Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Đắk Lắk bổ sung quy định bảng giá các loại đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 Quy định bảng giá các loại đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên một số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk LắkSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành:19/06/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

__________

Số: 10/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 Quy định bảng giá các loại đất, bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên một số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII – Kỳ họp thứ 9 về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 159/TTr-STNMT ngày 22 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điểm đ vào Khoản 1, Điều 4 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

“…đ. Trường hợp thửa đất được điều chỉnh giá đất theo chiều sâu của thửa đất tại các Điểm a, b, c và d của Khoản 1, Điều này, trong quá trình thực hiện nếu giá đất thấp hơn giá đất tối thiểu theo khung giá đất ở tại đô thị của Chính phủ quy định cho Vùng Tây Nguyên hoặc thấp hơn giá đất ở thấp nhất tại nông thôn được HĐND tỉnh quy định thì phần diện tích đất được điều chỉnh giá đất được áp dụng bằng giá đất ở tối thiểu theo khung giá đất ở đô thị của Chính phủ quy định cho Vùng Tây Nguyên và giá đất ở thấp nhất tại nông thôn được HĐND tỉnh quy định”.

Điều 2. Bổ sung giá đất ở đô thị tại 09 tuyến đường chưa được quy định giá đất tại Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ vào Mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất ở

(đồng/m2)

Từ

Đến

1

Đường N1

Đường N6

Đường N8

3.200.000

2

Đường N5

Đường N7

Đường N8

2.500.000

3

Đường N6

Đường N4

Đường N5

2.300.000

4

Đường N7

Đường N3

Đường N5

2.400.000

5

Đường N8

Đường N4

Đường N5

2.500.000

6

Đường N12

Đường N1

Đường N2

3.000.000

7

Đường N13

Đường N7

Đường N8

2.400.000

8

Đường N14

Đường N7

Đường N8

2.300.000

9

Đường N15

Đường N5

Đường N8

2.300.000

Điều 3. Điều chỉnh tên nhưng giữ nguyên giá đất đã được phê duyệt của một số tuyến đường tại thị trấn Krông Năng, xã Dliêya và xã Phú Xuân, huyện Krông Năng trong bảng số 6, bảng số 7 của bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Krông Năng ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh để phù hợp với vị trí chính xác của từng đoạn đường.

(Chi tiết có Phụ lục các đoạn đường được điều chỉnh tên kèm theo)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 6 năm 2019./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Website tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: KT, TH, CN, NN&MT
- Lưu VT, NN&MT (V-20b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

 

Phụ lục các đoạn đường được điều chỉnh tên trên địa bàn huyện Krông Năng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

 

STT

Theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

Điều chỉnh

Mức giá (đồng/m2)

Lý do điều chỉnh

Tên đường

Đoạn đường

Đoạn đường

Từ

đến

Từ

đến

 

 

I. Thị trấn Krông Năng

1

Nơ Trang Lơng

Tuệ Tĩnh

Lê Thánh Tông

Tuệ Tĩnh (thửa đất số 12 tờ bản đồ địa chính số 79)

Phan Bội Châu (thửa đất số 41 tờ bản đồ địa chính số 79)

1300000

Ghi tên sai tuyến đường

2

Tỉnh lộ 3 +40m

Ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Thông

Thửa đất hộ ông Trần Văn Hưng

Ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Thông (thửa đất số 15 tờ bản đồ địa chính số 110)

Thửa đất hộ ông Đỗ Giám (thửa đất số 12 tờ bản đồ địa chính số 115)

300000

Không xác định được vị trí hộ ông Trần Văn Hưng

II. Xã Dliêya

1

Trục đường chính

Ngã tư TT xã (H.thuốc Bà Nhót)

Ngã ba cây xăng Quý Điều

Ngã tư TT xã (nhà Lộc Hương) (thửa đất số 125 tờ bản đồ 112)

Cổng chào Văn hóa Buôn Kmang (thửa đất số 17 tờ bản đồ 112)

2100000

Khó xác định giá đất ở

2

Trục đường chính

Ngã tư TT xã (H.thuốc Bà Nhót)

Ngã ba Bích Lợi

Ngã tư TT xã (nhà Lộc Hương) (thửa đất số 174 tờ bản đồ địa chính số 112)

Ngã ba Bích Lợi (thửa đất số 227 tờ bản đồ 112)

2100000

Khó xác định giá đất ở

3

Trục đường chính

Ngã tư TT xã (H.thuốc Bà Nhót)

Ngã tư nhà bà Thảo

Ngã tư TT xã (nhà Lộc Hương) (thửa đất số 145 tờ bản đồ 112)

Ngã tư nhà bà Thảo (thửa đất số 227 tờ bản đồ địa chính số 112)

2100000

Khó xác định giá đất ở

4

Khu vực thôn Ea Krái

Ngã tư thôn Ea Krái

Nhà ông Thế

Ngã tư thôn Ea Krái (thửa đất số 80 tờ bản đồ 98)

Nhà ông Hà Văn Thê (thửa đất số 32 tờ bản đồ 100)

200000

Sai tên chủ sử dụng đất

5

Khu vực thôn Ea Krái

Nhà ông Thế

giáp xã Ea Tóh

Nhà ông Hà Văn Thê

Giáp xã Ea Tóh

160000

Sai tên chủ sử dụng đất

III. Xã Phú Xuân

1

Đường Tỉnh lộ 3

UBND xã Phú Xuân

Chợ xã Phú Xuân (giáp rừng già)

UBND xã Phú Xuân

Cổng chào thôn Xuân Thành (giáp rừng già)

750000

Khó xác định giá đất ở

2

Đường Tỉnh lộ 3

Chợ xã Phú Xuân (giáp rừng già)

Cây xăng Diệu Hóa

Cổng chào thôn Xuân Thành (giáp rừng già)

Cây xăng Diệu Hóa (thửa đất số 145 tờ bản đồ 91)

450000

Khó xác định giá đất ở

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi