
ODT
UBND Quận Hoàng Mai
0,09
 
0,09
Hoàng Mai
Thanh Trì
- Quyết định s3502/QĐ-UBND ngày 14/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại ô C5/LX4 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
 
13
Đấu giá QSDĐ tại Ao ông Đăng
ODT
UBND Quận Hoàng Mai
0,07
 
0,07
Hoàng Mai
Thanh Trì
- Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 14/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại ô C5/LX4 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
 
14
Đấu giá QSDĐ tại Khu Đầm Lò Bát
ODT
UBND Quận Hoàng Mai
0,82
 
0,82
Hoàng Mai
Thanh Trì
- Văn bản số 309/UBND-TNMT ngày 24/3/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao nhiệm vụ lập hồ sơ đấu giá QSDĐ đối với 18 ô đất tại 07 phường: Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt, Trần Phú, Thanh Trì, Yên Sở, Lĩnh Nam, Hoàng Liệt.
 
15
Dự án Xây dựng Trường trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác
DGD
Trường trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác
0,50
 
0,50
Hoàng Mai
Đại Kim
- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001807 ngày 22/5/2015 của UBND TP Hà Nội.
 
16
Trường THCS Mai Động
DGD
UBND Quận Hoàng Mai
0,60
 
0,60
Hoàng Mai
Mai Động
- Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án trường THCS Mai Động (phía sau khu tập thbáo phụ nữ).
 
17
Dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại đường Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt
TMD
Công ty TNHH MTV đầu tư Phương Đông - Tổng Cty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
1,44
 
 
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Giấy phép quy hoạch số 3561/GPQH ngày 30/6/2016 của Sở Quy hoạch - kiến trúc.
- Văn bản số 5036/QHKT-TMB-PAKT(P8) ngày 01/9/2016 của Sở Quy hoạch - kiến trúc về việc chấp thuận bn vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.
 
18
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng và nhà ở tại khu đất số 176 phố Định Công, phường Định Công
ODT
Công ty CP phân phối bán lẻ VNF1 và Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD1
1,35
 
 
Hoàng Mai
Định Công
- Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 06/05/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc chtrương đầu tư dự án.
 
19
Bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng
SKX
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đông Sơn và Công ty CP Bất động sản Hải Nam
4,58
 
 
Hoàng Mai
Yên Sở
- Văn bản s1409/UBND-TNMT ngày 22/02/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng đất để làm bãi tập kết, trung chuyn vật liệu xây dựng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai
- Thông báo số 144/TB-UBND ngày 19/03/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất để cho thuê đất làm bãi chứa, trung chuyn vật liệu xây dựng tại khu đỗi 6 ven sông Hng thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
 
20
Khu nhà ở để bán PANORAMA
ODT
Công ty cổ phần VINTEP
2,10
 
 
Hoàng Mai
Hoàng Văn Thụ
- Văn bản s 5282/UBND-KH&ĐT ngày 06/7/2012 của UBND Thành phố giao Công ty cổ phần VINTEP làm chủ đầu tư Dự án.
- Giấy phép quy hoạch số 09/GPQH ngày 04/01/2016.
- Văn bn số 389/QHKT-TMB(P10) ngày 27/01/2016 của Sở QHKT về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng.
- Văn bản số 2390/KH&ĐT-ĐT ngày 26/5/2016 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc cho ý kiến thẩm định về Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu thương mại dịch vụ, công cộng, nhà ở chung cư cao tầng, cây xanh và bãi đỗ xe, nhà trẻ - Panorama Hà Nội tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 
21
Dự án đầu tư Khu nhà ở xã hội
ODT
Liên danh Công ty TNHH CDA - Công ty CPĐT XD NHS
0,30
 
0,30
Hoàng Mai
Yên Sở
- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001146 ngày 07/05/2013 của UBND TP.
- Văn bản số 1933/QHKT-TMB-PAKT(P10) ngày 21/4/2016 của Sở quy hoạch - kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.
- Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 04/04/2016 của UBND TP về việc quyết định chtrương đầu tư dự án Xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND TP về việc giao đất (đợt I) cho Công ty cphần Đầu tư xây dựng NHS 7.630,9 m2 đất tại ô C11-ODK4 thuộc phưng Yên Sở, quận Hoàng Mai (đất đã hoàn thành nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp) để chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện Dự án đầu tư Khu nhà ở xã hi.
 
22
Xây dựng tuyến đường giao thông từ Nguyễn Tam Trinh đến khu Sống Hoàng
DGT
CTCP Phát triển đô thị Nam Hà Nội
1,96
 
1,96
Hoàng Mai
Mai Động
- Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 04/08/2010 của UBND TP về việc chấp thuận thông qua hồ sơ đề xuất và chđịnh nhà đầu tư đàm phán hợp đồng dự án xây dựng các tuyến đường giao thông tại quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đng BT
- Thông báo thu hồi đất số 173/TB-UBND ngày 05/04/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất để thực hiện dán đầu tư xây dng tuyến
 
23
Dự án nhà ở tái định cư CT4 và CT5 thuộc khu di dân Đn Lừ III, quận Hoàng Mai (giai đoạn I)
ODT
Công ty CP BIC Việt Nam
0,66
 
0,66
Hoàng Mai
Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ
- Văn bản số 7098/UBND-XDGT ngày 09/10/2015 của UBND TP về chủ trương xã hội hóa đầu tư dự án nhà ở tái định cư CT4 và CT5 thuộc khu di dân Đền Lừ III (giai đoạn I;
- Văn bản số 9897/SXD-PTN ngày 15/10/2015 của Sở Xây dựng; Văn bn số 5473/STC-ĐT ngày 22/10/2015 của STài chính; Văn bản số 4114/KH&ĐT-ĐT ngày 30/10/2015 của Sở kế hoạch và đầu tư về việc tham gia ý kiến về chủ trương xin xã hội hóa nhà ở tái định cư CT4, CT5 khu tái định cư Đền Lừ III (giai đon I)
- Văn bản số 7511/STNMT-QHKHSDĐ ngày 10/11/2015 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc góp ý kiến thẩm tra hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà ở tái định cư CT4 và CT5 thuộc Khu di dân Đền Lừ III, qun Hoàng Mai (giai đoạn I).
 
24
Bãi đỗ xe Vinh Quang tại ô đất ký hiệu DX thuộc khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai
TMD
Công ty CP sản xuất và thương mại Vinh Quang
0,56
 
 
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Văn bn số 11098/STNMT-QHKHSDĐ ngày 15/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý kiến hồ sơ chấp thuận chtrương đầu tư dự án Bãi đỗ xe Vinh Quang tại ô đất ký hiệu DX thuộc Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
 
25
Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt
DGT
UBND quận Hoàng Mai
0,22
 
0,22
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Quyết định số 8011/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án đầu tư mở rộng tuyến đường đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt.
 
26
Xây dựng trường THCS Đại Kim
DGD
UBND quận Hoàng Mai
0,49
 
0,49
Hoàng Mai
Đại Kim
- Quyết định 7951/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt ch trương đầu tư dự án Xây dựng trường THCS Đại Kim.
 
27
Xây dựng trường tiểu học Mai Động
DGD
UBND quận Hoàng Mai
0,32
 
0,32
Hoàng Mai
Mai Động
- Quyết định số 8015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường Tiểu học Mai Động (tại cơ sở cũ trường THCS).
 
28
Xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 25
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,02
 
0,02
Hoàng Mai
Thanh Trì
Quyết định số 8007/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà hội họp khu dân cư s25 phường Thanh Trì.
 
29
Xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 13+14
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,06
 
0,06
Hoàng Mai
Thanh Trì
- Quyết định số 8008/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà hội họp khu dân cư s13+14 phường Thanh Trì.
 
30
Dự án bồi thường hỗ trợ và TĐC để GPMB, xây dựng HTKT khu đất XD nhà ở để đấu giá QSDĐ tại phường Yên Sở
ODT
UBND quận Hoàng Mai
0,77
 
0,77
Hoàng Mai
Yên Sở
- Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung ch trương đầu tư (nhiệm vụ CBĐT) dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB, xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Yên Sở.
 
31
Dự án XD HTKT khu di dân Đền Lừ III và đấu giá QSDĐ, phường Hoàng Văn Th
ODT
UBND quận Hoàng Mai
0,69
 
0,69
Hoàng Mai
Hoàng Văn Thụ
- Văn bn số 376/CV/TU ngày 26/8/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc công tác đấu giá đất tại quận Hoàng Mai.
 
32
Xây dựng tuyến đường vành đai II đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng
DGT
Ban Quản lý Dự án giao thông 3 - Sở giao thông vận ti
0,71
 
0,71
Hoàng Mai
Vĩnh Hưng, Mai Động
- Quyết định số 5860/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng.
- Văn bản số 5412/UBND-XDGT ngày 05/8/2015 của UBND TP về việc quỹ nhà tái định cư phục vụ dân giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai II (Đoạn cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động).
- Văn bn số 5511/UBND-XDGT ngày 07/08/2015 của UBND TP về việc tập đoàn Vingroup-Công ty CP ứng trước chi phí phục vụ dán đường Vành Đai 2 đoạn Vĩnh Tuy-Mai Đng.
 
33
Trung tâm VHTD TT quận Hoàng Mai
DVH
UBND quận Hoàng Mai
0,94
 
0,94
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Quyết định số 7791/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trung tâm văn hóa - thể dục thể thao qun Hoàng Mai.
 
34
Dự án bồi thường GPMB san nền sơ bộ và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đt trong khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng - Thanh Trì
ODT
UBND quận Hoàng Mai
12,00
 
12,00
Hoàng Mai
Vĩnh Hưng, Thanh Trì
- Quyết định số 1336/QĐ-UB ngày 17/03/2006 và Quyết định s 531/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND TP về việc phê duyệt, điều chnh một snội dung nhiệm vụ chun bị đầu tư dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, san nn sơ bộ và dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Vĩnh Hưng và phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.
 
35
Xây dựng trường mầm non Mai Động (số 75 Tam Trinh)
DGD
UBND quận Hoàng Mai
0,21
 
0,21
Hoàng Mai
Mai Động
- Quyết định số 6865/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt ch trương đầu tư dự án xây dựng trường mầm non Mai Động (số 75 Tam Trinh).
 
36
Xây dựng trường mầm non Thịnh Liệt (cơ sở cũ trường THCS Thịnh Liệt)
DGD
UBND quận Hoàng Mai
0,16
 
0,16
Hoàng Mai
Thịnh Liệt
- Quyết định số 5864/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt ch trương đầu tư dự án xây dựng trường mầm non Thịnh Liệt (cơ sở cũ trường THCS Thịnh Liệt).
 
37
Xây dựng trường THCS Thanh Trì (Ô C5/TH3)
DGD
UBND quận Hoàng Mai
1,07
 
1,07
Hoàng Mai
Thanh Trì
- Quyết định s6866/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án xây dựng trường THCS Thanh Trì (ô C5/TH3).
 
38
Nhà hội họp khu dân cư số 13 phường Tương Mai
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,01
 
0,01
Hoàng Mai
Tương Mai
- Quyết định số 6872/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 13 phường Tương Mai.
 
39
Nhà hội họp khu dân cư số 2 phường Lĩnh Nam
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,09
 
0,09
Hoàng Mai
Lĩnh Nam
- Quyết định s 6812/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 2 phường Lĩnh Nam.
 
40
Nhà hội họp khu dân cư số 6 phường Lĩnh Nam
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,05
 
0,05
Hoàng Mai
Lĩnh Nam
- Quyết định số 6813/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư số 6 phường Lĩnh Nam.
 
41
Dự án thu hồi đất của 41 hộ có diện tích còn lại không đủ điều kiện sau khi thu hồi thực hiện GPMB dự án thoát nước
PNK
UBND quận Hoàng Mai
0,02
 
0,02
Hoàng Mai
Tất cả các phường
- Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 8/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất của 41 hộ có diện tích còn lại không đđiều kiện sau khi thu hồi thực hiện GPMB dự án thoát nước
 
42
Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II Kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp tuyến đường sắt: Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; hạng mục: đường gom - rào cách ly phần đường bộ thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội
DGT
UBND quận Hoàng Mai
0,21
 
0,21
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Thông báo số 537/TB-UBND ngày 06/09/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II Kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp - phạm vi TP Hà Nội tuyến đường sắt đoạn đi qua phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
 
43
Thu hồi 15,6 m2 do diện tích, hình thể còn lại không đủ điều kiện xây dựng và hợp thửa khi xây dựng hai bên tuyến đường mới mtrên địa bàn quận Hoàng Mai
PNK
UBND quận Hoàng Mai
0,002
 
0,002
Hoàng Mai
Trần Phú
- Thông báo 567/TB-UBND ngày 04/10/2010 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi 15,6 m2 do diện tích, hình thể còn lại không đđiều kiện xây dựng và hợp thửa khi xây dựng hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn quận Hoàng Mai
 
44
Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
DGT
UBND quận Hoàng Mai
2,11
 
2,11
Hoàng Mai
Vĩnh Hưng, Yên Sở, Hoàng Văn Thụ
- Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
 
45
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút Nguyễn Tam Trinh đến điểm giao ct với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, quận Hoàng Mai
DGT
Công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội
2,39
 
2,39
Hoàng Mai
Mai Động, Vĩnh Hưng
- Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt ch trương đầu tư.
 
46
Đấu giá QSDĐ tại Khu Bằng A (A7/LX1)
ODT
UBND Quận Hoàng Mai
0,065
 
0,065
Quận Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các ô A7/LX1, A8/DD1 và A8/LX3 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
 
47
Dự án Nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1, PT2 trong khu đô thị Tây Nam hLinh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai
ODT
Liên danh: Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại NVT Thăng Long - Công ty CP phần mềm tự động hóa điều khiển
6,39
 
6,39
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
- Quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND TP về việc quyết định chủ trương đầu tư
 
48
Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên (đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5 thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)
DGT
Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng
6,60
 
6,60
Hoàng Mai
Vĩnh Hưng
- Văn bản số 1092/TTg-KTN ngày 24/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chtrương đầu tư Dự án XD tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5, thành phố Hà Ni theo hình thức hợp đồng BT
- Văn bn số 2843/UBND-ĐT ngày 17/05/2016 của UBND TP về việc địa điểm bố trí tái định cư phục vụ gii phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5 thuộc địa bàn các quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai.
 
III
Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2017
 
1
Dự án Nhà hội họp khu dân cư số 7 phường Tân Mai
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,01
 
0,01
Hoàng Mai
Tân Mai
- Quyết định số 8016/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
 
2
Dự án Nhà hội họp khu dân cư số 9 phường Tân Mai
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,01
 
0,01
Hoàng Mai
Tân Mai
- Quyết định số 7936/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
 
3
Dự án Nhà hội họp khu dân cư số 10 phường Tân Mai
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,01
 
0,01
Hoàng Mai
Tân Mai
- Quyết định số 8018/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
 
4
Thu hồi 37,4 m2 do diện tích, hình thể còn lại không đđiều kiện xây dựng và hp thửa khi xây dựng hai bên tuyến đường mới mtrên địa bàn quận Hoàng Mai
PNK
UBND quận Hoàng Mai
0,004
 
0,004
Hoàng Mai
Trần Phú
- Thông báo s 559/TB-UBND ngày 30/9/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi 2,7 m2 do diện tích, hình thể còn lại không đủ điều kiện xây dựng và họp thửa khi xây dựng hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn quận Hoàng Mai
- Thông báo số 561/TB-UBND ngày 30/09/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc 15,3 m2 do diện tích, hình thể còn lại không đủ điều kiện xây dựng và hợp thửa khi xây dựng hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn quận Hoàng Mai.
- Thông báo số 562/TB-UBND ngày 30/9/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi 12,2 m2 do diện tích, hình thể còn lại không đủ điều kiện xây dựng và hợp thửa khi xây dựng hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn quận Hoàng Mai.
- Thông báo số 563/TB-UBND ngày 30/9/2011 của UBND quận Hoàng Mai về việc thu hồi 7,2 m2 do diện tích, hình thể còn lại không đđiều kiện xây dựng và hợp thửa khi xây dựng hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn quận Hoàng Mai
 
5
Dự án Nhà hội họp khu dân cư giãn dân ao Vực phường Trần Phú
DSH
UBND quận Hoàng Mai
0,06
 
0,06
Hoàng Mai
Trần Phú
- Quyết định s1250/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư giản dân ao Vực, phường Trần Phú.
- Quyết định số 8006/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án Nhà hội họp khu dân cư giãn dân ao Vực phường Trần Phú.
 
6
Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hp tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai
ODT
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hòa Bình
1,70
 
 
Hoàng Mai
Yên Sở
Văn bản số 4204/UBND-KH&ĐT về việc chấp thuận chtrương cho Công ty tiếp tục triển khai dự án Ngày 18/7/2016; Giấy phép quy hoạch số 4400/QPQH Ngày 9/8/2016 SQuy hoạch - Kiến trúc cấp
 
7
Dự án Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
ODT
Công ty CP kinh doanh bất động sản sông Hồng (đại diện liên danh)
0,37
 
 
Hoàng Mai
Định Công
- Văn bn s7753/UBND-KH&ĐT ngày 12/9/2011 của UBND TP về việc chấp thuận đề xuất Dự án đầu tư Tổ hp nhà ở để bán kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai.
- Giấy phép quy hoạch số 111/GPQH ngày 08/01/2016 của Sở Quy hoạch - kiến trúc.
- Văn bản số 5627/UBND-XDGT ngày 12/8/2015 của UBND TP về việc triển khai thực hiện dự án Tổ hp nhà ở để bán kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê số 176 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Văn bản số 8821/QHKT-TMB-PAKT ngày 02/03/2016 của Sở Quy hoạch - kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.
 
8
Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens tại quận Hoàng Mai
DGT
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hoàng Minh
10,20
 
10,20
Hoàng Mai
Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú
- Văn bản 973/TTg-KTN ngày 11/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc điều chnh quy mô tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT
- Quyết định số 6951/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND TP về việc chấp thuận chtrương tiếp tục thực hiện và điều chỉnh đề xuất Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens, quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đối tác công tư (loại hợp đồng xây dựng chuyển giao - BT)
- Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến Khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens, quận Hoàng Mai.
 
9
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kinh doanh tại ô đất ký hiệu C11/ODK6 thuộc khu Đầm Liễng - phường Yên Sở - quận Hoàng Mai
ODT
Công ty CP đầu tư và phát triển Tân Á Đại Thành
1,23
 
 
Hoàng Mai
Yên Sở
- Quyết định s 3191/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp
- Văn bản số 513/QHKT-P2 ngày 5/3/2012 của sở Quy hoạch Kiến trúc về việc xác nhận Quy hoạch tổng mặt bng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cphần s 0102232458 ngày 8/7/2015
 
10
Dự án Xây dựng trường tiểu học Thanh Trì
DGD
UBND quận Hoàng Mai
1,74
 
1,74
Hoàng Mai
Thanh Trì
- Quyết định số 7947/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án Xây dựng trường tiểu học Thanh Trì
 
11
Xây dựng, cải tạo trường tiểu học Lĩnh Nam
DGD
UBND quận Hoàng Mai
0,35
 
0,35
Hoàng Mai
Lĩnh Nam
- Quyết định s 8014/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo trường tiểu học Lĩnh Nam.
 
12
Xây dựng trụ sở UBND phường Thịnh Liệt
TSC
UBND quận Hoàng Mai
0,52
 
0,52
Hoàng Mai
Thịnh Liệt
- Quyết định s8003/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án xây dựng trụ sở UBND phường Thịnh Liệt.
 
13
Quỹ đất tái định cư xen kẹt (chưa giao hết) thuộc dự án đường Vành đai 3 và cầu Thanh Trì
ODT
UBND quận Hoàng Mai
1,57
 
1,57
Hoàng Mai
Hoàng Lit, Yên Sở, Lĩnh Nam, Trần Phú
- Công văn số 456/UBND-TNMT ngày 28/01/2016 của UBND TP về việc phương án sử dụng quỹ đất tái định cư chưa giao tại các dự án tái định cư đường Vành đai III, cầu Thanh Trì trên địa bàn quận.
 
14
Phòng cnh sát PCCC số 8
CAN
Cnh sát PCCC Thành phố
0,30
0,30
 
Hoàng Mai
Hoàng Văn thụ
Văn bản đăng ký số 1026/CSPCCCHN-P7 ngày 21/9/2016 của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội
 
15
Dự án nhà ở cán bộ, sỹ quan Bộ Tổng tham mưu và Cục Đối ngoại BQP
ODT
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng
0,82
 
 
Hoàng Mai
Định Công
Văn bản số 4130/UBND-ĐT ngày 12/7/2016 của UBND Thành phố về việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang xây dựng nhà ở; Văn bản số 5928/BQP-TM ngày 28/6/2016 của Bộ Quốc phòng về chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang xây dựng nhà ở.
 
16
Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Dự án xây dựng khu tái định cư và nhà ở thấp tầng tại ô đất B10/ODK3 thuộc phường Yên Sở
ODT
UBND Quận Hoàng Mai
0,17
 
0,17
Hoàng Mai
Yên Sở
- Thông báo số 121/TB-VP ngày 17/6/2016 của UBND TP về việc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chtịch UBND Thành phố tại cuộc họp gii quyết vướng mắc về thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai.
 
17
1826 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao liền kề đất ở và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư
ODT
UBND quận Hoàng Mai
18,21
 
 
Hoàng Mai
Thanh Trì, Yên Sở, Đại Kim, Trần Phú, Hoàng Liệt, Giáp Bát, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Văn Thụ, Tương Mai, Thịnh Liệt
Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội.
 
18
Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ
DNL
Ban QLDA Lưới điện Hà Nội
0,60
 
0,12
Hoàng Mai
Vĩnh Hưng
Văn bản số 4108/UBND-QHKT ngày 17/6/2015 của UBND TP chấp thuận vị trí trạm
 
19
Trạm 110kV Công viên Yên Sở và nhánh rẽ
DNL
Ban QLDA Lưới điện Hà Nội
0,60
 
0,15
Hoàng Mai
Yên Sở
Quyết định Nhiệm vụ thiết kế số 2930/QĐ-EVN HANOI ngày 17/8/2015 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
 
20
Khu phức hợp đông lạnh Hà Nội
TMD
Công ty cphần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
4,2
 
 
Hoàng Mai
Trần Phú
Quyết định chủ trương đầu tư số 6672/QĐ-UBND ngày 05/12/2016
 
21
Bến xe khách Yên Sở kết hợp bãi đỗ xe và trung tâm dịch vụ sửa chữa
DGT
Công ty cổ phần Bến xe Thanh Trì
3,4
 
 
 
 
Văn bản số 9278/VP-ĐT ngày 11/10/2016 UBND TP nghiên cứu thực hiện Dự án.
 
22
Nhà ở cao tầng kết hợp văn phòng thương mại và đỗ xe
ODT
Công ty cổ phần Đầu tư và Cơ khí Hưng Sơn
0.49
 
 
Hoàng Mai
Hoàng Liệt
Văn bản số 3858/QHKT-TMB-PAKT (P10) ngày 14/7/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình Dự án.
 

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 10/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 10/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 03/01/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực