Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020 - 2024

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Thanh Tùng
Ngày ban hành:08/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

___________

Số: 08/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Đắk Nông, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về Giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Kết luận số 747-KL/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về Bảng giá đất 05 năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 137/TTr-STNMT ngày 06 tháng 5 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có các phụ lục Bảng giá đất kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- UBMTTQVN tỉnh;                               

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Công báo Đắk Nông;

- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(Tha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trương Thanh Tùng

 

PHỤ LỤC SỐ I:

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

 

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

NỘI DUNG

Tên đường

Đoạn đường

Đơn giá

Từ

Đến

I

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

 

 

I.1

Xã Đắk Nia

 

 

 

1

Quốc lộ 28

Cầu Lò Gạch (giáp ranh phường Nghĩa Trung)

Đất nhà ông Tân

780

Đất nhà ông Tân

Ngã ba đường vào Trường Phan Bội Châu

780

Ngã ba đường vào Trường Phan Bội Châu

Ngã ba đường vào trụ sở UBND xã

780

Ngã ba đường vào trụ sở UBND xã

Đất nhà bà Ánh

780

Đất nhà bà Ánh

Đất nhà ông Nguyễn Văn Hùng

480

Đất nhà ông Nguyễn Văn Hùng

Ngã ba đường vào Bon Srê Ú

480

Ngã ba đường vào Bon Srê Ú

Giáp ranh xã Quảng Khê

480

2

Các tuyến đường nhựa liên thôn, liên xã

 

2.1

Đường vành đai vào thôn Đồng Tiến đi thôn Cây Xoài; Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân

Ngã ba đường vào thôn Đồng Tiến (Đấu nối với Quốc lộ 28)

Ngã ba nhà bà Én

324

Ngã ba nhà bà Én

Hết đường (Ngã ba cầu gãy)

312

2.2

Đường vành đai vào thôn Nghĩa Thuận, thôn Nam Rạ đến giáp ranh phường Nghĩa Đức

Đoạn đấu nối Quốc lộ 28

Ngã ba đường vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông

312

Ngã ba đường vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông

Ngã ba nhà ông Cao Văn Hướng (thôn Nam Rạ)

312

Ngã ba nhà ông Cao Văn Hướng (thôn Nam Rạ)

Giáp ranh phường Nghĩa Đức

312

2.3

Các tuyến đường nhánh từ Quốc lộ 28 đi vào trung tâm các thôn, bon

Đường vào bon Phai Col Pru Đăng (Đấu nối với Quốc lộ 28)

Cổng chào Nghĩa trang thành phố

360

Đường vào bon Bu Sop, Njriêng

Đấu nối với Quốc lộ 28

324

Đường từ điện tử Lượng

Ra thôn Nghĩa Thuận

312

Đường trước cửa UBND hướng ra trường Họa Mi

Điện tử Lượng

312

Đường vào thôn Đắk Tân

Giáp ranh xã Đắk Ha

312

Đường vào Trang trại Gia Trung (bon Srê Ú, đấu nối đường Quốc lộ 28)

Ngã ba thôn Đắk Tân

312

Đường vào thôn Phú Xuân

Hết đường nhựa

312

Đường vào bon Srê Ú

Hết đường nhựa

312

Đường TDP Nghĩa Hòa (Đấu nối với Quốc lộ 28)

Hết đường bê tông

312

3

Các tuyến đường nhựa, bê tông còn lại

280

4

Đất ở tại các tuyến đường đất

Đường đất cụt

 

150

Đường đất thông hai đầu

 

150

5

Đất ở các khu dân cư còn lại

150

6

Khu tái định cư Làng Quân nhân

Tà luy dương

936

Tà luy âm

750

7

Tái định cư Đắk Nia - Đường vành đai

 

 

300

8

Đường nhựa thôn
 Cây Xoài

Cầu gãy

Dốc 3 tầng

300

9

Đường Hoàng Diệu

 

 

1,000

I.2

Xã Đắk R'moan

 

 

 

1

Đường liên phường Nghĩa Phú - Đắk R'moan

396

2

Đất ở ven các đường nhựa liên thôn, liên xã

300

3

Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu

200

4

Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

150

5

Khu tái định cư Thủy điện Đắk R'tih

468

6

Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

Giáp phường Nghĩa Phú

Km 7

 

Tà luy dương

 

480

Tà luy âm

 

380

Km 7

Km 5

 

Tà luy dương

 

480

Tà luy âm

 

380

Km 5

Giáp ranh phường Quảng Thành

 

Tà luy dương

 

480

Tà luy âm

 

380

7

Đất ven đường nhựa, đường bê tông còn lại

300

II

HUYỆN ĐẮK R'LẤP

 

 

II.1

Xã Kiến Thành

 

 

 

1

Quốc Lộ 14

 

 

 

1.1

Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín

Bên phải

 

 

Giáp ranh thị trấn Kiến Đức

Giáp đất nhà ông Lập

2,000

Giáp đất nhà ông Lập

Ranh xã Quảng Tín

1,700

1.2

Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín

Bên trái

 

 

Giáp ranh thị trấn Kiến Đức

Giáp ranh đất nhà ông Sơn

1,700

Giáp ranh đất nhà ông Sơn

Giáp ranh xã Quảng Tín

2,000

1.3

Thị trấn Kiến Đức - Nhân Cơ

Ranh giới Kiến Đức

Ranh giới Kiến Đức + 400 m

2,800

Ranh giới Kiến Đức + 400 m

Đến ngã ba hầm đá

 

 

Tà luy dương

2,000

 

Tà luy âm

1,500

Ngã ba vào hầm đá

Ranh giới xã Đắk Wer

2,000

2

Tỉnh lộ 5

Ranh giới thị trấn Kiến Đức

Nghĩa địa thôn 3

1,200

Nghĩa địa thôn 3

Hết Trường học Lê Quý Đôn

800

Hết Trường học Lê Quý Đôn

Nghĩa Địa thanh niên xung phong

700

Nghĩa Địa thanh niên xung phong

Ranh giới xã Nghĩa Thắng

600

3

Đường thôn 7

Ranh giới Kiến Đức (đường dây 500KV)

Ngã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu

600

Ngã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu

Giáp Đắk Wer

400

Ngã ba Trường Phân hiệu Võ Thị Sáu

Ngã ba vào khu du lịch sinh thái

300

Ngã ba vào khu du lịch sinh thái

Giáp Quốc lộ 14

400

4

Đường đi thôn 5, thôn 8

Thủy điện Đắk R’Tang

Giáp ranh xã Đắk Wer

350

Ngã ba Quốc lộ 14

Đập thủy điện Đắk R'Tang

1,000

Đất nhà ông Thêu

Ranh thị trấn Kiến Đức

500

5

Đường đi thôn 9

Quốc lộ 14 ngã ba trường 1

Nghĩa địa thôn 9

300

Quốc lộ 14 đất nhà ông Chữ

Khu quy hoạch xưởng cưa

300

Khu quy hoạch đất giáo viên thôn 9

 

300

6

Đường vào hội trường thôn 1

Giáp ranh Kiến Đức

Hội trường thôn 1

300

7

Đường vào nghĩa địa thôn 2

Nhà ông Phạm Giai thôn 3

Nghĩa địa thôn 2

300

8

Đường vào cây đa Kiến Đức

Đường Hùng Vương

 

1,000

9

Đường thôn 7

Ranh giới Kiến Đức

Đất nhà ông Nguyễn Phương

400

10

Đường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ)

Ranh giới thị trấn Kiến Đức

Hết đường nhựa

600

11

Đường thôn 7

Ranh giới thị trấn Kiến Đức

Hết đất nhà ông Bình thôn 7

450

12

Đường vào Trạm Y tế Kiến Đức cũ

Ranh giới thị trấn Kiến Đức

Hội trường thôn 10

400

Hội trường thôn 10

Giáp ranh xã Đắk Sin

300

13

Đường thôn 3

Đường Hùng Vương

Giáp ranh xã Nghĩa Thắng

400

14

Đường bê tông nhà bà Thắm (giáp tỉnh lộ 5)

Giáp Tỉnh lộ 5

Hết đường

300

15

Đất ở các khu dân cư còn lại

90

II.2

Xã Nhân Cơ

 

 

 

1

Quốc Lộ 14

Ranh giới xã Đắk Wer

Đường vào tổ 9 thôn 7

2,000

Đường vào tổ 9 thôn 7

Hết Trường Lê Đình Chinh

4,000

Hết Trường Lê Đình Chinh

Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo

6,000

Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo

UBND xã

4,000

UBND xã

Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm)

2,000

Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm)

Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 )

3,000

Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 )

Cách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận )

2,500

Cách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận)

Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long)

3,000

Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long)

Cầu Đắk R’Tih (tà luy dương)

1,000

Đất nhà ông Chi

Cầu Đắk R’Tih (tà luy âm)

900

2

Các đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14

 

2.1

Đường vào xã Nhân Đạo

Km 0 Quốc lộ 14

Hồ Nhân Cơ (Hết đất nhà bà Bẩy)

3,000

Hồ Nhân Cơ

Giáp ranh xã Nhân Đạo và Đắk Wer

1,000

Trường Mẫu giáo Hoa Mai

Hết đất ông Bùi Văn Ngoan

1,000

Nhà ông Họa

Đất nhà bà Đoàn Thị Tỉnh

900

2.2

Đường vào ngầm 18

Ngã ba Quốc lộ 14

Hết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

1,000

Hết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngầm 18

600

2.3

Đường vào thác Diệu Thanh

Ngã ba Quốc lộ 14

Hội trường thôn 8

1,000

Hội trường thôn 8

Hết đường

540

2.4

Đường vào nghĩa địa thôn 8

Km 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Phú

Giáp nghĩa địa thôn 8

580

2.5

Đường bên cạnh trụ sở lâm trường (Trụ sở UBND xã mới)

Km 0 (Quốc lộ 14)

Cổng chào bon Bù Dấp

870

2.6

Đường cạnh kho Loan Hiệp

Kho Loan Hiệp

Nhà bà Hồng

700

2.7

Đường vào bên cạnh ngân hàng

Ngã ba (Quốc lộ 14)

Hết đất nhà ông Hùng

1,500

2.8

Đường vào bên cạnh chợ

Ngã ba (Quốc lộ 14)

Giáp đất Nguyễn Văn Bạc

1,500

2.9

Đường vào sân bay

Ngã ba (Quốc lộ 14)

Đất nhà bà Vân + Hết đất nhà ông Toát

1,500

2.10

Đường cạnh nhà bà Là và bà Điệp

Đất nhà ông Ngạng

Đất nhà ông Tạ Văn Nam

910

2.11

Đường vào tổ 9b thôn 3

Ngã ba (Quốc lộ 14)

Hết đất nhà ông Lập + Hai nhánh đường còn lại

800

2.12

Đường vào tổ 8 thôn 7

Ngã ba Quốc lộ 14

Đất nhà bà Hồng + Hết đất nhà ông Tự

900

2.13

Đường vào tổ 1

Km 0 (Quốc lộ 14)

Hết nhà Vinh Lệ

500

2.14

Đường cạnh nhà ông Duyên

Km 0 (Quốc lộ 14) cạnh nhà ông Duyên

Nhà Vinh Lệ

500

2.15

Tuyến đường thôn 9

Km 0 (Quốc lộ 14) hết đất nhà bà Tạ Vũ Vi

Hết đất nhà bà Lê Thị Đào

500

2.16

Đường vào nhà máy mỳ

Quốc lộ 14

Ngã ba nhà máy bê tông Din My Đắk Nông

800

2.17

Đường tổ 1

Cửa sắt Trường Sơn (nhà ông Trường)

Cầu mới

800

2.18

Từ suối 1 trục đường thôn 12

Đất nhà ông Đỗ Trung Quốc

Hết nhà máy mỳ

300

Hết nhà máy mỳ

Ngã ba hội trường thôn 12

500

Hội trường thôn 12

Mặt bằng nhà máy điện Phân Nhôm

300

2.19

Đường vào bon Bù Dấp

Cổng chào bon Bù Dấp

Giáp nhà máy điện + Hết đất nhà ông Điểu Choan

500

Nhà ông Đỗ Trung Quốc

Suối II

350

2.20

Đường đi xã Nhân Đạo

Đất nhà ông Tiến

Hết đường vào mỏ đá (đất nhà bà Đoàn Thị Tịnh)

500

Đất nhà nghỉ Thùy Vân

Giáp nhà máy Alumin

600

3

Ngã ba nhà ông Toát

 

Hết đất nhà ông Vũ Tất Lương

400

4

Hết đất nhà ông Vũ Tất Lương

 

Hết đất nhà bà Lê Thị Kim Yến

250

5

Ngã ba đất nhà ông Vũ Tất Lương

 

Đất nhà bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

250

6

Đường vào thôn 4

 

Trục chính của thôn 6 + thôn 17

250

7

Đường vào nhà nghỉ Hoàng Lan

Hết đất nhà bà Bảy

Giáp đất nhà ông Bùi Văn Ngoạn

700

8

Đường cạnh Hội trường thôn 5

Quốc lộ 14

Hết đất nhà bà Định

400

Hết đất nhà bà Định

Hết đường

300

9

Đường cạnh nhà bà Vinh thôn 9

Ngã ba Quốc lộ 14

Hết đường

400

10

Đường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9

Ngã ba Quốc lộ 14 từ nhà bà Vịnh

Nghĩa địa

400

Ngã ba Quốc lộ 14

Hết đất nhà ông Trần Vũ Long

350

Km 0 Quốc lộ 14

Thôn 9, thôn 12

380

11

Đường cạnh nhà bà Viên

Ngã ba Quốc lộ 14

Ngã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân)

800

Ngã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân)

Cổng chào bon Bù Dấp

500

12

Từ Quốc lộ 14 vào cụm công nghiệp

Km 0 Quốc lộ 14

Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tình

1,200

Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tình

Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhan (tà luy dương)

1,000

13

Đường đấu nối Đạo Nghĩa - Quảng Khê

Giáp xã Nhân Đạo

Giáp xã Đắk Nia

300

14

Đất ở các khu dân cư còn lại

150

II.3

Xã Đắk Wer

 

 

 

1

Đường Quốc lộ 14

Km 0 ngã ba đồi thông hướng đi Nhân Cơ

Hết đất nhà ông Đinh Xuân Hiếu

3,000

Km 0 ngã ba đồi thông hướng đi Kiến Thành

Hết đất Công ty Hồng Đặng

3,000

Công ty Hồng Đặng

Giáp ranh xã Kiến Thành

2,000

Đất nhà ông Đinh Xuân Hiếu

Hướng Nhân Cơ đến đất nhà bà Nguyễn Thị Sữa

2,000

Đất nhà bà Nguyễn Thị Sữa

Giáp ranh Nhân Cơ

1,700

2

Đường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng

Km 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ)

Giáp ranh xã Nhân Cơ

800

Km 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ)

Đất nhà bà Đỗ Thị Xuân

840

Đất nhà bà Đỗ Thị Xuân

Giáp xã Nghĩa Thắng

500

3

Đường vào thôn 1

Ngã ba đồi thông nhà ông Nguyễn Quang Đóa

Cầu qua thôn 1

1,000

Cầu qua thôn 1

Ngã ba đến nhà ông Bùi Đình Dương (đường vào nhà thờ Bon)

800

Ngã ba nhà ông Quang Liên

Hướng về 3 phía 300m

800

4

Đường vào Quảng Tân

Hướng về 3 phía 300m

Đất nhà ông Nguyễn Chánh Thái

500

Đất nhà ông Nguyễn Chánh Thái

Giáp ranh xã Quảng Tân

300

5

Đường vào thôn 6

Ngã ba (Quốc lộ 14) thôn 7 (nhà ông Lê Quang Dũng)

Giáp ranh thôn 6

800

Giáp ranh thôn 6 và thôn 7

Ngã ba đại thế giới

500

Ngã ba đại thế giới

Hết đường thôn 6 giáp thôn 13

400

6

Đường vào thôn 13

Ngã ba Quốc lộ 14 đất nhà Lê Minh Khao

Ngã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách

500

Ngã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách

Hết đất nhà ông Nguyễn Đắk Hà (Giáp ranh xã Kiến Thành)

400

Ngã ba đất nhà bà Phạm Thị Cài

Ngã ba trại cút (thôn 13)

300

7

Đường liên thôn

Cầu Tràn nhà ông Thanh

Giáp Châu Giang Kiến Thành

250

Cầu mới

Ngã ba thôn 14

600

Ngã ba thôn 14

Ngã ba nhà ông Quang Liên + 300m

500

8

Thôn 1 đi thôn 16

Km 0 ngã ba trung tâm xã (hướng cầu ông Trọng)

Ngã ba nhà Nguyễn Thị Ái

300

9

Thôn 13

Ngã ba thôn 6

Ngã ba nhà ông Vinh

300

Ngã ba nhà ông Trung Quýt

Ngã ba Nhân Đạo

300

Nhà ông Mạc Thanh Hoá

Về hướng Kiến Thành (hết đường)

300

Ngã ba nhà ông Trần Quang Vinh

Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh

300

Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh

Mỏ đá Phương Nam

300

10

Đất ở ven các đường nhánh còn lại tiếp giáp với Quốc lộ vào đến 200m

300

11

Đường vào bon

Ngã ba nhà ông Nắng Ngần

Ngã ba nhà ông Điểu Ndung

350

Ngã ba nhà ông Điểu Ndung

Ngã ba nhà ông Bùi Đình Dương

350

Ngã ba nhà ông Điểu Ndung

Ngã ba nhà ông Lê Lang

300

12

Đường đi thôn 16

Nhà bà Nguyễn Thị Ái

Hết đất nhà ông Nông Văn Chức

250

Hết đất nhà ông Nông Văn Chức

Giáp ranh giới xã Quảng Tân

250

13

Đường đi thôn 6

Ngã ba quán Đại Thế Giới

Ngã ba nhà văn hóa thôn 13

250

14

Đường đi thôn 10

Ngã ba nhà ông Phạm Xuân Triều

Giáp ranh xã Kiến Thành

350

15

Đường đi thôn 16

Ngã ba nhà bà Nguyễn Thị Ái

Hết đất nhà ông Nguyễn Trọng Dũng

300

16

Đường đi thôn 14

Cổng chào thôn 14

Ngã ba hội trường thôn 14

300

17

Đường nội tuyến khu tái định cư Rừng Muồng

1,000

18

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

90

II.4

Xã Nhân Đạo

 

 

 

1

Đường liên xã

Ngã ba chợ Pi Nao II

Đi xã Nhân Cơ + 500m

850

Đi xã Nhân Cơ + 500m

Ngã ba Cùi chỏ

600

Ngã ba chợ Pi Nao II

Đi xã Nghĩa Thắng + 500m

850

Đi xã Nghĩa Thắng + 500m

Cột mốc giáp xã Nghĩa Thắng

550

Ngã ba Cùi chỏ

Giáp ranh xã Nhân Cơ

600

2

Đường liên thôn

Ngã ba chợ Pi Nao II

Đi bon Pi Nao

750

Đi bon Pi Nao

Ngã ba Mum

500

Ngã ba Mum đi đập Đắk Mur

Giáp đất ông Trần Ngọc Trinh

300

Ngã ba Mum

Trường Tiểu học Kim Đồng

300

Trường Tiểu học Kim Đồng

Ngã tư Quốc tế

300

Ngã ba Cùi chỏ

Trường Mẫu giáo thôn 1 (cũ)

300

Ngã ba vào suối đá

Ngã ba đập thôn 6

300

Giáp đất nhà ông Trần Ngọc Trinh

Đập Đắk Mur

300

Đường xã Đạo Nghĩa

Đi Quảng Khê

250

Trường Mẫu giáo thôn 1 (cũ)

Hết đất nhà ông Lê Xuân Hán

200

3

Ngã ba tư quốc tế

Đi bon Pi Nao

 

200

4

Đường thôn 4 (cũ)

Ngã tư Quốc tế

Giáp nhà ông Hoa

200

Trường Kim Đồng

Hết vườn nhà Võ Hữu Hậu

200

5

Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

Giáp xã Nghĩa Thắng

Ngã tư thôn 8

250

6

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

80

II.5

Xã Đạo Nghĩa

 

 

 

1

Tỉnh lộ 5

UBND xã (hướng Đắk Sin)

UBND xã giáp đất nhà ông Phan Dãn

850

Đất nhà ông Phan Dãn

Giáp Đắk Sin

600

UBND xã (hướng Nghĩa Thắng)

Giáp cống nước đất ông Trần Hữu Vây

850

Cống nước đất ông Trần Hữu Vây

Giáp Nghĩa Thắng

500

2

Đường liên thôn

Cầu Quảng Phước

Đập tràn Quảng Đạt

700

Đập tràn Quảng đạt

Đất nhà ông Thọ

450

Đất nhà ông Thọ

Đất nhà ông Tư Tù

650

Đất nhà ông Tư Tù

Hết đường nhựa (Mười nổ)

450

Đất nhà ông Tân Ngà

Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn

450

Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn

Cửa rừng

300

2

Đường liên thôn

Đất nhà ông Khư

Đến cuối xóm Mít

250

Ngã tư Quảng An

Hết đất nhà ông Võ Văn Bình

450

Hết đất nhà ông Võ Văn Bình

Đất nhà bà Huệ

250

Đất nhà bà Huệ

Giáp xã Nghĩa Thắng

200

Đất nhà ông Tuân

Hết đất nhà ông Phú

250

Đất nhà bà Huệ

Hết đất nhà ông Trần Dũng

200

Ngã ba đất nhà ông Phước

Trường Huỳnh Thúc Kháng (phân hiệu)

200

Ngã tư Quảng An

Đất nhà ông Võ Văn Thảo

300

3

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

80

4

Đường nông thôn

Ngã ba nhà ông Nguyễn Ngọc Thơm

Đất nhà ông Nguyễn Thái Bình

200

Đoạn từ nhà Lê Thị Ái Nhung

Hết nhà ông Đoàn Canh

300

Đoạn từ nhà ông Mười Nổ

Tới Trạm cửa rừng

200

Ngã ba nhà Lê Lựu

Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hoàng

200

II.6

Xã Đắk Sin

 

 

 

1

Tỉnh lộ 685

Ngã ba Ngân hàng

Ngã ba cây xăng ông Hà

1,200

Ngã ba cây xăng ông Hà

Cầu Vũ Phong

950

Cầu Vũ Phong

Hết Trường Trần Hưng Đạo

800

Hết Trường Trần Hưng Đạo

Giáp ranh xã Đạo Nghĩa

500

Ngã ba ngân hàng

Hết đất nhà ông Cân

1,000

Hết đất nhà ông Cân

Ngã ba nhà ông Tự

650

Ngã ba nhà ông Tự

Giáp ranh xã Hưng Bình

400

2

Đường liên xã, đi 208

Ngã ba cây xăng ông Hà

Hết đất ông Sang

800

Hết đất ông Sang

Hết đất nhà bà Tuyên

560

Hết đất nhà bà Tuyên

Hết đất Trường Lê Hữu Trác

320

Hết đất Trường Lê Hữu Trác

Ngã ba đi thôn 7 và thôn 12

200

Ngã ba đi thôn 7 và thôn 12

Hết đất nhà bà Bé Sáu

250

Hết đất nhà bà Bé Sáu

Giáp ranh Quảng Tín

200

3

Đường liên thôn

Ngã ba Ngân Hàng

Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (đường liên xã)

850

Trường Lê Hữu Trác

Ngã ba cầu Tam Đa

600

Ngã ba cầu Tam Đa

Hết cầu Tam Đa

300

Ngã ba cầu Tam Đa

Giáp ranh xã Hưng Bình

400

Ngã ba ông Thái

Giáp ranh xã Đắk Ru (đường liên xã)

200

Ngã ba ông Tự

Ngã ba đường đi 208 (nhà ông Vân)

200

Ngã ba Tỉnh lộ 5

Hết nhà ông Thái thôn 10

200

4

Đường nhánh tiếp giáp với đường 208

Ngã ba nhà ông Hùng

Hết đất nhà ông Tự (thôn 16)

250

5

Đất ở các khu dân cư còn lại

80

II.7

Xã Hưng Bình

 

 

 

1

Tỉnh lộ 5

Đất nhà ông Nguyễn Phi Long (giáp ranh xã Đắk Sin)

Hết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu

350

Hết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu

Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ)

500

Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ)

Cầu Tư

350

Cầu Tư

Cầu ba (giáp xã Đắk Ru)

300

Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ)

Cầu mới (giáp ranh xã Đắk Ru)

350

2

Đường đi thôn 3

Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Hiển

Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự (Trưởng)

500

3

Đường liên thôn 3, thôn 5 (cũ), thôn 7 (cũ)

Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự

Ngã ba nhà ông Vạn

350

4

Thôn 6 (cũ)

Đầu đập thôn 6 (đập C15)

Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng

350

Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng

Hết đất nhà ông Khường

500

Hết đất nhà ông Khường

Hết đất nhà ông Tính

350

5

Thôn 7 (cũ)

Cống ông Vạn (Giáp ranh thôn 6 cũ)

Hết đất nhà ông Hoàn

300

6

Bon Châu Mạ

Đất nhà bà Điểu Thị Đum (giáp ranh thôn 7 cũ)

Hết đất nhà bà Điểu Thị Brang

250

Hết đất nhà bà Điểu Thị Brang

Đến hết đất nhà ông Điểu Am

250

7

Đường liên thôn 4 (cũ), thôn 7 (cũ)

Đất nhà ông Quang (thôn 5 cũ)

Ngã ba Tỉnh lộ 685 (đất nhà ông Tạ Văn Long thôn 2 cũ)

180

8

Đất ở các khu dân cư còn lại

80

II.8

Xã Nghĩa Thắng

 

 

 

1

Tỉnh Lộ 5

 

1.1

Hướng Kiến Thành

Trạm xá xã

Trường Mẫu giáo Quảng Thuận

1,000

Trường Mẫu giáo Quảng Thuận

Ngã ba đập tràn Quảng Chánh

800

Ngã ba đập tràn Quảng Chánh

Cống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh

950

Cống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh

Hết thôn Quảng Trung

400

Hết thôn Quảng Trung

Đầu đập hồ Cầu Tư

400

Đầu đập hồ Cầu Tư

Giáp ranh xã Kiến Thành

400

1.2

Hướng Đạo Nghĩa

Trạm xá xã

Ngã ba chợ

1,600

Ngã ba chợ

Ngã ba nhà ông Tưởng

1,200

Ngã ba nhà ông Tưởng

Ngã ba nhà ông Thái

800

Ngã ba nhà ông Thái

Giáp ranh xã Đạo Nghĩa

500

2

Đường liên xã

Giáp ranh xã Nhân Đạo

Nhà ông Tân Lợi

350

Nhà ông Tân Lợi

Cách ngã ba Pi Nao III - 200m

350

Ngã ba Pi Nao

Về 03 phía mỗi phía 200 m

650

Qua Ngã ba Pi Nao III + 200m

Hết nhà ông Lý

500

Hết nhà ông Lý

Hết nhà ông Lâm

650

Hết nhà ông Lâm

Ngã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh)

350

Ngã ba trường cấp III

Cổng trường cấp III (đường trên)

300

Ngã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh)

Ngã ba Quảng Chánh

300

Ngã ba chợ

Cầu Quảng Phước Đạo Nghĩa

500

Ngã ba nhà ông Lâm

Trường cấp III (đường dưới)

450

3

Đường liên thôn

Ngã ba Pi Nao III + 200m

Nhà ông Nhanh

350

Nhà ông Nhanh

Vườn rẫy ông Tín

350

Vườn rẫy ông Tín

Ngã ba Hai Bé

350

Ngã ba Hai Bé

Ngã ba rẫy vườn ông Bốn Vương

250

Ngã ba nhà ông Kế

Xóm mít giáp ranh Đạo Nghĩa

200

Ngã ba Quảng Chánh

Hết nhà ông Mao

200

Ngã ba Quảng Tiến nhà ông Thái

Cống nước nhà ông Hồng

200

Ngã ba Quảng Tiến nhà bà Minh

Hết nhà ông Mầu

200

Trường cấp III (đường dưới)

Giáp ranh xã Đạo Nghĩa

200

Ngã ba nghĩa địa Quảng Chánh

Đập Quảng Thuận (lò mổ)

200

Ngã ba nhà ông Kế

Nhà ông Hùng (thôn Quảng Trung)

250

Ngã ba nhà bà Tươi

Ngã ba Trường Trần Quốc Toản

200

Ngã ba Bưu điện

Ngã ba Trường Trần Quốc Toản

250

Ngã ba Trường Trần Quốc Toản

Nhà ông Tuấn (thôn Quảng Lợi)

250

Ngã ba nhà ông Điểu Thơ

Ngã ba nhà ông Cường (thôn Quảng Bình)

200

4

Đường nội thôn

Ngã ba nhà bà Phúc

Hết khu tập thể giáo viên trường cấp 2

250

Ngã ba đập tràn Quảng Chánh

Hết nhà ông Nghĩa

350

Nhà ông Muông

Giáp xã Kiến Thành

250

5

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

80

II.9

Xã Quảng Tín

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới xã Kiến Thành

Ngã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông

2,000

Ngã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông

Hết ngã ba vào tổ 1 thôn 3

1,200

Hết ngã ba vào tổ 1 thôn 3

Hết ngã ba bon Bù Đách

 

 

Tà luy dương

1,000

 

Tà Iuy âm

500

Ngã ba vào đường bon Bù Đách

Ngã ba đi đường vào Đắk Ngo

1,500

Ngã ba đi vào đường Đắk Ngo thôn 5

Ngã ba đường vào tổ 5 thôn 5

3,000

Ngã ba đi đường vào tổ 5 thôn 5 hết nhà ông Hùng Hương

Đến giáp xã Đắk Ru

1,500

2

Các tuyến đường giáp Quốc lộ 14

 

 

3

Đường xã Đắk Sin thôn 10

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 +200m

700

Km 0+200m

Hết đất nhà ông Trí

500

Hết đất nhà ông Trí

Giáp ranh xã Đắk Sin

300

4

Đường ngã ba bon Bù Bia đi Đắk Ka

Km 0 Quốc lộ 14

Cầu 1

400

Cầu 1

Cầu 2 xã Đắk Ru

300

5

Đường thôn 4 (bon O1)

Km 0 (Quốc lộ 14)

Ngã ba bon Ol Bu Tung

400

Ngã ba bon Ol Bu Tung

Cầu sắt Sađacô

300

Cầu sắt Sađacô

Ngã ba trường Hà Huy Tập (thôn Sađacô)

300

6

Đường bon Bù Đách

Km 0 (Quốc lộ 14)

Hết đường

300

7

Ngã ba Công ty cà phê Đắk Nông đến hết đường

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + đến nhà ông Nguyễn Đình Vinh

500

Hết đất nhà ông Vinh

Hết đường

300

8

Ngã ba thôn 5 đi Đắk Ngo

Km 0 (Quốc lộ 14)

Hội trường thôn 5

550

Hội trường thôn 5

Suối Đắk R'Lấp

400

Suối Đắk R'Lấp

Suối Đắk Nguyên

300

Suối Đắk R'Lấp

Hết nhà bà Nguyễn Thị Vịnh (Sađacô)

300

9

Ngã ba vào đội lâm trường cũ

Km 0 (Quốc lộ 14)

Đất nhà ông Phạm Trọng Đức

500

Ngã ba mộ Tám Của

Hết đường

300

10

Đường vào tổ 4 thôn 2

Km 0 (Quốc lộ 14)

Hết đường

300

11

Đường nhánh thôn 3 tiếp giáp Quốc lộ 14

Km 0 (Quốc lộ 14)

Hết đường

350

12

Đường vào tổ 1 thôn 3

Km 0 (Quốc lộ 14)

Hết đường

350

13

Đường cạnh nhà Hùng Hương

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km0 + 1500 m

350

14

Đường cạnh Công ty Gia Mỹ

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km0 + 1000 m

350

15

Đường thôn 1

Km 0 (Quốc lộ 14)

Hết đường

350

16

Đường bên cạnh chợ

Km 0 (Quốc lộ 14)

Hết đường

500

17

Đất ở các khu dân cư còn lại

80

II.10

Xã Đắk Ru

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới xã Quảng Tín

Cột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m

1,300

Cột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m

Cột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m

2,000

Cột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m

Cột mốc 885 (Quốc lộ 14)

1,300

Cột mốc 885 (Quốc lộ 14)

Cột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m

1,500

Cột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m

Ranh giới tỉnh Bình Phước

1,300

2

Các đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14

 

2.1

Tỉnh lộ 5

Ngã ba Quốc lộ 14

Ngã ba cửa rừng + 200m

600

Ngã ba cửa rừng + 200m

Cầu số 1

450

Cầu số 1

Cầu số 3 (giáp xã Hưng Bình)

300

2.2

Đường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru

Ngã ba Quốc lộ 14

Ngã ba thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

 

 

Tà luy dương

700

 

Tà luy âm

500

Ngã ba thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

Đập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến

300

Đập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến

Ngã ba đường vào thôn Đoàn Kết

200

Ngã ba đường vào thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

Hết thôn Tân Phú

300

Đường vào 3,7 ha

Trụ điện 500 KV

200

2.3

Đường vào E720

Ngã ba Quốc lộ 14

Ngã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I

500

Ngã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I

Ngã ba đường vào thôn Tân Lợi

350

Ngã ba đường vào thôn Tân Lợi

Ngã ba đường vào cầu treo

300

Ngã ba đường vào cầu treo

Giáp ranh giới xã Đắk Ngo

250

Ngã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I

Thủy điện Đắk Ru

200

2.4

Đường vào thôn Tân Lợi

Km0 (Quốc lộ 14)

Km0 + 500

300

2.5

Đường vào thôn 8

Km0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín)

Km0 + 500

300

Km0 + 500

Ngã ba Quán chín

400

Ngã ba Quán chín

Giáp Tỉnh lộ 5

300

Ngã ba Quán chín

Cầu Sập

300

2.6

Đường vào thôn Tân Lập

Km0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín)

Km 1

250

Km 1

Km 2 + 500

250

Km 2 + 500

Ranh giới xã Đắk Sin

250

2.7

Đường vào nhà thờ

Ngã ba Quốc lộ 14

Giáp hồ thôn 6

320

2.8

Đường vào thao trường huấn luyện của xã

Giáp Quốc lộ 14

Km 1

250

2.9

Đường vào thôn Tân Phú

Ngã ba Quốc lộ 14

Hết đất nhà ông Phan Văn Được

300

3

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

80

III

HUYỆN ĐẮK MIL

 

 

 

III.1

Xã Đức Mạnh

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp xã Đắk Lao

Trường Mẫu Giáo Thần Tiên

2,500

Trường mẫu giáo Thần Tiên

Đường vào Trường Lê Quý Đôn

1,700

Đường vào Trường Lê Quý Đôn

Hợp tác xã Mạnh Thắng

1,800

Hợp tác xã Mạnh Thắng

Nhà máy nước Dawa

 

 

Tà luy dương

1,200

 

Tà luy âm

700

Nhà máy nước Dawa

Cây xăng Thanh Hằng

700

2

Tỉnh lộ 682

Ngã ba Đức Mạnh (km 0)

Km 0 + 200m (Tà luy dương)

900

Km 0 + 200m

Ngã ba đường vào nghĩa địa Bác Ái (Đức Hiệp)

800

Ngã ba đường vào nghĩa địa Bác Ái (Đức Hiệp)

Cầu Đức Lễ (cũ) (Tà luy âm)

400

Cầu Đức Lễ (cũ)

Ngã ba Thọ Hoàng (đi Đắk Sắk)

600

3

Đường vào Đức Lệ (Đường liên xã)

Km 0 (Quốc lộ 14)

Giáp trạm y tế xã

500

Giáp Trạm y tế xã

Cầu Đức Lễ (mới)

400

Cầu Đức Lễ (Mới)

Giáp ranh xã Đức Minh

500

4

Đường liên xã Đức Mạnh - Đắk Sắk

Tỉnh lộ 682

Giáp ranh xã Đắk Sắk

400

5

Đường đập Y Ren thôn Đức Nghĩa

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

400

6

Đường vào nghĩa địa Vinh Hương, Đức Nghĩa, Đức Vinh

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

300

7

Đường vào nhà bà Tợi thôn Đức Vinh

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

300

8

Đường vào nghĩa địa Bắc Ái thôn Đức Trung - Đức Ái

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

250

9

Đường vào trường Phan Bội Châu thôn Đức Phúc - Đức Lợi

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 400m

250

10

Đường ông Hồng thôn Đức Phúc - Đức An - Đức Thuận

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 500m

250

11

Đường ông Vinh thôn Đức An - Đức Thuận

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300m

250

12

Đường thôn Đức Bình

Chùa Thiện Đức

Hết nhà tang thôn Đức Bình

250

13

Các đường nhánh có đấu nối với Quốc lộ 14 còn lại (đường bê tông)

Chùa Thiện Đức

Thao trường

300

14

Đường thôn Đức Sơn (đường cây xăng Phúc Duy)

 

Giáp thôn Đức Bình

250

15

Đường thôn Đức Thắng (đường ông Lê)

Km 0 + 700m

 

250

16

Đường thôn Đức Thành (đường ông Liệu)

Km 0 + 500 m

 

250

17

Đường thôn Đức Trung - Đức Ái

Km 0 + 200m

 

250

18

Đất ở các khu dân cư còn lại

Đất ở các thôn Đức Tân, Đức Ái, Đức Trung

150

Đất ở các thôn Đức Nghĩa, Đức Vinh, Đức Sơn, Đức Bình, Đức Thành, Đức Thắng, Đức Lợi, Đức Phúc, Đức Lễ A, Đức Lễ B

150

Đất ở các thôn Đức Lộc, Đức Thuận, Đức An, Đức Hiệp, Đức Hòa

150

III.2

Xã Đắk R'la

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới xã Đắk Gằn

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

Tà luy dương

700

 

Tà luy âm

370

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

Ngã ba Đắk R'la - Long Sơn

900

Ngã ba Đắk R'la - Long Sơn

Đường vào mỏ đá Đô Ry

800

Đường vào mỏ đá Đô Ry

Ngã ba Đô Ry

 

 

Tà luy dương

650

 

Tà luy âm

390

Ngã ba Đô Ry

Giáp ranh xã Đức Mạnh, Đắk N'Drót

 

 

Tà luy dương

400

 

Tà luy âm

240

2

Tuyến liên thôn song song Quốc lộ 14

Đấu nối ngã ba Đô Ry

Thôn 3

300

Trường Hoàng Diệu

Đấu nối đường 312

250

Đấu nối đường 312

Nhà ông Toàn

250

Nhà ông Toàn

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

250

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

Nhà ông Tho Nguyệt

220

Chợ 312

Nhà ông Bảy (Thôn 11)

250

3

Đấu nối Quốc lộ 14

Ngã ba Đô Ry

Giáp đất Cao su

180

Nhà ông Khuê

Giáp đất Cao su

170

Ngã ba Trạm Y tế

Km0 + 500 nhà ông Bằng

170

Quốc lộ 14

Trường Hoàng Diệu

180

Ngã ba vào Long Sơn

Hết đất nhà ông Hà

180

Nhà ông Hà

Giáp Long Sơn

170

Đường 312

Nghĩa địa

200

Nhà ông Nghệ

Suối ông Công

180

Nhà ông Lố

Suối ông Công

160

4

Đất khu dân cư còn lại khu vực thôn 2, 3, 5, 6, 11

130

5

Đất khu dân cư còn lại

130

III.3

Xã Đắk N'Drót

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp ranh xã Đức Mạnh

Ngã ba, 304

400

Ngã ba, 304

Giáp xã Đắk R'la

300

2

Đường 304

Quốc lộ 14

Cầu suối Đắk Gôn I (đầu bon Đắk Me)

200

Cầu suối Đắk Gôn I

Ngã ba UBND xã Đắk N'Drót

180

Ngã ba UBND xã Đắk N'Drót

Cuối dốc tấm tôn

150

Cuối dốc Tấm Tôn

Ngã ba nhà ông Phí Văn Tính

250

Ngã ba nhà ông Phí Văn Tính

Nhà ông Hoàng Văn Phúc

500

Nhà ông Hoàng Văn Phúc

Ngã sáu thôn 4

600

Ngã sáu thôn 4

Ngã ba nhà ông Xuân Phương

200

Ngã ba nhà ông Xuân Phương

Cầu gỗ

150

Cầu gỗ

Ngã ba nhà ông Hai Chương (thôn 2)

200

3

Đường vào buôn Đắk R’la

Cầu Suối Đắk Gôn II

Ngã ba buôn Đắk R'la

150

4

Đường thôn 1

Km0 (Quốc lộ14)

Km0 + 200

150

5

Đường Đắk N'Drót - Đồn 755

Nhà ông Hoàng Văn Phúc

Cầu cọp

160

6

Đường vào khu dân cư 23 hộ

Ngã ba nhà ông Phí Văn Tính

Hết đường nhựa khu 23 hộ (nhựa 3,5m)

160

7

Đường thôn 5 đi thôn 6

Ngã ba nhà ông Xuân Phương

Ngã ba làng đạo thôn 6

150

8

Đường từ thôn 4 qua thôn 7, thôn 6

Ngã sáu thôn 4

Ngã ba làng đạo thôn 7

150

9

Đường thôn 10

Cổng thôn 10

Ngã ba đường vào Hội trường thôn

120

10

Đường thôn 4 qua thôn 3

Cổng chợ ông Thuyên

Ngã ba thôn 3, thôn 9

160

11

Các khu dân cư còn lại

90

III.4

Xã Đắk Lao

 

 

 

1

Quốc lộ 14 (về phía Đắk Lắk)

Giáp huyện đội Đắk Mil

Ngã ba thôn 4 (Công ty 2-9)

4,000

Ngã ba thôn 4 (Công ty 2-9)

Giáp ranh xã Đức Mạnh

3,200

2

Quốc lộ 14 (về phía Đắk Nông)

Giáp ranh thị trấn

Cây xăng Anh Tuấn

2,000

Cây xăng Anh Tuấn

Giáp ranh xã Thuận An

1,200

3

Quốc lộ 14C

Giáp đường Trần Phú đi Quốc lộ14 C

Hết Lâm trường Đắk Mil (Công ty Đại Thành)

2,500

Hết Lâm trường Đắk Mil (Công ty Đại Thành)

Đập 6B

1,000

Đập 6B

Hết Trạm Biên phòng Đắk Ken

600

Hết Trạm Biên phòng Đắk Ken

Hết quy hoạch khu dân cư

400

4

Đường liên xã

Ngã ba Trường Tiểu học Trần Phú

Giáp Quốc lộ 14C

800

Ngã ba Trường Tiểu học Trần Phú

Hết nhà bà Trần Thị Ngọc Ánh

700

Hết nhà bà Trần Thị Ngọc Ánh

Hết thôn 6 (nhà ông Phạm Như Thức)

450

Ngã ba Quốc lộ14 (XN Giao thông cũ)

Ngã ba thôn 1 Đắk Lao

500

Nhà ông Phạm Như Thức

Ngã ba nhà bà Đoàn Thị Nam

350

Quốc lộ14

Đập 470

350

5

Đường liên xã Đắk Lao - Thuận An

Quốc lộ 14 C

Ngã ba đường vào Buôn Xê ri

300

Từ ngã tư đường vào buôn Xê ri

Đường vào Miếu cô

250

Đường vào Miếu cô

Giáp ranh xã Thuận An

200

Từ ngã ba Quốc lộ 14 (thuộc thôn 11B) giáp ranh xã Thuận An

Giáp ranh xã Thuận An

250

6

Đường thôn 1

Giáp ranh thị trấn Đắk Mil (ngã ba đường Lê Lợi - đường Lý Thường Kiệt)

Giáp ranh xã Đức Mạnh

500

7

Đường Thôn 2

Ngã ba Lê Lợi (nhà kho ông Huy Hiền)

Hết nhà Mẫu giáo thôn 2

550

Hết nhà Mẫu giáo thôn 2

Giáp xã Đức Mạnh

400

8

Đường Thôn 3

Nhà ông Vũ Vy

Hết nhà ông Lê Minh

350

9

Đường vào thôn 4

Quốc lộ 14

Hết nhà ông Hợp

650

10

Đường thôn 4

Giáp ranh xã Đức Mạnh

Hết nhà ông Trung

500

Nhà ông Trung

Ngã ba (nhà ông Lê Văn Đào)

400

11

Đường thôn 4 (Lô 2 sau Bến xe)

Nhà ông Bùi Văn Ri (thôn 4)

Hết Công ty Cà phê 2-9

450

12

Đường thôn 8B, thôn 9A

Ngã tư nhà Ba Đôn

Đường Quốc lộ 14C (nhà ông Hóa)

400

13

Đường thôn 8A

Ngã ba mẫu giáo thôn 8A

Giáp Quốc lộ 14C (Công ty Đại Thành)

500

14

Đường Liên thôn 10A-13 (Miếu cô)

Quốc lộ 14

Nhà máy Cao su

350

15

Đường Liên thôn 10B -11A

Nhà ông Trần Văn Soa (Thôn 10B)

Hết nhà ông Nguyễn Hữu Quán (thôn 11A)

400

16

Đường thôn 11B

Ngã ba cây xăng Minh Tuấn (thôn 11B)

Giáp đường liên xã Đắk Lao - Thuận An

400

17

Đường thôn 7

Giáp ranh thị trấn (đường Trần Phú)

Ngã tư nhà Ba Đôn

900

 

(Khu Chợ Đắk Mil)

750

Giáp nhà ông Bùi Quang Định (thôn 6)

Đi qua nghĩa địa và ra nhà ông Ba Đôn

350

18

Đường thôn 12

Từ đập 40 (đường nhựa)

Hết thôn 12 (đường nhựa)

300

19

Đường nội thôn

Ngã ba nhà ông Lộc

Đường Trần Phú

150

Đường thôn 8B, 9A

Hết đất nhà ông Thanh

150

Nhà bà Hồng

Hết đất nhà ông Anh

150

Quốc lộ 14

Thôn 10A, 10B

150

20

Đất khu dân cư còn lại của 17 thôn

 

120

21

Đường thôn 10A (Bổ sung)

 

150

22

Đường nội thôn 13 (Bổ sung)

Nhà máy cao su

Hết thôn 13

150

III.5

Xã Đức Minh

 

 

 

1

Các đoạn đường nằm trên tuyến tỉnh lộ 683 (giáp thị trấn Đăk Mil đến giáp (682) ngã ba đường mới)

Thị trấn Đăk Mil

Đường vào nhà thờ Mỹ Yên (nhà ông Trương Văn Thành)

2,000

Đường vào nhà thờ Mỹ Yên (nhà ông Trương Văn Thành)

Đại lý cà phê Lệ Chuân (Giáp địa bàn thôn Vinh Đức)

2,200

Đại lý cà phê Lệ Chuân (Giáp địa bàn thôn Vinh Đức)

Giáp đường Trường Bùi Thị Xuân

1,500

Giáp đường Trường Bùi Thị Xuân

Ngã ba đường mới (tỉnh lộ 682)

1,600

2

Các đoạn đường trên tuyến Tỉnh Lộ 682

Giáp thôn Đức Lễ (xã Đức Mạnh)

Cầu trắng

2,100

Cầu trắng

Giáp ranh giới xã Đắk Mol

1,500

3

Đường huyện

Nhà thờ xã Đoài

Đến đường đất lên bệnh viện mới

700

Ngã ba nhà thờ Vinh An

Đại lý Hiệp Thúy

1,700

Đại lý Hiệp Thúy

Hết bon JunJuh

300

Cây xăng ông Đoài

Hết đường bê tông thôn Xuân Thành (Hoàng Minh Tâm)

800

4

Các tuyến đường nội thôn kết nối với đường tỉnh lộ 683 (có giá đất tương đồng)

Thôn Đức Đoài

 

400

Thôn Minh Đoài

 

400

Thôn Mỹ Yên

 

400

Thôn Kẻ Đọng

 

400

Thôn Bình Thuận

 

400

Thôn Vinh Đức

 

400

5

Các tuyến đường nội thôn còn lại không kết nối với đường tỉnh lộ 683 (có giá đất tương đồng)

Thôn Đức Đoài

 

300

Thôn Minh Đoài

 

300

Thôn Mỹ Yên

 

300

Thôn Kẻ Đọng

 

300

Thôn Bình Thuận

 

300

Thôn Vinh Đức

 

300

6

Các tuyến đường nội thôn kết nối với đường DH 32 (có giá đất tương đồng)

Thôn Xuân Trang

 

400

Thôn Thanh Lâm

 

400

Thôn Xuân Sơn

 

400

Thôn Xuân Thành

 

400

7

Các tuyến đường nội thôn còn lại không kết nối với đường DH 32 (có giá đất tương đồng)

Thôn Xuân Trang

 

300

Thôn Thanh Lâm

 

300

Thôn Xuân Sơn

 

300

Thôn Xuân Thành

 

300

8

Các tuyến đường nội thôn kết nối với đường tỉnh lộ 682

Thôn Xuân Hòa

 

350

9

Các tuyến đường nội thôn không kết nối với đường tỉnh lộ 682

Thôn Xuân Hòa

 

300

10

Đường nội thôn Bon JunJuh và khu dân cư còn lại

150

III.6

Xã Long Sơn

 

 

 

1

Đường tỉnh lộ 683

Giáp xã Đắk Sắk

Cầu suối 2

150

Cầu suối 2

Giáp ranh huyện Krông Nô

200

2

Các đường nhánh từ tỉnh lộ 683 vào sâu đến 200m

150

3

Đường thôn Nam Sơn

Tỉnh lộ 683

Hết thôn Nam sơn

150

4

Các khu dân cư còn lại

80

III.7

Xã Đắk Sắk

 

 

 

1

Tỉnh lộ 682

Ngã ba Thọ Hoàng

Cầu trắng

4,200

Cầu trắng

Giáp ranh xã Đắk Mol

1,400

2

Đường Tỉnh lộ 683

Từ Ngã tư giáp Tỉnh lộ 682

Hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2,700

Hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hết Trường Lê Hồng Phong

700

Trường Lê Hồng Phong

Đường vào E29

500

Đường vào E29

Hết Trụ sở Lâm trường Thanh Niên (cũ)

400

Trụ sở Lâm trường Thanh Niên (cũ)

Giáp ranh xã Long Sơn

300

3

Đường nội xã

Ngã ba đầu thôn 1

Hết Trạm Điện T15

300

Trạm Điện T15

Hết trường Lê Hồng Phong

300

Trạm Điện T15

Thôn Phương Trạch (giáp Tỉnh lộ 683)

250

4

Đường 3/2

Tỉnh lộ 683

Đường sân bay (cũ)

350

5

Đường liên xã Đắk Sắk - Đức Mạnh

Tỉnh lộ 682

Ngã ba đầu thôn Thổ Hoàng 1

300

6

Đường liên thôn

Đầu sân bay (liên thôn 1 - 2)

Cuối thôn 2 (đường song song với đường sân bay)

280

Tỉnh Lộ 683

Phân hiệu (Trường Nguyễn Văn Bé)

250

Phân hiệu (Trường Nguyễn Văn Bé)

Cầu Ông Quý

200

Tỉnh Lộ 682

Ngã ba giáp Đắk Mol

220

Ngã ba xã Đắk Mol

Đến hết thôn Xuân Bình

180

7

Các đường nhánh từ sân bay vào sâu đến 200m

220

8

Các nhánh đường đấu nối với Tỉnh lộ 682 Tỉnh lộ 683 vào sâu 200m

220

9

Các khu dân cư còn lại

120

III.8

Xã Đắk Gằn

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp ranh huyện Cư Jút

Trạm thu phí

300

Trạm thu phí

Trường tiểu học phân hiệu Bi Năng Tắc

250

Trường tiểu học phân hiệu Bi Năng Tắc

Hết dốc Võng (nhà ông Vũ Văn Hoành)

230

Dốc võng (nhà ông Vũ Văn Hoành)

Ngã ba trạm Y tế

250

Ngã ba trạm Y tế

Hết trường Hoàng Văn Thụ

350

Trường Hoàng Văn Thụ

Giáp nhà ông Hồ Ngọc Minh

300

Nhà ông Hồ Ngọc Minh

Giáp ranh giới xã Đăk R'la -200m

300

2

Đường nội bon Đắk Láp

Đường đi Đắk Láp

Đi vào 100m

150

100m

Đến 200m

130

Nhà ông Phạm Văn Mãi

Đi vào 100m

150

100m

Hết nhà ông Võ Tá Lộc

140

Nhà ông Nguyễn Duy Biên

Đi vào 100m

150

100m

Hết nhà ông Y Eng

150

Các đường ngang của bon Đắk Láp

 

150

3

Đường nội 3 bon Đắk Krai, Đắk Srai, Đắk Gằn

Từ Quốc lộ 14 đến giáo họ Tân Lập

Đi vào 100m

200

100m

Đến 200m

150

200m

Ngã ba đi thôn Nam Định

150

Nhà Văn Hóa cộng đồng 3 bon

Đến ngã tư thứ 2

140

Ngã tư thứ 2

Hết đường bê tông

120

Trạm Y tế

Ngã ba đường đi đập Lâm Trường

200

Ngã ba đường đi đập Lâm Trường

Đi vào 200m

140

4

Đường ngang 3 bon

210

5

Đường cấp phối thôn Trung Hòa - Sơn Thượng - Sơn Trung

Bưu điện xã

Đi vào 100m

250

Từ 100m

Đến 200m

250

Từ Chợ

Đi vào 100m

300

Từ 100m

Đến 200m

250

6

Đất ở các đường đấu nối với Quốc lộ 14

Đường nhựa

 

200

Đường bê tông

 

200

Đường đất

 

200

7

Đất ở các đường đã trải nhựa

200

8

Đất ở các khu dân cư còn lại

100

III.9

Xã Thuận An

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ngã ba đường vào Công ty cà phê Thuận An

Ngã ba đường vào đồi chim

900

Ngã ba đường vào đồi chim

Hết khu dân cư thôn Thuận Nam (giáp cao su)

500

Khu dân cư thôn Thuận Nam (giáp cao su)

Hết địa phận xã Thuận An (giáp huyện Đắk Song)

250

2

Đường từ Quốc lộ14 đi bon Sa Pa

Quốc lộ 14 (chợ xã Thuận An)

Đập nhỏ

200

Đập nhỏ

Ngã ba đi bon Sa Pa (giáp đường Đông Nam)

180

3

Đường từ Quốc lộ14 đi Công ty Cà phê Thuận An

Quốc lộ 14

Ngã ba hết nhà bà Phan Thị Thành, thôn Đức Hoà

240

Ngã ba hết nhà bà Phan Thị Thành, thôn Đức Hoà

Ngã ba nhà Trần Xuân Thịnh

300

Ngã ba nhà Trần Xuân Thịnh

Giáp ranh Thị trấn Đăk Mil

500

Ngã ba nhà Trần Xuân Thịnh

Đập núi lửa

200

4

Đường đi trạm Đăk Per

Ngã ba Quốc lộ14 (nghĩa địa)

Ngã ba Đồng Đế

220

Ngã ba Đồng Đế

Trạm Đăk Per (cũ)

200

5

Đường Đắk Lao - Thuận An

Ngã ba Quốc lộ 14

Đập đội 2 (Thuận Hoà)

220

Đập đội 2 (Thuận Hoà)

Giáp đường ngã ba Trần Xuân Thịnh đến Thị trấn Đắk Mil

180

6

Đường nội thôn Thuận Hoà

Nhà ông Nguyễn Mạnh Dũng

Hết đất nhà bà Trần Thị Liễu

300

Ngã ba (Đập đội 2)

Hết vườn nhà ông Hoàng Văn Mến

150

7

Đường nội thôn Thuận Sơn

Nhà ông Nguyễn Hữu Thịnh

Hết nhà bà Mai Thị The

250

Hết nhà bà Mai Thị The

Giáp ranh thị trấn Đắk Mil

230

8

Đường liên thôn Đức An - Đức Hoà

Nhà ông Nguyễn Hồng Nhiên

Giáp ranh vườn ông Lương Tài Sơn

220

9

Đường liên thôn Thuận Hạnh - Đức An 1

Ngã ba nhà thờ

Đường đi bon Sa Pa (Sau chợ xã)

220

10

Đường liên thôn Thuận Hạnh - Đức An 2

Ngã ba nhà ông Nguyễn Minh Tuấn (thôn Thuận Hạnh)

Ngã ba nhà ông Nguyễn Hảo (thôn Đức An)

200

11

Đường đi Đồi Chim

Ngã ba Quốc lộ 14 (Nhà ông Trác Nhơn Diệu)

Hết đất nhà ông Dương Nghiêm

230

12

Đất ở các khu dân cư còn lại

100

IV

HUYỆN TUY ĐỨC

 

 

 

IV.1

Xã Quảng Tân

 

 

 

1

Tỉnh lộ 681

Giáp ranh giới Thị trấn Kiến Đức

Hết đất ông Đặng Xem

 

Tà luy dương

 

420

Tà luy âm

 

350

Hết đất ông Đặng Xem

Cống nước (Hết khu dạy nghề Trường 6)

 

Tà luy dương

 

420

Tà luy âm

 

350

Cống nước (Hết khu dạy nghề Trường 6)

Hết trường cấp I Phan Bội Châu

 

Tà luy dương

 

600

Tà luy âm

 

490

Hết Trường cấp I Phan Bội Châu

Ngã ba nhà ông Tuân (hết thôn 8)

 

Tà luy dương

 

280

Tà luy âm

 

210

Ngã ba nhà ông Tuân (hết thôn 8)

Ngã ba nội thất Thành Lộc

 

Tà luy dương

 

420

Tà luy âm

 

350

Ngã ba nội thất Thành Lộc

Giáp đất Cao Thanh Cường

600

Giáp đất Cao Thanh Cường

Hết đất nhà ông Huy

350

Giáp đất nhà ông Huy

Cầu Doãn Văn (giáp xã Đắk R’Tih)

 

Tà luy dương

 

350

Tà luy âm

 

210

2

Đường liên xã

Ngã ba trường 6

Giáp đất nhà ông Thuận

600

Giáp đất nhà ông Thuận

Hết đất trung tâm trường 6

350

Khu trung tâm trường 6

Cống nước nhà bà Hường

210

Cống nước nhà bà Hường

Hết đất nhà ông Bảy Dĩnh

180

Hết đất nhà ông Bảy Dĩnh

Hết Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

110

Ngã ba cây xăng Ngọc My

Hết Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi + Hết đất nhà Loan Hùng

210

3

Các tuyến đường trong các thôn, bon

Giáp đất nhà Loan Hùng

Cầu Đắk R’Tíh

110

Trường tư thục Nguyễn Gia Thiều

Giáp xã Đắk R'Tíh

180

Trường tư thục Nguyễn Gia Thiều

Giáp xã Đắk Wer

320

Các tuyến đường thuộc bon Ja Lú B + Ja Lú A

 

110

Các tuyến đường thuộc bon Jăng K’riêng

 

110

Các tuyến đường thuộc bon Budrông B

 

110

Các tuyến đường thuộc bon Me Ra

 

110

Các tuyến đường thuộc Đăk N Jut

 

110

Các tuyến đường thuộc bon Bu Ndong A

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn 1

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn 3

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn 4

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn 7

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn 8

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn 9

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn 10

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn 11

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn Đắk Quoeng

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn Đắk R’Tăng

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn Đắk Mrê

 

110

Các tuyến đường thuộc thôn Đắk Snon

 

110

Tuyến đường trung tâm thôn Đăk Krung

 

110

IV.2

Xã Đắk R'Tíh

 

 

 

1

Tỉnh lộ 681

Giáp xã Quảng Tân

Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lâm

200

Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lâm

Ngã ba hồ Doãn Văn

340

Ngã ba hồ Doãn Văn

Hết đất ông Phạm Hùng Hiệp

150

Hết đất ông Phạm Hùng Hiệp

Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhàn

210

Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhàn

Giáp xã Quảng Tâm

240

2

Đường liên xã

Ngã ba giáp Tỉnh lộ 681

Ngã ba đi Quảng Tân (đất nhà ông Trần Văn Chương)

130

Ngã ba đi Quảng Tân (đất nhà ông Mỹ)

Đất nhà ông Nguyễn Xuân Tuyền

150

Đất nhà ông Nguyễn Xuân Tuyền

Ngã ba (đường liên xã đi nhà ông Điểu K'Ré)

110

Ngã ba (đường liên xã đi nhà ông Điểu K'Ré)

Hết đất nhà ông Điểu An

130

Hết đất nhà ông Điểu An

Giáp Trạm Y tế mới của xã

150

Trạm Y tế mới của xã

Hết đất nhà ông Lê Văn Nhân

400

Hết đất nhà ông Lê Văn Nhân

Ngã ba đi thôn 6 (nhà ông Phạm Anh Xinh)

280

Ngã ba đi thôn 6 (nhà ông Phạm Anh Xinh)

Ngã ba Tỉnh lộ 681 (Nhà máy Cao su)

120

Ngã ba đi thôn 6 (nhà ông Phạm Anh Xinh)

Giáp đất ông Điểu Phi Á (ngã ba Tỉnh lộ 681)

90

Ngã ba trung tâm xã

Cầu Đăk R’Tih (thôn 4)

220

Cầu Đăk R’Tih (thôn 4)

Giáp xã Quảng Tân

140

2

Đường liên xã

Ngã ba thôn 4

Đập Đắk Liêng

150

Tỉnh lộ 681 (giáp nhà máy đá)

Nhà ông Điểu Minh

120

Nhà ông Điểu Minh

Ngã ba thôn 4 (đối diện nhà Võ Thị Tuyết)

200

3

Đường liên thôn

Giáp xã Quảng Tân (đường đi Bon Ja Lú AB)

Giáp khu B trường 5 (Trường 1)

120

4

Các đường liên thôn còn lại

80

5

Đất ở của các khu dân cư còn lại

60

IV.3

Xã Đắk Ngo

 

 

 

1

Đường từ cầu Đắk R'lấp đến ngã ba đi Đắk Nhau

Cầu Đắk R'lấp

Ngã ba cầu Đắk Ké

300

Ngã ba cầu Đắk Ké

Ngã ba 720 đi NT cà phê Đắk Ngo

300

Ngã ba 720 đi NT cà phê Đắk Ngo

Cầu đội 3 - E720

300

Cầu đội 3 - E720

Ngã ba đội 8 - E720

300

Ngã ba đội 8 - E720

Ngã ba đi Đắk Nhau

300

2

Đường ngã ba đi Đăk Nhau đến giáp xã Quảng Tâm

Ngã ba đi Đắk Nhau

Ngã ba Trung Vân

400

Ngã 3 Trung Vân

Ngã ba Điêng Đu + 200

500

Ngã ba Điêng Đu + 200

Chốt kiểm lâm (trụ sở lâm trường cũ) + 200m

450

Chốt kiểm lâm (trụ sở lâm trường cũ) + 200m

Giáp xã Quảng Tâm

150

3

Đường từ cầu Đăk Nguyên đến ngã ba bon Điêng Đu (giáp nhà ông Điểu Lia)

Cầu Đắk Nguyên

Ngã tư Nông trường 719 (giáp nhà Thắng Sen)

250

Ngã tư Nông trường 719 (giáp nhà Thắng Sen)

Cầu Đắk Ngo

300

Cầu Đắk Ngo

Cầu Đắk Loan

350

Cầu Đắk Loan

Ngã ba bon Điêng Đu (giáp nhà Điểu Lia)

200

4

Đường 719

Ngã ba đi 720, 719 (gần nhà ông Sở)

Ngã tư (giáp nhà ông Thắng Sen)

140

5

Đường Philte

Ngã ba Philte (giáp nhà ông Sự)

Hết đất nhà ông Điểu Pách

90

6

Đường thôn 7

Ngã ba (giao với đường Philte)

Cầu Đắk R'lấp

90

Ngã ba (giáp nhà ông Tung Danh)

Ngã ba gần nhà ông Rộng

90

7

Đường vào đội 1 E-720

Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào đội 1 (1 km)

90

8

Đường vào đội 4 E-720

Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào đội 4 E720 (xóm người Mông)

90

9

Đường vào đội 6 E-721

Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào đội 6 E720 (xóm nhà ông Chức)

90

10

Đường vào đội 8 E-721

Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào đội 8 E720 (đến trường học)

90

11

Đường vào điểm dân cư số 1 và 2 (ĐB Mông)

Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

Đi vào điểm dân cư số 1 và 2 (ĐB Mông)

90

12

Đất ở của các dân cư số 1 và số 2 thuộc Dự án 1541

70

13

Các đường liên thôn còn lại

60

14

Đất ở của các khu dân cư còn lại

50

IV.4

Xã Quảng Tâm

 

 

 

1

Tỉnh lộ 681

Giáp xã Đắk R’Tih (Ngã ba PhiA)

Giáp đất nhà ông Điểu Lơm

210

Giáp đất nhà ông Điểu Lơm

Ngã ba đi thôn Tày, Nùng

210

Ngã ba đi thôn Tày, Nùng

Ngã ba Công ty Mắc Ca

170

Ngã ba Công ty Mắc Ca

Giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Nhẫn

210

Giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Nhẫn

Ngã ba vào đồi ông Quế

600

Ngã ba vào đồi ông Quế

Giáp đất Hạt kiểm lâm

240

Giáp đất Hạt kiểm lâm

Giáp đất hội trường thôn 1

360

Giáp đất hội trường thôn 1

Hết đất nhà ông Cường

300

Giáp đất nhà ông Cường

Ngã ba đường vào Trường Tiểu học Lê Lợi

 

Tà luy dương

 

360

Tà luỹ âm

 

280

Ngã ba đường vào Trường Tiểu học Lê Lợi

Hết đất Hạt quản lý đường bộ

 

Tà luy dương

 

420

Tà luy âm

 

280

Hết đất Hạt quản lý đường bộ

Giáp xã Đắk Búk So

480

2

Đường liên xã

Ngã ba bãi 2

Giáp cổng khu công nghiệp

160

Giáp cổng khu công nghiệp

Ngã ba thác Đắk Glung

120

Ngã ba thác Đắk Glung

Ngã ba đường vào thủy điện

100

Ngã ba đường vào thủy điện

Giáp xã Đắk Ngo

80

Ngã ba Trung đoàn 726

Cầu mới (đập đội 2)

210

Cầu mới (đập đội 2)

Hết mỏ đá

210

Hết mỏ đá

Giáp xã Quảng Trực

80

3

Khu dân cư chợ nông sản

Tất cả các trục đường

 

280

4

Tỉnh lộ 681 đi Thôn 5

100

5

Các đường liên thôn còn lại

60

6

Đất ở của các khu dân cư còn lại

50

IV.5

Xã Đắk Búk So

 

 

 

1

Tỉnh lộ 681

Giáp xã Quảng Tâm

Hết đất nhà ông Đảm

 

Tà luy dương

 

1,700

Tà luy âm

 

1,400

Hết đất nhà ông Đảm

Hết đất bà Hậu

 

Tà luy dương

 

2,900

Tà luy âm

 

2,600

Hết đất bà Hậu

Giáp đất Trung tâm Cao su

 

Tà luy dương

 

2,400

Tà luy âm

 

1,900

Giáp đất Trung tâm Cao su

Hết đất nhà ông Trung

1,200

Hết đất nhà ông Trung

Hết đất nhà ông Chính

 

Tà luy dương

 

720

Tà luy âm

 

600

Hết đất nhà ông Chính

Giáp huyện Đắk Song

 

Tà luy dương

 

450

Tà luy âm

 

360

2

Quốc lộ 14C

Ngã ba Tỉnh lộ 686

Ngã ba đường vào Trung tâm hành chính huyện

 

Tà luy dương

 

110

Tà luy âm

 

100

Ngã ba đường vào trung tâm hành chính huyện

Giáp huyện Đắk Song

 

Tà luy dương

 

360

Tà luy âm

 

330

3

Tỉnh lộ 686

Ngã ba tỉnh lộ 681 (nhà ông Cúc)

Cống nước nhà ông Tú

 

Tà luy dương

 

1400

Tà luy âm

 

1300

Cống nước nhà ông Tú

Hết đất nhà ông Quyền

 

Tà luy dương

 

1200

Tà luy âm

 

1100

Hết đất nhà ông Quyền

Hết đất nhà ông Tanh (Thị Thuyền)

 

Tà luy dương

 

950

Tà luy âm

 

850

Hết đất nhà ông Tanh (Thị Thuyền)

Hết đất nhà ông Điểu Tỉnh

 

Tà luy dương

 

580

Tà luy âm

 

480

Hết đất nhà ông Điểu Tỉnh

Hết đất nhà ông Hà Niệm Long (thôn 8)

 

Tà luy dương

 

380

Tả luy âm

 

350

Hết đất nhà ông Hà Niệm Long (thôn 8)

Nhà ông Long thôn 6

 

Tà luy dương

 

600

Tà luy âm

 

480

Nhà ông Long thôn 6

Giáp xã Đắk N'Drung

450

4

Đường liên xã

Ngã ba cửa hàng miền núi

Ngã ba đường vào thôn 1

600

Ngã ba đường vào thôn 1

Hết đất ông Trìu

 

Tà luy dương

 

480

Tà luy âm

 

450

Hết đất ông Trìu

Đập Đắk Blung

 

Tà luy dương

 

300

Tà luy âm

 

270

Đập Đắk Blung

Giáp xã Quảng Trực

270

5

Đường vòng quanh sân bay

Ngã ba Tỉnh lộ 681 (nhà Nguyên Thương)

Ngã ba Tỉnh lộ 681 (trước nhà ông Đảm)

300

6

Đường nối Tỉnh lộ 681 vào khu trung tâm hành chính

Ngã ba Tỉnh lộ 681 (nhà ông Cẩm)

Đầu khu quy hoạch dân cư điểm 11

600

Đầu khu quy hoạch dân cư điểm 11

Giáp đất nhà ông Phong

 

Tà luy dương

 

480

Tà luy âm

 

450

Giáp đất nhà ông Phong

Hết đất nhà ông Cường

540

Hết đất nhà ông Cường

Giáp ngã ba Quốc lộ 14 C

540

Ngã ba Bảo hiểm xã hội huyện

Đập Đắk Búk So

540

7

Đường đi bệnh viện

Ngã ba Quốc lộ 14C (UBND xã)

Giáp đài tưởng niệm Liệt sĩ

900

Đài tưởng niệm Liệt sĩ

Giáp đất bệnh viện huyện

720

Đất bệnh viện huyện

Ngã ba Quốc lộ14C (Trường Tiểu học La Văn Cầu)

720

8

Đường liên thôn

Ngã ba Thác Đắk Buk So

Hết đất nhà ông Nhậm

 

Tà luy dương

 

480

Tà luy âm

 

450

Hết đất nhà ông Nhậm

Ngã ba nhà ông Mãi

240

Ngã ba nhà ông Mãi

Giáp Quốc lộ 14C

240

Ngã ba UBND xã

Hết đất nhà bà Oanh

480

9

Đất ở của các khu dân cư còn lại khu vực thôn 2, thôn 3, thôn 4

90

10

Đất ở của các khu dân cư còn lại Bon Bu Boong, Bon Bu N'Rung, thôn 1, thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8

80

IV.6

Xã Quảng Trực

 

 

 

1

Quốc lộ 14 C

Ngã ba cây He

Ngã ba đường vào Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên

90

Ngã ba đường vào Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên

Ngã ba trạm xá trung đoàn 726

 

 

Tà luy dương

230

 

Tà luy âm

200

Ngã ba trạm xá trung đoàn 726

Ngã ba đường vào xóm đạo (bưu điện)

500

Ngã ba đường vào xóm đạo (bưu điện)

Ngã ba Quốc lộ 14C mới

 

 

Tà luy dương

300

 

Tà luy âm

250

Ngã ba Quốc lộ 14C mới

Cầu Đắk Huýt

 

 

Tà luy dương

230

 

Tà luy âm

200

Cầu Đắk Huýt

Trạm cửa khẩu Bu Prăng

180

Ngã ba Lộc Ninh

Ngã tư nhà Điểu Kran

200

Ngã tư nhà Điểu Kran

Giáp Bình Phước

150

Ngã ba Quốc lộ 14C mới

Cầu bon Bu Gia

 

 

Tà luy dương

250

 

Tà luy âm

200

Cầu bon Bu Gia

Ngã ba đường vào Công ty Ngọc Biển

 

 

Tà luy dương

200

 

Tà luy âm

150

Ngã 3 đường vào Công ty Ngọc Biển

Giáp xã Quảng Tâm

180

2

Đường liên xã

Ngã ba nhà ông Đỗ Ngọc Tâm

Hết đất nhà ông Điểu Lý

150

Hết đất nhà ông Điểu Lý

Hết đất Công ty Việt Bul

130

Hết đất Công ty Việt Bul

Giáp xã Đắk Buk So

150

3

Đường Liên Bon

Đất nhà ông Trường

Nhà ông Chiên (giáp ngã ba quốc lộ 14C mới)

100

Trạm xá trung đoàn

Ngã ba nhà ông Điểu Lý

100

Ngã ba bon Bu Dăr (cây Xăng)

Hết đất nhà ông Tuấn Thắm

500

Hết đất nhà ông Tuấn Thắm

Ngã ba nhà ông Mai Ngọc Khoát

 

 

Tà luy dương

400

 

Tà luy âm

350

Ngã ba đường đi Xóm đạo

Ngã ba Bưu điện

180

Ngã ba nhà ông Minh

Giáp trung đoàn 726

350

Ngã ba nhà ông Mai Ngọc Khoát

Nhà ông Điểu Nhép (giáp quốc lộ 14C mới)

300

Ngã ba nhà ông Mai Ngọc Khoát (đường qua đập Đắk Ké)

giáp Quốc lộ 14C mới

150

4

Đường vào đồn 10

Ngã ba nhà bàn Ngân

Hết đồn 10

140

5

Đường vào Đắk Huýt

Ngã ba đi vào cánh đồng 2

Nhà ông Điểu Đê

90

Nhà ông Điểu Đê

Nhà ông Điểu Trum

100

Nhà ông Điểu Trum

Giáp đất nhà ông Trần Đăng Minh

90

Giáp đất nhà ông Trần Đăng Minh

Giáp ngã ba Quốc lộ 14C mới

70

6

Đường nội bon

Ngã ba nhà ông Trịnh

Giáp Quốc lộ 14C mới

70

Ngã ba nhà ông Điểu Khơn

Ngã ba nhà bà Phi Úc

70

Ngã ba nhà ông Khoa

Suối Đắk Ken

70

Ngã ba nhà ông Điểu Lé

Quốc lộ rừng PHN Thác Mơ

70

Ngã ba nhà ông Hợp

Ngã ba nhà ông Phê

70

Ngã ba nhà ông Khá

Đập Đắk Huýt 1

70

Các tuyến đường nội bon Bu Lum

 

70

Các tuyến đường nội bon Đắk Huýt

 

70

Các tuyến đường nội bon Bup Răng 1, Bup Răng 2

 

70

V

HUYỆN ĐẮK GLONG

 

 

V.1

Xã Quảng Khê

 

 

 

1

Đường Quốc lộ 28

Km 0 (Ngã năm Lâm trường Quảng Khê) về hướng thành phố Gia Nghĩa

Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

 

 

Tà luy dương

2,000

 

Tà luy âm

1,500

Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

Ngã ba đường vào Bon Phi Mur

 

 

Tà luy dương

1,080

 

Tà luy âm

580

Ngã ba đường vào Bon Phi Mur

Cây xăng thôn 2 (Km 0) + 50 mét

 

 

Tà luy dương

1,100

 

Tà luy âm

600

Cây xăng thôn 2 (Km 0) + 50 mét

Km 0 + 200 mét

 

 

Tà luy dương

520

1

Đường Quốc lộ 28

 

Tà luy âm

350

Km 0 + 200 mét

Giáp ranh xã Đắk Nia

200

Km 0 Ngã năm Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê

Ngã ba trục đường số 8

2,900

Ngã ba trục đường số 8

Ngã ba Quốc lộ 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

2,640

Ngã ba Quốc lộ 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

Ngã ba đường vào xưởng đũa (Km 0 - đường vào thôn 7)

 

 

Tà luy dương

1,520

 

Tà luy âm

1,000

Ngã ba đường vào xưởng đũa (Km 0 - đường vào thôn 7)

Km 0 + 100 mét

 

 

Tà luy dương

1,200

 

Tà luy âm

700

Km 0+100 mét

Ngã ba đường vào tái định cư xã Đắk P'Lao

 

 

Tà luy dương

1,040

 

Tà luy âm

700

Ngã ba đường vào tái định cư xã Đắk P'Lao

Suối cây Lim

 

 

Tà luy dương

400

 

Tà luy âm

270

Suối cây Lim

Ngã ba Thủy điện Đồng Nai 3 (Km 0 - 400 mét)

 

 

Tà luy dương

400

 

Tà luy âm

270

Ngã ba Thủy điện Đồng Nai 3 (Km 0 - 400 mét)

Hướng về 2 phía 400 mét

520

Km 0 + 400 mét

Giáp ranh xã Đắk Som

 

 

Tà luy dương

220

 

Tà luy âm

150

2

Đường vào Trường Trung học phổ thông Đắk Glong

Ngã ba Quốc lộ 28 nhà ông Đặng Văn Trí

Hết Trường Dân tộc nội trú huyện Đắk Glong

 

 

Tà luy dương

720

 

Tà luy âm

480

Hết trường Dân tộc nội trú huyện Đắk Glong

Ngã ba đường 135 (giáp đường vào Trung tâm Y tế huyện)

 

 

Tà luy dương

600

 

Tà luy âm

400

3

Đường đi thôn 1

Km 0 (Ngã năm Lâm trường Quảng Khê)

Km 0+100 mét

1,440

Km 0 + 100 mét

Ngã ba giao nhau với đường số 2 (đường 33 mét)

1,100

4

Đường số 8 (đường 45 mét, trọn đường)

Ngã ba Quốc lộ 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

Ngã ba giao nhau giữa đường số 2 và đường số 8

900

5

Đường số 2 (đường 33 mét, trọn đường)

Ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 28 và đường số 8

Ngã ba giao nhau giữa đường số 8 và đường số 2

900

6

Đường đi vào thôn 7 (vào bến xe)

Ngã ba đường vào xưởng đũa cũ hướng đường vào thôn 7 (Km 0)

Km 0 + 500 mét

450

Km 0 + 500 mét

Km 1

280

7

Đường vào đập Nao Kon Đơi

Ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 28 và đường rải nhựa vào Đập Nao Kon Đơi (Km 0)

Km 0 + 100 mét

450

Km 0+100 mét

Hết đập tràn Nao Kon Đơi

470

8

Đường vào Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du

Km 0 (Ngã năm Lâm trường Quảng Khê)

Hết đường rải nhựa (Hết Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du)

1,500

9

Đường vào Thủy điện Đồng Nai 4

Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

Ngã ba đường vào Bệnh viện huyện (Km 0)

960

Km0

Km 1

600

Km 1

Công trình Thủy điện Đồng Nai 4

380

10

Đường vào Bệnh viện huyện

Ngã ba đường vào Bệnh viện huyện

Bệnh viện huyện

720

Bệnh viện huyện

Ngã ba đường 135

660

11

Đường vào thôn 4

Km 0 (Ngã năm Lâm trường Quảng Khê)

Km 0 + 200 mét

450

Km 0 + 200 m

Hết đường

280

12

Đường vào khu Tái định cư Đắk Plao

Ngã ba Đường vào khu Tái định cư Đắk Plao (Km0)

Km 0 + 300 mét

300

Km 0 + 300 mét

Bon Cây Xoài

220

Bon Cây Xoài

Giáp ranh xã Đắk Plao

220

13

Khu định cư công nhân viên chức

 

13.1

Đường D1 (Đường vào thủy điện Đồng Nai 4)

Bên trái đường hướng đi thủy điện Đồng Nai 4 từ Km 1 đến km 1 + 370 mét

Trọn đường

350

13.2

Đường D2 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

 

220

13.3

Đường D3 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

 

220

13.4

Đường D4 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

 

220

13.5

Đường N1 (mặt đường rộng 14 mét)

Trọn đường

 

250

13.6

Đường N2 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

 

240

13.7

Đường N3 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

 

200

13.8

Đường N4 (mặt đường rộng 14 mét)

Trọn đường

 

260

13.9

Đường N5 (mặt đường rộng 6 mét)

Trọn đường

 

240

14

Khu tái định cư B

 

 

 

14.1

Đường D1 (mặt đường 1-1 rộng 17,5 mét)

Trọn đường

 

250

14.2

Đường D2 (mặt đường 1-1 rộng 17,5 mét)

Trọn đường

 

250

14.3

Đường N1 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

Trọn đường

 

250

14.4

Đường N2 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

Trọn đường

 

240

14.5

Đường N3 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

Trọn đường

 

220

14.6

Đường N4 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

Trọn đường

 

240

15

Đường Quảng Khê, Đắk Ha

Đường Quốc lộ 28 (Đất Công ty Mai Khôi)

Giáp ranh xã Đắk Ha

200

16

Đất ven các đường rải nhựa còn lại >=3,5 mét

240

17

Đất ở các đường liên Thôn cấp phối >= 3,5 m

170

18

Đất ở các đường liên Thôn không cấp phối >= 3,5 m

120

19

Các tuyến đường bê tông ở các thôn

180

20

Đất ở các khu dân cư còn lại

80

V.2

Xã Quảng Sơn

 

 

 

1

Đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ)

Giáp ranh xã Đắk Ha

Đỉnh dốc 27

 

 

Tà luy dương

360

 

Tà luy âm

240

Đỉnh dốc 27