Quyết định 09/QĐ-UBND Hà Nội 2017 Kế hoạch sử dụng đất 2017 Thanh Trì

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 09/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017
 
 
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đt trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đnghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9534/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Din tích (ha)
 
Tổng diện tích đất tự nhiên
 
6.349,13
1
Đất nông nghiệp
NNP
3.252,02
1.1
Đất trng lúa
LUA
1.659,45
 
Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
LUC
1.659,45
1.2
Đất trng cây hàng năm khác
HNK
634,45
1.3
Đất trồng cây lâu năm
CLN
104,83
1.4
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS
757,74
1.5
Đất nông nghiệp khác
NKH
95,55
2
Đất phi nông nghiệp
PNN
3.079,77
2.1
Đất quốc phòng
CQP
50,03
2.2
Đất an ninh
CAN
20,43
2.3
Đất khu công nghiệp
SKK
0,00
2.4
Đất khu chế xuất
SKT
0,00
2.5
Đất cụm công nghiệp
SKN
53,88
2.6
Đất thương mại, dịch vụ
TMD
51,86
2.7
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghip
SKC
110,10
2.8
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
SKS
0,00
2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cp tỉnh, cp huyện, cấp xã
DHT
973,13
2.10
Đt có di tích lịch sử văn hóa
DDT
29,66
2.11
Đất danh lam thắng cảnh
DDL
 
2.12
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
43,71
2.13
Đất ở tại nông thôn
ONT
891,08
2.14
Đất ở tại đô thị
ODT
105,31
2.15
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
TSC
9,82
2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức s nghip
DTS
60,17
2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
DNG
 
2.18
Đất cơ sở tôn giáo
TON
11,04
2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
NTD
117,53
2.20
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
SKX
32,30
2.21
Đất sinh hoạt cộng đồng
DSH
9,12
2.22
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DKV
15,36
2.23
Đất cơ sở tín ngưỡng
TIN
10,33
2.24
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
SON
381,45
2.25
Đất có mặt nước chuyên dùng
MNC
102,34
2.26
Đất phi nông nghiệp khác
PNK
1,14
3
Đất chưa sử dụng
CSD
17,34
b) Danh mục các Công trình, dự án
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dng đất năm 2017 kèm theo.
2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Thanh Trì có trách nhiệm rà soát đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trường hợp cn điu chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hin các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.
1. UBND cấp huyện:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.
đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng
 
 

TT
Danh mục công trình, dự án
Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)
Chđầu tư
Diện tích (Ha)
Trong đó diện tích (ha)
Vị trí
Căn cứ pháp lý (có bản sao gửi kèm theo)
Ghi chú
Đất trồng lúa
Thu hồi đất
Địa danh huyện
Địa danh xã
 
 
I
Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất,...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
GPMB tạo quỹ đất sạch di chuyển đại đội 17, Bộ TL đặc công phục vụ việc mở rộng Chùa Hưng Long
CQP
UBND huyện Thanh Trì
0,30
 
 
Thanh Trì
Đông Mỹ
Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND huyện Thanh Trì cho phép chuẩn bị thực hiện đầu tư
 
2
Trụ sở làm việc Chi cục thuế
TSC
Cục thuế TP Hà Nội
0,30
0,30
 
Thanh Trì
Tứ Hiệp
Giấy phép quy hoạch số 1381 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 10/4/2015
 
3
Trụ sở làm việc - Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Trì
TSC
Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội
0,15
0,15
 
Thanh Trì
Tứ Hiệp
Văn bản số 4076/QHKT-P10 ngày 09/9/2015 của Sở Quy hoạch kiến trúc v/v địa điểm đầu tư xây dựng dự án
 
4
Xây dựng cầu nối khu đô thị mới Pháp Vân tới Khu đô thị mới Tứ Hiệp
DGT
Ban quản lý dự án GT1 - SGTVT
0,40
 
 
Thanh Trì
Tứ Hiệp
 
 
5
Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km 185-km 189)
DGT
Ban quản lý dự án GT1 - Sở GTVT
18,40
 
 
Thanh Trì
Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp, Ngọc Hồi, Liên Ninh
 
 
6
Cầu Ngọc Hồi
DGT
Ban quản lý dự án GT1 - Sở GTVT
0,30
 
 
Thanh Trì
Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp
Quyết định số 3197/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Km 186 + 300 trên quốc lộ 1A
 
7
Trạm thu phí thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ
DGT
Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ
3,20
 
 
Thanh Trì
Liên Ninh
 
 
8
Xây dựng HTKT khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi phục vụ GPMB dán Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn 1
DGT
UBND huyện Thanh Trì
4,60
3,47
 
Thanh Trì
Ngọc Hồi
Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 
9
Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1 (Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi)
DGT
UBND huyện Thanh Trì
171,00
 
 
Thanh Trì
Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi, Liên Ninh
Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư
 
10
Nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ
DGT
Công ty cổ phn BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ
14,20
3,00
 
Thanh Trì
Tứ Hip, Ngũ Hiệp, Liên Ninh
Thông báo số 85/TB-UBND ngày 22/4/2016 của đ/c Nguyễn Đức Chung về tiến độ công tác GPMB dự án;
Giấy chứng nhận đầu tư số 82/BKHĐT-GCNĐTTN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/9/2014
 
11
Đường nối Pháp Vân tới khu đấu giá Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp
DGT
UBND huyện Thanh Trì
4,74
2,35
 
Thanh Trì
Tứ Hiệp
Quyết định số 5317/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư
 
12
Đường nối Tứ Hiệp với đường Ngũ Hiệp
DGT
UBND huyện Thanh Trì
5,10
2,46
 
Thanh Trì
Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp
Quyết định số 8743/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chnh dự án đầu tư
 
13
Xây dựng tuyến đường liên xã Đại Áng - Tả Thanh Oai huyện Thanh Trì (giai đoạn I)
DGT
UBND huyện Thanh Trì
1,50
0,11
 
Thanh Trì
Đại Áng, Tả Thanh Oai
Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 4/5/2013 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư
 
14
Xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc mương Hòa Bình
DGT
UBND huyện Thanh Trì
10,80
9,97
 
Thanh Trì
Vĩnh Quỳnh, Đại Áng, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp
Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư
 
15
Đường giao thông từ làng nghề xã Tân Triều, huyện Thanh Trì đi khu đô thị Văn Quán - Hà Đông
DGT
UBND huyện Thanh Trì
2,59
1,00
 
Thanh Trì
Tân Triều
Quyết định số 7080/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư
 
16
Ci tạo, mở rộng tuyến đường Đôi Huyện ủy đoạn tNgọc Hồi đến đường nối Pháp Vân tới khu đấu giá Tứ Hiệp-Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì
DGT
UBND huyện Thanh Trì
1,95
1,95
 
Thanh Trì
Tứ Hiệp
Quyết định 2931/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư
 
17
Xây dựng hạ tầng khu tưng niệm danh nhân Chu Văn An
DGT
UBND huyện Thanh Trì
42,00
10,00
 
Thanh Trì
Thanh Liệt
Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND TP Hà Nội về việc điều chnh dự án đầu tư
 
18
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì
ONT
UBND huyện Thanh Trì
4,95
4,95
 
Thanh Trì
Tứ Hiệp
Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dán đầu tư
 
19
Nâng cấp trường tiểu học B Thị Trấn Văn Điển
DGT
UBND huyện Thanh Trì
0,98
0,98
 
Thanh Trì
Tam Hiệp
Quyết định 5845/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dán đầu tư
 
20
Dự án bãi đỗ xe tải phía Nam Hà Nội
DGT
Công ty cổ phần bến xe Hà Nội
2,50
2,50
 
Thanh Trì
Ngũ Hiệp
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001701 do UBND TP Hà Ni cấp ngày 15/4/2014
 
21
Xây dựng bãi đỗ xe A11/P2
DGT
Công ty CP ĐT và KD XNK Vạn Thuận
0,21
 
0,21
Thanh Trì
Tân Triều
Giấy chứng nhận đầu tư điều chnh số 01121000978 ngày 19/4/2011
 
22
Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB xã Hữu Hòa huyn Thanh Trì
ONT
UBND huyện Thanh Trì
1,93
1,93
 
Thanh Trì
Hữu Hòa
Quyết định số 5867/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Thanh Trì cho phép thực hiện chuẩn bđầu tư
 
23
Đường liên xã Yên Mỹ- Duyên Hà- Vạn Phúc
DGT
UBND huyện Thanh Trì
7,19
 
7,19
Thanh Trì
Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc
Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND huyện Thanh Trì cho phép thực hin chuẩn bđầu tư
 
24
Cải tạo nâng cấp đường liên xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì
DGT
UBND huyện Thanh T
1,00
1,00
1,00
Thanh Trì
Liên Ninh
Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND huyện Thanh Trì cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư
 
25
Xây dựng đường tạm để thực hiện dự án Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hp hồ nước và các chức năng khác tại xã Thanh Liệt
DGT
Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (ELCOM) và công ty cổ phần đầu tư BĐS Thanh Trì
0,40
 
0,40
Thanh Trì
Thanh Liệt
Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết
 
26
Xây dựng trạm cấp nước sinh hoạt khu vực Cầu Bươu -Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội
DTL
HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp 30/4 Thanh Trì
0,47
0,47
 
Thanh Trì
Tả Thanh Oai
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 31121000896 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 11/11/2013
 
27
Đường Trục chính xã Tam Hiệp
DGD
UBND huyện Thanh Trì
3,46
1,91
 
Thanh Trì
Tam Hiệp
Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư
 
28
Trường THPT Nguyễn Quốc Chinh
DGD
UBND huyện Thanh Trì
3,05
3,05
 
Thanh Trì
Đại Áng
Quyết định số 4990/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dán đầu tư
 
29
Trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh (thôn Ích Vịnh)
DGD
UBND huyện Thanh Trì
0,53
0,50
 
Thanh Trì
Vĩnh Quỳnh
Quyết định số 7064/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư
 
30
Đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội
DGD
Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội
3,79
3,61
3,79
Thanh Trì
Tam Hiệp
Giấy chứng nhận đầu tư điều chnh số 01121001045 của UBND TP Hà Nội cấp ngày 29/3/2012
 
31
Xây dựng Trường trung cấp nghề Dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội
DGD
Trường trung cấp nghề Dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội
5,85
5,85
5,85
Thanh Trì
Tả Thanh Oai
Thông báo thu hồi đất số 27/TB-UBND ngày 25/01/2014 của UBND huyện Thanh Trì
 
32
Chợ Đông Mỹ
DCH
UBND xã Đông Mỹ
0,76
 
 
Thanh Trì
Đông Mỹ
Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND huyn Thanh Trì
 
33
Bệnh viện Bắc Việt
DYT
Công ty TNHH Phát triển Bắc Việt
0,63
0,63
0,63
Thanh Trì
Tân Triều
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001677 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 21/1/2014
 
34
Khu tái định cư tại xã Liên Ninh phục vụ GPMB Quốc lộ 1A và một số dự án khác trên địa bàn huyện
ONT
UBND huyện Thanh Trì
1,27
1,27
 
Thanh Trì
Liên Ninh
Quyết định số 299/QĐ-KH&ĐT ngày 09/9/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án
 
35
Nhà ở thấp tầng, khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác tại xã Thanh Liệt
ODT
Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (ELCOM) và công ty cổ phần đầu tư BĐS Thanh Trì
8,06
 
8,06
Thanh Trì
Thanh Liệt
Văn bản số 4119/UBND-KH&ĐT về chấp thuận cho phép Elcom nghiên cứu lập dự án đầu tư theo phương thức tự thỏa thuận để nhận chuyển nhượng SDĐ
 
36
Tòa nhà An Cư - Cowaelmic (Nhà ở cho CBCS Cục bảo vệ chính trị 6)
ONT
Công ty CP lắp máy Điện nước và Xây dựng
0,35
 
0,35
Thanh Trì
Thanh Liệt
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001156 của UBND TP Hà Nội cấp ngày 10/3/2013
 
37
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá
DRA
BQL Dự án thoát nước Sở Xây dựng Hà Nội
13,00
 
 
Thanh Trì
Thanh Liệt
Quyết định số 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 phê duyệt dự án đầu tư
 
38
Cải tạo, nâng cấp để chuyển đổi nhiệm vụ của nghĩa trang Văn Điển
NTD
Ban phục vụ lễ tang Hà Nội
1,70
1,57
 
Thanh Trì
Tam Hiệp
Quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND TP phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng
 
39
Đầu tư hoàn thiện Dự án nghĩa trang Kim Lũ-Kim Văn
NTD
Công ty cổ phần BITEXCO
0,19
 
0,19
Thanh Trì
Thanh Liệt
Văn bản số 8830/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư dự án
 
40
Mrộng chùa Hưng Long
TON
UBND xã Đông Mỹ
0,26
 
 
Thanh Trì
Đông Mỹ
Thông báo số 376/TB-UBND ngày 11/8/2015 của UBND huyện Thanh Trì thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án
 
41
Trung tâm bán ô tô, máy móc chuyên dụng và phụ tùng ô tô
TMD
Công ty CP Thương mại BMW
0,50
0,50
 
Thanh Trì
Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh
Văn bản số 1564/QHKT-P2 ngày 19/5/2011 chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng
 
42
Trung tâm thương mại Hạ Đình
TMD
Công ty TNHH thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền Núi
0,80
 
 
Thanh Trì
Tân Triều
Văn bn số 3611 ngày 05/09/2012 về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án của sở QHKT
 
43
Xây dựng trụ sở công ty, trung tâm trưng bày, giới thiệu sn phẩm
TMD
Công ty TNHH một thành viên Sino Việt Nam
0,89
0,89
 
Thanh Trì
Liên Ninh
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001149 ngày 8/5/2013 của UBND TP Hà Nội
 
44
Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm công nghệ tự động hóa DKNEC
TMD
Công ty TNHH Cơ điện đo lường tđộng hóa DKNEC
1,50
 
 
Thanh Trì
Hữu Hòa
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001759 của UBND TP Hà Nội cấp ngày 18/12/2014
 
45
Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ
TMD
Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Phát
1,17
1,17
 
Thanh Trì
Vĩnh Quỳnh
Giấy chứng nhận đầu tư điều chnh số 01121000220 ngày 01/8/2014 của UBND TP Hà Nội
 
46
Văn phòng giao dịch và trung tâm giới thiệu bán SP điều hòa ô tô Danko
TMD
Công ty TNHH Kỹ nghệ lạnh ô tô Trần Quang
0,47
0,47
 
Thanh Trì
Tam Hiệp
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000952 của UBND TP Hà Nội cấp ngày 20/5/2014
 
47
Khu đất đối ứng C1 dự án đầu tư “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở”
TMD
Gamuda land
43,65
41,00
 
Thanh Trì
Tứ Hiệp
Thông báo số 87/TB-UBND ngày 18/4/2011 của UBND huyện Thanh Trì về chủ trương thu hồi đất
 
48
GPMB nút giao tuyến số 1 dự án Đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và đường 70
DGT
Cty cổ phần Bitexco
4,50
 
 
Thanh Trì
Xã Tân Triều
Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 của UBND TP Hà Nội phê duyệt hồ sơ chgiới đường đỏ; Thông báo số 36/TB-VP ngày 29/2/2016 về kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng
 
49
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tây nam Kim Giang
DGT
Trung tâm PTQĐ Hà Nội
29,94
 
29,94
Thanh Trì
Tân Triều
Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư
 
50
Dự án xây dựng Nhà ở xã hội
ODT
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7
0,35
 
 
Thanh Trì
Liên Ninh
Văn bản số 7961/UBND-SXD ngày 14/10/2014 của UBND TP chấp thuận đầu tư Dự án
 
II
Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Phòng Cảnh sát PC&CC số 7 huyện Thanh Trì
CAN
Sở Phòng cháy chữa cháy
1,00
1,00
1,00
Thanh Trì
Tam Hiệp
Biên bản làm việc giữa Sở PCCC và Huyện Thanh Trì
 
2
Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Đông Mỹ (giai đoạn 1)
DTL
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11,09
1,44
11,09
Thanh Trì
Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Đông Mỹ, Vạn Phúc, Duyên Hà
Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư
 
3
Dự án xây dựng mới trạm 110 kV Ngọc Hồi và Nhánh rẽ
DNL
Ban quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội
0,62
 
0,62
Thanh Trì
Ngũ Hiệp
Công văn số 694 ngày 12/11/2014 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội v/v đăng ký Danh mục các Dự án thu hồi đất năm 2015 do BQLDA phát triển điện lực Hà Nội triển khai và thực hiện
 
4
Tuyến cáp Mỗ Lao-Văn Quán
DNL
Tổng Công ty điện lực Hà Nội
0,10
 
0,10
Thanh Trì
Tam Hiệp
Văn bản số 5459/EVN HANOI ngày 11/12/2015
 
5
Mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển
DGT
Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú-Invest và công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lũng lô 5
22,00
7,00
22,00
Thanh Trì
Thanh Liệt, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh
Thông báo số 128/TB-UBND ngày 24/5/2011 của UBND huyện Thanh Trì về chtrương thu hồi đất
 
6
Trường mầm non xã Hữu Hòa (thôn Phú Diễn)
DGD
UBND huyện Thanh Trì
0,80
0,80
0,80
Thanh Trì
Hữu Hòa
Quyết định số 83/QĐ-HĐND ngày 28/10/2015 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư
 
7
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ ltại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì
DGT
UBND huyện Thanh Trì
0,39
0,39
0,39
Thanh Trì
Ngọc Hồi
Quyết định số 6492/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư
 
8
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì
DGT
UBND huyện Thanh Trì
0,11
 
0,11
Thanh Trì
Duyên Hà
Quyết định số 6498/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư
 
9
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì
DGT
UBND huyện Thanh Trì
0,26
0,26
0,26
Thanh Trì
Tả Thanh Oai
Quyết định số 6495/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chtrương đầu tư
 
10
Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tam Hiệp
DGT
UBND huyện Thanh Trì
0,02
0,02
0,02
Thanh Trì
Tam Hiệp
Quyết định số 7042/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng
 
11
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì
DGT
UBND huyện Thanh Trì
0,25
0,25
0,25
Thanh Trì
Tam Hiệp
Quyết định số 6500/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư
 
12
Xây dựng HTKT Khu tái định cư X4 tại xã Tứ Hiệp phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì và các dự án phát triển giao thông đô thị
DGT
UBND huyện Thanh Trì
5,72
1,00
5,72
Thanh Trì
Tứ Hiệp
Quyết định số 8273/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Thanh Trì Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
 
13
Trường mầm non xã Đại Áng (thôn Vĩnh Trung)
DGD
UBND huyện Thanh Trì
0,83
0,83
0,70
Thanh Trì
Đại Áng
Quyết định số 88/QĐ-HĐND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chtrương đầu tư
 
14
Khu tái định cư tại xã Ngũ Hiệp phục vụ GPMB Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Gi
ONT
UBND huyện Thanh Trì
2,23
2,23
2,23
Thanh Trì
Ngũ Hiệp
Văn bản số 18/HĐND ngày 12/5/2016 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư;
Quyết định 3616/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND huyện Thanh Trì v/v Tạm ứng vốn từ nguồn ngân sách huyện cho Ban QLDA để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư
 
15
Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất
ONT
UBND các xã
7,28
 
 
Thanh Trì
Các xã
Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND TP Hà Nội
 
16
sở kinh doanh thương mại
TMD
Công ty CP hóa dầu quân đội
0,56
 
 
Thanh Trì
Vĩnh Quỳnh
Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án
 
17
Xây dựng nghĩa trang Ngọc Hồi phục vụ GPMB dự án xây dựng đường sắt Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn 1 (Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi)
NTD
UBND huyện Thanh Trì
2,00
2,00
2,00
Thanh Trì
Ngọc Hồi
Quyết định số 5578/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND huyện Thanh Trì cho phép chuẩn bị thực hiện đầu tư
 
18
Bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng
TMD
Công ty CP Thịnh An
0,40
 
 
Thanh Trì
Vạn Phúc
Văn bản s 207/UBND-TNMT của UBND huyn Thanh Trì đồng ý chủ trương
 
III
Các dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Cơ quan Bộ Tư lệnh đặc công
CQP
Bộ Tư lệnh đặc công
0,8
 
 
Thanh Trì
Đông Mỹ
Văn bản số 8438/BQP-TM ngày 31/8/2016 của Bộ quốc phòng xin giao đất để phục vụ mục đích quốc phòng
 
2
Tuyến đường trục chính vào trường mầm non xã Tân Triều
DGT
UBND huyện Thanh Trì
0,42
 
0,42
Thanh Trì
Xã Tân Triều
Quyết định số 6537/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư
 
3
Cải tạo đường dẫn từ cầu Huỳnh Cung đến đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì
DGT
UBND huyện Thanh Trì
0,05
0,05
 
Thanh Trì
Tam Hiệp
Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
 
4
Trường tiểu học Tân Triều phân hiệu 2 (thôn Triều Khúc), xã Tân Triều, huyện Thanh Trì
DGD
UBND huyện Thanh Trì
0,90
0,90
0,90
Thanh Trì
Tân Triều
Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
 
5
Xây mới trường THCS Ngũ Hiệp
DGD
UBND huyện Thanh Trì
2,00
2,00
2,00
Thanh Trì
Xã Ngũ Hiệp
Quyết định số 93/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
 
6
Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác trên địa bàn huyện Thanh Trì
ONT
UBND huyện Thanh Trì
24,12
 
24,12
Thanh Trì
Xã Thanh Liệt
Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt QH chi tiết tỷ lệ 1/500
 
7
Dự án đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường bao đường Pháp Vân Cầu Giẽ ni với Quốc lộ 1A
DGT
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hòa Bình
30,20
 
30,20
Thanh Trì
Xã Liên Ninh
Văn bản số 1042/TTg-KTN chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 28/6/2011; Văn bản số 2636/UBND-ĐT ngày 10/5/2016 về việc chấp thuận chi tiêu quy hoạch kiến trúc dự án
 
8
Đường nối quốc lộ 1A-1B (từ nút giao thông Văn Điển đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
DGT
Cty cổ phần Bitexco
12,00
3,50
12,00
Thanh Trì
Thị trấn Văn Điển, xã Tứ Hiệp
Thông báo số 227/TB-UBND ngày 11/7/2016 của UBND TP Hà Nội thông báo kết luận v/v đề xuất đầu tư dự án
 
9
Đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt
ONT
UBND các xã, thị trấn
1,60
 
 
Thanh Trì
Các xã, thị trấn
Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện Thanh Trì về việc thực hin đấu giá quyền sử dụng đất
 
10
Văn phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kho bãi
TMD
Công ty TNHH SXKD & XNK Nguyễn Vinh
1,60
 
 
Thanh Trì
Tam Hiệp
Văn bản số 82/TTXT-XTĐT ngày 18/8/2015 của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đề nghị cho ý kiến rà soát dự án
 
11
Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều
ODT
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Kinh doanh nhà Hà Nội số 35
0,56
 
 
Thanh Trì
Tân Triều
Quyết định chủ trương đầu tư số 6018/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND TP
 
 
 

thuộc tính Quyết định 09/QĐ-UBND

Quyết định 09/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:09/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành:03/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Quyết định 09/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi